அபிதான சிந்தாமணி

காதியாயன் 405 காந்தருவர் காதியாயன் - கதயன் சந்ததியானாகிய யிடம் பாம்பு பிடாரன் வடிவு கொண்டு செ இருடி, இவனுக்குத் தபந் தீ எனவும் பெயர். ன்றும், பல ஆச்சர்யமான செய்கைகளைச் காதீனன் - விச்வாமித்ரன் தந்தை, இவன் செய்து அவர்களை மணம்புரிந்தான் என்பர். தந்தை கூஷிகன். | (காத்தவராய நாடகம்.) காதுகுத்திக்குறவர் - இவர்கள் காடுகளில் காத்தியாயனர் -1. யக்ஞவல்கியருக்கு ஒரு ஜனங்களுக்குக் காதுகுத்திப் பிழைப்போர். பெயர். காதைக்காப்பு - சித்திரக் கவியிலொன்று. 2. பாணினி சூத்திரத்திற்கு வியாக்கி இது ஒரு பாட்டினுள் மற்றொரு பாட்டி யானஞ் செய்தவரருசி. ற்கு எழுத்துக்களுளவாய்ச் சொற்புகாமே காத்தியாயனி-1. காத்யாயனர் தவத்தால் பாடுவது. பிறந்த பார்வதி தேவிக்கு ஒரு பெயர். காத்தவராயர் - வண்ணார் இவர்கள் இத் 2. யஞ்ஞவல்கியருக்குத் தேவி. தேவரைக் குல முதல்வராகக் கொண்டவர் காந்தக்கல் - இது இரும்பையொத்த ஒரு கள். (தர்ஸ்ட ன்.) வித லோகம். இதனை யிரும்பிற்கு முன் காத்தவராயன் - 1. பார்வதிபிராட்டியார் னீட்டினால் அதனை யிழுக்கும் சக்தியுள் சிவமூர்த்தி உலகமெங்கும் ரக்ஷிப்பவர் என் ளது. இதில் திசையறி கருவிகள் செய்து பதில் சங்கைகொண்டு ஒரு எறும்பைப் கப்பலோட்டிகள் திசையறிந்து கப்பலைச் பிடித்துப் பரணியில் அடைத்து வைத்த செலுத்துவர். இது எத்திசை திருப்பினும் னர். மறுநாள் அதனை நோக்க அது ஒரு வடதிசையையே காட்டும். இது, அரக்குக் சிறு அரிசியை வாயில் கொண்டிருக்கக் காந்தம், உருளைக்காந்தம் ஊசிக்காந்தம், கண்டு தாம் செய்த காரியத்தைச் சிவ கற்காந்தம், எனப் பலவகைப்படும். மூர்த்தியிடம் அறிவித்தனர். சிவமூர்த்தி காந்தபுராணம் - இது மகாபுராணங்கள் பிராட்டியை நோக்கி அந்த எறும்பைத் பதினெட்டனுள் ஒன்று. இது லக்ஷம் துன்பஞ் செய்ததற்கு நீ ஒரு நந்தவனம் கிரந்தமுடையது. இது தத்புருஷ கற்பத் வைத்து அந்தப் பாபத்தைப் போக்குக என் தில் நடந்த சம்பவங்களையும் கந்தமூர்த்தி றனர். பிராட்டி அவ்வகை ஒரு நந்தவனம் தோற்றம் சூராதிகள் ஒடுக்கம் முதலிய வைத்து அதைக் காவல் செய்ய ஒருவனைச் வற்றை விரித்துக்கூறும். இதிற் சங்கா சிவமூர்த்தியிடம் பெற்று அவனுக்குக் சங்கிதையைக் கச்சியப்பசிவாசாரியர் தமி காத்தான் எனப் பெயரிட்டனர். இவன் ழில் மொழிப் பெயர்த்தனர். மலையாளஞ் சென்று தொட்டியத்துச் சின் காந்தமதீர்த்தம் - தென்கடற்கரையிலுள்ள னான் என்று சொல்லப்படும் மந்திரவாதி தீர்த்த ம். யைச் செயித்துத் தனக்கு மந்திரியாக்கி காந்தம் - இதுவை தருப்பச் செய்யுணெறியி ஆரியமாலை முதலிய பல பெண்களை மண லொன்று. இது ஒன்றனை உயர்த்துப் ந்தான் என்பர். இவன் தேவிமார் வண் புகழுமிடத்து உலகநடை யிறவாமல் உயர் ணாரவல்லி, கந்தழகி, கறுப்பழகி முதலிய த்துப் புகழல். (தண்டி.) வர். இது வளையாபதி என்னும் இலக் காந்தருப்பம் - கந்தமூர்த்தி எழுந்தருளி கிய கதையை யொத்திருக்கிறது என்பர். யிருக்கும் மலைகளில் ஒன்று, இதில் ஒரு (காத்தவராயன் கதை.) ஆண்டு பாண்டு புத்திரர் தவமியற்றினர். 