அபிதான சிந்தாமணி

கலித்தொகை 369 கலித்தொகை - இது எட்டுத் தொகையுள் யையும் உண்டுபண்ணினான். மேற்சொ ஆறாவது. நூற்றைம்பது கலிப்பாக்களை ன்ன பயமும் மிருத்தியும் மணந்து, நாகம் 'யுடையது. இதற்கு நச்சினார்க்கினியர் என்னும் பிள்ளையை உண்டு பண்ணினார் உரைகூறி யிருக்கின்றனர். கள். நாகம், யாதனை யென்கிற பெண்ணை கலிநீதிநாயனர் - இவர் தொண்டைநாட் மணந்து அளவி றந்த புத்திரர்களைப் பெற் டில் திருவொற்றியூரில் செக்கார் மரபில் றது. இவ்வகை கலியின் குலத்தில் நன் திருவவதரித்து ஆலயத்திலுள்ளும் புறம் னடை யொழிந்து தீமையே பரவின. பும் தீபத்திருப்பணி செய்து வருகையில் கலியின் நடக்கையாவது, கலியின் முதற் செல்வங் குறையக் கூலிக்கு எண்ணெய் பாதத்தில் அக்காலத்திற்குண்டான ஆசார விற்றும் கூலிச்செக்கோட்டியும் திருப்ப மொழிந்து சஞ்சலபுத்தி, ஸ்த்ரீகளிடத் ணிவிடாது நடத்திவந்தனர். இவ்வகை நட தாசை, பெருமைக் காசாரம் பாராட்டல், த்துகையில் கூவியும் அகப்படாமல் மனம் துற்நடை தந்தை தாய்க்கொலை, வேதவொ வருந்தித் தமது திருப்பணியின் முட்டுப் மு கங்களைக் கடத்தல், சூத்திரசகவாசம், பாட்டை யெண்ணி மனைவியாரை விற்க குதர்க்கவாதம், தர்மவிக்கிரயம், வேதவிக்க யாருங்கொள் வாரிலாது திரும்பி ஆலயத் யம், எண்ணெய், மாமிசம் விற்றல், ஜாதி துட்சென்று அகலில் திரிமுதலிய இட் பேதமின்மை , இடம்பமடாதிபத்யம், பதி இத் தமது சமுத்தரிந்தமை கண்டு சிவ னாறு வயதிற்குள் பிள்ளைபெறல், மனைவி மூர்த்தி கையைப் பிடித்துத் தடுத்து முத்தி யின் சொற்கேட்டல், பிதாவின் குலத்தவ யளிக்கப் பெற்றவர். (பெ. புராணம்) ரைத் தூஷித்தல் உண்டாம். மேலும் கலிபுருஷன் அல்லது கலி - இவன் பாவத் குலஸ்த்ரீகள் வேசைகளைப் போலவும், தை யுடம்பாகப் பெற்று வலது கையால் வேசைகள் குலஸ் த்ரீகளைப் போலவும் கள்ளினையும் இடக்கையால் ஆண்குறி இருப்பர். வானத்தில் உற்பாதங்களுண் யினையும் பிடித்துக்கொண்டு புறம்பே டாம். பூமியிற் பலனைத் தரும் ஜனங்கள் பார்க்கின்ற கண்களையும் பேய் முகத் இராசாக்களாற் பீடிக்கப்படுவர். பிராம் தையும் பெற்றிருக்கும் தெய்வம். கலி மணர்கள் மந்திர சூன்யர்களாயும், அன்னம் யுற்பத்தியாவது துவாபரயுகம் முடிந்த விற்பவர்களுமாவர். தம் குலபாஷையை பன் பிரமன் தன் பின்பாகத்தில் கோர யிழந்து ஈனபாஷையில் விருப்பமும் ஈன மாயும் கறுத்த தாயு மிருக்கிற பாபத் சகவாசமும் உள்ளவராவர். கலியின் இர தைச் சிருட்டித்தார். அதற்கு அதர்மம் ண்டாம் பாதத்தில் சிவ விஷ்ணுவாதிக என்றும் பெயர். அந்த அதர்மத்திற்குப் ளின் கலை குறைந்து சிறுதேவதைகள் பொய் மனைவியும், டம்பம் பிள்ளையும், சக்தியுள்ளவையாய் விளங்கும். மன்றம் மாயையுடன் பிறந்தாளுமாம். மாயையின் பாதத்தில் சிவ விஷ்ணுக்களின் பெயர் வயிற்றில் இம்சையென்கிற