அபிதான சிந்தாமணி

கறைக்கண்டன் 381) கற்பகவிருக்ஷம் போல் வரிசை தந்தான், செல்லத் தம்பிய கற்கள் - ஒரு முனிவன், இசைவ தமுனி ருடனே மாவையில்வாழ் கறுப்பண்ணன் | யைக் காண்க. றெருவீதிக்கே, பல்லக்குத்தான் சுமந் | கற்காசாரி - யாதவ புரோகி தன். இவன் தானது நமக்கோராயிரம் பொன் பரிசு கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு நாமகரணாதி சடங் தானே" எனப் புகழ்ந்து பாடியிருக்கின் குகள் செய்தவன். இவனை இவன் மைத் றனர். துனனும் யாதவரும் நபுஞ்சகனென்று பரி கறைக்கண்டன் - பாற்கடற் கடைகையில் கசித்ததினால் இவன் கோபித்து உங்கள் எழுந்த விஷமுண்டு அந்த விஷம் கண் குலத்தை நாசஞ்செய்ய ஒரு புத்திரனைப் டத்திற் செல்கையிற் அதனை நோக்கிய பெறுகிறேனென்று சிவமூர்த்தியை யெ பிராட்டியின் அருட்கணோக்கால் கண்ட ண்ணித் தவம்புரிந்து அவரது அனுக்கிர மட்டில் நிற்க அழகு பெற்றிருக்கும் சிவ கம்பெற்று மீளுகையில் யவனதேசத்தர மூர்த்திக்குப் பெயர். சன் அக்கருவைத் தன் பத்தினிவயிற்றுப் கறைமிடற்றண்ணல் - கறைக் கண்டனைக் பதிக்கும்படி வேண்டினன், கற்காசாரி காண்க, சிவன். யன் அந்தக் கருவை அந்தப்படி பதிக்கக் கறையான் - இதைச் செல் என்பர். இது காலயவனன் பிறந்தனன், வெள்ளையெறும்பை யொத்தது. இதில் கற்காண்டல்-அமையாத வெறறியை வளர்ந்த பெருஞ்சாதி செல் இரக்கையுண்யுடைய, பூசலிற் பட்டோற்குக் காட்டில் டானால் ஈசல் என்பர். இது தான் பற்றிய நீண்டவிடத்துக் கல்லைக்கண்டது. (பு. பொருள்களை அரித்துவிடும். வெ.பொதுவி.) கற்கடி - 1, ஒரு அரக்கி, இவள் பிரமனை கற்காநாடு- கொச்சிக்குக் கிழக்கிலுள்ளமலை யெண்ணித் தவமியற்றப் பிரமன் பிரத்தி நாடு பழனிமுதலிய நாடு, யக்ஷமாகி உனக்கு வேண்டிய வரம்கேள் கற்கி - கலிக்காவ தாரியைக் காண்க. என்னக் கற்கடி பிரமனை நோக்கி எனது கற்கோணிலை -பூமிமயங்கப் பறையொ உதராக்கினி தணியும்படி ஆன்மாக்களின் லிப்பச் சுவர்க்கத்திலே பொருந்தினவ உயிரைப் புசிக்கும்படி வரம் அருள்க என் னுக்குக் கல்லினைக்கொண்டது. (பு. வெ. றனள். அந்தப்படியே பிரமன் நீ உலக பொதுவியன்.) த்தில் தெய்வசிந்தையிலாது அகிருத்தி கற்கதம் - அயோத்தியின் மேற்றிசையி யஞ் செய்வோரைப் புசிக்க விசியாக -லுள்ள நதி. என்று வரம் அளித்தனன். வரமடைந்த கற்பகக் கொடி தானம் - குறைந்தது ஐந்து கற்கடி அவ்விடம் அரசு செய்துகொண்டி பலத்தில் இரண்டு கற்பகக்கொடிகள் ருந்த வேடராஜனையணுகி அவனைச் சில செய்வித்துப் பத்துப்பலம் பொன்னாற் வினாக்கள் வினாவி அந்த வினாக்களுக்கு கின்னரமிதுனம் இருத்தி வேதிகையில் அவன் நேர்விடை தந்ததனால் அவனை கொடியைவைத்துப் பிராமி