அபிதான சிந்தாமணி

கல்மாஷபாதன 372) கல்லாடர் ண்டு மிருகங்களைத் தின்று கொண்டிருந்த கல்மாஷன், கல்மாடன்- கத்துரு தநயன். ஒரு அரக்கனைக் கொன்றனன். அவன் கல்யாணதலம் - அம்பட்டர் குலம், இவர் தம்பி தப்பியோடிச் சென்று இவ்வாச - கள் சுப காரியங்களுக்கு வாத்யம் முதலிய னிடம் வைரங்கொண்டு சமயல் செய்யும் | செய்தலால் பெற்ற பெயர். மடையனுருக்கொண்டு அரசனது சமயற் கல்யாணசுந்தார் - பார்வதிபிராட்டியைத் சாலையிலமர்ந்து காலம் பார்த்திருந் சனன். திருமணஞ்செய்த சிவமூர்த்தி திருவுரு. ஒருநாள் வசிட்டமுனிவர் இவனிடம் விரு கல்யாணதீர்த்தம் - திருநாராயணபுர தீரத் ந்தாகவர அரக்கன் இது உருணமென்று தங்களில் ஒன்று. ஒரு மனிதனைக் கொன்று உணவளித்த கல்யாணம் (ரு) - சொர்காவதானம், மந்த் னன். இதனை முனிவர் அறிந்து கோபித்து ராபிஷேகம், மகாப்பிரஸ் தானம், கேவ அரசனை நோக்கி விருந்தாக வந்த எனக்கு | லோத்பத்தி, பரிநிர்வாணம். நரமாமிச வுணவளித் தனை யாதலால் நீ கல்பாணன் - வல்லாளனைக் காண்க, அரக்கனாக எனச் சாபமிட்டனர். இவ் கல்லடி சித்தர் - இவர்கள் ஒருவகை குறச் வகைச் சாபமேற்ற அரசன் நான் ஒரு சாதியார். இவர்கள் கையில் கல்முதலிய குற்றமும் செய்யாதிருக்க என்னைச் சபித் வைத்துக்கொண்டு தங்களைத் தாமே தமையால் நானும் சாபமிடுவேனென்று யெறிந்து கொண்டு கத்தியால் தம்மை கையில் நீரெடுக்க அருகிருந்த மனைவி, அரிந்து கொண்டது போல் உதிரங்காட்டி இந்தச் சூரிய வம்சத்தில் இதுவரையில் யும் வாதிட்டுப் பிச்சை வாங்குவோர். யாருங் குருவைச் சபித்தார் இல்லையெனத் கல்லணை - ஒரு நதி. இது இலங்கைத் தீவிற் தடுத்தனள். அந்நீரை அரசன் கால்மீது சமனொளி மலையிலிருந்து உண்டாவது. ஊற்றிக்கொள்ளக் கால்கறுத்து மூங்கில் கல்லவல் - இது சொல்லணியி லொன்று. போலாயிற்று. அதனாற் கல்மாடபாதா இது நாடறிசொற்பொருள் பயப்பப் பிழை னென்று பெயர்பெற்றனன். (கல்மாஷம் யாமைவாசகஞ் செய்வது. மூங்கில்') இவன் அரக்கன் ஆனவுடன் கல்லன் முப்பர் - இவர்கள் மலைநாட்டுக் வசிட்டன் புத்திரனாகிய சத்தி முனிவனை | கம்மாளரில் ஒரு வகையார். இவர்களுக் விழுங்கினன். இவனுக் கிச்சாபம் பன் குப் புரோகிதர் அம்பட்டர். னிரண்டு வருட மிருந்தது. இடையில் கல்லா சாரி - கருங்கல்லில் வேலை செய் ஒரு வேதியன் தன் மனைவியுடன் காட்ட யும் கம்மாளன். இவனே கல் தச்சன், டின்வழிச் செல்லுகையி லந்தவேதியனை கல்லாடம் - இது அகப்பொருளிலக்கண விழுங்கினன். வேதியன் மனைவி நீ என் அமைதியாய்த் திருக்கோவையாரின் கிள நாயகனை விழுங்கியதால் நீ சாப நீங்கி விகளின் அருமைகளை விளக்கி அகவற் உன்மனைவியைப் புணரச் செல்லுகையில் பாக்களா லியற்றப்பட்ட நூல், கல்லாடர் உயிரிழக்கவென்று சபித்து உடனே அது செய்தது. செய்தோனாற் பேர் பெற்றது. மாண மடைந்தனள். அரசன் சாபநீங்கி கல்லாடர் - இவர் பொய்யடிமையில்லாத