அபிதான சிந்தாமணி

கற்பரசுரன் 383 கற்பு மகாதேவனை த்யானிக்க அவர் தியானத்தில் கற்ப ன் - (சங்.)-மந்யு குமரன். கிருஷ்ணவர்ணத்துடன் கூடிய அங்கவுபா கற்பிற்கூற்றிற்தரியார் - நற்றாய், கண் ங்கங்களுடன் சிவபிரான் தோன்றி அட் டோர், பாணன், கூத்தர், விறலி, பாத் டஹாஸம் செய்ய அவரது பார்ச்வங்களி தையர், அறிவர், தலைவன், தலைவி, பார்ப் லிருந்து கிருஷ்ணன், கிருஷ்ணாம் பரோ பான், பாகன், பாங்கி, செவிலி, ஆகப்ப ஷ்ணிஷன், கிருஷ்ணாஸ்யன், கிருஷ்ண தின் மூவருமாம். (அகம்.) வாஸஸன் நால்வர் தோன்றி யோகபார்க கற்பு-1. என்பது கொண்டானிற் சிறந்த ளாய்ச் சிருட்டியாதிகளைச் செய்தனர். தெய்வம் இன்று எனவும், அவனை இன்ன 33. விச்வரூபகல்பம் - இப் பிரளயத் வாறே வழிபடுக எனவும், இருமுது குர திற்கப்பால் பிரமன் பிரஜா சிருட்டியின் வர் கற்பித்தலானும், அந்தணர் திறத்தும் பொருட்டுச் சிவத்யானம் செய்ய விச்வ சான்றோர் தேத்தும், ஐயர் பாங்கினும் மால்யாம் பரதரத்துடன் ஸாஸ்வதி தோன் அமரர்ச்சுட்டியும் ஒழுகும் ஒழுக்கம் தலை றினள். பின்னும் ஈசானரை த்யானிக்க மகன் கற்பித்தலானும் கற்பாயிற்று. தலை அவர் தரிசனந்தர இவ்வகை நான்குமுகங் வனும் களவின் கண் ஓரையு நாளும் தீ கள், சதுர்பா தங்கள், நான்கு சிருங்கங்கள், தென்று அதனைத் துறந்தொழுகினாற் நான்கு தந்தங்கள், நான்கு ஸ்தனங்கள், போல ஒழுகாது, ஒத்தினும் கரணத்தினும் நான்கு கரங்கள், நான்கு கண்களுடன் யாத்த சிறப்பிலக்கணங்களைக் கற்பித்துக் கூடியவள் யார் என்றனர். இவள் உன் கொண்டு துறவறத்திற் செல்லுந் துணை னில் பிறந்த பிரகிருதிதேவி என்று அட்ட யும் இல்லறம் நிகழ்த்து தலிற் கற்பாயிற்று. ஹாஸம் செய்ய அவரது பார்ச்வத்தில் (நச்சர் ) ஜடி, முண்டி, சிகண்டி, அர்த்தமுண்டி 2. 'இது களவின் வழிவந்த கற்பு, கள என்போர் தோன்றி யோகப்பரராயினர். வின் வழிவராக் கற்பென இருவகைத்து 35. சிவேத லோஹி தகற்பம் - இந்தக் முன்னது. தலைமகளது சுற்றத்தாரார் கற்பத்தில் சிவமூர்த்தி சிவேத அங்க பெறப்படாதது. (அகம்.) உபாங்கங்களுடன் ச்வேத லோகிதராய் 3. கற்பென்பது, கணவனினும் தெய் பத்யோசா தர் தரசனம் தந்தனர். ஆத வம் வேறில்லையென வெண்ணிக் கலங் லால் காயத்ரி சிவே தரூபிணி ஆயினள். காது அவனை வழிபடுவது. இவ்வகை வழி 35. வாமதேவ கற்பம் - சிவேத லோகி பட்டார் அருந்ததி, உலோபாமுத்திரை, தருடைய வாமபாகத்தில் ஒரு காலத்தில் மேனை, சுநீதி, சாவித்ரி, அநசூயை முதலி உருத்திரமூர்த்தி தோன்றின காரணத் யோர். கற்புடைய மங்கையர் நாடோறுந் தால் இப்பெயரடைந்தது. 