அபிதான சிந்தாமணி

கற்பூர ஆக்கம் 385 கனகசேனன் கற்பூர ஆக்கம் - இது, சீனா, ஜபான் தேசங் யொடு புலம்பல், செவிலிகுரவொடு புலம் களி லுண்டாகும் லாரல் மரத்தின்பால், பல், சுவடு கண்டிரங்கல், செவிலி கலந் இம் மரம் முதிர்ந்தவுட னிதனை வெட்டித் துடன் வருவோர்க்கண்டு கேட்டல், அவர் துண்டுகளாக்கி அவற்றை வளைந்த கழுத் புலம்பல்தேற்றல், செவிலி புதல்வியைக் துள்ள இருப்புப் பாத்திரத்திலிட்டுச் சல்ல கணாது கவலை கூர் தல் என்பனவிரி. (அகம்) டைக் கண்கள் போன்ற துவாரங்களையுடை கற்போட்டம் - (கர்ப்போட்டம்) இது, ஓர் ய பலகையால் அதைமூடி அப்பலகை மீது மழைக் குறி. ஆனி மாதத்திற்குக் கர்ப் பெரியவாணா உருவமைந்த மட்பாத்தி போட்டம் நாள் - 11, ஆடிமாதம் முதல் ரத்தைக் கவிழ்த்து விடுகின்றனர். பின் கார்த்திகை மாதம் வரை மாதம் ஒன்றுக்கு வாணலுக்கும் பலகைக்கும் இடையி நாட்கள் - 21, ஆக மாதம் 5- க்கு, லுள்ள உள்ளிடத்தை மலார், புல் முத நாட்கள் - 111, மார்கழி மாதத்திற்கு நாள்- லியவற்றால் மூடி இருப்புப்பாத்திரத்தை 1, தை மாதமுதல் வைகாசிவரை மாதம் உஷ்ணப்படுத்தின் உள்ளிருக்கும் லாரல் 5 - க்கு மாதம் 1 - க்கு நாழிகை 12, ஆக துண்டிலிருந்து கற்பூரமானது ஆவியாய்க் நாள்-1, ஆக கர்ப்போட்ட நாட்கள் - 139. கிளம்பி உஷ்ணமற்ற மலார்பல் முதலிய இவை பூராட நக்ஷத்திரத்தில் சூரியன் வற்றில் உறைந்துபோகிறது. இது முத வரும் நாட்களாம். பானு தனுவிற் பதின் முதலில் அழுக்குடன் மஞ்சணிறமாக மூன்றேமுக்கான் மேல், ஆனிக்குக் கர்ப் இருக்கிறது. இதனை மீண்டும் சுத்தப்படு போட்டமறு காலாம்- மானேகேள், நண்டு த்த வெள்ளை நிறமான கற்பூரமாகிறது. முதற்றேளளவு நாலரைநான்மாகாணி, கற்பூரசெட்டி - கற்பூரம் விற்கும் ஒரு கொண்ட தனுவுக் கொன்றேகூறு" கர்ப் வகைச்செட்டி வகுப்பார். போட்ட காலங்களில் வானத்தில் இந்திர கற்பூரபாண்டியன் - குங்கும பாண்டிய வில், மேகம், பரிவேடம், என்பவற்றுள் னுக்குக் குமரன். ஒன்றாயினும் இருப்பின் அவ்வவ்மா தங்க கற்பொடுபுணர்ந்த கௌவை--இது உடன் ளில் மழையுண்டு. அதிகமழை பெய்தால் போக்கின் வகையுள் ஒன்று என்பது, அற்பமழை. ஒன்றுமிலாதிருக்கின் மழை தலைவி தலைவன துடைமையாய்க் கற் யில்லை . பொடு கூடியவதனை அயலார், விராய கற்றேர் நவிற்சியணி - மிகுதிக்குக் காரண சேரியர் பலருமறிதல். அது, செவிலி | மாகாததை அதற்குக் காரணமாகக்கூறு புலம்பல், நற்றாய் புலம்பல், கவர்மனை தல். இதனைப் பிரௌடோக்திய லங்கா மருட்சி, கண்டோரிரக்கம், செவிலிபின் ரம் என்பர். தேடிச்சேறல் என ஐந்துவகை. இது, கனககாமன் - அசுவகண்டன் படைவீரரில் செவிலிபாங்கியை வினாதல், செவிலி