அபிதான சிந்தாமணி

கன்முறைபழிச்சல் 394 | கன்னரதேவன் தனுவாதிகளை யுண்டாக்குதற்கு எதுவாய், த்துப் பூசிக்க அதை அவன் மண்வெட்டி புண்ய பாவங்கள் பொருந்துதற்கு ஏதுவாய் 'யால் எறிந்தனன். அங்கு உதிரங்கண்டு நல்வினை தீவினை செய்யுமிடத்து உடனாய் அவன் இறக்க இவளுமி றந்தனள். அந்த நிற்பதாய், அநாதியே மும்மலங்களின் 'ஆப்பு சிவலிங்கமாயிற்று. (வீரசிங் பு.) ஒன்றாய், மனோவாக்குக் காய வியாபாரமா கன்னடுதல் - வீரன் நாமத்தைக் கல்லிலே கிய காரிய கர்மத்திற்கு மூலகாரணமாய் யெழுதி அழகுபெறக் கல்லை நட்டது. காரணமலம் எனப்பட்டுச் செய்த கன்மம் (பு. வெ. பொதுவியற் ) ஈசிக்கத் தான் நசிக்காது சூக்ஷ்மித்திருத்த கன்னபிரமையர் - ஒரு வீரசைவ அடிய லால் அதிர்ஷ்டம் எனப்பட்டு அசுத்த வர், இவர் சிவனடியர் அல்லாதார் வீட் மாயா போகங்களாகிய ஆதியாத்மிகம் ஆதி டில் கன்னமிட்டு வந்த பொருளால் சிவ பௌதிகம், ஆதிதெய்விகமெனும் தாபத் னடியவர்க்கு நிவே தனஞ் செய்து முத்தி ரய காரணமாய்ப் பிரவாகாநாதியாய், வரு பெற்றவர். | வதாம். இது, சஞ்சிதம், பிராரத்தம், கன்னம்பாளனார் - இவர் பெயர் கண்ணம் ஆகாமியம், அதிசூக்ஷ்மம், சூக்ஷ்மம், தூல ' பாளனாரெனவும் பிரதி பேதமுண்டு, அக மெனப் பலதிறப்படும். இதன் விரிவைச் த்தில் கருவூர்க் கண்ணம்பாளனா சென்றி சிவாகமங்களுட் காண்க. (சித்தா) ருத்தலால் இவர் ஊர் கருவூர். கனப்பான் கன்மறைபழி ச்சல் - நிழல் விடும் அழகிய என்று ஊர் இருத்தல் போலக் கன்னம் மணிப்பூணினையும் வீரக்கழலையு முடைய பாள்' என்பதும் ஊராக இருக்கலாம். போர் விருப்பத்தோனுடைய கல்லினை அகத்தில் கருவூர்க் கண்ணம்புல்லனாரென் ஏத்தியது. (பு. வெ. பொதுவியற்.) ரொருவர் பெயர் காணப்படுகின்றது. கன்யாதப்சம் - வாயுவால் சபிக்கப்பெற்ற இவர்கள் இருவரும் பாடிய வெல்லாம் குசநாபன் புத்திரியைப் பிருகத்தன் அச் பாலைத்திணையா யிருத்தலானே இருவரும் சாபத்தை நீக்கி, மணஞ் செய்து கொண்டி ஒருவரே யெனவும் ஏடெழுதுவோர் ருந்த இடம். மிகையால் பெயர் பேதப்பட்ட தென கன்யாகுமரி - பரசுராமர் மலையாளக்ஷேத்தி வும் ஊகிக்கலாம். கருவூர் சேரனாட்டகத் சம் உண்டுபண்ணும் பொழுது அவர் சிவ துள்ளது. இவர் கூறிய குறைநயப்பு சத்தியைத் தாபித்துப் பூசித்தனர். அங் நுண்ணுணர்வினோரை இனிது மகிழ்விக் தச் சத்தி சிவமூர்த்தியைத் திருமணஞ் கும்; அகம்-க அ0. இவர் சேரமான் செய்து கொள்ளத் தவம் புரிந்தனள். அவர் கோக் கோதையையும் அவனது வஞ்சிமூ சத்தியை மணந்து கொள்ளாதலால் என் துரையும் பாராட்டிக் கூறியுள்ளார்; அகம்- றுங் கன்னியாகவே எழுந்தருளி யிருக் உசுங. இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் குந்தலம். Oape, Comorin. கச அ-ம் பாடலொன்றும் அகத்தில் மூன் கன்யை -விதர்ப்பன் பாரி. இவளைச் சியா றுமாக நான்கு பாடல்கள் கிடைத்திருக் மகன் கவியாணஞ்செய்ய அழைத்து வந்து கின்றன. தன் பிள்ளைக்குக் கல்யாணஞ் செய்வித் கன்னரதேவன் - இவன் ஒரு சோழ அர தான். சன். இவன் உத்தேசம் 971 - கி.