அபிதான சிந்தாமணி

காலவர் காலன் திருவாம் தன்னி வாருவராக திருமாலுக் குமரிகள் - குச் சிவபூசா மான்மியங் கூறியவர். இரு எல்லாம் தன்னில் அழியத் தான் அழியா துத்துவசனைக் காண்க, திருத்தலாலும் காலமே கடவுள் என்பன். F. ஓர் இருடி, தன் குமரிகள் (சு) | இவனுக்கு மோக்ஷம் காலங்கடந்த கட பெயரையும் திருமாலுக்குத் தினம் ஒவ் வுளை அடைவது என்பதாம். (தத்துவ.) வொருவராகத் திருமணஞ் செய்வித்து காலவிருக்ஷர் - இவர் ஒரு மகருஷி. இவர் வித்யகல்யாணர் எனத் திருமாவைத் துதித் பறவையிடம் ஹிரண்ய ஹஸ் தரெனும் தவர். துத்தமன் எனுங் காந்தருவனை விஷ் ருஷியைப் பெற்றார். (பார-அது.) ணுசக்காத்தால் கொன்றவர். இவரை ஒரு காலவேகம் - ஒரு யானை. (மணிமேகலை). அரக்கன் விழுங்கவா அவனையும் விஷ்ணு | காலவேகன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன். சக்காத்தால் கொலைசெய்வித்தவர். சுதரி காலலோரை-1. காலம் இரண்டரை நாழி சனனைக் காண்க. கையாகக் கொண்டு, புதன் கிழமைக்கு G. இவர் திருவேங்கடத்தில் திருமாலை அதற்கு (3) ஆம் கிழமை உதயகாலத் நாள்தோறும் தவறாது தரிசிக்கும் நியமம் திலே இரண்டரை நாழிகை ஆதித்தன் பூண்டவர். ஒருநாள் திருவேங்கடத்திற்கு ஊண், மின்ன தற்கு (சு) ஆம், கிழமையு வருகையில் உபயகாவிரிக் கருகில் எருக்கு டைய வெள்ளி இரண்டரை நாழிகை வணத்தில் பூர்வம் துந்திவன் என்னும் இப்படி அடைவே அருக்கன், வெள்ளி, காந்தருவன் புராண தூஷணையால் அரக் புதன், இந்து, சரி, குரு, செவ்வாய் என்று கனாய் இவரைப் பிடித்துக்கொள்ள இருடி எண்ணிக்கொள்ளப்படும். இதில் பாயக் நரசிங்கமந்திரம் செபித்து அவன்மீது மக் கோளினூணான நாழிகை சுபகன்மங்களுக் திரநீர் தெளித்தனர் ; அரக்கன் தன் உரு குத் தவிரப்படும். சுபக்கோளினூணான நா அடைந்தனன். முனிவர் நியமம் கெட்ட மிகைகொள்ளப்படும். (விதான) தால் தீப்புக எண்ணுகையில் காசிங்கமூ 2. நாள் ஒன்றுக்கு ஓரை உச. ஓரை ர்த்தி தரிசனம் தந்து முக்தியளித்தனர், ஒன்றுக்கு நாழிகை உற. மணி ஒன்று இவர்க்கு (எ.0) மாணாக்கர். ஒரு ஓரை, ஞாயிற்றுக்கிழமையில் க-வது ' H. ஒரு வேதியச்சிறுவன் இவன் சூரியவோரை, உ-வது சுக்ரவோரை, தக்தை, வறுமையால் வீட்டில் அதிதிகள் கூ-வது புதவோரை, ச-வது சந்திரவோ வரின் வேதியரில்லை யெனக் கூறும்படி ரை, இ-வது சரிவோரை, சு-வது குரு தனது மனைவிக்குக் கூறித் தான் வீட்டிலு வோரை, எ-வது அங்காரகவோரை, றங்குகையில் அதிதியொருவர்வர மனைவி திங்கட்கிழமையில் முதலாவது சந்திர தன் புருஷரில்லையென, யோகத்தாலு வோரை, உ-வது சரிவோரை, கூ-வது ணர்ந்த வேதியர் இல்லாமற் போகவென, குருவோரை, ச-வது அங்காரகவோரை, அவ்வாறே புருடனிறந்தனன். இதனைக் 6-வது