அபிதான சிந்தாமணி

காக்கைபாடினியம் 398 காசி காக்கைபாடினியம் - காக்கைபாடினியரால் ழைப்பர். ஆயினும் அவ்வரசனும் குடி செய்யப்பட்ட இலக்கண நூல், இது பிற் களும், மாகிஸ்ஸோ , சிகாகி, எனுமிரண்டு காலத் திறந்து போய் ஆங்காங்குச் சிற்சில விக்ரகங்களைப் பூஜிப்பர். கங்காகம்பேரி அரிய சூத்திரங்களே வழங்கிவருகின் றன. எனுந் தேவதை சகல சுபங்களையுந் தரு காக்கைபாடினியார் - அகத்தியர் மாணாக் வதென்று அவளை ஆராதிப்பர். மாடாம்போ கர் பன்னிருவருள் ஒருவர். இவர் சிறு மாகாணத்தில் மிராம்ப எனும் பயங் காக்கைபாடினியம் எனும் இலக்கண நூல் கர விக்ரகமுண்டு. அதனைச் செயத்தை செய்தவர். விரும்பியவர் ஆராதிப்பார். சிலர் புலி, காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளையார் - பாம்பு, ஆடு, பசு முதலியவற்றை ஆரா ஒரு தமிழ்ப் புலவர். இவர் பதிற்றுப்பத் திப்பர். படைப்புக்கடவுளர் அநேகம் தில் ஆரும் பத்துப்பாடி நாடு கோட்பாடு உண்டு. அவர்க்குத் துயுஸ்கதா என்று சேரலாதனிடம் ஒன்பது காப்பொன்னும் பெயர். இவர்கனின் குருக்கண்மார் கங்கா தூமுயிரம் காணமும் பெற்றவர். இவர் எனப்படுவர், இக்குருமார் பிணியாளரைக் கடைச்சங்கத்தார் காலத்தவராக இருக்க காணச் செல்லுகையில் வியாதி நீங்கும் லாம். (பதிற்றுப்பத்து) (குறுந். நிமித்தம் இஷ்டதேவதைகளின் விக்ரக காங்கேரு- இது ஆஸ்திரேலியா நாட்டுமிரு மொன்று பிணியாளருக்குக் கொடுப்பர். கம். இதன் முன்னங்காலிரண்டும் குட் அங்கோலியருக்குப் படைப்புக் கடவுளர் டை, பெட்டைக் காங்கேருக்கு அடிவயிற் பலர் உண்டு, அவர்களுக்கு ஜம்பன், றில் பைபோன்ற ஒரு உறுப்புண்டு. அதில் பாண்யோ என்று பெயர். இவர்கள் மாகி அது தன் குட்டிகளை வைத்துக்கொண்டு ச்சோ எனும் பலதேவதைகளை ஆராதிப் காக்கிறது. குந்தி, குந்தி நடப்பது. காடு பர். திருவிழாக்காலங்களில் கீம்பராஎனும் களிலும், வயல்களிலும், மரங்களிலும் மதசம்பந்த நிருத்தம் செய்வர். பின்னும் அணில்போல் சஞ்சரிக்கும். இது வரு சிதோம்பி எனும் மகாத்மாக்களையும், நிகா டத்திற் கொருமுறை குட்டி போடுகிறது, ம்போ எனும் குருக்கண் மாரையும், காங்கேருவின் குட்டி, ஈனும்போது மாம்ச நிகோனி எனும் வைத்திய தேவதைகளை பிண்டம் போல் உருவமின்றி யிருக்கிறது. யும், இவ்வாறே குஷ்டு, செவிடு முதலிய இப் பிண்டத்தைத் தாய் தன்னிடமுள்ள வைகளைப் போக்கும் தேவர்களையும் ஆரா பையி லடக்கிக்கொள்ளுகிறது. அக்குட்டி திப்பர். இவ்விடத்தி லிருக்கும் காகாசி 'அப் பையிலிருந்தே பாலுண்டு அவயவங் யர் ஸ்விஸாங்கோ எனும் தேவதையை களைப் பெற்றுத் தேகத்தில் மயிர் முளைத்த விக்கிரகமாகச் செய்து பூஜிப்பர். பின் வெளிப்படுகிறது. காசரோகம் - இது முதலில் கண்டத்தில் காங்கேயர் - இவர் தொண்டைமண்டல நமைச்சல், அரோசகம், இருமல், அவய