பி. கன்றப்பூர் - சுதாவல்லி யெனும் வித்யா இல் இறந்தான். இவனிறந்த பிறகு தரப் பெண் கைலையில் சிவமூர்த்தியின் கொட்டி தேவனும், கக்கராஜனும் அர சந்நிதானத்தில் நடித்துச் சிவபிரானுக்குக் சாண்டனர். பின்னால், கண்டராதித்தன் களிப்புண்டாக்கினள். இவள் உமையுரு சில நாள் அரசாண்டான். அரிஞ்சயன் வங் கொண்டதால் உமை சினந்து மண் சில நாள் அரசாண்டான், பராந்தகன் II ணுலகில் பிறக்க எனச் சபித்தனள். அவ் இவன் அரிஞ்சயன் குமரன். இவனுக்குச் வாறே இவள் கமலவல்லியெனப் பிறந்து சுந்தர சோழன் என ஒரு பெயர். இவன் சிவபூசை கடைப்பிடித்து வருகையில் வீரபாண்டியனுடன் சேவூரில் யுத்தம் இவள் கணவன் இவள் சிவபூசை செய் புரிந்து இறந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. தலைப் பொறாது சிவலிங்கத்தைக் கிணற் இவன் மனைவி வானவன்மாதேவி. இவள் றில் எறிந்தனன். அவன் அவ்வகை செய் கணவனுடன் சககமனம் செய்தாள். இவ தும் அவள் சிவபூசை கடைப்பிடித்து ஒரு னுக்குப் பொன் மாளிகைத் துஞ்சிய கட்டுத் தறியைச் சிவலிங்கமெனப் பாவி தேவன் என ஒருபெயர் எண். இவனுக்
கன்முறைபழிச்சல் 394 | கன்னரதேவன் தனுவாதிகளை யுண்டாக்குதற்கு எதுவாய் த்துப் பூசிக்க அதை அவன் மண்வெட்டி புண்ய பாவங்கள் பொருந்துதற்கு ஏதுவாய் ' யால் எறிந்தனன் . அங்கு உதிரங்கண்டு நல்வினை தீவினை செய்யுமிடத்து உடனாய் அவன் இறக்க இவளுமி றந்தனள் . அந்த நிற்பதாய் அநாதியே மும்மலங்களின் ' ஆப்பு சிவலிங்கமாயிற்று . ( வீரசிங் பு . ) ஒன்றாய் மனோவாக்குக் காய வியாபாரமா கன்னடுதல் - வீரன் நாமத்தைக் கல்லிலே கிய காரிய கர்மத்திற்கு மூலகாரணமாய் யெழுதி அழகுபெறக் கல்லை நட்டது . காரணமலம் எனப்பட்டுச் செய்த கன்மம் ( பு . வெ . பொதுவியற் ) ஈசிக்கத் தான் நசிக்காது சூக்ஷ்மித்திருத்த கன்னபிரமையர் - ஒரு வீரசைவ அடிய லால் அதிர்ஷ்டம் எனப்பட்டு அசுத்த வர் இவர் சிவனடியர் அல்லாதார் வீட் மாயா போகங்களாகிய ஆதியாத்மிகம் ஆதி டில் கன்னமிட்டு வந்த பொருளால் சிவ பௌதிகம் ஆதிதெய்விகமெனும் தாபத் னடியவர்க்கு நிவே தனஞ் செய்து முத்தி ரய காரணமாய்ப் பிரவாகாநாதியாய் வரு பெற்றவர் . | வதாம் . இது சஞ்சிதம் பிராரத்தம் கன்னம்பாளனார் - இவர் பெயர் கண்ணம் ஆகாமியம் அதிசூக்ஷ்மம் சூக்ஷ்மம் தூல ' பாளனாரெனவும் பிரதி பேதமுண்டு அக மெனப் பலதிறப்படும் . இதன் விரிவைச் த்தில் கருவூர்க் கண்ணம்பாளனா சென்றி சிவாகமங்களுட் காண்க . ( சித்தா ) ருத்தலால் இவர் ஊர் கருவூர் . கனப்பான் கன்மறைபழி