அபிதான சிந்தாமணி

கலிய நாயனார் - 370 கலைக்கோட்டு முனிவர் சுரிதகம் எனும் ஆறு றுப்பினுள் எற்பன சம், மஹாராஷ்டரி, யாவனி, குருண்டம் கொண்டு நாற்சீரடியால் வருவது. இது முதலிய (பவிஷ்-புரா.) ஒத்தாழிசைக் கலி, வெண்கலி, கொச்சகக் கலியுகம் - துவாபர யுகத்திற்குப் பிற்பட் கலி என (கூ) வகை. டது. இது கிருஷ்ணன், பாண்டவர்கள் கலியநாயனார் - இவர் பஞ்சாக்ஷரஜபம் செய் இவர்கள் அரசாட்சியின் முதலும் இறு துகொண் டிருப்பவர். இவர் தம்மூர்விட் தியுமானது. இதற்கு வருஷம் நான்கு டுக் காட்டின்வழிச் செல்லுகையில் தனித் லக்ஷத்து முப்பத்தீசாயிரம். இதில் ஜனங் திருந்த சிவலிங்கத்தைக்கண்டு ஐய, தனித் கள் பொய், கொலை, களவு, காமங்கள் முத திருக்கின்றீரே திரிபுராதிகள் முதலிய லிய மாபாதகஞ் செய்து தெய்வம், குரு, பல பகைவர் உமக்கிருக்கின்றன ராத தாய், தந்தை முதலியவரை யிகழ்ந்து பசி வின் வேற்றிடம் தேவரீரைக் கொண்டு முதலிய பீடைகளால் வருந்துவர். இதில் செல்வேனெனச் சிவலிங்கத்தைத் தூக்கி தருமம் இராது. முடியாத காரியமென்று எண்ணித் தமது கலிவிருத்தம் - நாற்சீரடி நான்கினைக்கொ செல்வ முதலிவைகளை யெடுத்து வந்து ண்டு வருவது. சிவாலய முதலியன கட்டுவித்துத் தம் கலிவெண்பா - வெண்டளை தழுவி யீற் நண்பருடன் சகலாயு தமுந் தாங்கிக் காவல் நடி முச்சீரான் முடிவது. புரிந்திருந்து நண்பர்கள் பொருட்குறை கலிவைரி - நம்பிள்ளைக்கு ஒரு பெயர். வால் வராதிருந்த காலத்துத் தாம் தீவட்டி கலுவம் - மருந் தரைக்கும் குழியம்மி. யெரித்தும் எண்ணெய்வாங்கச் சக்தி இவற்றில் கருமை, செம்மை கற்களா யற்ற காலத்து விறகெரித்தும் அதுவுங் லானவை உத்தமம், வெள்ளைக் கல்லா கூடாக் காலத்துத் தலைமயிரை எரித்து லான கல்வம் சிறப்பில்லை. ஒளியுண்டாக்கியுங் கலங்கா மனமுற்றவ ராய்த் துதிக்கும் கலியர் முன்பு சிவமூர் கலுழவேகன் - காந்தருவதத்தைக்குப் பிநா த்தி தரிசனந் தந்து என்ன வேண்டுமென வெள்ளிமலையிலுள்ளவித்தியாதர அரசன் நாயனார் இவ்விடம் தேவரீர் தனித்திராது கலை -1. கர்த்தமப் பிரசாபதியின் பெண், கைலையடைய வேண்டுமென்றனர். சிவ மரூசிமகருஷியின் தேவி. பெருமான் வேண்டுகோட்படி திருக்கோ 2. சந்திர கலை. யிலுடன் புஷ்பகத்தில் நாயனாரோடு தாம் 3. கலை (கசு) கன்மேந்திரி யமைந்து, திருக்கைலைக்கு எழுந்தருளினர். ஞானேந்திரியமைந்து, மனம், அகங்காரம், கலியன் - திருமங்கையாழ்வாரைப் பெரு புத்தி, வித்தை , வாக்கு, சத்தி. 