அபிதான சிந்தாமணி

கலிங்கசேனை 368 கலித்துறை கன்னிகையை மருவிற்கும், ருசிராசுவின் ஒரு பாகமும், ராஜமகேந்திரமும், விசாகப் கன்னிகையைத்தேவாபிக்கும் மணஞ்செய் பட்டணமும் சேர்ந்த நாடு. இந்நாட்டை விக்கக் கட்டளையிட்டு அவ் விருவர்க்கும் ஆண்டோர், சுருதாயு, சக்கரதேவன், சத் அயோக்சி, அஸ்தினபுரியை ஆளும்படியா தியன் கேதுமான். பீமனால் கொல்லப் கக்கட்டளையிட்டுத் தாம் மதுரைப்பட்டண பட்டார். த்தை யடைய நிற்கையில் ஒரு சன்னியா The pountry lying on the South of சியைக்கண்டு நீர் யார் என்று வினாவினர். the Vaitarini river in Orissa, and அவர் தாம் மஸ்கரி அல்லது கிருதயுகம் north of the Krishna rivur in the என்று கூறி மன்வந்தர லக்ஷணத்தைக் கல் Districts of Rajahmundry, Vizaga [ia- கிக்குக்கூறக் கல்கி கிருதயுகம் ஆரம்பித்து tam, and Ganjan and s portion of விட்டதென்று திக்குவிசயத்திற்கு ஆரம் Orissa. பித்தார் ; கோகன், விகோகன் என்பவர் கலிங்கத்தாசன் - இவன் யூகியுடன் போர் கள் கல்கியை எதிர்த்து ஒன்றாகக் கொல் செய்தபொழுது இவனது யானைக்கொம்பு லப்பட்டார்கள். பிறகு கல்கியானவர் சசி குத்திய புண்ணாலாகிய தழும்பு அவன் த்துவசனுடன் நட்புக்கொண்டு அவன் மார்பில் அடையாளமாக இருந்ததென்றும் தேவியாகிய சுசாந்தையால் ஸ்தோத்தரிக் உச்சைனியில் மாறுவேடம் பூண்ட காலத் கப்பட்டு அவன் குமரி மாவை மணந்து தில் தன்னைப் பிறர் அறிந்து கொள்ளாத காஞ்சனபுரியை யடைர்து விஷகன்னி படி அவன் அதனை மறைத்துக்கொண் கையின் சாபத்தை நீக்கிச் சம்பளமடை டிருந்தனனென்றுந் தெரிகிறது. (பெ-க) ந்து அதை அரசாட்சிபுரிந்து பரசுராம கலிங்கத்துப்பரணி - கருணாகரத்தொண் ரைச் சேவித்துத் திக்குவிசய தரிசனங் டமான் மீது செயங்கொண்டாரால் பாடப் களைக் கூறினார். பின் இவருக்கு மேகபல பட்டது. ஆனையாயிரம் அமரிடை வென்ற னென்றும் வலாகன் என்றும் இரண்டு அரசனது வெற்றியைக் குறித்துப்பாடியது. புத்திரர்கள் பிறந்தார்கள். இவ்வாறிருக் சையில் பத்மாவதியைவிட்டு ஓர் குகை சலிங்கலை -- பூதநந்தன் அரசாண்ட தேசம். யுள் புகப் பத்மாவதி தன் கணவனை அநேக கலிங்கன் - 1. கலிங்க நாட்டாகன். நாள் காணமல் கல்கியைப்போல் ஒரு 2. உருக்குமிக்குத் தோழன். பலராம படம் எழுதிப் பூசித்து வருகையில் கல்கி ராற் பல்லுடைக்கப் பெற்றவன். பாரத பத்மாவதியைக் காணாமல் தேடிக்கண்டு முதனாள் யுத்தத்தில் யாகசோனுடன் தழுவினர். பிறகு தேவர்கள் வேண்டக் போர்செய்தவன். கல்கிபகவான் தன் குமார்களுக்குப் பட் 3. திரெளபதையின் சுயம்வரத்தை நாடி டாபிஷேகஞ் செய்து வைகுண்ட மடைந்த வந்த அரசன். னர் தேவிமாராகிய பத்மாவதி, சாமாவதி 4. சந்திர வம்சத்தரசன். வயாதி புத்ர இருவரும் தீப்புகுந்தனர். கல்கி புராணம்). னாகிய அநுவம்சத்திற் பிறந்த பலிராஜ கலிங்கசேனை - இவள் கோசம்பி நகரி னுடைய பார்யைக்குத் தீர்க்கத மருகி லுள்ள தலைக்கோற் பட்டம் பெற்ற இரண் யினால் பிறந்தவன். இவனுடன் பிறந் டாயிரத் தைந்நூறு கணிகைமார்களுள் தார், அங்கன், வங்கன், புண்டான், சும ஒருத்தி; குற்ற மற்ற கற்புடையவள். னன். பாச) ஆதிபர்வம். இவள் மதன மஞ்சிகையின் தாய். (பெ. 5. அங்கதேசத்துச் சூத்திரன், செல்வச் கதை ). செருக்கால் ஒரு விரதியைப் பழித்துத் கலிங்கம் -1. ஒருதேயம், வசு குமரர் ஆண் துன்பம் அனுபவித்து உரோமச முனிவர் டது. ஒட்டி ரதேசத்திற்குத் தெற்கின்க அருட்பார்வையால் நலம் அடைந்தவன். ணுள்ளது. இதில் சிங்கபுர மென்றும், கலித்தாழிசை இரண்டு முதலிய பல அடி கபிலையென்றும் இரண்டு நகரங்க ளிருந் களா லீற்றடிமிக்கு எனையடி தம்முளள தன. (மணிமேகலை வொத்து நிற்பத்தனித்தேனும் ஒருபொ 2. இது பர தகண்டத்தின் ஐம்பத்தாறு ருண் மேல் மூன்றடுக்கியேலும் வருவது. தேசங்களில் ஒன்று. யாப்பு-இ). 3. கலிங்கம் - வேங்கை நாட்டுக்கு வட கலித்துறை - ஐஞ்சீரடி நான்கினைக் கொண்டு கே உள்ள நாடு, இது ஒரிஸ்ஸாவின் வருவது.
கலிங்கசேனை 368 கலித்துறை கன்னிகையை மருவிற்கும் ருசிராசுவின் ஒரு பாகமும் ராஜமகேந்திரமும் விசாகப் கன்னிகையைத்தேவாபிக்கும் மணஞ்செய் பட்டணமும் சேர்ந்த நாடு . இந்நாட்டை விக்கக் கட்டளையிட்டு அவ் விருவர்க்கும் ஆண்டோர் சுருதாயு சக்கரதேவன் சத் அயோக்சி அஸ்தினபுரியை ஆளும்படியா தியன் கேதுமான் . பீமனால் கொல்லப் கக்கட்டளையிட்டுத் தாம் மதுரைப்பட்டண பட்டார் . த்தை யடைய நிற்கையில் ஒரு சன்னியா The pountry lying on the South of சியைக்கண்டு நீர் யார் என்று வினாவினர் . the Vaitarini river in Orissa and அவர் தாம் மஸ்கரி அல்லது கிருதயுகம் north of the Krishna rivur in the என்று கூறி மன்வந்தர லக்ஷணத்தைக் கல் Districts of Rajahmundry Vizaga [ ia கிக்குக்கூறக் கல்கி கிருதயுகம் ஆரம்பித்து tam and Ganjan and s portion of விட்டதென்று திக்குவிசயத்திற்கு ஆரம் Orissa . பித்தார் ; கோகன் விகோகன் என்பவர் கலிங்கத்தாசன் - இவன் யூகியுடன் போர் கள் கல்கியை எதிர்த்து ஒன்றாகக் கொல் செய்தபொழுது இவனது யானைக்கொம்பு லப்பட்டார்கள் . பிறகு கல்கியானவர் சசி குத்திய புண்ணாலாகிய தழும்பு அவன் த்துவசனுடன் நட்புக்கொண்டு அவன் மார்பில் அடையாளமாக இருந்ததென்றும் தேவியாகிய சுசாந்தையால் ஸ்தோத்தரிக் உச்சைனியில் மாறுவேடம் பூண்ட