அபிதான சிந்தாமணி

களரியாவிரை 379 கள் கானரைழ்த்து செல்வர் 2. நெற்குன்றூர் வேளாண் குலத்துதித் தல் முதலிய கொலைகளாலும் வரும் பாபங் தவர். இவர் செல்வத்தானும் கல்வியா களைக் களத்தில் நெல்லைத் தூற்றிச் சுத்தஞ் னும் மேம்பட்டவர் திருப்புகலூர் அந்தாதி செய்தபின் அவ்விடத்தில் வரும் எழைக பாடியவர். இவருக்கு நெற்குன்றைவா ளுக்கு நெல்லிற் சிறிது தானஞ்செய்து ணர் எனவும் பெயர். போக்குவது. (பரா-மி.) களரியாவிரை - முதற்சங்க மருவிய நூல், களாசான் - பிரமனிடம் மிக்க வரம்பெற் இது இன்ன பொரு ளமைந்ததென்று றுத் தேவரை வருத்திச் சிவபெருமானாற் தோன்றவில்லை, நூலி றந்தது. கொலையுண்ட வசுரன், களவழி நாற்பது - பொய்கையார் இயற் களாவதி - 1, பரு என்னும் இருடிக்குப் றியது, போர்செய்து தோல்வியடைந்த புஞ்சிகத்தலை என்னும் அப்சாப் பெண் கணைக்கா லிரும்பொறையைப் பற்றிப் ணிடத்துப் பிறந்தவள், பார்வதிதேவியா போய்ச் சோழன் செங்கணான் சிறையி ரிடம் பத்மினி மந்திரம் பெற்று ஸ்வரோ லிட்டபோது பொய்கையார் களம்பாடி சியை மணந்தவள். வீடுகொண்டார். இந்நூலின் பொருள், 2. திரமிளன் தேவி, இவளுக்குப் புத்ர மேற்படி போர்க்கள வர்ணனை அங்கங்கே சந்தான மில்லாமையால் கணவன் சொற் காட்டியிருக்கும் உவமைகள் நிரம்ப அழ படி காசிபர் தவஞ்செய்யும் வனஞ்சென்று புத்திரன் வேண்ட அவர் மறுத்தது கண்டு களவழிவாழ்த்து - சிவந்த போர்க்களரியி இவள் மனஞ்சோர்ந்து நிற்கையில் அவ் டத்து வளவிய செல்வத்தை ஆடற் பாட் வழிசென்ற மேனகையைக் கண்டு இரு டினைவல்ல யாழ்ப்பாணர் சொல்லியது. டிக்கு வீர்யகலிதம் உண்டாயிற்று. அத (பு. வெ. பாடாண்.) னைக் களாவதிகண்டு புசிக்கக் கருப்பமடை களவிற்பிரிவு - ஒருவழித்தணத்தல், வரை ந்து புருஷனையடைந்து நடந்தவை கூறி விடைவைத்துப் பொருள் வயிற் பிரிவென யுபபர்க்கணனைப் பெற்றாள். (பிரம்மகை இருவகைத்து. ஒருவழித் தணத்தற்குப் வர்த்த ம்.) | பருவமின்று. பின்ன தற் கிரண்டுமாதம். களிங்கன் - அசுரன், பலியின் மனைவியிடம் முன்னது ஒரூரினும் நாட்டினும் பிரிவு. தீர்க்கதபசு முனிவரா லுதித்த குமரன், பின்னது காட்டிடை யிட்டும் நாட்டிடை இவன் பெயரால் கலிங்கதேச முண்டா யிட்டும் பிரிதல், (அகம்.) யிற்று . | களவு - இது, பிறர்க்குரித் தென்று இரு களிம்பு - தாமிரம், பித்தளை முதலிய பாத்தி முதுகுரவராற் கொடை யெதிர்ந்த தலை | ரங்களில் புளிப்புள்ள பொருள்களால் வியை அவர் கொடுப்பக் கொள்ளாது | நீலங்கலந்த பசுமையாக உண்டாம் பொ இருவருங் கரந்தவுள்ளதோடெதிர்ப்பட்டுப் ருள் ; விஷமுள்ளது. புணர்வது. இது, பிறர்க்குரிய பொருளை களிற்று டனிலை - ஒளியையுடைய வேல் மறையிற் கொள்ளும் களவன்று. இது, | படுதலான் வீழ்ந்த யானையின் கீழ்ப்பட் வேதத்தை மறையென்பது போல்வது. | டது. (பு-வெ.) களவு கைக்கோகைத்துக் கூற்றிற் குரியார்-களை- கர்த்தமப் பிரசாபதியின் பெண், மga தலைவன், தலைவி, பார்ப்பான், பாகன், | ருஷியின்தேவி, கச்யபமுனிவனுக்கு தாய். பாங்கி, செவிலி, அறுவருமாம். கள் -1. உலக சிருட்டியில் எல்லாரும் ஒரு களவேனுங்கைகோளின்புணர்ச்சிவகை வருக்கொருவர் உயர்வு தாழ்வில்லாமல் இயற்கைப் புணர்ச்சி, இடந்தலைப்பாடு, இருந்தனர். பிரமன் யாகாதி காரியங்கள் பாங்கற் கூட்டம், பாங்கியிற் கூட்டம் நடக்கும் பொருட்டுக் கள்ளைப் பானஞ் என நான்கு. செய்யக் கூறினர். அதனையுண்டார் பலர் களவேள்வி - 1. கொல்லும் வலியினை மயங்கிப் பாவத்திற்குள்ளாய்ப் பாவிகளா யுடைய பேய், வயிறார உண்ணப் பரந்த யினர். வலியினை யுடையான் களவேள்வி வேட் 2. ஆகுகன், பலராமர், கிருஷ்ண ன் டது. (பு-வெ.) | இவர்கள் தங்கள் குலமாகிய விருஷ்ணி 2. உழவன் உழவு செய்தலில் செடி குலத்தினரும், அந்தக குலத்தினரும் இனி களைக் கல்லுவதாலும், நிலத்தைப் பிளப்ப கள்ளைக் குடிக்கக் கூடாதெனக் கட்டளை தாலும், எறும்புகள், புழுக்களைக் கொல்லு யிட்டார்கள். (பார.அச்.) முன்னது கால் (அகர்த் தென்ந்த தலை
களரியாவிரை 379 கள் கானரைழ்த்து செல்வர் 2 . நெற்குன்றூர் வேளாண் குலத்துதித் தல் முதலிய கொலைகளாலும் வரும் பாபங் தவர் . இவர் செல்வத்தானும் கல்வியா களைக் களத்தில் நெல்லைத் தூற்றிச் சுத்தஞ் னும் மேம்பட்டவர் திருப்புகலூர் அந்தாதி செய்தபின் அவ்விடத்தில் வரும் எழைக பாடியவர் . இவருக்கு நெற்குன்றைவா ளுக்கு நெல்லிற் சிறிது தானஞ்செய்து ணர் எனவும் பெயர் . போக்குவது . ( பரா - மி . ) களரியாவிரை - முதற்சங்க மருவிய நூல் களாசான் - பிரமனிடம் மிக்க வரம்பெற் இது இன்ன பொரு ளமைந்ததென்று றுத் தேவரை வருத்திச் சிவபெருமானாற் தோன்றவில்லை நூலி றந்தது . கொலையுண்ட வசுரன் களவழி நாற்பது - பொய்கையார் இயற் களாவதி - 1 பரு என்னும் இருடிக்குப் றியது போர்செய்து தோல்வியடைந்த புஞ்சிகத்தலை என்னும் அப்சாப் பெண் கணைக்கா லிரும்பொறையைப் பற்றிப் ணிடத்துப் பிறந்தவள் பார்வதிதேவியா போய்ச் சோழன் செங்கணான் சிறையி ரிடம் பத்மினி மந்திரம் பெற்று ஸ்வரோ லிட்டபோது பொய்கையார் களம்பாடி சியை மணந்தவள் . வீடுகொண்டார் . இந்நூலின் பொருள் 2 . திரமிளன் தேவி இவளுக்குப் புத்ர மேற்படி போர்க்கள வர்ணனை அங்கங்கே சந்தான மில்லாமையால் கணவன் சொற் காட்டியிருக்கும் உவமைகள் நிரம்ப அழ படி காசிபர் தவஞ்செய்யும் வனஞ்சென்று