அபிதான சிந்தாமணி

கழார்க்கீரனெயிற்றியார் 377 கழுகுகள் தோழியை நோக்கி வருந்துவாராயினர். - பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. நம் (நற்- உஅக) வருந்தும்போது கண்ணீர் றிணை .) வடிய அதனை "காதலர்ப் பிரிந் தகையறு கழதகள் - 1. இவை உலகமெங்குமுள்ள மகளிர் தீர்வார் கண்னின் கருவிளைமலா பறவைகள். இவ்வினத்தில் வெள்ளை நிறக் எனத் தாமே குறிப்பித்துள்ளார். (அகம் - கழுகு, சாம்பல் நிறக் கழுகு என இரு உகச) அங்கனம் கண்ணீ ர் வடிதலும் வகையுண்டு. வெண்ணிறக் கழுகுகளின் எம்மை வாடைக்காலத்துப் பிரிந்தவரைக் மூக்கு மஞ்சள் நிறம். இவ்வினத்தில் வேறு கருதி அழுதலால் எமது கண்கள் வெட்க சில தலையிலும் கழுத்திலும் மயிரில்லா முடையன அல்லனவென்று வெறுத்துக் 'தவை. அவற்றைக்கூளிகள் என்பர். இவை கூறியும் (குறு - கடு) என்னெஞ்சு அவ மலைகளில் வசிக்கின்றன. இவை எல்லாப் ரைக்கருதிப் புண்பட்டதனால் அது வருந்த பிராணிகளையும் பிணங்களையும் தின்னும், வேண்டுவதாயிருப்ப யாதொரு தொடர்பு இவை உறுதியான கண்களுள்ளவை. மிலாத என் கணவன் உறங்கிலனென்றும் தூரத்திலுள்ள பொருள்களையும் பார்க்கத் (குறு.உசுக) மழை முதலாயின அவர் தக்கவை, இவை ஆகாயத்தில் உயரப்பற நாட்டிலில்லையோ இருந்தால் வந்திருப் ந்து பூமியில் இரையிருக்கும் இடமறிந்து பரேயென்றும் (குறு-கூ 0) வாடையை இறங்கும். இது பணிகளை யடக்கியாளும் நோக்கி நீயெனக்கே வந்தனையோ. இவ் வன்மையுள்ளது. இது நீண்ட சிறகையும் வண்ணமே என் காதலரிருக்கு மிடத்திற் சிறிய தலையையும் வவிய கால்களையும் சென்றால் அவர் என்னை நினைத்தாகிலு வளைந்த அலகினையுமுடையது. இதுவெகு மிருப்பரென்றும் (அகம் - கசுகூ) துணை கூர்மையாகப் பார்க்கும் கண்களை யுடை யுடையோரை நோக்கி வாடைவந்து யது. இது சூரியனை நன்றாய்ப் பார்க்கும். விட்டதனால் "எப்பொருள் பெறினும் பிரி இது தனித்தும் பெடையுடனும் வாழும், யன்மினோவெனச்செப்புவாளியர். துணை இது சிறு கோழி, ஆட்டுக்குட்டி யிலேனாதலின் கூறுவாருமில்லை. பல் முதலியவற்றைத் தூக்கிச் செல்லும், லிலே தீப்பிறக்க அடியுண்டு வருந்து மலைக்கழது - இது கழுகினத்தினும் வேனோவென்றும் (அகம்-உக எ)நெற்றியில் பருந்தினத்தினும் சேர்ந்தது. இது, மலைக பசலை கொண்டு யான் வருந்த இவள் நம் ளில் வசிக்கிறது. இவ்வினம் 2.அடிமுதல் மால் அளிக்கத்தக்காளென்று கருதாதவர் 3- - அடிகள் உயரம் உண்டு. இதற்குக் இனி நினைக்கவே மாட்டாரோ? நினைத் கழுத்தில் மயிரில்லை. கழுத்தினடிப்பா தும் பெரிய வினையிடைப் பட்டமையின் கத்தில் மயிர்க் கொத்துக் கொத்தாயிருக் மறந்துளாரோ? (அகம்-உ கூடு) தோழீ கிறது. இது, குளிரின் பொருட்டு மயிரில் என் தனிமையில் இவ்வாடை வீசலானே லாத கழுத்தை இரக்கையில் சுருட்டிக் இனிப்பொறேன் என்று பலவாறு புலம்பி