காலத் கப்பட்டு அவன் குமரி மாவை மணந்து தில் தன்னைப் பிறர் அறிந்து கொள்ளாத காஞ்சனபுரியை யடைர்து விஷகன்னி படி அவன் அதனை மறைத்துக்கொண் கையின் சாபத்தை நீக்கிச் சம்பளமடை டிருந்தனனென்றுந் தெரிகிறது . ( பெ - ) ந்து அதை அரசாட்சிபுரிந்து பரசுராம கலிங்கத்துப்பரணி - கருணாகரத்தொண் ரைச் சேவித்துத் திக்குவிசய தரிசனங் டமான் மீது செயங்கொண்டாரால் பாடப் களைக் கூறினார் . பின் இவருக்கு மேகபல பட்டது . ஆனையாயிரம் அமரிடை வென்ற னென்றும் வலாகன் என்றும் இரண்டு அரசனது வெற்றியைக் குறித்துப்பாடியது . புத்திரர்கள் பிறந்தார்கள் . இவ்வாறிருக் சையில் பத்மாவதியைவிட்டு ஓர் குகை சலிங்கலை - - பூதநந்தன் அரசாண்ட தேசம் . யுள் புகப் பத்மாவதி தன் கணவனை அநேக கலிங்கன் - 1 . கலிங்க நாட்டாகன் . நாள் காணமல் கல்கியைப்போல் ஒரு 2 . உருக்குமிக்குத் தோழன் . பலராம படம் எழுதிப் பூசித்து வருகையில் கல்கி ராற் பல்லுடைக்கப் பெற்றவன் . பாரத பத்மாவதியைக் காணாமல் தேடிக்கண்டு முதனாள் யுத்தத்தில் யாகசோனுடன் தழுவினர் . பிறகு தேவர்கள் வேண்டக் போர்செய்தவன் . கல்கிபகவான் தன் குமார்களுக்குப் பட் 3 . திரெளபதையின் சுயம்வரத்தை நாடி டாபிஷேகஞ் செய்து வைகுண்ட மடைந்த வந்த அரசன் . னர் தேவிமாராகிய பத்மாவதி சாமாவதி 4 . சந்திர வம்சத்தரசன் . வயாதி புத்ர இருவரும் தீப்புகுந்தனர் . கல்கி புராணம் ) . னாகிய அநுவம்சத்திற் பிறந்த பலிராஜ கலிங்கசேனை - இவள் கோசம்பி நகரி னுடைய பார்யைக்குத் தீர்க்கத மருகி லுள்ள தலைக்கோற் பட்டம் பெற்ற இரண் யினால் பிறந்தவன் . இவனுடன் பிறந் டாயிரத் தைந்நூறு கணிகைமார்களுள் தார் அங்கன் வங்கன் புண்டான் சும ஒருத்தி ; குற்ற மற்ற கற்புடையவள் . னன் . பாச ) ஆதிபர்வம் . இவள் மதன மஞ்சிகையின் தாய் . ( பெ . 5 . அங்கதேசத்துச் சூத்திரன் செல்வச் கதை ) . செருக்கால் ஒரு விரதியைப் பழித்துத் கலிங்கம் - 1 . ஒருதேயம் வசு குமரர் ஆண் துன்பம் அனுபவித்து உரோமச முனிவர் டது . ஒட்டி ரதேசத்திற்குத் தெற்கின்க அருட்பார்வையால் நலம் அடைந்தவன் . ணுள்ளது . இதில் சிங்கபுர மென்றும் கலித்தாழிசை இரண்டு முதலிய பல அடி கபிலையென்றும் இரண்டு நகரங்க ளிருந் களா லீற்றடிமிக்கு எனையடி தம்முளள தன . ( மணிமேகலை வொத்து நிற்பத்தனித்தேனும் ஒருபொ 2 . இது பர தகண்டத்தின் ஐம்பத்தாறு ருண் மேல் மூன்றடுக்கியேலும் வருவது . தேசங்களில் ஒன்று . யாப்பு - ) . 3 . கலிங்கம் - வேங்கை நாட்டுக்கு வட கலித்துறை - ஐஞ்சீரடி நான்கினைக் கொண்டு கே உள்ள நாடு இது ஒரிஸ்ஸாவின் வருவது .