அபிதான சிந்தாமணி

கன்னியாகுப்ஜம் 396 காகம் கன்னியாகுப்ஜம் - தற்காலம்கனோஜ் என்று காகசங்கள் - பிராமணியின் குமரன், சந்தி வழங்கப்படுவது. கங்கா தீரத்திலுள்ள பட் யாகாலத்தில் போகிப்பவரைக் கூடிச் சந் டணம், Kanouj is on the junotion of) தோஷத்தைப் போக்குபவன். the river Ganges and the Kali - nadi காகதத்தன் - 1. சோமதத் தன் குமரன். or Ikshumati, in Rohilkhand:- இவன் குமரன் சுமதி. கன்னீர்ப்படுத்தல் -1. சுரும்பு சூழுமாலைபக் 2. இராமபிரான். கத்திலே அசைந்துவரப் பார்த்துக் கைக் காகதுண்டகன் - இவன் இராசகிரிய நக கொண்ட கல்லினைப் புனலிலே யிட்டது 'ரின் புறத்ததாகிய சோலை யொன்றிலுள்ள (பு வெ. பாடால்)- ஒரு பெரியவன். தோற்றப் பொலிவை '2. உயர்ந்த கல்லினைச் செலுத்தி நிரை யுடையவன், வாசவதத்தை இறந்து விட் த்தலை அவ்விடத்துக் கருதினும் முன்பு டாளே யென்று கவலைக்கடலில் அழுந் சொன்ன துறையே யாம் (பு. வெ. பொது திச் செயலற்றிருந்த உதயணனை எப்படி வியல்) யேனுங் காப்பாற்றவேண்டுமென்று தனி கஜச்சாயை - புரட்டாசி மாதத்தில் எந்த யே வந்திருந்த மந்திரியருடைய வேண்டு வாரத்திலேனும் மகாக்ஷத்ரமும், திரயோ கோளின்படி அவனை நோக்கி "இனி தசியும் கூடிவருவது. இது ஒரு புண்ய இரண்டு மாதம் நான் சொல்லுகிறபடி காலம். விரதத்தோடிருப்பாயாயின் வாசவதத்தை கஷாயம் - இலைகள் வேர், மருந்து வகை யைப் பழைய வடிவத்தோடே பார்க்க 'கள் ஊறிய செந்நிறத்தகுடி நீர். லாம்" என்று சொல்லி, அவ்விரத வொழு கஸ்தூரி - இமயாதிமலைகளி னிடத்துச் சஞ் க்கத்தையும் தெரிவித்து அவன் கவலையை மாற்றியவன். (பெ- கதை.) சரிக்கும் மான் வயிற்றிலுண்டாம் மணப் காகந்தன் - காவிரிப்பூம் பட்டினத்தை பொருள். இதனைச் சந்திபா தாதிரோகங் முதலில் ஆண்டிருந்த அரசன். களுக்கு மருத்துவர் உபயோகிப்பர். காகந்தி - காவிரிப்பூம்பட்டினம் காகந்தனா 'கக்ஷசேனன் -1. யமன் சபையிலுள்ள | லாளப்பட்டதா லிப்பெயர் பெற்றது. க்ஷத்திரியன். (மணிமேகலை). '2. யுதிஷ்டிரசபையிலிருந்த க்ஷத்ரியன். கா.கபாணன் - சுகராகன் குமரன். இவன் 3. ஒரு ராஜருஷி. குமான் க்ஷேமவர்ணன். கம் - ஒரு தேசம். (கச). காகபாதன் - ஒரு சிவகணத்தவன். குவதன்-சுவநயனிடம் தானம் வாங்கிய காகழனி- கண்ணனுக்கு உபநயனஞ்செய்த ருஷி. வர். கக்ஷவான் - ஒரு ருஷி உசிகன் குமரன். காகழனிவர் திருமணநல்லூரில் சிவமூர்த் ஔசிஜன் (பார்) தியைத் தரிசிக்கத் தலையால் நடந்து தவ கக்ஷ-சேதிபுத்ரன், இவன் ருக்வேதத்மிருந்து திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் திரு திற் புகழ்ந்து கூறப்பட்ட கொடையாளி. மணத்து முத்திபெற்றவர். (ஆச்சாபு:- புராணம்). கா காகம் - இது கருநிறமான உருவமும் நீண்டு வலுத்த அலகும் உடைய பறவை. இதில் காகங்கரைதல்- பகல் அ முகூர்த்தங்களில் மணிக்காக்கை, அண்டங்காக்கை என இரு க-மூ லாபம், உ-மூ சேதம், கூ-மூ வரவு, வகை யுண்டு. இது ஊரில் வசித்து அவ் ச-மூ தனம், க.மூ மழை, சு-மூ யுத்தம், வூரில் சிந்திய உணவாதிகளை அருந்தும். எ-மூ மரணம், அ-மூ அச்சம். (கிழக்கு) இது ஊரில் நாற்றமாய் அழுகிய மாம்ச ஆலஸ்யம், (தெ-கி) மாணம், (தெ) தன ஜாதிகளையும் மற்றவைகளையுந் தின்பதால் லாபம், (தெ-மே) சந்தோஷம், (மே) கல இதனை ஊர்த் தோட்டி யென்பர். இது கம், (வ-மே) அபயம், (வட) விருந்து, பறவைகளில் தந்திர முள்ளது. பிள்ளை (வ.கி) பொல்லாங்கு. தனக்கு முன் களை ஏமாற்றி உண்பதோடும் பிள்ளை னும், படுக்கைவிட் டெழுகையினும் கத் கள் வைத்துள்ள தின்பண்டங்களையும் "தினால் நினைத்துச் செல்லுங் காரியஞ் கவர்ந்து செல்லும். இதனிடத்தில் சில செயம். நற்குணங்களும் உண்டு. காலை யெழுதல்,
கன்னியாகுப்ஜம் 396 காகம் கன்னியாகுப்ஜம் - தற்காலம்கனோஜ் என்று காகசங்கள் - பிராமணியின் குமரன் சந்தி வழங்கப்படுவது . கங்கா தீரத்திலுள்ள பட் யாகாலத்தில் போகிப்பவரைக் கூடிச் சந் டணம் Kanouj is on the junotion of ) தோஷத்தைப் போக்குபவன் . the river Ganges and the Kali - nadi காகதத்தன் - 1 . சோமதத் தன் குமரன் . or Ikshumati in Rohilkhand : இவன் குமரன் சுமதி . கன்னீர்ப்படுத்தல் - 1 . சுரும்பு சூழுமாலைபக் 2 . இராமபிரான் . கத்திலே அசைந்துவரப் பார்த்துக் கைக் காகதுண்டகன் - இவன் இராசகிரிய நக கொண்ட கல்லினைப் புனலிலே யிட்டது ' ரின் புறத்ததாகிய சோலை யொன்றிலுள்ள ( பு வெ . பாடால் ) ஒரு பெரியவன் . தோற்றப் பொலிவை ' 2 . உயர்ந்த கல்லினைச் செலுத்தி நிரை யுடையவன் வாசவதத்தை இறந்து விட் த்தலை அவ்விடத்துக் கருதினும் முன்பு டாளே யென்று கவலைக்கடலில் அழுந் சொன்ன துறையே யாம் ( பு . வெ . பொது திச் செயலற்றிருந்த உதயணனை எப்படி வியல் ) யேனுங் காப்பாற்றவேண்டுமென்று தனி கஜச்சாயை - புரட்டாசி மாதத்தில் எந்த யே வந்திருந்த மந்திரியருடைய வேண்டு வாரத்திலேனும் மகாக்ஷத்ரமும் திரயோ கோளின்படி அவனை நோக்கி இனி தசியும் கூடிவருவது . இது ஒரு புண்ய