4. ஐந்து. நிவர்த்திகலை, பிரதிட்டான மாள் அழைத்த பெயர். கலை, வித்யாகலை, சாந்திகலை, சாந்தியா கலியாண சோழன் - இவன் காலகாலசோ தீத கலை. ழனுக்குக் குமரன். இவன் தேவி பாண்டி 5. கலை - தந்திரகலை, மந்திரகலை, உப யன் புத்திரிகல்யாணி. இவன அநேக திரு தேசகலை என மூன்று. தந்திரகலை - ப்பணிகள் செய்து மண்ணியாறு என ஒரு கடவுளா லருளிச் செய்யப்பட்ட ஆகமங் ஆறுண்டாக்கிச் சிதம்பரத்தில் கோபுர கள். மந்திரகலை - எந்தத் தேவதையை மும் ஆயிரக்கால் மண்டபமும் கட்டி அறு உபாசிக்கிறானோ அத்தேவதைக்கு உரிய பத்தேழுவருஷம் அரசாண்டு தன் மகன் நியாசம், இருடி, சந்தசு, தேவதையை பத்திரசோழனைப் பெற்றுச் சிவபதமடை யுணர்ந்தாராதித்தல், உபதேசகலை--ஆசா ந்தனன். ரியனிடம், பதி, பசு, பாச லக்ஷணங்களை கலியாணிகை - ஒரு வித்தியாதர அரம்பை. உள்ள படி அறிவது. (சிவ-சித்.) கலியில் இராஜ்யபரிபாலனம் செய்யும் கலைகபோட்டு முனிவர் -இருசிக சிருங்க மீலச்ச சாதியர் - ஆதமர், சிவேதர், ரைக் காண்க. இவர் தந்தையார் ஸ்நான அ நூஹர், கீனாசர், மஹல்லர், விரதர், த்திற்குச் சென்று அரம்பையைக் கண்டு ஹ நூகர், மதாசசிலர், ஹோமகர், நூயூகர், மோகித்து வீரியத்தைக் கங்கையில் விட ஸீமர், சாமர், பாவர். பாஷைகள் - அச்சலத்தை மானொன்று குடிக்க அதன் ஸமம், ஹாமம், யாகூதம், சும்மா வயிற்றில் இம்முனிவர் பிறந்தனர். இவர்க் சூஜம், மாதி, பூனானி, இலீசம், தாலீ குத் தலையில் ஒரு கொம்புண்டு.
கலிய நாயனார் - 370 கலைக்கோட்டு முனிவர் சுரிதகம் எனும் ஆறு றுப்பினுள் எற்பன சம் மஹாராஷ்டரி யாவனி குருண்டம் கொண்டு நாற்சீரடியால் வருவது . இது முதலிய ( பவிஷ் - புரா . ) ஒத்தாழிசைக் கலி வெண்கலி கொச்சகக் கலியுகம் - துவாபர யுகத்திற்குப் பிற்பட் கலி என ( கூ ) வகை . டது . இது கிருஷ்ணன் பாண்டவர்கள் கலியநாயனார் - இவர் பஞ்சாக்ஷரஜபம் செய் இவர்கள் அரசாட்சியின் முதலும் இறு துகொண் டிருப்பவர் . இவர் தம்மூர்விட் தியுமானது . இதற்கு வருஷம் நான்கு டுக் காட்டின்வழிச் செல்லுகையில் தனித் லக்ஷத்து முப்பத்தீசாயிரம் . இதில் ஜனங் திருந்த சிவலிங்கத்தைக்கண்டு ஐய தனித் கள் பொய் கொலை களவு காமங்கள் முத திருக்கின்றீரே திரிபுராதிகள் முதலிய லிய மாபாதகஞ் செய்து தெய்வம் குரு பல பகைவர் உமக்கிருக்கின்றன ராத தாய் தந்தை முதலியவரை யிகழ்ந்து பசி வின் வேற்றிடம் தேவரீரைக் கொண்டு முதலிய பீடைகளால் வருந்துவர் . இதில் செல்வேனெனச் சிவலிங்கத்தைத் தூக்கி தருமம் இராது . முடியாத காரியமென்று எண்ணித் தமது கலிவிருத்தம் - நாற்சீரடி நான்கினைக்கொ செல்வ முதலிவைகளை யெடுத்து வந்து ண்டு வருவது . சிவாலய முதலியன கட்டுவித்துத் தம் கலிவெண்பா - வெண்டளை தழுவி யீற் நண்பருடன் சகலாயு