மனைவியால் சாபமுணர்ந்து கோகன்ன புலவரில் ஒருவர், கடைச்சங்கத்தவர். இவர் யாத்திரை செய்து வசிட்டராற் புத்தி செய்த நூல் கல்லாடம். திருக்கண்ணப்ப ரோற்பத்தி செய்துகொண்டனன். இவன் தேவர் திருமறம். தொல்காப்பிய உரை. ஒரு ரிஷிக்கு அன்னமிட அதில் ஒரு இவர் அம்பர் கிழானருவந்தை பொறை மயிர் இருக்கக்கண்டு இருடியால் நாடோ யாற்றுக்கிழான், தலையாலங்கானத்துச் செ றும் ஒரு மனிதனைப் புசிக்கச் சாபமடைந் ருவென்ற பாண்டியன் முதலிய மூவரைப் தவன். தன் மனைவி யணிந்திருந்த இரத் பாடியவர். இவர் செய்த கல்லாடத்தைச் தின குண்டலத்தைக் குருகாணிக்கையா சிறப்பித்து, இவ் வெண்பா “கல்லாடர் கக் கொடுத்து உதங்கரைத் தின்னவந்து செய்பவனுவற் கல்லாட நூறு நூல், வல் அவர் சாந்த வார்த்தையால் பொறுத்து லார் சங்கத்தில் வந்தருளிச் - சொல்லா அவரால் சாபநீக்க மடைந்தனன். இவன் யும், மாமதுரையீசர் மனமுவந்து கேட்டு அரக்கனாக இருந்தபோது இவனுக்கு உதி முடி, தாமசைத்தார் நூறு தரம்" கூறப்படு சன் எனப் பெயர். இவன் தந்தை சுதரி கிறது. இதன் அருமை நோக்கிக் கல்லா சனன் என்பவன் குமரன். இவனுக்கு டம் கற்றவனுடன் மல்லாடாதே' என்பர். வீரசகன் எனவும் பெயர். (பாகவதம்.) ஒன்வதியன் - மிரு. கிச்சனில் கல்லமைவாக மனத்திரை செய்துகொமிட அ நாடோ ருெ ரிஷிக்குக் கண்டு இருந்ச சாபமனைத் செய்பவத்தில் வர் மனமுவர் கூறப்படு இவனுக்கும் கோடம்.)
கல்மாஷபாதன 372 ) கல்லாடர் ண்டு மிருகங்களைத் தின்று கொண்டிருந்த கல்மாஷன் கல்மாடன் - கத்துரு தநயன் . ஒரு அரக்கனைக் கொன்றனன் . அவன் கல்யாணதலம் - அம்பட்டர் குலம் இவர் தம்பி தப்பியோடிச் சென்று இவ்வாச - கள் சுப காரியங்களுக்கு வாத்யம் முதலிய னிடம் வைரங்கொண்டு சமயல் செய்யும் | செய்தலால் பெற்ற பெயர் . மடையனுருக்கொண்டு அரசனது சமயற் கல்யாணசுந்தார் - பார்வதிபிராட்டியைத் சாலையிலமர்ந்து காலம் பார்த்திருந் சனன் . திருமணஞ்செய்த சிவமூர்த்தி திருவுரு . ஒருநாள் வசிட்டமுனிவர் இவனிடம் விரு கல்யாணதீர்த்தம் - திருநாராயணபுர தீரத் ந்தாகவர அரக்கன் இது உருணமென்று தங்களில் ஒன்று . ஒரு மனிதனைக் கொன்று உணவளித்த கல்யாணம் ( ரு ) - சொர்காவதானம் மந்த் னன் . இதனை முனிவர் அறிந்து கோபித்து ராபிஷேகம் மகாப்பிரஸ் தானம் கேவ அரசனை நோக்கி விருந்தாக வந்த எனக்கு | லோத்பத்தி பரிநிர்வாணம் . நரமாமிச வுணவளித் தனை யாதலால் நீ கல்பாணன் - வல்லாளனைக் காண்க அரக்கனாக எனச் சாபமிட்டனர் . இவ் கல்லடி சித்தர் - இவர்கள் ஒருவகை குறச் வகைச் சாபமேற்ற அரசன் நான் ஒரு சாதியார் . இவர்கள் கையில் கல்முதலிய குற்றமும் செய்யாதிருக்க என்னைச் சபித் வைத்துக்கொண்டு தங்களைத் தாமே தமையால் நானும் சாபமிடுவேனென்று யெறிந்து கொண்டு கத்தியால் தம்மை கையில் நீரெடுக்க அருகிருந்த மனைவி அரிந்து கொண்டது போல் உதிரங்காட்டி