சூரியவோரை, சு-வது சுக்கவோ குருவாகிய விச்வாமித்ரரிடமிருந்து நீங்கி ரை, எ-வது புதவோரை, இந்தப்படி அங்குவந்த புதல்வனாகிய காலவன் நடந்த மற்றக் கிழமைகளுக்கும் அந்தந்த வார தறிந்து சாம்பவி யாகமியற்றித் தந்தையை வோரை முதலாகப் பார்த்துக்கொள்ள உயிர்ப்பித்தனன். (சிவமகா புராணம்). வும். இவற்றுள் சூரியவோரையும் சரி காலவர் - இவர் குருகுலவாசம் முடிந்த வோரையும் ஆகா. பின் தந்தையைக் காணாது வருந்தி வீட் கா வறிகடி கேயார் - இவர் கடைச்சங்க டிற் சென்று தாயைத் தேற்றிச் சிவபூசை மருவிய புலவர்களில் ஒருவராக இருக்க செய்து தந்தையையும் சகல சித்தியையும் வாம். இவர் தாம் பாடிய குறுந்தொகை அடைந்தனர். யில் காலறிகடிகை கண்ணயின் றன்ன " காலவயிரவர் - யமனைத் தண்டித்த வைா எனக்கூறி யிருத்தலினிவர்க்கு இப்பெயர் வக்கோலமாகிய சிவாவசரம். வந்தது. (குறு-உகஎ). காலவாதி மதம் - பஞ்சமூர்த்திகள் முதல் காலற்றநாள் - நக்ஷத்ரம் காண்க. எறும்புவரையில் உள்ள ஜீவராசிகளும் காலனுக்கு வழக்குரைத்த சோழன் - கிள் காலத்தில் இறந்து மீண்டும் பிறந்து வாச் ளிவளவனைக் காண்க, செய்தலாலும் இத்தனை ஆயுள் சென்ற | காலனை வென்றாேழன் - சோழர் சரிதை தென்று ஆயுளைக் கூறுதலாலும், காலத்யில் சாகுருவைக் காண்க. திற்கு மூப்பு, இளமை இல்லாமையாலும், காலன் - துருவன் குமான்,
காலவர் காலன் திருவாம் தன்னி வாருவராக திருமாலுக் குமரிகள் - குச் சிவபூசா மான்மியங் கூறியவர் . இரு எல்லாம் தன்னில் அழியத் தான் அழியா துத்துவசனைக் காண்க திருத்தலாலும் காலமே கடவுள் என்பன் . F . ஓர் இருடி தன் குமரிகள் ( சு ) | இவனுக்கு மோக்ஷம் காலங்கடந்த கட பெயரையும் திருமாலுக்குத் தினம் ஒவ் வுளை அடைவது என்பதாம் . ( தத்துவ . ) வொருவராகத் திருமணஞ் செய்வித்து காலவிருக்ஷர் - இவர் ஒரு மகருஷி . இவர் வித்யகல்யாணர் எனத் திருமாவைத் துதித் பறவையிடம் ஹிரண்ய ஹஸ் தரெனும் தவர் . துத்தமன் எனுங் காந்தருவனை விஷ் ருஷியைப் பெற்றார் . ( பார - அது . ) ணுசக்காத்தால் கொன்றவர் . இவரை ஒரு காலவேகம் - ஒரு யானை . ( மணிமேகலை ) . அரக்கன் விழுங்கவா அவனையும் விஷ்ணு | காலவேகன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . சக்காத்தால் கொலைசெய்வித்தவர் . சுதரி காலலோரை - 1 . காலம் இரண்டரை நாழி சனனைக் காண்க . கையாகக் கொண்டு புதன் கிழமைக்கு G . இவர் திருவேங்கடத்தில் திருமாலை அதற்கு ( 3 ) ஆம் கிழமை உதயகாலத் நாள்தோறும் தவறாது தரிசிக்கும் நியமம் திலே இரண்டரை நாழிகை ஆதித்தன் பூண்டவர் . ஒருநாள் திருவேங்கடத்திற்கு ஊண் மின்ன தற்கு ( சு ) ஆம் கிழமையு வருகையில் உபயகாவிரிக் கருகில் எருக்கு டைய வெள்ளி இரண்டரை நாழிகை