ஒருவன். தேற்றுவார்க் கெதிரழிந்து மொழி தல், கனகசபாபதி சிவாசாரியர் - சுவாமிநாத செவிலி தன்னறி வின்மை , தன்னைநொந் தேசிகர், சுப்பிரமணிய தீக்ஷிதர் முதலிய துரைத்தல், செவிலி தெய்வம் வாழ்த் தமிழாசிரியர்க்கு வடநூல் கற்பித்தவர். தல், செவிலிநற்றாய்க் கறத்தொடுநிற்றல், கனகசபாபதி பிள்ளை - தாயுமான சுவாமி நற்றாய் பாங்கி தன்னொடு புலம்பல், அது கள் குமாரர். கேட்ட பாங்கியழுங்கல் கண்டு நற்றாய் கனகசபை - சிதம்பரம், புலம்பல், நற்றாய் பாங்கியர் தம்மொடு கனகசித்திரன் - அச்சுவபுரத்தரசன் குமா புலம்பல், நற்றாயயலார் தம்மொடு புலம் ரன். (சூளா.) பல, நற்றாய தலைமகள் பயிலிடந் தம் கனகசித்திரை - அச்சுவகண்டன் தேவி, மொடு புலம்பல், நிமித்தம் போற்றல், (சூளா.) | சுரந்தணிவித்தல், தன்மகள் மென்மைத் கனகசேனன் - தசரதர் புத்திரராகிய தன்மைக்கிரங்கல், இளமைத் தன் இராமர் சந்ததியில் வந்த ஐம்பத்தாறாவது மைக்குளமெலிந்திரங்கல், அச்சத்தன்மைக் அரசன். இவன் கி. பி. (145) வருஷத்தில் கச்சமுற்றி ரங்கல், கண்டோரி ரக்கம், தெற்கே சுராஷ்டர தீபகற்பத்தை செவிலியாற்றத் தாயைத்தேற்றல், ஆற் நோக்கி வந்து அங்கே அரசாண்டு கொண் றிடை முக்கோற் பகவரைவினாதல், மிக் டிருந்த பிரமர வம்சத்தாசனாகிய இராஜ கோரே துக்காட்டல், செவிலி யெயிற்றி புத்திரனைத் தோற்கடித்து அவனுக்குரிய 49.
கற்பூர ஆக்கம் 385 கனகசேனன் கற்பூர ஆக்கம் - இது சீனா ஜபான் தேசங் யொடு புலம்பல் செவிலிகுரவொடு புலம் களி லுண்டாகும் லாரல் மரத்தின்பால் பல் சுவடு கண்டிரங்கல் செவிலி கலந் இம் மரம் முதிர்ந்தவுட னிதனை வெட்டித் துடன் வருவோர்க்கண்டு கேட்டல் அவர் துண்டுகளாக்கி அவற்றை வளைந்த கழுத் புலம்பல்தேற்றல் செவிலி புதல்வியைக் துள்ள இருப்புப் பாத்திரத்திலிட்டுச் சல்ல கணாது கவலை கூர் தல் என்பனவிரி . ( அகம் ) டைக் கண்கள் போன்ற துவாரங்களையுடை கற்போட்டம் - ( கர்ப்போட்டம் ) இது ஓர் பலகையால் அதைமூடி அப்பலகை மீது மழைக் குறி . ஆனி மாதத்திற்குக் கர்ப் பெரியவாணா உருவமைந்த மட்பாத்தி போட்டம் நாள் - 11 ஆடிமாதம் முதல் ரத்தைக் கவிழ்த்து விடுகின்றனர் . பின் கார்த்திகை மாதம் வரை மாதம் ஒன்றுக்கு வாணலுக்கும் பலகைக்கும் இடையி நாட்கள் - 21 ஆக மாதம் 5 - க்கு லுள்ள உள்ளிடத்தை மலார் புல் முத நாட்கள் - 111 மார்கழி மாதத்திற்கு நாள் லியவற்றால் மூடி இருப்புப்பாத்திரத்தை 1 தை மாதமுதல் வைகாசிவரை மாதம் உஷ்ணப்படுத்தின் உள்ளிருக்கும் லாரல் 5 - க்கு மாதம் 1 - க்கு நாழிகை 12 ஆக துண்டிலிருந்து கற்பூரமானது ஆவியாய்க் நாள் - 1 ஆக கர்ப்போட்ட நாட்கள் - 139 . கிளம்பி உஷ்ணமற்ற மலார்பல் முதலிய இவை பூராட