அநந்தசத்தி நட்புக்கொண்டு அவன் கட்டளைப்படி யைப் பூசித்துப் பிராமணர்க்கு அன்னதா தீமைபுரிபவரை அங்குப் பலிகொண்டு னம் செய்வித்துக் கொடியைப் பிராமண இமகிரியிலிருப்பவள். இவளுக்கு வீசி ர்க்குத் தானஞ் செய்வது, யெனவும் பெயர். (ஞானவாசிட்டம்) கற்பகத்தருதானம்- பொன்னாற்செய்த எட் 2. காமரூப தேசத்திருந்த கற்கடன் | டுச்சாகைகளையுடைய கற்பகத்தருவினடி புதல்வி, தாய், புஷ்கவி. இவள் முதலில் யில் சிவலிங்கப் பிரதிட்டை செய்து அதை விராதனுக்குத் தேவி. விராதன் இராமரா ச்சுற்றிப் பிரமன் முதலிய தேவரையும் லிறக்கப் பின் கும்பகர்ணனை மணந்து பீம தாபித்துத் தருவைச் சிவாலயத்திற் னென்பவனைப் பெற்றவள். (சிவமகா-பு.) கேனும் வேதியர்க்கேனும் தானஞ் செய் கற்கான் - கத்ரு குமரன் நாகன், வது. கற்களிகை - கோமுகனுக்குப் பாரி. கற்பகவிருக்ஷம் - ஐந்தருக்களில் ஒன்று, கற்கள் - கருங்கல், சுக்கான் பாறை, கரும் தேவர்கள் பாற்கடல் கடைந்தகாலத்தில் பாறை, சுண்ணாம்புப் பாறை, துறுகல், சந் தோன்றியது. இது விருக்ஷவுருப்போன் தனப்பாறை, வெள்ளைக்கல், செங்கல், பச் றது, எட்டுக் கிளைகளையுடையது. இதில் சைநிறக்கல், பலவகை கொடியோடிய படருங்கொடி காமவல்லி, இது விரும்பி கல், கூழாங்கல் முதலிய. னதைத் தரும் வலியுள்ளது.
கறைக்கண்டன் 381 ) கற்பகவிருக்ஷம் போல் வரிசை தந்தான் செல்லத் தம்பிய கற்கள் - ஒரு முனிவன் இசைவ தமுனி ருடனே மாவையில்வாழ் கறுப்பண்ணன் | யைக் காண்க . றெருவீதிக்கே பல்லக்குத்தான் சுமந் | கற்காசாரி - யாதவ புரோகி தன் . இவன் தானது நமக்கோராயிரம் பொன் பரிசு கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு நாமகரணாதி சடங் தானே எனப் புகழ்ந்து பாடியிருக்கின் குகள் செய்தவன் . இவனை இவன் மைத் றனர் . துனனும் யாதவரும் நபுஞ்சகனென்று பரி கறைக்கண்டன் - பாற்கடற் கடைகையில் கசித்ததினால் இவன் கோபித்து உங்கள் எழுந்த விஷமுண்டு அந்த விஷம் கண் குலத்தை நாசஞ்செய்ய ஒரு புத்திரனைப் டத்திற் செல்கையிற் அதனை நோக்கிய பெறுகிறேனென்று சிவமூர்த்தியை யெ பிராட்டியின் அருட்கணோக்கால் கண்ட ண்ணித் தவம்புரிந்து அவரது அனுக்கிர மட்டில் நிற்க அழகு பெற்றிருக்கும் சிவ கம்பெற்று மீளுகையில் யவனதேசத்தர மூர்த்திக்குப் பெயர் . சன் அக்கருவைத் தன் பத்தினிவயிற்றுப் கறைமிடற்றண்ணல் - கறைக் கண்டனைக் பதிக்கும்படி வேண்டினன் கற்காசாரி காண்க சிவன் . யன் அந்தக் கருவை அந்தப்படி பதிக்கக் கறையான் - இதைச் செல் என்பர் . இது காலயவனன் பிறந்தனன் வெள்ளையெறும்பை யொத்தது . இதில் கற்காண்டல் - அமையாத வெறறியை வளர்ந்த