த்துச் செங்குந்தர் மரபிற் பிறந்த தமிழ்ப் வங்கள் நறுக்கித்துவைத்தன போலுதல், புலவர். உரிச்சொல் நிகண் டியற்றியவர். கண்கள் மின்மினிப் பறப்பதுபோலுதல், காங்கேயன் - 1. இவர் புதுவையிலிருந்த முதுகு, மார்பு, விலாமுதலிய இடங்களில் ஒரு பிரபு, ஒட்டக்கூத்தரை ஆதரித்து நோய், வெண்கலத்தொனிபோல் தொண் அவர்க்குக் கவுடப்புலவன், கவிராக்ஷ தன் டையில் சத்தம், வாயில் கோழையுண்டாதல் எனும் பட்டமளித்து அவரால் நாலாயிரக் முதலியவற்றைப் பூர்வரூபமாகப் பெறும். கோவை யெனும் பாடல் பெற்றவர். இது வாதகாசம், பித்தகாசம், சிலேஷ்ம 2. குமாரக் கடவுள். கங்கை வளர்த்த காசம், ரத்தகாசம், ஷயகாசம் எனப் பேதப் தனாற் பெற்ற பெயர். படும். இவை ஒன்றினும் ஒன்று அதிபலம் 3. வீஷ்மன் கங்காபுத்திரன், பீஷ்ம உடையன. இவற்றிற் குடனே மருந்து னைக் காண்க. பிரபாசன் எனும் எட்டாம் செய்யாவிடின் மாணந் தரும். (ஜீவ) வசுவின் அம்சமாயு தித்தவன். காசன் - சுகோத்தின் குமாரன். 4. ஒரு சித்திரன். காசி-1. இது சத்தமோகூஸ்தானங்களில் காங்கோ அங்கோலா மதம் - காங்கோதேச ஒன்று. இது கங்கா தீரத்தி லிருந்து தன் த்தவர் தங்கள ரசனைத் தேவனென்று எண் னிற்பிரகாசிக்குந் தன்மையுள்ளது. இதில் ணி துதிப்பர் அவ்வரசனைச் சாம்பர் சிவமூர்த்தி அடியவர் தியானித்தபடி எனவும் பிங்கோ என்றும் பெயரிட்ட காட்சிதந்து சித்தியளிப்பர். இத்தலம் சர்வ
காக்கைபாடினியம் 398 காசி காக்கைபாடினியம் - காக்கைபாடினியரால் ழைப்பர் . ஆயினும் அவ்வரசனும் குடி செய்யப்பட்ட இலக்கண நூல் இது பிற் களும் மாகிஸ்ஸோ சிகாகி எனுமிரண்டு காலத் திறந்து போய் ஆங்காங்குச் சிற்சில விக்ரகங்களைப் பூஜிப்பர் . கங்காகம்பேரி அரிய சூத்திரங்களே வழங்கிவருகின் றன . எனுந் தேவதை சகல சுபங்களையுந் தரு காக்கைபாடினியார் - அகத்தியர் மாணாக் வதென்று அவளை ஆராதிப்பர் . மாடாம்போ கர் பன்னிருவருள் ஒருவர் . இவர் சிறு மாகாணத்தில் மிராம்ப எனும் பயங் காக்கைபாடினியம் எனும் இலக்கண நூல் கர விக்ரகமுண்டு . அதனைச் செயத்தை செய்தவர் . விரும்பியவர் ஆராதிப்பார் . சிலர் புலி காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளையார் - பாம்பு ஆடு பசு முதலியவற்றை ஆரா ஒரு தமிழ்ப் புலவர் . இவர் பதிற்றுப்பத் திப்பர் . படைப்புக்கடவுளர் அநேகம் தில் ஆரும் பத்துப்பாடி நாடு கோட்பாடு உண்டு . அவர்க்குத் துயுஸ்கதா என்று சேரலாதனிடம் ஒன்பது காப்பொன்னும் பெயர் . இவர்கனின் குருக்கண்மார் கங்கா தூமுயிரம் காணமும் பெற்றவர் . இவர் எனப்படுவர் இக்குருமார் பிணியாளரைக் கடைச்சங்கத்தார் காலத்தவராக இருக்க காணச் செல்லுகையில் வியாதி நீங்கும் லாம் . ( பதிற்றுப்பத்து ) ( குறுந் . நிமித்தம் இஷ்டதேவதைகளின் விக்ரக காங்கேரு - இது ஆஸ்திரேலியா நாட்டுமிரு மொன்று