அபிதான சிந்தாமணி

அஞ்சியத்தைமகனார் 32 அடைநெடுங்கல்லியார் பெயர். அஞ்சியார்.. இவர் நற்றிணையில் அடிகள் - இவர்கள் அடிமைகளாகத்திருவாங் மருதத்தைப் பாடியுள்ளார். (நற்றிணை). கூரில் கூறப்படு வோர். இது உயர்ந்தவர்கள் அஞ்சியத்தைமகனூர் - கடைச்சங்க மருவிய ளுக்கும் பட்டமாகக் கூறப்படுகிறது. புலவர். (அகநானூறு). அடிதானவன்-அந்தகாசுரன் குமரன். அஞ்சிலாந்தையார் - இவர் அஞ்சில் எனும் இவன் தன் னுண்மை யுருவத்தால் யாரும் ஊரிலிருந்தவராகக் காணப்படுகிறது. வெல்லாதிருக்க வரம் பெற்றவன். இவன் இவர் அவ்வூரிலிருந்த ஆதன் என்பானுக் ஒருகால், பார்வதியார் உருக்கொண்டு சிவ குத் தந்தையாராக இருக்கலாம். ஆதன் மூர்த்தியிடஞ் செல்லுகையில் கபடமறிந்த தந்தை ஆந்தை இவர் நற்றிணையினும் சிவமூர்த்தி இவனைக் கொன்றனர். குறுந்தொகையினும் ஒவ்வொரு செய்யுள் ; அடிப்படவிருந்தல் - பகைவர் தாம் பாடியவர். (நற்றிணை). சினத்தை உமிழத் தன் ஆணையை ஏற்றுக் அஞ்தமதி- சத்தியாதனனைக் காண்க. கொண்டு நாடுவழிப்பட நெடுங்காலம் அஞ்சுமான்- மருசியின் தந்தை. (சூளாமணி) இருந்த இருப்பிலே இருந்தது. (பு-வெ). அஞ்சுலன் - இவன் சாணக்கிய குலத்தவன் அடிமறிமண்டில ஆசிரியப்பா - எல்லா அடி இராஜநீதி நூலாசிரியன். 'யுமள வொத்து எவ்வடியை முதனடு இறு அஞ்ஞ-பள்ளரில் ஒருவசையர். தியாக உச்சரித்தாலும் ஓசையும் பொரு அஞ்ஞாதம் - வாதியும் சபையிலுள்ளவர்க ளும் வழுவாது நிற்பது. (யாப்பு - இ). ளும், வாக்யார்த்தத்தை யறியா திருத்தல். அடிமறிமாற்றுப்பொருள்கோள் - செய் (சிவ - சித்) | யுளிலுள்ள அடிகளைப் பொருளுக்கேற்கு அடமானன்-மேகசுவாதி குமான். இவன் மிடத்து எடுத்துக் கூட்டினுமிசையும் பொ குமான் அரிஷ்டகாமன். ருளுமாறாதது. (நன்). அடியார்க்கு நல்லார் - சிலப்பதிகார உரை அடவிநன்னாடு ஐம்பது - இடவகனுக்குச் சீவி யாசிரியர். இவரது நாடு முதலியவை தமாக உதயணனாற் கொடுக்கப்பட்டவை. நன்கு புலப்படவில்லை. இவர் நிரம்பை (பெருங்கதை). யென்னும் ஊரிற் பிறந்தவர் என்பதை அடவியாசன் - தருசகனோடு போர் செய் "ஆருந்தெரியவுரை விரித் தானடியார்க்கு தற்கு வந்து தோற்றுப்போன அரசர் நல்லான், காருந் தருவமனையா னிரம்பையர் எழுவர்களுள் ஒருவன் (பெருங்கதை). காவலனே" என்பதால் அறிக. இவர் அடி- தளைகள் ஒன்றும் பலவுமடுத்து வரு பொப்பண காங்கயன் காலத்திலிருந்தவர் வது அது, குறளடி, சிந்தடி, அளவடி, என்பதை "காற்றைப்பிடித்து ... பொப் நெடிலடி, கழிநெடிலடி என ஐவகைப் பைய காங்கயன் கோனளித்த... கொல் படும். பின்னும் அதனை 1. இயலடி 11. வித்ததே" என்பதால் அறிக. உரியடி, 111. பொதுவடி என்னுந்தொ 2. மதுரையில் உலவாக் கோட்டை கையானும்; 1. குறளடி, 2. சிந்தடி, 3 பெற்ற அடியவர். அளவடி, 4. நெடிலடி, 5. கழிநெடிலடி அடியான் - வேலைக்காரன். இவன் தம்பிரா என்னும் வகையானும் ; 1. இயற்குறளடி, ன்களுக்கு வேலை செய்பவன். 