கொள்ளுகிறது. இதன் மூக்கும் நகமும் வைகினார். (அகம்-உகச) இவ்வாறு வருந் உறுதியான தோலுள்ள பிராணிகளின் திவை கிய நாளில் போர் முனையிற் சருமத்தையும் பிளக்கவல்லவை. இவ்வின சென்ற கீரனார் மீண்டுவந்தனர். அவர் த்தில் பெரிய உருவுள்ளவை ஐரோப்பா வருகிறாரென்பதை முன்னமே ஏவலிளை மலைகளிலுண்டு. அவை குழந்தைகளையும் வராலறிந்த எயிற்றியார் பெருமகிழ் வெ தூக்கிச் செல்லும் என்பர். இவ்வினத்தில் ய்திக் காதலர் வரும்போது தேர்ப்பா தென் அமெரிகாவின் ஆண்டிஸ் மலைப்பு கற்குக் கூறுவதாக அவருள்ளக் கிடையை தேசத்திலுள்ளவை உலகத்திலுள்ள எல் யும் தம்முடைய நிலையையும் சோத் லாக் கழுகுகளிலும் பெரியவை. இதற்குத் தொகுத்துப் பாடினார். (அகம்-உஙச) பின் தலையில் கொண்டையும், கழுத்தில் தாடியு னர்வந்த காதலனோடு மகிழ்ந்துறைவராயி முண்டு. இவை தனித்து வசிப்பவை. னார். இவர் பாடல்களைப் பிற்காலத்துச் பாம்புண்ணிக்கழகு - இது, ஆபிரிகா உன்றோர் துறைப்பாற்படுத்தித் தொகை கண்டத்தின் மேற்கரைவாசி, இதற்கு, நலிற் கோத்தாரென்றும் கொள்க. இவர் உடல், தலை, கழுத்து கழுகை ஒத்திருக் உயனவாக நற்றிணையில் இரண்டு கின்றன. கால்கள் நீண்டவை. இப்பறவை (- -க, கூக)பாடல்களும் குறுந்தொகை பூச்சி புழுக்களைத் தின்பதினும் பாம்புக யில் மூன்றும் அகத்தில் ஐந்துமாகப் பத்து ளைப் பிடித்துத் தின்பதில் அதிக விருப்ப 48
கழார்க்கீரனெயிற்றியார் 377 கழுகுகள் தோழியை நோக்கி வருந்துவாராயினர் . - பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . நம் ( நற் - உஅக ) வருந்தும்போது கண்ணீர் றிணை . ) வடிய அதனை காதலர்ப் பிரிந் தகையறு கழதகள் - 1 . இவை உலகமெங்குமுள்ள மகளிர் தீர்வார் கண்னின் கருவிளைமலா பறவைகள் . இவ்வினத்தில் வெள்ளை நிறக் எனத் தாமே குறிப்பித்துள்ளார் . ( அகம் - கழுகு சாம்பல் நிறக் கழுகு என இரு உகச ) அங்கனம் கண்ணீ ர் வடிதலும் வகையுண்டு . வெண்ணிறக் கழுகுகளின் எம்மை வாடைக்காலத்துப் பிரிந்தவரைக் மூக்கு மஞ்சள் நிறம் . இவ்வினத்தில் வேறு கருதி அழுதலால் எமது கண்கள் வெட்க சில தலையிலும் கழுத்திலும் மயிரில்லா முடையன அல்லனவென்று வெறுத்துக் ' தவை . அவற்றைக்கூளிகள் என்பர் . இவை கூறியும் ( குறு - கடு ) என்னெஞ்சு அவ மலைகளில் வசிக்கின்றன . இவை எல்லாப் ரைக்கருதிப் புண்பட்டதனால் அது வருந்த பிராணிகளையும் பிணங்களையும் தின்னும் வேண்டுவதாயிருப்ப யாதொரு தொடர்பு இவை உறுதியான கண்களுள்ளவை . மிலாத என் கணவன் உறங்கிலனென்றும் தூரத்திலுள்ள பொருள்களையும் பார்க்கத் ( குறு . உசுக ) மழை முதலாயின அவர் தக்கவை இவை ஆகாயத்தில் உயரப்பற நாட்டிலில்லையோ இருந்தால் வந்திருப் ந்து பூமியில் இரையிருக்கும் இடமறிந்து பரேயென்றும் ( குறு - கூ 0 ) வாடையை இறங்கும் . இது பணிகளை யடக்கியாளும் நோக்கி