அபிதான சிந்தாமணி

அஞ்சி - 31 அஞ்சிலஞ்சியார் ஔவையார் சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளார்; தகடூர் மிக்க வீரராற் காக்கப்படுதலாலும் (புறம் கக) இவனொருகால் மலைமேற் தன்னூர் பகைவராற் பிடித்தற் கரிய சென்ற பொழுது அங்குவிடரிலுள்ள கரு தென்று எதிர்த்துப் போர்புரியாது தகரிே நெல்லியின் பழத்தைக்கண்டு அதனையுண் னுள்ளேயே இருந்து விட்டான் (தொல். டார், சாவாது நெடுங்காலம் உயிரோடிரு பொரு. சு உ, உரை). பாண்டியருஞ் சோழ ப்பரென்பதனை அறிந்ததனால் அப்பழத் ரும் படையொடு தனக்குத் துணையாக தைப் பறித்து, வந்து ஒளவையார்க்குக் வந்தவுடன் அக்கொல்லிக் கூற்றத்திலியே கொடுத்து உண்பித்து அப்பால் அதன் பெரும் போர் நடந்தது (பதிற்றுப்பத்து, சிறப்பைக் கூறி அவராற் பாடப் பெற் எட்டாம்பத்துப்பதிகம்) அப்போர்செய்தற் முன் (புறம் - கூக) பெருஞ்சித்திரனாரே குச் சோமான் புறப்பட்டது முதல் போர் னும் புலவர் பரிசிலுக்கு வந்திருக்கிறா புரிந்து வென்று மீண்டு வருமளவும் நிகழ்ந்த சென்று கேட்டவளவில் அவரை நேரிற் வற்றைக் கூறு நூல் தகடூர் யாத்திரை காணாமல் பரிசில்வா விடுத் தனன். அதனை யெனப்படும். அப்போர் நிகழுங் காலத்து அவர் ஏற்றுக் கொள்ளாராய் வெறுத் ஒளவையார் பாடின பாடல்கள் பல. அப் துப் பாடப் பெற்றான் (புறம் 204 ) போரில் அதியனெழினியென்பான் யானை ஔவையாரால் பல கால் புகழ்ந்து பாடப் யெறிந்த வேல் பாய்ந்திறந்தானென்று பெற்றவன் (நற். அக) (குறு கூக) (புறம் தெரிகின்றது. அஞ்சியின் பகன் பொகுட் அஎ) நெடுநாட் பிள்ளைப்பேறின்றி அரிய டெழினியோ வென்றையப்படுதற் கிடமா தவத்தாற் பிறந்த தன் மகனைப் பார்க்க கிறது. (அதியனெழினியரு நிறத்தழுத் எண்ணி அப்பொழுது வேற்று நாட்டிலே திய, பெருங்களிற் றெஃகம்போல, (அசம் தான் செய்யும் போரை நிறுத்தித் தான் உகசு) பின்னர் புண்பட்டுநின்று (புறம்க உ) கொண்ட போர்க்கோலத்தோடு வந்து ஈற்றிற் பகைவரெறிந்த வேல் மார்பிலே நோக்கிய காலை ஒளவையாராற் புகழ்ந்து பாய அதனாலி றந்தான்; (புறம் உடு) இவ பாடப்பெற்றான். (புறம் 500) இவன்கோ னுக்குத் துணையாகிவந்த சோழனும் பாண் வலூரை அழித்துக் கைக்கொண்டதனால் டியனும் தத்தங் குடையுங் கலனும் முரசும் அதன் தலைவனாகிய மலையமான் திருமுடிச் களத்தேபோட்டோடிவிட்டார்கள் (பதிற். காரி இவனை எதிர்க்கவலியின்றித் தோற் எட்டாம் பத்து பதிசம்). அக்காலத்து றோடிப்போயினன். அங்ஙனஞ் சென்ற ஒளவையார் புலம்பியழுத பாடல் கேட்போ காரி, தான், மூவேந்தர்க்குந் துணைபோகக் ரிரங்குந்தன்மையது (புறம் உாட்டு) பின்பு கூடியவனாதலிற் (புறம் சஉ உ) பேராச அவனைத் தகனஞ் செய்துவிட்டு (புறம் னாகிய பெருஞ்சேரலிரும் பொறையை உஙக) அவ்விடத்திலே கல் நாட்டிவிட் யடுத்து நிகழ்ந்ததுகூறி அங்கு வைகுவா டார்கள். (புறம் உ உ) அஞ்சியை வென்ற