வணத்தில் பூர்வம் துந்திவன் என்னும் இப்படி அடைவே அருக்கன் வெள்ளி காந்தருவன் புராண தூஷணையால் அரக் புதன் இந்து சரி குரு செவ்வாய் என்று கனாய் இவரைப் பிடித்துக்கொள்ள இருடி எண்ணிக்கொள்ளப்படும் . இதில் பாயக் நரசிங்கமந்திரம் செபித்து அவன்மீது மக் கோளினூணான நாழிகை சுபகன்மங்களுக் திரநீர் தெளித்தனர் ; அரக்கன் தன் உரு குத் தவிரப்படும் . சுபக்கோளினூணான நா அடைந்தனன் . முனிவர் நியமம் கெட்ட மிகைகொள்ளப்படும் . ( விதான ) தால் தீப்புக எண்ணுகையில் காசிங்கமூ 2 . நாள் ஒன்றுக்கு ஓரை உச . ஓரை ர்த்தி தரிசனம் தந்து முக்தியளித்தனர் ஒன்றுக்கு நாழிகை உற . மணி ஒன்று இவர்க்கு ( . 0 ) மாணாக்கர் . ஒரு ஓரை ஞாயிற்றுக்கிழமையில் - வது ' H . ஒரு வேதியச்சிறுவன் இவன் சூரியவோரை - வது சுக்ரவோரை தக்தை வறுமையால் வீட்டில் அதிதிகள் கூ - வது புதவோரை - வது சந்திரவோ வரின் வேதியரில்லை யெனக் கூறும்படி ரை - வது சரிவோரை சு - வது குரு தனது மனைவிக்குக் கூறித் தான் வீட்டிலு வோரை - வது அங்காரகவோரை றங்குகையில் அதிதியொருவர்வர மனைவி திங்கட்கிழமையில் முதலாவது சந்திர தன் புருஷரில்லையென யோகத்தாலு வோரை - வது சரிவோரை கூ - வது ணர்ந்த வேதியர் இல்லாமற் போகவென குருவோரை - வது அங்காரகவோரை அவ்வாறே புருடனிறந்தனன் . இதனைக் 6 - வது சூரியவோரை சு - வது சுக்கவோ குருவாகிய விச்வாமித்ரரிடமிருந்து நீங்கி ரை - வது புதவோரை இந்தப்படி அங்குவந்த புதல்வனாகிய காலவன் நடந்த மற்றக் கிழமைகளுக்கும் அந்தந்த வார தறிந்து சாம்பவி யாகமியற்றித் தந்தையை வோரை முதலாகப் பார்த்துக்கொள்ள உயிர்ப்பித்தனன் . ( சிவமகா புராணம் ) . வும் . இவற்றுள் சூரியவோரையும் சரி காலவர் - இவர் குருகுலவாசம் முடிந்த வோரையும் ஆகா . பின் தந்தையைக் காணாது வருந்தி வீட் கா வறிகடி கேயார் - இவர் கடைச்சங்க டிற் சென்று தாயைத் தேற்றிச் சிவபூசை மருவிய புலவர்களில் ஒருவராக இருக்க செய்து தந்தையையும் சகல சித்தியையும் வாம் . இவர் தாம் பாடிய குறுந்தொகை அடைந்தனர் . யில் காலறிகடிகை கண்ணயின் றன்ன காலவயிரவர் - யமனைத் தண்டித்த வைா எனக்கூறி யிருத்தலினிவர்க்கு இப்பெயர் வக்கோலமாகிய சிவாவசரம் . வந்தது . ( குறு - உகஎ ) . காலவாதி மதம் - பஞ்சமூர்த்திகள் முதல் காலற்றநாள் - நக்ஷத்ரம் காண்க . எறும்புவரையில் உள்ள ஜீவராசிகளும் காலனுக்கு வழக்குரைத்த சோழன் - கிள் காலத்தில் இறந்து மீண்டும் பிறந்து வாச் ளிவளவனைக் காண்க செய்தலாலும் இத்தனை ஆயுள் சென்ற | காலனை வென்றாேழன் - சோழர் சரிதை தென்று ஆயுளைக் கூறுதலாலும் காலத்யில் சாகுருவைக் காண்க . திற்கு மூப்பு இளமை இல்லாமையாலும் காலன் - துருவன் குமான்