நீயெனக்கே வந்தனையோ . இவ் வன்மையுள்ளது . இது நீண்ட சிறகையும் வண்ணமே என் காதலரிருக்கு மிடத்திற் சிறிய தலையையும் வவிய கால்களையும் சென்றால் அவர் என்னை நினைத்தாகிலு வளைந்த அலகினையுமுடையது . இதுவெகு மிருப்பரென்றும் ( அகம் - கசுகூ ) துணை கூர்மையாகப் பார்க்கும் கண்களை யுடை யுடையோரை நோக்கி வாடைவந்து யது . இது சூரியனை நன்றாய்ப் பார்க்கும் . விட்டதனால் எப்பொருள் பெறினும் பிரி இது தனித்தும் பெடையுடனும் வாழும் யன்மினோவெனச்செப்புவாளியர் . துணை இது சிறு கோழி ஆட்டுக்குட்டி யிலேனாதலின் கூறுவாருமில்லை . பல் முதலியவற்றைத் தூக்கிச் செல்லும் லிலே தீப்பிறக்க அடியுண்டு வருந்து மலைக்கழது - இது கழுகினத்தினும் வேனோவென்றும் ( அகம் - உக ) நெற்றியில் பருந்தினத்தினும் சேர்ந்தது . இது மலைக பசலை கொண்டு யான் வருந்த இவள் நம் ளில் வசிக்கிறது . இவ்வினம் 2 . அடிமுதல் மால் அளிக்கத்தக்காளென்று கருதாதவர் 3 - - அடிகள் உயரம் உண்டு . இதற்குக் இனி நினைக்கவே மாட்டாரோ ? நினைத் கழுத்தில் மயிரில்லை . கழுத்தினடிப்பா தும் பெரிய வினையிடைப் பட்டமையின் கத்தில் மயிர்க் கொத்துக் கொத்தாயிருக் மறந்துளாரோ ? ( அகம் - கூடு ) தோழீ கிறது . இது குளிரின் பொருட்டு மயிரில் என் தனிமையில் இவ்வாடை வீசலானே லாத கழுத்தை இரக்கையில் சுருட்டிக் இனிப்பொறேன் என்று பலவாறு புலம்பி கொள்ளுகிறது . இதன் மூக்கும் நகமும் வைகினார் . ( அகம் - உகச ) இவ்வாறு வருந் உறுதியான தோலுள்ள பிராணிகளின் திவை கிய நாளில் போர் முனையிற் சருமத்தையும் பிளக்கவல்லவை . இவ்வின சென்ற கீரனார் மீண்டுவந்தனர் . அவர் த்தில் பெரிய உருவுள்ளவை ஐரோப்பா வருகிறாரென்பதை முன்னமே ஏவலிளை மலைகளிலுண்டு . அவை குழந்தைகளையும் வராலறிந்த எயிற்றியார் பெருமகிழ் வெ தூக்கிச் செல்லும் என்பர் . இவ்வினத்தில் ய்திக் காதலர் வரும்போது தேர்ப்பா தென் அமெரிகாவின் ஆண்டிஸ் மலைப்பு கற்குக் கூறுவதாக அவருள்ளக் கிடையை தேசத்திலுள்ளவை உலகத்திலுள்ள எல் யும் தம்முடைய நிலையையும் சோத் லாக் கழுகுகளிலும் பெரியவை . இதற்குத் தொகுத்துப் பாடினார் . ( அகம் - உஙச ) பின் தலையில் கொண்டையும் கழுத்தில் தாடியு னர்வந்த காதலனோடு மகிழ்ந்துறைவராயி முண்டு . இவை தனித்து வசிப்பவை . னார் . இவர் பாடல்களைப் பிற்காலத்துச் பாம்புண்ணிக்கழகு - இது ஆபிரிகா உன்றோர் துறைப்பாற்படுத்தித் தொகை கண்டத்தின் மேற்கரைவாசி இதற்கு நலிற் கோத்தாரென்றும் கொள்க . இவர் உடல் தலை கழுத்து கழுகை ஒத்திருக் உயனவாக நற்றிணையில் இரண்டு கின்றன . கால்கள் நீண்டவை . இப்பறவை ( - - கூக ) பாடல்களும் குறுந்தொகை பூச்சி புழுக்களைத் தின்பதினும் பாம்புக யில் மூன்றும் அகத்தில் ஐந்துமாகப் பத்து ளைப் பிடித்துத் தின்பதில் அதிக விருப்ப 48