36. கிருஷ்ண தமது இஷ்ட தெய்வத்தையும் கணவரை கல்பம் - இந்தக் கல்பத்தில் சிவமூர்த்தி யுந்தொழுது எழுந்து காலைக்கடன்கள் கோரபராக்ரமத் திருவுருக் கொண்டதனால் முடித்து இஷ்டதெய்வத்தைத் தொழுது அகோரமூர்த்தியெனப் பெயாடைந்தனர். அலகால் வீடு முதலியவைகளைப் பிராணி இவர் சாந்தமூர்த்தி கோரமற்றவரென்பது களுக்கு இம்சையில்லாமல் பெருக்கிப் பொருள். ஆக ஒருவாறு கற்பலக்ஷணம் புதிய நீரில் பசுவின் சாணத்தைக் கரைத்து வாயு புராணத்திலுள்ள விதம் சுருக்கிக் மெழுகிட்டு உலர்ந்தபின் கோலமுதலிய கூறப்பட்டது. பின்னும் பத்மாங்கித கல் வற்றையிட்டு வீட்டுவேலைகளை முடித் பம், வராஹகல்பம் இந்த ஒவ்வொரு கற் துக் கணவனுக்கு ஆகாராதிகள் உண்பிக் பத்திலும் விஷ்ணு பல பெயர்களுடன் கும் முயற்சியில் மடைப்பள்ளி சேர்ந்து வியாஸ உருக்கொண்டு அவதரித்தனர். அன்னஞ் சமைத்துக் கணவனுக்கிட்டு ற்பாசான் - விநாயகரது பிள்ளைப் பருவத் அவன் உண்டபின் உண்பர். பின் அவ தில் குதிரையுருக்கொண்டு வஞ்சிக்க வந் னுக்கு இதமான தொழில்களைச் செய்து தவன். இக்குதிரையை வாகனமாக விநா முடித்து அவனுறங்கியபின் உறங்கி எழு யகர் ஏறித் திரிலோகத்தினும் சஞ்சரித் முன் எழுவர். கணவன் முன் அழகிய அணி துக் கொன்றனர். முதலிய அணிவரேயன்றி அவன் வேற்றூ கற்பனாகௌரவம் - ஒரு வஸ்துவினாலேயே ர்க்கு நீங்கிய காலத்து அணியார். கோபத் ஒருகாரியம் சித்திப்பதாயிருக்க அதற்குப் துடன் பேசுகையில் எதிர்பேசார். கோபி பல வஸ்துக்களை எதுவாகக்கூறல், த்து எதைச் சொல்லினும் குணமாகக் அசோக
கற்பரசுரன் 383 கற்பு மகாதேவனை த்யானிக்க அவர் தியானத்தில் கற்ப ன் - ( சங் . ) - மந்யு குமரன் . கிருஷ்ணவர்ணத்துடன் கூடிய அங்கவுபா கற்பிற்கூற்றிற்தரியார் - நற்றாய் கண் ங்கங்களுடன் சிவபிரான் தோன்றி அட் டோர் பாணன் கூத்தர் விறலி பாத் டஹாஸம் செய்ய அவரது பார்ச்வங்களி தையர் அறிவர் தலைவன் தலைவி பார்ப் லிருந்து கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணாம் பரோ பான் பாகன் பாங்கி செவிலி ஆகப்ப ஷ்ணிஷன் கிருஷ்ணாஸ்யன் கிருஷ்ண தின் மூவருமாம் . ( அகம் . ) வாஸஸன் நால்வர் தோன்றி யோகபார்க கற்பு - 1 . என்பது கொண்டானிற் சிறந்த ளாய்ச் சிருட்டியாதிகளைச் செய்தனர் . தெய்வம் இன்று எனவும் அவனை இன்ன 33 . விச்வரூபகல்பம் - இப் பிரளயத் வாறே வழிபடுக எனவும் இருமுது குர திற்கப்பால் பிரமன் பிரஜா சிருட்டியின் வர் கற்பித்தலானும் அந்தணர் திறத்தும் பொருட்டுச் சிவத்யானம் செய்ய விச்வ சான்றோர் தேத்தும் ஐயர் பாங்கினும் மால்யாம் பரதரத்துடன் ஸாஸ்வதி தோன் அமரர்ச்சுட்டியும் ஒழுகும் ஒழுக்கம் தலை றினள் . பின்னும் ஈசானரை த்யானிக்க மகன் கற்பித்தலானும் கற்பாயிற்று . தலை அவர் தரிசனந்தர இவ்வகை நான்குமுகங் வனும் களவின் கண் ஓரையு நாளும் தீ கள் சதுர்பா தங்கள் நான்கு சிருங்கங்கள் தென்று அதனைத் துறந்தொழுகினாற் நான்கு தந்தங்கள் நான்கு ஸ்தனங்கள் போல