பெண்ணும், மறைந்து ஜாதிபேதமில்லை யென்கிறதைப் உலோபம் என்கிற பிள்ளையும் பிறந்தனர். பற்றிப் போர் உண்டாகும். நான்காம் உலோபமும் இம்சையும் கல்யாணஞ் பாதத்தில் ஜனங்கள் எல்லாம் ஒரேவித செய்து கொண்டு குரோதம் என்கிற பிள் மாகவும் ஓரடி யுள்ளவர்களாய மிருப்பார் ளையைப் பெற்றனர். அந்தக் குரோதம் கள். தர்மம் மறைந்து அதர்மம் விளங்கிக் இம்சை யென்கிற பெண்ணின் வயிற்றில் குடியர்கள் நிறைந்து ஒருவருக்கொருவர் கலியை யுண்டுபண்ணிற்று. கலியினிலக் தம்மையே பக்ஷிப்பர். கலிகாமகலையை கணமாவது, இடது கையில் தன் ஆண் மணந்து பிருகத்கீர்த்தி, பிருகத்பாகு என் குறியும், அஞ்சனம் போன்ற சரீரமும், னும் இரண்டு புத்திரர்களைப் பெற்றனன். நீண்ட வயிறும், பயங்கரமான முகமும், கலிப்பகையார் - திலகவதியாரை மணக்க எப்பொழுதும் அசைந்து கொண் டிருக்கிற விருந்து அரசனேவலால் யுத்தத்தி லிற நாவும், துர்க்கந்தமான சரீரமும், சூதா ந்த வேளாண்குடியினர். டல், ஸ்திரீசம்போகம், கட்குடித்தல் முத கலிப்பா - வெண்சீர் மிகப் பெற்று மாச் லான தீயநடைக்கு இருக்கையாகிய ரூபத் சீரும் விளங்கனிச் சீரும் பொது பிறசீர் தையுடையது. இக் கலி புருடன் தன் களுஞ் சிறுபான்மை கலந்து கவித்தளையும் உடன் பிறந்தாள் வயிற்றில் பயம் என்கிற அயற்றளையுந் தழுவித் தரவு, தாழிசை பிள்ளையையும், மிருத்தியு என்கிற பிள்ளை அராகம், அம்போதரங்கம், தனிச்சொல் 47
கலித்தொகை 369 கலித்தொகை - இது எட்டுத் தொகையுள் யையும் உண்டுபண்ணினான் . மேற்சொ ஆறாவது . நூற்றைம்பது கலிப்பாக்களை ன்ன பயமும் மிருத்தியும் மணந்து நாகம் ' யுடையது . இதற்கு நச்சினார்க்கினியர் என்னும் பிள்ளையை உண்டு பண்ணினார் உரைகூறி யிருக்கின்றனர் . கள் . நாகம் யாதனை யென்கிற பெண்ணை கலிநீதிநாயனர் - இவர் தொண்டைநாட் மணந்து அளவி றந்த புத்திரர்களைப் பெற் டில் திருவொற்றியூரில் செக்கார் மரபில் றது . இவ்வகை கலியின் குலத்தில் நன் திருவவதரித்து ஆலயத்திலுள்ளும் புறம் னடை யொழிந்து தீமையே பரவின . பும் தீபத்திருப்பணி செய்து வருகையில் கலியின் நடக்கையாவது கலியின் முதற் செல்வங் குறையக் கூலிக்கு எண்ணெய் பாதத்தில் அக்காலத்திற்குண்டான ஆசார விற்றும் கூலிச்செக்கோட்டியும் திருப்ப மொழிந்து சஞ்சலபுத்தி ஸ்த்ரீகளிடத் ணிவிடாது நடத்திவந்தனர் . இவ்வகை நட தாசை பெருமைக் காசாரம் பாராட்டல் த்துகையில் கூவியும் அகப்படாமல் மனம் துற்நடை தந்தை தாய்க்கொலை வேதவொ வருந்தித் தமது திருப்பணியின் முட்டுப் மு கங்களைக் கடத்தல் சூத்திரசகவாசம் பாட்டை யெண்ணி மனைவியாரை விற்க குதர்க்கவாதம் தர்மவிக்கிரயம் வேதவிக்க யாருங்கொள் வாரிலாது திரும்பி ஆலயத் யம் எண்ணெய் மாமிசம் விற்றல் ஜாதி துட்சென்று அகலில் திரிமுதலிய இட் பேதமின்மை இடம்பமடாதிபத்யம் பதி இத் தமது