புத்திரன் வேண்ட அவர் மறுத்தது கண்டு களவழிவாழ்த்து - சிவந்த போர்க்களரியி இவள் மனஞ்சோர்ந்து நிற்கையில் அவ் டத்து வளவிய செல்வத்தை ஆடற் பாட் வழிசென்ற மேனகையைக் கண்டு இரு டினைவல்ல யாழ்ப்பாணர் சொல்லியது . டிக்கு வீர்யகலிதம் உண்டாயிற்று . அத ( பு . வெ . பாடாண் . ) னைக் களாவதிகண்டு புசிக்கக் கருப்பமடை களவிற்பிரிவு - ஒருவழித்தணத்தல் வரை ந்து புருஷனையடைந்து நடந்தவை கூறி விடைவைத்துப் பொருள் வயிற் பிரிவென யுபபர்க்கணனைப் பெற்றாள் . ( பிரம்மகை இருவகைத்து . ஒருவழித் தணத்தற்குப் வர்த்த ம் . ) | பருவமின்று . பின்ன தற் கிரண்டுமாதம் . களிங்கன் - அசுரன் பலியின் மனைவியிடம் முன்னது ஒரூரினும் நாட்டினும் பிரிவு . தீர்க்கதபசு முனிவரா லுதித்த குமரன் பின்னது காட்டிடை யிட்டும் நாட்டிடை இவன் பெயரால் கலிங்கதேச முண்டா யிட்டும் பிரிதல் ( அகம் . ) யிற்று . | களவு - இது பிறர்க்குரித் தென்று இரு களிம்பு - தாமிரம் பித்தளை முதலிய பாத்தி முதுகுரவராற் கொடை யெதிர்ந்த தலை | ரங்களில் புளிப்புள்ள பொருள்களால் வியை அவர் கொடுப்பக் கொள்ளாது | நீலங்கலந்த பசுமையாக உண்டாம் பொ இருவருங் கரந்தவுள்ளதோடெதிர்ப்பட்டுப் ருள் ; விஷமுள்ளது . புணர்வது . இது பிறர்க்குரிய பொருளை களிற்று டனிலை - ஒளியையுடைய வேல் மறையிற் கொள்ளும் களவன்று . இது | படுதலான் வீழ்ந்த யானையின் கீழ்ப்பட் வேதத்தை மறையென்பது போல்வது . | டது . ( பு - வெ . ) களவு கைக்கோகைத்துக் கூற்றிற் குரியார் - களை - கர்த்தமப் பிரசாபதியின் பெண் மga தலைவன் தலைவி பார்ப்பான் பாகன் | ருஷியின்தேவி கச்யபமுனிவனுக்கு தாய் . பாங்கி செவிலி அறுவருமாம் . கள் - 1 . உலக சிருட்டியில் எல்லாரும் ஒரு களவேனுங்கைகோளின்புணர்ச்சிவகை வருக்கொருவர் உயர்வு தாழ்வில்லாமல் இயற்கைப் புணர்ச்சி இடந்தலைப்பாடு இருந்தனர் . பிரமன் யாகாதி காரியங்கள் பாங்கற் கூட்டம் பாங்கியிற் கூட்டம் நடக்கும் பொருட்டுக் கள்ளைப் பானஞ் என நான்கு . செய்யக் கூறினர் . அதனையுண்டார் பலர் களவேள்வி - 1 . கொல்லும் வலியினை மயங்கிப் பாவத்திற்குள்ளாய்ப் பாவிகளா யுடைய பேய் வயிறார உண்ணப் பரந்த யினர் . வலியினை யுடையான் களவேள்வி வேட் 2 . ஆகுகன் பலராமர் கிருஷ்ண ன் டது . ( பு - வெ . ) | இவர்கள் தங்கள் குலமாகிய விருஷ்ணி 2 . உழவன் உழவு செய்தலில் செடி குலத்தினரும் அந்தக குலத்தினரும் இனி களைக் கல்லுவதாலும் நிலத்தைப் பிளப்ப கள்ளைக் குடிக்கக் கூடாதெனக் கட்டளை தாலும் எறும்புகள் புழுக்களைக் கொல்லு யிட்டார்கள் . ( பார . அச் . ) முன்னது கால் ( அகர்த் தென்ந்த தலை