ஒழுகாது ஒத்தினும் கரணத்தினும் நான்கு கரங்கள் நான்கு கண்களுடன் யாத்த சிறப்பிலக்கணங்களைக் கற்பித்துக் கூடியவள் யார் என்றனர் . இவள் உன் கொண்டு துறவறத்திற் செல்லுந் துணை னில் பிறந்த பிரகிருதிதேவி என்று அட்ட யும் இல்லறம் நிகழ்த்து தலிற் கற்பாயிற்று . ஹாஸம் செய்ய அவரது பார்ச்வத்தில் ( நச்சர் ) ஜடி முண்டி சிகண்டி அர்த்தமுண்டி 2 . ' இது களவின் வழிவந்த கற்பு கள என்போர் தோன்றி யோகப்பரராயினர் . வின் வழிவராக் கற்பென இருவகைத்து 35 . சிவேத லோஹி தகற்பம் - இந்தக் முன்னது . தலைமகளது சுற்றத்தாரார் கற்பத்தில் சிவமூர்த்தி சிவேத அங்க பெறப்படாதது . ( அகம் . ) உபாங்கங்களுடன் ச்வேத லோகிதராய் 3 . கற்பென்பது கணவனினும் தெய் பத்யோசா தர் தரசனம் தந்தனர் . ஆத வம் வேறில்லையென வெண்ணிக் கலங் லால் காயத்ரி சிவே தரூபிணி ஆயினள் . காது அவனை வழிபடுவது . இவ்வகை வழி 35 . வாமதேவ கற்பம் - சிவேத லோகி பட்டார் அருந்ததி உலோபாமுத்திரை தருடைய வாமபாகத்தில் ஒரு காலத்தில் மேனை சுநீதி சாவித்ரி அநசூயை முதலி உருத்திரமூர்த்தி தோன்றின காரணத் யோர் . கற்புடைய மங்கையர் நாடோறுந் தால் இப்பெயரடைந்தது . 36 . கிருஷ்ண தமது இஷ்ட தெய்வத்தையும் கணவரை கல்பம் - இந்தக் கல்பத்தில் சிவமூர்த்தி யுந்தொழுது எழுந்து காலைக்கடன்கள் கோரபராக்ரமத் திருவுருக் கொண்டதனால் முடித்து இஷ்டதெய்வத்தைத் தொழுது அகோரமூர்த்தியெனப் பெயாடைந்தனர் . அலகால் வீடு முதலியவைகளைப் பிராணி இவர் சாந்தமூர்த்தி கோரமற்றவரென்பது களுக்கு இம்சையில்லாமல் பெருக்கிப் பொருள் . ஆக ஒருவாறு கற்பலக்ஷணம் புதிய நீரில் பசுவின் சாணத்தைக் கரைத்து வாயு புராணத்திலுள்ள விதம் சுருக்கிக் மெழுகிட்டு உலர்ந்தபின் கோலமுதலிய கூறப்பட்டது . பின்னும் பத்மாங்கித கல் வற்றையிட்டு வீட்டுவேலைகளை முடித் பம் வராஹகல்பம் இந்த ஒவ்வொரு கற் துக் கணவனுக்கு ஆகாராதிகள் உண்பிக் பத்திலும் விஷ்ணு பல பெயர்களுடன் கும் முயற்சியில் மடைப்பள்ளி சேர்ந்து வியாஸ உருக்கொண்டு அவதரித்தனர் . அன்னஞ் சமைத்துக் கணவனுக்கிட்டு ற்பாசான் - விநாயகரது பிள்ளைப் பருவத் அவன் உண்டபின் உண்பர் . பின் அவ தில் குதிரையுருக்கொண்டு வஞ்சிக்க வந் னுக்கு இதமான தொழில்களைச் செய்து தவன் . இக்குதிரையை வாகனமாக விநா முடித்து அவனுறங்கியபின் உறங்கி எழு யகர் ஏறித் திரிலோகத்தினும் சஞ்சரித் முன் எழுவர் . கணவன் முன் அழகிய அணி துக் கொன்றனர் . முதலிய அணிவரேயன்றி அவன் வேற்றூ கற்பனாகௌரவம் - ஒரு வஸ்துவினாலேயே ர்க்கு நீங்கிய காலத்து அணியார் . கோபத் ஒருகாரியம் சித்திப்பதாயிருக்க அதற்குப் துடன் பேசுகையில் எதிர்பேசார் . கோபி பல வஸ்துக்களை எதுவாகக்கூறல் த்து எதைச் சொல்லினும் குணமாகக் அசோக