சமுத்தரிந்தமை கண்டு சிவ னாறு வயதிற்குள் பிள்ளைபெறல் மனைவி மூர்த்தி கையைப் பிடித்துத் தடுத்து முத்தி யின் சொற்கேட்டல் பிதாவின் குலத்தவ யளிக்கப் பெற்றவர் . ( பெ . புராணம் ) ரைத் தூஷித்தல் உண்டாம் . மேலும் கலிபுருஷன் அல்லது கலி - இவன் பாவத் குலஸ்த்ரீகள் வேசைகளைப் போலவும் தை யுடம்பாகப் பெற்று வலது கையால் வேசைகள் குலஸ் த்ரீகளைப் போலவும் கள்ளினையும் இடக்கையால் ஆண்குறி இருப்பர் . வானத்தில் உற்பாதங்களுண் யினையும் பிடித்துக்கொண்டு புறம்பே டாம் . பூமியிற் பலனைத் தரும் ஜனங்கள் பார்க்கின்ற கண்களையும் பேய் முகத் இராசாக்களாற் பீடிக்கப்படுவர் . பிராம் தையும் பெற்றிருக்கும் தெய்வம் . கலி மணர்கள் மந்திர சூன்யர்களாயும் அன்னம் யுற்பத்தியாவது துவாபரயுகம் முடிந்த விற்பவர்களுமாவர் . தம் குலபாஷையை பன் பிரமன் தன் பின்பாகத்தில் கோர யிழந்து ஈனபாஷையில் விருப்பமும் ஈன மாயும் கறுத்த தாயு மிருக்கிற பாபத் சகவாசமும் உள்ளவராவர் . கலியின் இர தைச் சிருட்டித்தார் . அதற்கு அதர்மம் ண்டாம் பாதத்தில் சிவ விஷ்ணுவாதிக என்றும் பெயர் . அந்த அதர்மத்திற்குப் ளின் கலை குறைந்து சிறுதேவதைகள் பொய் மனைவியும் டம்பம் பிள்ளையும் சக்தியுள்ளவையாய் விளங்கும் . மன்றம் மாயையுடன் பிறந்தாளுமாம் . மாயையின் பாதத்தில் சிவ விஷ்ணுக்களின் பெயர் வயிற்றில் இம்சையென்கிற பெண்ணும் மறைந்து ஜாதிபேதமில்லை யென்கிறதைப் உலோபம் என்கிற பிள்ளையும் பிறந்தனர் . பற்றிப் போர் உண்டாகும் . நான்காம் உலோபமும் இம்சையும் கல்யாணஞ் பாதத்தில் ஜனங்கள் எல்லாம் ஒரேவித செய்து கொண்டு குரோதம் என்கிற பிள் மாகவும் ஓரடி யுள்ளவர்களாய மிருப்பார் ளையைப் பெற்றனர் . அந்தக் குரோதம் கள் . தர்மம் மறைந்து அதர்மம் விளங்கிக் இம்சை யென்கிற பெண்ணின் வயிற்றில் குடியர்கள் நிறைந்து ஒருவருக்கொருவர் கலியை யுண்டுபண்ணிற்று . கலியினிலக் தம்மையே பக்ஷிப்பர் . கலிகாமகலையை கணமாவது இடது கையில் தன் ஆண் மணந்து பிருகத்கீர்த்தி பிருகத்பாகு என் குறியும் அஞ்சனம் போன்ற சரீரமும் னும் இரண்டு புத்திரர்களைப் பெற்றனன் . நீண்ட வயிறும் பயங்கரமான முகமும் கலிப்பகையார் - திலகவதியாரை மணக்க எப்பொழுதும் அசைந்து கொண் டிருக்கிற விருந்து அரசனேவலால் யுத்தத்தி லிற நாவும் துர்க்கந்தமான சரீரமும் சூதா ந்த வேளாண்குடியினர் . டல் ஸ்திரீசம்போகம் கட்குடித்தல் முத கலிப்பா - வெண்சீர் மிகப் பெற்று மாச் லான தீயநடைக்கு இருக்கையாகிய ரூபத் சீரும் விளங்கனிச் சீரும் பொது பிறசீர் தையுடையது . இக் கலி புருடன் தன் களுஞ் சிறுபான்மை கலந்து கவித்தளையும் உடன் பிறந்தாள் வயிற்றில் பயம் என்கிற அயற்றளையுந் தழுவித் தரவு தாழிசை பிள்ளையையும் மிருத்தியு என்கிற பிள்ளை அராகம் அம்போதரங்கம் தனிச்சொல் 47