னாயினான். அந்நாளிற் பெருஞ்சேரலிரும் பெருஞ்சேரலிரும்பொறை அவனது பொறை கொல்லிமலையைத் தான் பெற குதிரை மலையைக் கைப்பற்றித் தன் சேனா வேண்டு மென்னுங் கருத்துடையனாதலை பதி பிட்டங் கொற்றனுக்கு முற்றூட்டாக யறிந்த காரி, படையொடு சென்று கொல் அளித்தனன். இவனை நற்றிணையிற் பாடிய லிமலையை அரசாண்டிருந்த வல்வில் வள் ஒளவை. இந்த அஞ்சி மரபு கி. பி. லோரியைப் போரிலே கொன்று அம் பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டின் பின்னரும் மலையைச் சேரமானுக்குக் கொடுத்து விட் இருந்ததாகத் தெரிகிறது ; இது விடுகா டனன். (அசம் உஅ, 20க) அது தழகிய பெருமாள் சாதன மொன்றில் தேன் முதலாய மிக்க வருவாயை யுடை வரும். "வஞ்சியர் குலபதியெழினி வகுத்த யது கொல்லிமலைத் தேன் சொரியும் வியக்கரியக்கியரோ, டெஞ்சிய வழிவு கொற்றவா'' (கம்பர்) என்பதனாலறிக. திருத்தியெண்குண விறைவனை மலைவைத் பின்பு திருமுடிக்காரியின் முயற்சியாலே தான், அஞ்சி தன் வழிவ மவன் முதலிக சேரமான் படையெடுத்துத் தகைேர முற் லதிகன வகன நூல்? விஞ்சையர் தகைமை றுகை செய்தான். அதனை யறிந்த அஞ்சி யர் காவலன் விடுகாதழகய பெருமாளே'' தனக்கு நட்பாளராகிய பாண்டியனுக்குஞ் என்னுஞ் செய்யுளாற் புலப்படுகின்றது. சோழனுக்குந் தூது விடுத்து அவர் வருவ அஞ்சிலஞ்சியார் - இவர் அஞ்சில் எனும் தற்குச் சிறிது காலம் தாழ்த்தமையாலும் ஊரினராக இருக்கலாம். இவர் இயற்
அஞ்சி - 31 அஞ்சிலஞ்சியார் ஔவையார் சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளார் ; தகடூர் மிக்க வீரராற் காக்கப்படுதலாலும் ( புறம் கக ) இவனொருகால் மலைமேற் தன்னூர் பகைவராற் பிடித்தற் கரிய சென்ற பொழுது அங்குவிடரிலுள்ள கரு தென்று எதிர்த்துப் போர்புரியாது தகரிே நெல்லியின் பழத்தைக்கண்டு அதனையுண் னுள்ளேயே இருந்து விட்டான் ( தொல் . டார் சாவாது நெடுங்காலம் உயிரோடிரு பொரு . சு உரை ) . பாண்டியருஞ் சோழ ப்பரென்பதனை அறிந்ததனால் அப்பழத் ரும் படையொடு தனக்குத் துணையாக தைப் பறித்து வந்து ஒளவையார்க்குக் வந்தவுடன் அக்கொல்லிக் கூற்றத்திலியே கொடுத்து உண்பித்து அப்பால் அதன் பெரும் போர் நடந்தது ( பதிற்றுப்பத்து சிறப்பைக் கூறி அவராற் பாடப் பெற் எட்டாம்பத்துப்பதிகம் ) அப்போர்செய்தற் முன் ( புறம் - கூக ) பெருஞ்சித்திரனாரே குச் சோமான் புறப்பட்டது முதல் போர் னும் புலவர் பரிசிலுக்கு வந்திருக்கிறா புரிந்து வென்று மீண்டு வருமளவும் நிகழ்ந்த சென்று கேட்டவளவில் அவரை நேரிற் வற்றைக் கூறு நூல் தகடூர் யாத்திரை காணாமல் பரிசில்வா விடுத் தனன் . அதனை யெனப்படும் . அப்போர் நிகழுங் காலத்து அவர் ஏற்றுக் கொள்ளாராய் வெறுத் ஒளவையார் பாடின பாடல்கள் பல . அப் துப் பாடப் பெற்றான் ( புறம் 204 ) போரில் அதியனெழினியென்பான் யானை ஔவையாரால் பல கால் புகழ்ந்து பாடப் யெறிந்த வேல் பாய்ந்திறந்தானென்று