அபிதான சிந்தாமணி

காலகூடம் - 416 காலம் காலகூடம் - பாரதயுத்தத்தில் சேனைகள் காலாஞானி - சௌமியனைக் காண்க, தங்கிய இடம். | காலதடள் - ஜனமேஜயன் சர்ப்பயாகத்தில் காலகேயர் - இவர்கள் கச்யபருக்குக் கலை இருந்த ஒரு வேதியன். யென்பவளிடத்துப் பிறந்தவர் எனவும் காலதூஷன் - சௌரிநகரத் தரசன், புலோமருக்குத் திதி என்பவளிடத்துப் காலத்துவசம்- ஆதித்தியனின்ற நாளுக்கு பிறந்தவர் எனவுங்கூறுவர். இவர்கள் அசு - இருபத்தோராம் நாள் காலத்து வசமாம். ரர், பொன்னிறமுள்ளவர், மகாபலசாலி இதில் சுபகாரியங்கள் செய்யலாகாது. கள். இந்திரனைப் பலமுறை வெற்றி காலநான் - சபாகரன் குமரன். இவன் கும் கொண்டவர்கள். இவர்கள் கடலில் ஒளித் என் சிரஞ்சயன். திருந்து தேவரை வருத்தினர். தேவர் வே காலநாபன் --இரணியாக்ஷன் மகனாகிய தார ண்டுகோளால் அகத்தியர் கடலையுண்ண கன். அருச்சுனன் இவர்களைக் கொன்றனன். காலநேமி - 1. இராவணனுக்கு நல்லம் காலகவிருrயர் - ஒரு இருடி ஆமாத்ய மான், பாக்ஷையைக் கோசலா திபதிக்குக் கூறி 2. ஒரு அசுரன், இவனுக்கு நூறு சிரம், யவர். (பார-சாந்தி.) ஏறுகாம், விஷ்ணுவிடம் யுத்தஞ்செய்து, காலகை - அசுரஸ்திரி புத்திரர் காலகேயர். அவர்மீது சூலாயு தமேவி அவரது சக்க காலகௌசிகன் - காசியிலிருந்த ஒரு வேதி சத்தாலி றந்தவன். இதற்குப் பின் பிறவி 'யன். இவன் விசுவாமித்திரனால் ஏவப்பெ கம்சன். ற்றுச் சந்திரமதியை விலைக்குக் கொண் 3. பிருந்தை யென்பவளுக்குத் தந்தை, டவன். இவனுக்குக் காளகண்டன் என சலந்தரனுக்கு மாமன். வும் பெயர், 4. சஞ்சீவியின் பொருட்டு உத்தரதிசை காலகௌக்ஷன் - கோசல நாட்ட திபனா சென்ற அநுமனால் வதைக்கப்பட்ட ஓர் இய கேமதரியின் அமைச்சன், அசுரன். இவன் கபடவேடமாய்த் தவஞ் காலசக்ரம் - சக்கரத்தேராகிய ஒரு வட்ட செய்தவன். த்தைக்கீறி இதனடுவே கீழ்மேல் (உ) காலபாசன் - சண்முகசேநாவீரன். ரேகையும், தென்வடபால் (உ)ரேகையும், காலபைரவர் - பைாவரைக் காண்க. மூலைகளில் ஒவ்வோர் ரேகைகளுமாகக் காளழகர் - மனிதருக்கும் ராக்ஷஸருக்கும் கீறில், (கஉ) கதிராய் (உக) சக்கரமாம்.) பிறந்த சாதியர் (பார - சபா.) இதில் நேர்கிழக்கு நேர்தெற்குநேர்மேற்கு, காலழனி - உருத்திராம்சமாய் இராமமூர்த் நேர்வடக்கு இவற்றில் நிற்கும் இராசிக தியைத் தம்மடிச் சோதிக்கெழுந்தருள ளாவன. இடபம், சிங்கம், விருச்சிகம், நினைப்பூட்டிய முனிபுங்கவர். கும்பம், இதற்குவலத்து ராசிகளாவன, காலம்-1. திக்கின் வேறான பாத்வா பரத் மேடம், கர்க்கடகம், துலாம், மகரம் என்ற வத்தால் அதுமேயம், சங்கியை, பரிமா (ஈ) ராசிகளாம். இவற்றிற்கு நாற்கோண ணம், பிர தக்துவம், சையோகம், விபாகம், த்து இராசிகளாவன, மிதுனம், கன்னி, எனும் ஐந்து குணங்களுடையது. (தரு) தனு, மீனம், இப்படிக் கீறி நிறுத்தினது 2. (ங) இறப்பு, எதிர்வு, நிகழ்வு. கால சக்கிரமாம். 