பிணியாளருக்குக் கொடுப்பர் . கம் . இதன் முன்னங்காலிரண்டும் குட் அங்கோலியருக்குப் படைப்புக் கடவுளர் டை பெட்டைக் காங்கேருக்கு அடிவயிற் பலர் உண்டு அவர்களுக்கு ஜம்பன் றில் பைபோன்ற ஒரு உறுப்புண்டு . அதில் பாண்யோ என்று பெயர் . இவர்கள் மாகி அது தன் குட்டிகளை வைத்துக்கொண்டு ச்சோ எனும் பலதேவதைகளை ஆராதிப் காக்கிறது . குந்தி குந்தி நடப்பது . காடு பர் . திருவிழாக்காலங்களில் கீம்பராஎனும் களிலும் வயல்களிலும் மரங்களிலும் மதசம்பந்த நிருத்தம் செய்வர் . பின்னும் அணில்போல் சஞ்சரிக்கும் . இது வரு சிதோம்பி எனும் மகாத்மாக்களையும் நிகா டத்திற் கொருமுறை குட்டி போடுகிறது ம்போ எனும் குருக்கண் மாரையும் காங்கேருவின் குட்டி ஈனும்போது மாம்ச நிகோனி எனும் வைத்திய தேவதைகளை பிண்டம் போல் உருவமின்றி யிருக்கிறது . யும் இவ்வாறே குஷ்டு செவிடு முதலிய இப் பிண்டத்தைத் தாய் தன்னிடமுள்ள வைகளைப் போக்கும் தேவர்களையும் ஆரா பையி லடக்கிக்கொள்ளுகிறது . அக்குட்டி திப்பர் . இவ்விடத்தி லிருக்கும் காகாசி ' அப் பையிலிருந்தே பாலுண்டு அவயவங் யர் ஸ்விஸாங்கோ எனும் தேவதையை களைப் பெற்றுத் தேகத்தில் மயிர் முளைத்த விக்கிரகமாகச் செய்து பூஜிப்பர் . பின் வெளிப்படுகிறது . காசரோகம் - இது முதலில் கண்டத்தில் காங்கேயர் - இவர் தொண்டைமண்டல நமைச்சல் அரோசகம் இருமல் அவய த்துச் செங்குந்தர் மரபிற் பிறந்த தமிழ்ப் வங்கள் நறுக்கித்துவைத்தன போலுதல் புலவர் . உரிச்சொல் நிகண் டியற்றியவர் . கண்கள் மின்மினிப் பறப்பதுபோலுதல் காங்கேயன் - 1 . இவர் புதுவையிலிருந்த முதுகு மார்பு விலாமுதலிய இடங்களில் ஒரு பிரபு ஒட்டக்கூத்தரை ஆதரித்து நோய் வெண்கலத்தொனிபோல் தொண் அவர்க்குக் கவுடப்புலவன் கவிராக்ஷ தன் டையில் சத்தம் வாயில் கோழையுண்டாதல் எனும் பட்டமளித்து அவரால் நாலாயிரக் முதலியவற்றைப் பூர்வரூபமாகப் பெறும் . கோவை யெனும் பாடல் பெற்றவர் . இது வாதகாசம் பித்தகாசம் சிலேஷ்ம 2 . குமாரக் கடவுள் . கங்கை வளர்த்த காசம் ரத்தகாசம் ஷயகாசம் எனப் பேதப் தனாற் பெற்ற பெயர் . படும் . இவை ஒன்றினும் ஒன்று அதிபலம் 3 . வீஷ்மன் கங்காபுத்திரன் பீஷ்ம உடையன . இவற்றிற் குடனே மருந்து னைக் காண்க . பிரபாசன் எனும் எட்டாம் செய்யாவிடின் மாணந் தரும் . ( ஜீவ ) வசுவின் அம்சமாயு தித்தவன் . காசன் - சுகோத்தின் குமாரன் . 4 . ஒரு சித்திரன் . காசி - 1 . இது சத்தமோகூஸ்தானங்களில் காங்கோ அங்கோலா மதம் - காங்கோதேச ஒன்று . இது கங்கா தீரத்தி லிருந்து தன் த்தவர் தங்கள ரசனைத் தேவனென்று எண் னிற்பிரகாசிக்குந் தன்மையுள்ளது . இதில் ணி துதிப்பர் அவ்வரசனைச் சாம்பர் சிவமூர்த்தி அடியவர் தியானித்தபடி எனவும் பிங்கோ என்றும் பெயரிட்ட காட்சிதந்து சித்தியளிப்பர் . இத்தலம் சர்வ