பெற்றவன் ( நற் . அக ) ( குறு கூக ) ( புறம் தெரிகின்றது . அஞ்சியின் பகன் பொகுட் அஎ ) நெடுநாட் பிள்ளைப்பேறின்றி அரிய டெழினியோ வென்றையப்படுதற் கிடமா தவத்தாற் பிறந்த தன் மகனைப் பார்க்க கிறது . ( அதியனெழினியரு நிறத்தழுத் எண்ணி அப்பொழுது வேற்று நாட்டிலே திய பெருங்களிற் றெஃகம்போல ( அசம் தான் செய்யும் போரை நிறுத்தித் தான் உகசு ) பின்னர் புண்பட்டுநின்று ( புறம்க ) கொண்ட போர்க்கோலத்தோடு வந்து ஈற்றிற் பகைவரெறிந்த வேல் மார்பிலே நோக்கிய காலை ஒளவையாராற் புகழ்ந்து பாய அதனாலி றந்தான் ; ( புறம் உடு ) இவ பாடப்பெற்றான் . ( புறம் 500 ) இவன்கோ னுக்குத் துணையாகிவந்த சோழனும் பாண் வலூரை அழித்துக் கைக்கொண்டதனால் டியனும் தத்தங் குடையுங் கலனும் முரசும் அதன் தலைவனாகிய மலையமான் திருமுடிச் களத்தேபோட்டோடிவிட்டார்கள் ( பதிற் . காரி இவனை எதிர்க்கவலியின்றித் தோற் எட்டாம் பத்து பதிசம் ) . அக்காலத்து றோடிப்போயினன் . அங்ஙனஞ் சென்ற ஒளவையார் புலம்பியழுத பாடல் கேட்போ காரி தான் மூவேந்தர்க்குந் துணைபோகக் ரிரங்குந்தன்மையது ( புறம் உாட்டு ) பின்பு கூடியவனாதலிற் ( புறம் சஉ ) பேராச அவனைத் தகனஞ் செய்துவிட்டு ( புறம் னாகிய பெருஞ்சேரலிரும் பொறையை உஙக ) அவ்விடத்திலே கல் நாட்டிவிட் யடுத்து நிகழ்ந்ததுகூறி அங்கு வைகுவா டார்கள் . ( புறம் ) அஞ்சியை வென்ற னாயினான் . அந்நாளிற் பெருஞ்சேரலிரும் பெருஞ்சேரலிரும்பொறை அவனது பொறை கொல்லிமலையைத் தான் பெற குதிரை மலையைக் கைப்பற்றித் தன் சேனா வேண்டு மென்னுங் கருத்துடையனாதலை பதி பிட்டங் கொற்றனுக்கு முற்றூட்டாக யறிந்த காரி படையொடு சென்று கொல் அளித்தனன் . இவனை நற்றிணையிற் பாடிய லிமலையை அரசாண்டிருந்த வல்வில் வள் ஒளவை . இந்த அஞ்சி மரபு கி . பி . லோரியைப் போரிலே கொன்று அம் பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டின் பின்னரும் மலையைச் சேரமானுக்குக் கொடுத்து விட் இருந்ததாகத் தெரிகிறது ; இது விடுகா டனன் . ( அசம் உஅ 20க ) அது தழகிய பெருமாள் சாதன மொன்றில் தேன் முதலாய மிக்க வருவாயை யுடை வரும் . வஞ்சியர் குலபதியெழினி வகுத்த யது கொல்லிமலைத் தேன் சொரியும் வியக்கரியக்கியரோ டெஞ்சிய வழிவு கொற்றவா ' ' ( கம்பர் ) என்பதனாலறிக . திருத்தியெண்குண விறைவனை மலைவைத் பின்பு திருமுடிக்காரியின் முயற்சியாலே தான் அஞ்சி தன் வழிவ மவன் முதலிக சேரமான் படையெடுத்துத் தகைேர முற் லதிகன வகன நூல் ? விஞ்சையர் தகைமை றுகை செய்தான் . அதனை யறிந்த அஞ்சி யர் காவலன் விடுகாதழகய பெருமாளே ' ' தனக்கு நட்பாளராகிய பாண்டியனுக்குஞ் என்னுஞ் செய்யுளாற் புலப்படுகின்றது . சோழனுக்குந் தூது விடுத்து அவர் வருவ அஞ்சிலஞ்சியார் - இவர் அஞ்சில் எனும் தற்குச் சிறிது காலம் தாழ்த்தமையாலும் ஊரினராக இருக்கலாம் . இவர் இயற்