பெருஞ்சாதி செல் இரக்கையுண்யுடைய பூசலிற் பட்டோற்குக் காட்டில் டானால் ஈசல் என்பர் . இது தான் பற்றிய நீண்டவிடத்துக் கல்லைக்கண்டது . ( பு . பொருள்களை அரித்துவிடும் . வெ . பொதுவி . ) கற்கடி - 1 ஒரு அரக்கி இவள் பிரமனை கற்காநாடு - கொச்சிக்குக் கிழக்கிலுள்ளமலை யெண்ணித் தவமியற்றப் பிரமன் பிரத்தி நாடு பழனிமுதலிய நாடு யக்ஷமாகி உனக்கு வேண்டிய வரம்கேள் கற்கி - கலிக்காவ தாரியைக் காண்க . என்னக் கற்கடி பிரமனை நோக்கி எனது கற்கோணிலை - பூமிமயங்கப் பறையொ உதராக்கினி தணியும்படி ஆன்மாக்களின் லிப்பச் சுவர்க்கத்திலே பொருந்தினவ உயிரைப் புசிக்கும்படி வரம் அருள்க என் னுக்குக் கல்லினைக்கொண்டது . ( பு . வெ . றனள் . அந்தப்படியே பிரமன் நீ உலக பொதுவியன் . ) த்தில் தெய்வசிந்தையிலாது அகிருத்தி கற்கதம் - அயோத்தியின் மேற்றிசையி யஞ் செய்வோரைப் புசிக்க விசியாக - லுள்ள நதி . என்று வரம் அளித்தனன் . வரமடைந்த கற்பகக் கொடி தானம் - குறைந்தது ஐந்து கற்கடி அவ்விடம் அரசு செய்துகொண்டி பலத்தில் இரண்டு கற்பகக்கொடிகள் ருந்த வேடராஜனையணுகி அவனைச் சில செய்வித்துப் பத்துப்பலம் பொன்னாற் வினாக்கள் வினாவி அந்த வினாக்களுக்கு கின்னரமிதுனம் இருத்தி வேதிகையில் அவன் நேர்விடை தந்ததனால் அவனை கொடியைவைத்துப் பிராமி அநந்தசத்தி நட்புக்கொண்டு அவன் கட்டளைப்படி யைப் பூசித்துப் பிராமணர்க்கு அன்னதா தீமைபுரிபவரை அங்குப் பலிகொண்டு னம் செய்வித்துக் கொடியைப் பிராமண இமகிரியிலிருப்பவள் . இவளுக்கு வீசி ர்க்குத் தானஞ் செய்வது யெனவும் பெயர் . ( ஞானவாசிட்டம் ) கற்பகத்தருதானம் - பொன்னாற்செய்த எட் 2 . காமரூப தேசத்திருந்த கற்கடன் | டுச்சாகைகளையுடைய கற்பகத்தருவினடி புதல்வி தாய் புஷ்கவி . இவள் முதலில் யில் சிவலிங்கப் பிரதிட்டை செய்து அதை விராதனுக்குத் தேவி . விராதன் இராமரா ச்சுற்றிப் பிரமன் முதலிய தேவரையும் லிறக்கப் பின் கும்பகர்ணனை மணந்து பீம தாபித்துத் தருவைச் சிவாலயத்திற் னென்பவனைப் பெற்றவள் . ( சிவமகா - பு . ) கேனும் வேதியர்க்கேனும் தானஞ் செய் கற்கான் - கத்ரு குமரன் நாகன் வது . கற்களிகை - கோமுகனுக்குப் பாரி . கற்பகவிருக்ஷம் - ஐந்தருக்களில் ஒன்று கற்கள் - கருங்கல் சுக்கான் பாறை கரும் தேவர்கள் பாற்கடல் கடைந்தகாலத்தில் பாறை சுண்ணாம்புப் பாறை துறுகல் சந் தோன்றியது . இது விருக்ஷவுருப்போன் தனப்பாறை வெள்ளைக்கல் செங்கல் பச் றது எட்டுக் கிளைகளையுடையது . இதில் சைநிறக்கல் பலவகை கொடியோடிய படருங்கொடி காமவல்லி இது விரும்பி கல் கூழாங்கல் முதலிய . னதைத் தரும் வலியுள்ளது .