3. கண்ணிமை (உ) கொண்டது கைத் காலசங்கன் - இலக்ஷமணரால் அதிகா நொடி, கைந்நொடி (உ) கொண்டது மாத் யன் யுத்தத்தில் கொலை செய்யப்பட்ட திரை. மாத்திரை (உ) கொண்டது குரு. அரக்கன். குரு (உ) கொண்டது உயிர். உயிர் (க) கொ காலசர்ப்பி- ஒரு தீர்த்தம். ண்டது க்ஷணிகம். க்ஷணிகம் (கஉ) கொண் காலகவி- விரோசநன்புத்ரன். விளாமரமாக டது விநாடி. விநாடி (சு0) கொண்டது இருந்து கிருஷ்ண பலராமரால் மாண்ட நாழிகை. நாழிகை (ஏழரை) கொண் வன். டது சாமம். சாமம் (ச) கொண்டது காலசிவன் - துன்மார்க்கருடைய நாவிலி பொழுது. பொழுது (உ) கொண்டது ருந்து துன்பஞ் செய்பவன். நாள். நாள் (கூ0) கொண்டது மாதம். காலசித்தன் - சூரபத்மனுக்கு மந்திரி. மாதம் (கஉ ) கொண்டது வருஷம். வரு காலஞ்சம் - மேதாவி தீர்த்தத்திற்கு அரு ஷம் பதினேழுலக்ஷத்து இருபத்தெண்ணா கிலுள்ள பர்வதம். 'யிரம் கொண்டது கிருதயுகம். அந்த வரு
காலகூடம் - 416 காலம் காலகூடம் - பாரதயுத்தத்தில் சேனைகள் காலாஞானி - சௌமியனைக் காண்க தங்கிய இடம் . | காலதடள் - ஜனமேஜயன் சர்ப்பயாகத்தில் காலகேயர் - இவர்கள் கச்யபருக்குக் கலை இருந்த ஒரு வேதியன் . யென்பவளிடத்துப் பிறந்தவர் எனவும் காலதூஷன் - சௌரிநகரத் தரசன் புலோமருக்குத் திதி என்பவளிடத்துப் காலத்துவசம் - ஆதித்தியனின்ற நாளுக்கு பிறந்தவர் எனவுங்கூறுவர் . இவர்கள் அசு - இருபத்தோராம் நாள் காலத்து வசமாம் . ரர் பொன்னிறமுள்ளவர் மகாபலசாலி இதில் சுபகாரியங்கள் செய்யலாகாது . கள் . இந்திரனைப் பலமுறை வெற்றி காலநான் - சபாகரன் குமரன் . இவன் கும் கொண்டவர்கள் . இவர்கள் கடலில் ஒளித் என் சிரஞ்சயன் . திருந்து தேவரை வருத்தினர் . தேவர் வே காலநாபன் - - இரணியாக்ஷன் மகனாகிய தார ண்டுகோளால் அகத்தியர் கடலையுண்ண கன் . அருச்சுனன் இவர்களைக் கொன்றனன் . காலநேமி - 1 . இராவணனுக்கு நல்லம் காலகவிருrயர் - ஒரு இருடி ஆமாத்ய மான் பாக்ஷையைக் கோசலா திபதிக்குக் கூறி 2 . ஒரு அசுரன் இவனுக்கு நூறு சிரம் யவர் . ( பார - சாந்தி . ) ஏறுகாம் விஷ்ணுவிடம் யுத்தஞ்செய்து காலகை - அசுரஸ்திரி புத்திரர் காலகேயர் . அவர்மீது சூலாயு தமேவி அவரது சக்க காலகௌசிகன் - காசியிலிருந்த ஒரு