இந்தச் சூரிய வம்சத்தில் இதுவரையில் யும் வாதிட்டுப் பிச்சை வாங்குவோர் . யாருங் குருவைச் சபித்தார் இல்லையெனத் கல்லணை - ஒரு நதி . இது இலங்கைத் தீவிற் தடுத்தனள் . அந்நீரை அரசன் கால்மீது சமனொளி மலையிலிருந்து உண்டாவது . ஊற்றிக்கொள்ளக் கால்கறுத்து மூங்கில் கல்லவல் - இது சொல்லணியி லொன்று . போலாயிற்று . அதனாற் கல்மாடபாதா இது நாடறிசொற்பொருள் பயப்பப் பிழை னென்று பெயர்பெற்றனன் . ( கல்மாஷம் யாமைவாசகஞ் செய்வது . மூங்கில் ' ) இவன் அரக்கன் ஆனவுடன் கல்லன் முப்பர் - இவர்கள் மலைநாட்டுக் வசிட்டன் புத்திரனாகிய சத்தி முனிவனை | கம்மாளரில் ஒரு வகையார் . இவர்களுக் விழுங்கினன் . இவனுக் கிச்சாபம் பன் குப் புரோகிதர் அம்பட்டர் . னிரண்டு வருட மிருந்தது . இடையில் கல்லா சாரி - கருங்கல்லில் வேலை செய் ஒரு வேதியன் தன் மனைவியுடன் காட்ட யும் கம்மாளன் . இவனே கல் தச்சன் டின்வழிச் செல்லுகையி லந்தவேதியனை கல்லாடம் - இது அகப்பொருளிலக்கண விழுங்கினன் . வேதியன் மனைவி நீ என் அமைதியாய்த் திருக்கோவையாரின் கிள நாயகனை விழுங்கியதால் நீ சாப நீங்கி விகளின் அருமைகளை விளக்கி அகவற் உன்மனைவியைப் புணரச் செல்லுகையில் பாக்களா லியற்றப்பட்ட நூல் கல்லாடர் உயிரிழக்கவென்று சபித்து உடனே அது செய்தது . செய்தோனாற் பேர் பெற்றது . மாண மடைந்தனள் . அரசன் சாபநீங்கி கல்லாடர் - இவர் பொய்யடிமையில்லாத மனைவியால் சாபமுணர்ந்து கோகன்ன புலவரில் ஒருவர் கடைச்சங்கத்தவர் . இவர் யாத்திரை செய்து வசிட்டராற் புத்தி செய்த நூல் கல்லாடம் . திருக்கண்ணப்ப ரோற்பத்தி செய்துகொண்டனன் . இவன் தேவர் திருமறம் . தொல்காப்பிய உரை . ஒரு ரிஷிக்கு அன்னமிட அதில் ஒரு இவர் அம்பர் கிழானருவந்தை பொறை மயிர் இருக்கக்கண்டு இருடியால் நாடோ யாற்றுக்கிழான் தலையாலங்கானத்துச் செ றும் ஒரு மனிதனைப் புசிக்கச் சாபமடைந் ருவென்ற பாண்டியன் முதலிய மூவரைப் தவன் . தன் மனைவி யணிந்திருந்த இரத் பாடியவர் . இவர் செய்த கல்லாடத்தைச் தின குண்டலத்தைக் குருகாணிக்கையா சிறப்பித்து இவ் வெண்பா கல்லாடர் கக் கொடுத்து உதங்கரைத் தின்னவந்து செய்பவனுவற் கல்லாட நூறு நூல் வல் அவர் சாந்த வார்த்தையால் பொறுத்து லார் சங்கத்தில் வந்தருளிச் - சொல்லா அவரால் சாபநீக்க மடைந்தனன் . இவன் யும் மாமதுரையீசர் மனமுவந்து கேட்டு அரக்கனாக இருந்தபோது இவனுக்கு உதி முடி தாமசைத்தார் நூறு தரம் கூறப்படு சன் எனப் பெயர் . இவன் தந்தை சுதரி கிறது . இதன் அருமை நோக்கிக் கல்லா சனன் என்பவன் குமரன் . இவனுக்கு டம் கற்றவனுடன் மல்லாடாதே ' என்பர் . வீரசகன் எனவும் பெயர் . ( பாகவதம் . ) ஒன்வதியன் - மிரு . கிச்சனில் கல்லமைவாக மனத்திரை செய்துகொமிட நாடோ ருெ ரிஷிக்குக் கண்டு இருந்ச சாபமனைத் செய்பவத்தில் வர் மனமுவர் கூறப்படு இவனுக்கும் கோடம் . )