2. உரிக்குறளடி, 3. பொதுக்கு றளடி, 4. அடியோடி - அடிமை. மலை நாட்டைச் சேர் இயற்சிந்தடி, 5. உரிச்சிந்தடி, 6. பொதுச் -ந்தவன். சிந்தடி, 7. இயலளவடி, 8. உரியளவடி, அடுட்டன் - மலைநாட்டு அம்பட்டன. 9. பொதுவளவடி, 10. இயனெடிலடி, 11. அடுப்பு-இது சமைத்தற்றொழிலுக்கும் வே உரிநெடிலடி, 12. பொதுநெடிலடி, 13. று காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் நெ இயற்கழிநெடிலடி, 14. உரிக்கழிநெடிலடி ருப்பின் இருக்கை இது ஒற்றையடுப்பு, 15. பொதுக்கழிநெடிலடி என்னும் விரி கிளையடுப்பு, இரட்டை யடுப்பு, சரியடுப்பு, யானும் பலப்படக் கூறுவர். (யா - வி). இரும்படுப்பு, காளவாயடுப்பு, நெல் அவிக் அடிகளின்வகை - இருசீரான் வருவது கும் அடுப்பு, வெள்ளாவி அடுப்பு எனப் குறளடி, முச்சீரான் வருவது சிந்தடி, பலவகைப்படும். நாற்சீரான் வருவது அளவடி, ஐஞ்சீரான் அடைநெடுங்கல்லியார் - இவர் ஒரு தமிழ்ப் வருவது நெடிலடி, ஐஞ்சீரின் மிக்கு வரு புலவர். புறநானூற்றில் மருதத்தைப் பாடி வன கழிநெடிலடியாம். யவர். இவர் ஊர் விளங்கவில்லை (புற-று).
அஞ்சியத்தைமகனார் 32 அடைநெடுங்கல்லியார் பெயர் . அஞ்சியார் . . இவர் நற்றிணையில் அடிகள் - இவர்கள் அடிமைகளாகத்திருவாங் மருதத்தைப் பாடியுள்ளார் . ( நற்றிணை ) . கூரில் கூறப்படு வோர் . இது உயர்ந்தவர்கள் அஞ்சியத்தைமகனூர் - கடைச்சங்க மருவிய ளுக்கும் பட்டமாகக் கூறப்படுகிறது . புலவர் . ( அகநானூறு ) . அடிதானவன் - அந்தகாசுரன் குமரன் . அஞ்சிலாந்தையார் - இவர் அஞ்சில் எனும் இவன் தன் னுண்மை யுருவத்தால் யாரும் ஊரிலிருந்தவராகக் காணப்படுகிறது . வெல்லாதிருக்க வரம் பெற்றவன் . இவன் இவர் அவ்வூரிலிருந்த ஆதன் என்பானுக் ஒருகால் பார்வதியார் உருக்கொண்டு சிவ குத் தந்தையாராக இருக்கலாம் . ஆதன் மூர்த்தியிடஞ் செல்லுகையில் கபடமறிந்த தந்தை ஆந்தை இவர் நற்றிணையினும் சிவமூர்த்தி இவனைக் கொன்றனர் . குறுந்தொகையினும் ஒவ்வொரு செய்யுள் ; அடிப்படவிருந்தல் - பகைவர் தாம் பாடியவர் . ( நற்றிணை ) . சினத்தை உமிழத் தன் ஆணையை ஏற்றுக் அஞ்தமதி - சத்தியாதனனைக் காண்க . கொண்டு நாடுவழிப்பட நெடுங்காலம் அஞ்சுமான் - மருசியின் தந்தை . ( சூளாமணி ) இருந்த இருப்பிலே இருந்தது . ( பு - வெ ) . அஞ்சுலன் - இவன் சாணக்கிய குலத்தவன் அடிமறிமண்டில ஆசிரியப்பா - எல்லா அடி இராஜநீதி நூலாசிரியன் . ' யுமள வொத்து எவ்வடியை முதனடு இறு அஞ்ஞ - பள்ளரில் ஒருவசையர் . தியாக