தமுந் தாங்கிக் காவல் நடி முச்சீரான் முடிவது . புரிந்திருந்து நண்பர்கள் பொருட்குறை கலிவைரி - நம்பிள்ளைக்கு ஒரு பெயர் . வால் வராதிருந்த காலத்துத் தாம் தீவட்டி கலுவம் - மருந் தரைக்கும் குழியம்மி . யெரித்தும் எண்ணெய்வாங்கச் சக்தி இவற்றில் கருமை செம்மை கற்களா யற்ற காலத்து விறகெரித்தும் அதுவுங் லானவை உத்தமம் வெள்ளைக் கல்லா கூடாக் காலத்துத் தலைமயிரை எரித்து லான கல்வம் சிறப்பில்லை . ஒளியுண்டாக்கியுங் கலங்கா மனமுற்றவ ராய்த் துதிக்கும் கலியர் முன்பு சிவமூர் கலுழவேகன் - காந்தருவதத்தைக்குப் பிநா த்தி தரிசனந் தந்து என்ன வேண்டுமென வெள்ளிமலையிலுள்ளவித்தியாதர அரசன் நாயனார் இவ்விடம் தேவரீர் தனித்திராது கலை - 1 . கர்த்தமப் பிரசாபதியின் பெண் கைலையடைய வேண்டுமென்றனர் . சிவ மரூசிமகருஷியின் தேவி . பெருமான் வேண்டுகோட்படி திருக்கோ 2 . சந்திர கலை . யிலுடன் புஷ்பகத்தில் நாயனாரோடு தாம் 3 . கலை ( கசு ) கன்மேந்திரி யமைந்து திருக்கைலைக்கு எழுந்தருளினர் . ஞானேந்திரியமைந்து மனம் அகங்காரம் கலியன் - திருமங்கையாழ்வாரைப் பெரு புத்தி வித்தை வாக்கு சத்தி . 4 . ஐந்து . நிவர்த்திகலை பிரதிட்டான மாள் அழைத்த பெயர் . கலை வித்யாகலை சாந்திகலை சாந்தியா கலியாண சோழன் - இவன் காலகாலசோ தீத கலை . ழனுக்குக் குமரன் . இவன் தேவி பாண்டி 5 . கலை - தந்திரகலை மந்திரகலை உப யன் புத்திரிகல்யாணி . இவன அநேக திரு தேசகலை என மூன்று . தந்திரகலை - ப்பணிகள் செய்து மண்ணியாறு என ஒரு கடவுளா லருளிச் செய்யப்பட்ட ஆகமங் ஆறுண்டாக்கிச் சிதம்பரத்தில் கோபுர கள் . மந்திரகலை - எந்தத் தேவதையை மும் ஆயிரக்கால் மண்டபமும் கட்டி அறு உபாசிக்கிறானோ அத்தேவதைக்கு உரிய பத்தேழுவருஷம் அரசாண்டு தன் மகன் நியாசம் இருடி சந்தசு தேவதையை பத்திரசோழனைப் பெற்றுச் சிவபதமடை யுணர்ந்தாராதித்தல் உபதேசகலை - - ஆசா ந்தனன் . ரியனிடம் பதி பசு பாச லக்ஷணங்களை கலியாணிகை - ஒரு வித்தியாதர அரம்பை . உள்ள படி அறிவது . ( சிவ - சித் . ) கலியில் இராஜ்யபரிபாலனம் செய்யும் கலைகபோட்டு முனிவர் - இருசிக சிருங்க மீலச்ச சாதியர் - ஆதமர் சிவேதர் ரைக் காண்க . இவர் தந்தையார் ஸ்நான நூஹர் கீனாசர் மஹல்லர் விரதர் த்திற்குச் சென்று அரம்பையைக் கண்டு நூகர் மதாசசிலர் ஹோமகர் நூயூகர் மோகித்து வீரியத்தைக் கங்கையில் விட ஸீமர் சாமர் பாவர் . பாஷைகள் - அச்சலத்தை மானொன்று குடிக்க அதன் ஸமம் ஹாமம் யாகூதம் சும்மா வயிற்றில் இம்முனிவர் பிறந்தனர் . இவர்க் சூஜம் மாதி பூனானி இலீசம் தாலீ குத் தலையில் ஒரு கொம்புண்டு .