2. இவன் முத்தம்மையெனும் தேவ காந்தருவதத்தை - ஜீவகன் மனைவியரி தையின் மகன். இவனுக்கு நாரதர் மூன்று லொருத்தி. | மாதர்களின் சௌந்தர்யங்களைக் கூறி மணம்புரியக் கூற இவன் அவ்வாறே வங் காந்தருவநகரம் - யமபுரிக்குச் செல்லும். கணச் சின்னான் எனும் சேவகனுடன் வழியிலுள்ள பட்டணம். சென்று ஆரிய தேசத்துக் கன்னிமாடத் காந்தருவம் - ஓர் மலை. திருந்த ஆரியமாலையிடம் குனிவடிவு, காந்தருவருலகு - இது குய்யகர் உலகத்தின் குறத்தி வடிவுமுதலிய கொண்டு சென் மேலுள்ளது. இதை விரதம் பூண்டோ றும், காவிரிப்பூம் பட்டினத்துக் கன்னிமா ரும் யாழில் வல்லவராய்த் தேவரைப் டத்திருந்த உகந்தாயியிடம் நூல் வியாபா பாடியவரும் அடைவர். சம் செய்யும் கிழச்செட்டியாய்ச் சென்றும், காந்தருவர் - பிரமனது நீலவுருக்கொண்ட செம்பு குமாரன் வனத்திருந்த கறுப்பாயி தேகத்திற் பிறந்தவர் தேவவகுப்பினர்.
காதியாயன் 405 காந்தருவர் காதியாயன் - கதயன் சந்ததியானாகிய யிடம் பாம்பு பிடாரன் வடிவு கொண்டு செ இருடி இவனுக்குத் தபந் தீ எனவும் பெயர் . ன்றும் பல ஆச்சர்யமான செய்கைகளைச் காதீனன் - விச்வாமித்ரன் தந்தை இவன் செய்து அவர்களை மணம்புரிந்தான் என்பர் . தந்தை கூஷிகன் . | ( காத்தவராய நாடகம் . ) காதுகுத்திக்குறவர் - இவர்கள் காடுகளில் காத்தியாயனர் - 1 . யக்ஞவல்கியருக்கு ஒரு ஜனங்களுக்குக் காதுகுத்திப் பிழைப்போர் . பெயர் . காதைக்காப்பு - சித்திரக் கவியிலொன்று . 2 . பாணினி சூத்திரத்திற்கு வியாக்கி இது ஒரு பாட்டினுள் மற்றொரு பாட்டி யானஞ் செய்தவரருசி . ற்கு எழுத்துக்களுளவாய்ச் சொற்புகாமே காத்தியாயனி - 1 . காத்யாயனர் தவத்தால் பாடுவது . பிறந்த பார்வதி தேவிக்கு ஒரு பெயர் . காத்தவராயர் - வண்ணார் இவர்கள் இத் 2 . யஞ்ஞவல்கியருக்குத் தேவி . தேவரைக் குல முதல்வராகக் கொண்டவர் காந்தக்கல் - இது இரும்பையொத்த ஒரு கள் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) வித லோகம் . இதனை யிரும்பிற்கு முன் காத்தவராயன் - 1 . பார்வதிபிராட்டியார் னீட்டினால் அதனை யிழுக்கும் சக்தியுள் சிவமூர்த்தி உலகமெங்கும் ரக்ஷிப்பவர் என் ளது . இதில் திசையறி கருவிகள் செய்து பதில் சங்கைகொண்டு ஒரு எறும்பைப் கப்பலோட்டிகள் திசையறிந்து