ச்சல் - நிழல் விடும் அழகிய என்று ஊர் இருத்தல் போலக் கன்னம் மணிப்பூணினையும் வீரக்கழலையு முடைய பாள் ' என்பதும் ஊராக இருக்கலாம் . போர் விருப்பத்தோனுடைய கல்லினை அகத்தில் கருவூர்க் கண்ணம்புல்லனாரென் ஏத்தியது . ( பு . வெ . பொதுவியற் . ) ரொருவர் பெயர் காணப்படுகின்றது . கன்யாதப்சம் - வாயுவால் சபிக்கப்பெற்ற இவர்கள் இருவரும் பாடிய வெல்லாம் குசநாபன் புத்திரியைப் பிருகத்தன் அச் பாலைத்திணையா யிருத்தலானே இருவரும் சாபத்தை நீக்கி மணஞ் செய்து கொண்டி ஒருவரே யெனவும் ஏடெழுதுவோர் ருந்த இடம் . மிகையால் பெயர் பேதப்பட்ட தென கன்யாகுமரி - பரசுராமர் மலையாளக்ஷேத்தி வும் ஊகிக்கலாம் . கருவூர் சேரனாட்டகத் சம் உண்டுபண்ணும் பொழுது அவர் சிவ துள்ளது . இவர் கூறிய குறைநயப்பு சத்தியைத் தாபித்துப் பூசித்தனர் . அங் நுண்ணுணர்வினோரை இனிது மகிழ்விக் தச் சத்தி சிவமூர்த்தியைத் திருமணஞ் கும் ; அகம் - அ0 . இவர் சேரமான் செய்து கொள்ளத் தவம் புரிந்தனள் . அவர் கோக் கோதையையும் அவனது வஞ்சிமூ சத்தியை மணந்து கொள்ளாதலால் என் துரையும் பாராட்டிக் கூறியுள்ளார் ; அகம் றுங் கன்னியாகவே எழுந்தருளி யிருக் உசுங . இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் குந்தலம் . Oape Comorin . கச - ம் பாடலொன்றும் அகத்தில் மூன் கன்யை - விதர்ப்பன் பாரி . இவளைச் சியா றுமாக நான்கு பாடல்கள் கிடைத்திருக் மகன் கவியாணஞ்செய்ய அழைத்து வந்து கின்றன . தன் பிள்ளைக்குக் கல்யாணஞ் செய்வித் கன்னரதேவன் - இவன் ஒரு சோழ அர தான் . சன் . இவன் உத்தேசம் 971 - கி . பி . கன்றப்பூர் - சுதாவல்லி யெனும் வித்யா இல் இறந்தான் . இவனிறந்த பிறகு தரப் பெண் கைலையில் சிவமூர்த்தியின் கொட்டி தேவனும் கக்கராஜனும் அர சந்நிதானத்தில் நடித்துச் சிவபிரானுக்குக் சாண்டனர் . பின்னால் கண்டராதித்தன் களிப்புண்டாக்கினள் . இவள் உமையுரு சில நாள் அரசாண்டான் . அரிஞ்சயன் வங் கொண்டதால் உமை சினந்து மண் சில நாள் அரசாண்டான் பராந்தகன் II ணுலகில் பிறக்க எனச் சபித்தனள் . அவ் இவன் அரிஞ்சயன் குமரன் . இவனுக்குச் வாறே இவள் கமலவல்லியெனப் பிறந்து சுந்தர சோழன் என ஒரு பெயர் . இவன் சிவபூசை கடைப்பிடித்து வருகையில் வீரபாண்டியனுடன் சேவூரில் யுத்தம் இவள் கணவன் இவள் சிவபூசை செய் புரிந்து இறந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது . தலைப் பொறாது சிவலிங்கத்தைக் கிணற் இவன் மனைவி வானவன்மாதேவி . இவள் றில் எறிந்தனன் . அவன் அவ்வகை செய் கணவனுடன் சககமனம் செய்தாள் . இவ தும் அவள் சிவபூசை கடைப்பிடித்து ஒரு னுக்குப் பொன் மாளிகைத் துஞ்சிய கட்டுத் தறியைச் சிவலிங்கமெனப் பாவி தேவன் என ஒருபெயர் எண் . இவனுக்