வேதி சத்தாலி றந்தவன் . இதற்குப் பின் பிறவி ' யன் . இவன் விசுவாமித்திரனால் ஏவப்பெ கம்சன் . ற்றுச் சந்திரமதியை விலைக்குக் கொண் 3 . பிருந்தை யென்பவளுக்குத் தந்தை டவன் . இவனுக்குக் காளகண்டன் என சலந்தரனுக்கு மாமன் . வும் பெயர் 4 . சஞ்சீவியின் பொருட்டு உத்தரதிசை காலகௌக்ஷன் - கோசல நாட்ட திபனா சென்ற அநுமனால் வதைக்கப்பட்ட ஓர் இய கேமதரியின் அமைச்சன் அசுரன் . இவன் கபடவேடமாய்த் தவஞ் காலசக்ரம் - சக்கரத்தேராகிய ஒரு வட்ட செய்தவன் . த்தைக்கீறி இதனடுவே கீழ்மேல் ( ) காலபாசன் - சண்முகசேநாவீரன் . ரேகையும் தென்வடபால் ( ) ரேகையும் காலபைரவர் - பைாவரைக் காண்க . மூலைகளில் ஒவ்வோர் ரேகைகளுமாகக் காளழகர் - மனிதருக்கும் ராக்ஷஸருக்கும் கீறில் ( கஉ ) கதிராய் ( உக ) சக்கரமாம் . ) பிறந்த சாதியர் ( பார - சபா . ) இதில் நேர்கிழக்கு நேர்தெற்குநேர்மேற்கு காலழனி - உருத்திராம்சமாய் இராமமூர்த் நேர்வடக்கு இவற்றில் நிற்கும் இராசிக தியைத் தம்மடிச் சோதிக்கெழுந்தருள ளாவன . இடபம் சிங்கம் விருச்சிகம் நினைப்பூட்டிய முனிபுங்கவர் . கும்பம் இதற்குவலத்து ராசிகளாவன காலம் - 1 . திக்கின் வேறான பாத்வா பரத் மேடம் கர்க்கடகம் துலாம் மகரம் என்ற வத்தால் அதுமேயம் சங்கியை பரிமா ( ) ராசிகளாம் . இவற்றிற்கு நாற்கோண ணம் பிர தக்துவம் சையோகம் விபாகம் த்து இராசிகளாவன மிதுனம் கன்னி எனும் ஐந்து குணங்களுடையது . ( தரு ) தனு மீனம் இப்படிக் கீறி நிறுத்தினது 2 . ( ) இறப்பு எதிர்வு நிகழ்வு . கால சக்கிரமாம் . 3 . கண்ணிமை ( ) கொண்டது கைத் காலசங்கன் - இலக்ஷமணரால் அதிகா நொடி கைந்நொடி ( ) கொண்டது மாத் யன் யுத்தத்தில் கொலை செய்யப்பட்ட திரை . மாத்திரை ( ) கொண்டது குரு . அரக்கன் . குரு ( ) கொண்டது உயிர் . உயிர் ( ) கொ காலசர்ப்பி - ஒரு தீர்த்தம் . ண்டது க்ஷணிகம் . க்ஷணிகம் ( கஉ ) கொண் காலகவி - விரோசநன்புத்ரன் . விளாமரமாக டது விநாடி . விநாடி ( சு0 ) கொண்டது இருந்து கிருஷ்ண பலராமரால் மாண்ட நாழிகை . நாழிகை ( ஏழரை ) கொண் வன் . டது சாமம் . சாமம் ( ) கொண்டது காலசிவன் - துன்மார்க்கருடைய நாவிலி பொழுது . பொழுது ( ) கொண்டது ருந்து துன்பஞ் செய்பவன் . நாள் . நாள் ( கூ0 ) கொண்டது மாதம் . காலசித்தன் - சூரபத்மனுக்கு மந்திரி . மாதம் ( கஉ ) கொண்டது வருஷம் . வரு காலஞ்சம் - மேதாவி தீர்த்தத்திற்கு அரு ஷம் பதினேழுலக்ஷத்து இருபத்தெண்ணா கிலுள்ள பர்வதம் . ' யிரம் கொண்டது கிருதயுகம் . அந்த வரு