கப்பலைச் பிடித்துப் பரணியில் அடைத்து வைத்த செலுத்துவர் . இது எத்திசை திருப்பினும் னர் . மறுநாள் அதனை நோக்க அது ஒரு வடதிசையையே காட்டும் . இது அரக்குக் சிறு அரிசியை வாயில் கொண்டிருக்கக் காந்தம் உருளைக்காந்தம் ஊசிக்காந்தம் கண்டு தாம் செய்த காரியத்தைச் சிவ கற்காந்தம் எனப் பலவகைப்படும் . மூர்த்தியிடம் அறிவித்தனர் . சிவமூர்த்தி காந்தபுராணம் - இது மகாபுராணங்கள் பிராட்டியை நோக்கி அந்த எறும்பைத் பதினெட்டனுள் ஒன்று . இது லக்ஷம் துன்பஞ் செய்ததற்கு நீ ஒரு நந்தவனம் கிரந்தமுடையது . இது தத்புருஷ கற்பத் வைத்து அந்தப் பாபத்தைப் போக்குக என் தில் நடந்த சம்பவங்களையும் கந்தமூர்த்தி றனர் . பிராட்டி அவ்வகை ஒரு நந்தவனம் தோற்றம் சூராதிகள் ஒடுக்கம் முதலிய வைத்து அதைக் காவல் செய்ய ஒருவனைச் வற்றை விரித்துக்கூறும் . இதிற் சங்கா சிவமூர்த்தியிடம் பெற்று அவனுக்குக் சங்கிதையைக் கச்சியப்பசிவாசாரியர் தமி காத்தான் எனப் பெயரிட்டனர் . இவன் ழில் மொழிப் பெயர்த்தனர் . மலையாளஞ் சென்று தொட்டியத்துச் சின் காந்தமதீர்த்தம் - தென்கடற்கரையிலுள்ள னான் என்று சொல்லப்படும் மந்திரவாதி தீர்த்த ம் . யைச் செயித்துத் தனக்கு மந்திரியாக்கி காந்தம் - இதுவை தருப்பச் செய்யுணெறியி ஆரியமாலை முதலிய பல பெண்களை மண லொன்று . இது ஒன்றனை உயர்த்துப் ந்தான் என்பர் . இவன் தேவிமார் வண் புகழுமிடத்து உலகநடை யிறவாமல் உயர் ணாரவல்லி கந்தழகி கறுப்பழகி முதலிய த்துப் புகழல் . ( தண்டி . ) வர் . இது வளையாபதி என்னும் இலக் காந்தருப்பம் - கந்தமூர்த்தி எழுந்தருளி கிய கதையை யொத்திருக்கிறது என்பர் . யிருக்கும் மலைகளில் ஒன்று இதில் ஒரு ( காத்தவராயன் கதை . ) ஆண்டு பாண்டு புத்திரர் தவமியற்றினர் . 2 . இவன் முத்தம்மையெனும் தேவ காந்தருவதத்தை - ஜீவகன் மனைவியரி தையின் மகன் . இவனுக்கு நாரதர் மூன்று லொருத்தி . | மாதர்களின் சௌந்தர்யங்களைக் கூறி மணம்புரியக் கூற இவன் அவ்வாறே வங் காந்தருவநகரம் - யமபுரிக்குச் செல்லும் . கணச் சின்னான் எனும் சேவகனுடன் வழியிலுள்ள பட்டணம் . சென்று ஆரிய தேசத்துக் கன்னிமாடத் காந்தருவம் - ஓர் மலை . திருந்த ஆரியமாலையிடம் குனிவடிவு காந்தருவருலகு - இது குய்யகர் உலகத்தின் குறத்தி வடிவுமுதலிய கொண்டு சென் மேலுள்ளது . இதை விரதம் பூண்டோ றும் காவிரிப்பூம் பட்டினத்துக் கன்னிமா ரும் யாழில் வல்லவராய்த் தேவரைப் டத்திருந்த உகந்தாயியிடம் நூல் வியாபா பாடியவரும் அடைவர் . சம் செய்யும் கிழச்செட்டியாய்ச் சென்றும் காந்தருவர் - பிரமனது நீலவுருக்கொண்ட செம்பு குமாரன் வனத்திருந்த கறுப்பாயி தேகத்திற் பிறந்தவர் தேவவகுப்பினர் .