உச்சரித்தாலும் ஓசையும் பொரு அஞ்ஞாதம் - வாதியும் சபையிலுள்ளவர்க ளும் வழுவாது நிற்பது . ( யாப்பு - ) . ளும் வாக்யார்த்தத்தை யறியா திருத்தல் . அடிமறிமாற்றுப்பொருள்கோள் - செய் ( சிவ - சித் ) | யுளிலுள்ள அடிகளைப் பொருளுக்கேற்கு அடமானன் - மேகசுவாதி குமான் . இவன் மிடத்து எடுத்துக் கூட்டினுமிசையும் பொ குமான் அரிஷ்டகாமன் . ருளுமாறாதது . ( நன் ) . அடியார்க்கு நல்லார் - சிலப்பதிகார உரை அடவிநன்னாடு ஐம்பது - இடவகனுக்குச் சீவி யாசிரியர் . இவரது நாடு முதலியவை தமாக உதயணனாற் கொடுக்கப்பட்டவை . நன்கு புலப்படவில்லை . இவர் நிரம்பை ( பெருங்கதை ) . யென்னும் ஊரிற் பிறந்தவர் என்பதை அடவியாசன் - தருசகனோடு போர் செய் ஆருந்தெரியவுரை விரித் தானடியார்க்கு தற்கு வந்து தோற்றுப்போன அரசர் நல்லான் காருந் தருவமனையா னிரம்பையர் எழுவர்களுள் ஒருவன் ( பெருங்கதை ) . காவலனே என்பதால் அறிக . இவர் அடி - தளைகள் ஒன்றும் பலவுமடுத்து வரு பொப்பண காங்கயன் காலத்திலிருந்தவர் வது அது குறளடி சிந்தடி அளவடி என்பதை காற்றைப்பிடித்து . . . பொப் நெடிலடி கழிநெடிலடி என ஐவகைப் பைய காங்கயன் கோனளித்த . . . கொல் படும் . பின்னும் அதனை 1 . இயலடி 11 . வித்ததே என்பதால் அறிக . உரியடி 111 . பொதுவடி என்னுந்தொ 2 . மதுரையில் உலவாக் கோட்டை கையானும் ; 1 . குறளடி 2 . சிந்தடி 3 பெற்ற அடியவர் . அளவடி 4 . நெடிலடி 5 . கழிநெடிலடி அடியான் - வேலைக்காரன் . இவன் தம்பிரா என்னும் வகையானும் ; 1 . இயற்குறளடி ன்களுக்கு வேலை செய்பவன் . 2 . உரிக்குறளடி 3 . பொதுக்கு றளடி 4 . அடியோடி - அடிமை . மலை நாட்டைச் சேர் இயற்சிந்தடி 5 . உரிச்சிந்தடி 6 . பொதுச் - ந்தவன் . சிந்தடி 7 . இயலளவடி 8 . உரியளவடி அடுட்டன் - மலைநாட்டு அம்பட்டன . 9 . பொதுவளவடி 10 . இயனெடிலடி 11 . அடுப்பு - இது சமைத்தற்றொழிலுக்கும் வே உரிநெடிலடி 12 . பொதுநெடிலடி 13 . று காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் நெ இயற்கழிநெடிலடி 14 . உரிக்கழிநெடிலடி ருப்பின் இருக்கை இது ஒற்றையடுப்பு 15 . பொதுக்கழிநெடிலடி என்னும் விரி கிளையடுப்பு இரட்டை யடுப்பு சரியடுப்பு யானும் பலப்படக் கூறுவர் . ( யா - வி ) . இரும்படுப்பு காளவாயடுப்பு நெல் அவிக் அடிகளின்வகை - இருசீரான் வருவது கும் அடுப்பு வெள்ளாவி அடுப்பு எனப் குறளடி முச்சீரான் வருவது சிந்தடி பலவகைப்படும் . நாற்சீரான் வருவது அளவடி ஐஞ்சீரான் அடைநெடுங்கல்லியார் - இவர் ஒரு தமிழ்ப் வருவது நெடிலடி ஐஞ்சீரின் மிக்கு வரு புலவர் . புறநானூற்றில் மருதத்தைப் பாடி வன கழிநெடிலடியாம் . யவர் . இவர் ஊர் விளங்கவில்லை ( புற - று ) .