இரண்டு மாதம் நான் சொல்லுகிறபடி காலம் . விரதத்தோடிருப்பாயாயின் வாசவதத்தை கஷாயம் - இலைகள் வேர் மருந்து வகை யைப் பழைய வடிவத்தோடே பார்க்க ' கள் ஊறிய செந்நிறத்தகுடி நீர் . லாம் என்று சொல்லி அவ்விரத வொழு கஸ்தூரி - இமயாதிமலைகளி னிடத்துச் சஞ் க்கத்தையும் தெரிவித்து அவன் கவலையை மாற்றியவன் . ( பெ - கதை . ) சரிக்கும் மான் வயிற்றிலுண்டாம் மணப் காகந்தன் - காவிரிப்பூம் பட்டினத்தை பொருள் . இதனைச் சந்திபா தாதிரோகங் முதலில் ஆண்டிருந்த அரசன் . களுக்கு மருத்துவர் உபயோகிப்பர் . காகந்தி - காவிரிப்பூம்பட்டினம் காகந்தனா ' கக்ஷசேனன் - 1 . யமன் சபையிலுள்ள | லாளப்பட்டதா லிப்பெயர் பெற்றது . க்ஷத்திரியன் . ( மணிமேகலை ) . ' 2 . யுதிஷ்டிரசபையிலிருந்த க்ஷத்ரியன் . கா . கபாணன் - சுகராகன் குமரன் . இவன் 3 . ஒரு ராஜருஷி . குமான் க்ஷேமவர்ணன் . கம் - ஒரு தேசம் . ( கச ) . காகபாதன் - ஒரு சிவகணத்தவன் . குவதன் - சுவநயனிடம் தானம் வாங்கிய காகழனி - கண்ணனுக்கு உபநயனஞ்செய்த ருஷி . வர் . கக்ஷவான் - ஒரு ருஷி உசிகன் குமரன் . காகழனிவர் திருமணநல்லூரில் சிவமூர்த் ஔசிஜன் ( பார் ) தியைத் தரிசிக்கத் தலையால் நடந்து தவ கக்ஷ - சேதிபுத்ரன் இவன் ருக்வேதத்மிருந்து திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் திரு திற் புகழ்ந்து கூறப்பட்ட கொடையாளி . மணத்து முத்திபெற்றவர் . ( ஆச்சாபு : புராணம் ) . கா காகம் - இது கருநிறமான உருவமும் நீண்டு வலுத்த அலகும் உடைய பறவை . இதில் காகங்கரைதல் - பகல் முகூர்த்தங்களில் மணிக்காக்கை அண்டங்காக்கை என இரு - மூ லாபம் - மூ சேதம் கூ - மூ வரவு வகை யுண்டு . இது ஊரில் வசித்து அவ் - மூ தனம் . மூ மழை சு - மூ யுத்தம் வூரில் சிந்திய உணவாதிகளை அருந்தும் . - மூ மரணம் - மூ அச்சம் . ( கிழக்கு ) இது ஊரில் நாற்றமாய் அழுகிய மாம்ச ஆலஸ்யம் ( தெ - கி ) மாணம் ( தெ ) தன ஜாதிகளையும் மற்றவைகளையுந் தின்பதால் லாபம் ( தெ - மே ) சந்தோஷம் ( மே ) கல இதனை ஊர்த் தோட்டி யென்பர் . இது கம் ( - மே ) அபயம் ( வட ) விருந்து பறவைகளில் தந்திர முள்ளது . பிள்ளை ( . கி ) பொல்லாங்கு . தனக்கு முன் களை ஏமாற்றி உண்பதோடும் பிள்ளை னும் படுக்கைவிட் டெழுகையினும் கத் கள் வைத்துள்ள தின்பண்டங்களையும் தினால் நினைத்துச் செல்லுங் காரியஞ் கவர்ந்து செல்லும் . இதனிடத்தில் சில செயம் . நற்குணங்களும் உண்டு . காலை யெழுதல்