நக்ஷத்திரத்தில் சூரியன் வற்றில் உறைந்துபோகிறது . இது முத வரும் நாட்களாம் . பானு தனுவிற் பதின் முதலில் அழுக்குடன் மஞ்சணிறமாக மூன்றேமுக்கான் மேல் ஆனிக்குக் கர்ப் இருக்கிறது . இதனை மீண்டும் சுத்தப்படு போட்டமறு காலாம் - மானேகேள் நண்டு த்த வெள்ளை நிறமான கற்பூரமாகிறது . முதற்றேளளவு நாலரைநான்மாகாணி கற்பூரசெட்டி - கற்பூரம் விற்கும் ஒரு கொண்ட தனுவுக் கொன்றேகூறு கர்ப் வகைச்செட்டி வகுப்பார் . போட்ட காலங்களில் வானத்தில் இந்திர கற்பூரபாண்டியன் - குங்கும பாண்டிய வில் மேகம் பரிவேடம் என்பவற்றுள் னுக்குக் குமரன் . ஒன்றாயினும் இருப்பின் அவ்வவ்மா தங்க கற்பொடுபுணர்ந்த கௌவை - - இது உடன் ளில் மழையுண்டு . அதிகமழை பெய்தால் போக்கின் வகையுள் ஒன்று என்பது அற்பமழை . ஒன்றுமிலாதிருக்கின் மழை தலைவி தலைவன துடைமையாய்க் கற் யில்லை . பொடு கூடியவதனை அயலார் விராய கற்றேர் நவிற்சியணி - மிகுதிக்குக் காரண சேரியர் பலருமறிதல் . அது செவிலி | மாகாததை அதற்குக் காரணமாகக்கூறு புலம்பல் நற்றாய் புலம்பல் கவர்மனை தல் . இதனைப் பிரௌடோக்திய லங்கா மருட்சி கண்டோரிரக்கம் செவிலிபின் ரம் என்பர் . தேடிச்சேறல் என ஐந்துவகை . இது கனககாமன் - அசுவகண்டன் படைவீரரில் செவிலிபாங்கியை வினாதல் செவிலி ஒருவன் . தேற்றுவார்க் கெதிரழிந்து மொழி தல் கனகசபாபதி சிவாசாரியர் - சுவாமிநாத செவிலி தன்னறி வின்மை தன்னைநொந் தேசிகர் சுப்பிரமணிய தீக்ஷிதர் முதலிய துரைத்தல் செவிலி தெய்வம் வாழ்த் தமிழாசிரியர்க்கு வடநூல் கற்பித்தவர் . தல் செவிலிநற்றாய்க் கறத்தொடுநிற்றல் கனகசபாபதி பிள்ளை - தாயுமான சுவாமி நற்றாய் பாங்கி தன்னொடு புலம்பல் அது கள் குமாரர் . கேட்ட பாங்கியழுங்கல் கண்டு நற்றாய் கனகசபை - சிதம்பரம் புலம்பல் நற்றாய் பாங்கியர் தம்மொடு கனகசித்திரன் - அச்சுவபுரத்தரசன் குமா புலம்பல் நற்றாயயலார் தம்மொடு புலம் ரன் . ( சூளா . ) பல நற்றாய தலைமகள் பயிலிடந் தம் கனகசித்திரை - அச்சுவகண்டன் தேவி மொடு புலம்பல் நிமித்தம் போற்றல் ( சூளா . ) | சுரந்தணிவித்தல் தன்மகள் மென்மைத் கனகசேனன் - தசரதர் புத்திரராகிய தன்மைக்கிரங்கல் இளமைத் தன் இராமர் சந்ததியில் வந்த ஐம்பத்தாறாவது மைக்குளமெலிந்திரங்கல் அச்சத்தன்மைக் அரசன் . இவன் கி . பி . ( 145 ) வருஷத்தில் கச்சமுற்றி ரங்கல் கண்டோரி ரக்கம் தெற்கே சுராஷ்டர தீபகற்பத்தை செவிலியாற்றத் தாயைத்தேற்றல் ஆற் நோக்கி வந்து அங்கே அரசாண்டு கொண் றிடை முக்கோற் பகவரைவினாதல் மிக் டிருந்த பிரமர வம்சத்தாசனாகிய இராஜ கோரே துக்காட்டல் செவிலி யெயிற்றி புத்திரனைத் தோற்கடித்து அவனுக்குரிய 49 .