அபிதான சிந்தாமணி

கலாபுவனங்கள் - 368 கலாவதி அபயம், ஜபமாலை, கமலம் இவற்றை தா, சௌமியதேஹ, தந்நிய, ரூபவான், யுடையளா யிருப்பள். நிதீச, மேகவாஹன, கபர்த்தி, பஞ்சசிக, கலாபுவனங்கள்-1. சாந்திய தீதகலையில் பஞ்சாந்தக, க்ஷயாந்தக, தீக்ஷண, சூக்ஷ்ம, அநாசிருதை, அநாதை, அருந்தை, வியோம வாயுவேக, லகு, சீக்ர, சுநாத, மேகநாத, ரூபிணி, வியாபினி, ஊர்த்த வகை, மோ ஜலாந்தக, தீர்க்கபாகு, ஜயபத்திர, ச்வேத, சிகை, ரோசிகை, தீபிகை, இந்திகை, சாந் மஹாபல, பாசஹஸ்த, அ தீபல, பல, தம 'திய தீதைசாந்தி, வித்தை, பிரதிஷ்டை , ஷ்ட்ரீ. லோஹித, தூம்ரக, விரூபாக்ஷ, நிவர்த்தி ஆக - கரு - புவனங்கள். ஊர்த்வ சேப, பயாநக, குரூரதிருஷ்டி, ஹந் ' 2, சாந்திகலையில்- சதாசிவன், சிகண் த்ரு, மாரண, நிருதி, தர்மபதி, தர்ம, டி, சிரீகண்டன், திரிமூர்த்தி, கெருத்ரன், வியோக்தரு, சம்யோக்துரு, விதாத்ரு, எகநேத்ரன், சிவோத்தமன், சூக்குமன், ஹாமிருத்யு, யாமிய, க்ஷயாந்தக, பஸ்மாக் அருந்தன், மனோன்மனி, சர்வபூததமனி, தக, பப்ரு, தஹன, ஜ்வலன, ஹாகாதக, பலப்பிரமதனீ, பலவிகரணி, கலவிகரணி,| பிங்கள, சுதாசன, அக்னிருத்ர, திர தசா காளி, ரௌத்', ஜியேஷ்டை, வாமை திய, பிநாகி, சாஸ் த்ரு, அவ்யய, விபூதி, ஆக-கஅ புவனங்கள். பிரமரத்ன, வஜ்ரதேக, புத்த, அஜ, கபா 3. வித்யாகலையில் அங்குஷ்டமாதா, லீச, சௌத்ர, வைஷ்ணவ, பிராம்ம, ஹா ஈசான, ஏகேக்ஷண, ஏகபிங்கள, உத்பவ, டக, கூஷ்மாண்ட, காலாக்னி. ஆகபுவாங் பவ, வாமதேவ, மகரத்தியுசி, சிகேத, எக கள்-க0 அ . ஆக ஐந்து கலைகளிலும் கூடிய வீர, பஞ்சாந்தக, சூர், பிங்க, ஜியோதி, புவனங்கள் - உ உச. (சித் - சாராவளி) ஸம்வர்த்த, குசோத, ஏகசிவ, அருந்த, அஜ, கலாதார் - விநாயக அம்சங்களில் ஒன்று. உமாபதி, பிரசண்ட, ஏகவீர, ஈசான, கலாதினி- கங்கையின் பிரிவு. பவேச, உக்ர, பீம, வாம, ஆக உஎ. புவ கலாபம்- பாதகண்டத்திலுள்ள ஒரு கிரா னங்கள். மம். இதில் மறைந்திருக்கும் சூரிய சந்திர 4. பிரதிஷ்டாகலையில் ஸ்ரீகண்ட, | வமிசத்தரசர்கள் கற்கியின் ஏவலால் கலி ஒளம, கௌமார, வைஷ்ணவ, பிராம்ம, பை யந்தத்தில் அரசாளப் போகின்றவர். ரவ, கிருத, அகிருத, பிராஜேச, சௌமிய, கலாவதி-1. இவளும் பிரபாவதியும் இரத் ஐந்திர, காந்தருவ, யாக்ஷ, ராக்ஷஸ, பை தினாவலியின் தோழியர். இவர்கள் ஒரு சாச, ஸ்தலேச்வர, ஸ்தூலேச்வர, சங்கு சன்மத்தில் குரங்குகளாய் ஒருவனது கர்ண, காலாஞ்சா, மண்டலேச்வர, மாகோ பலாப்பழத்தைத் திருடிக் குரங்காட்டியி ட, துவிரண்ட, சகலண்ட, சதாணு, சுவர் படம் அகப்பட்டுக் காசிக்ஷேத்திரத்தி லிறந் ணாக்ஷ, பத்திரகாண, கோகர்ண, மஹாலய, ததால் மறு சன்மத்தில் சராயணனுக்குப் அவிமுக்த, ருத்தர கோடி, வஸ்திரபாத, புதல்வியராய்க் கௌதமை பவாநியெனப் பீமேச்வர, மஹேந்திர, அட்டஹாஸ, விம பிறந்து நாசயனனை மணந்தனர். அவன் லேச, நகல, நாகல், குருக்ஷேத்ர, கயா, காட்டிவி றந்ததால் இவர்கள் நோன் பைரவ, கேதார, மஹாகாள, மத்யமேச, பிழைத் திறந்து மறு சன்மத்தில் இரத்தினா ஆம்ராதக, ஜலபேச, ஸ்ரீசைல, ஹரிச்சந் வலியின் தோழியராய் இரத்தினசூடனை திர, லகுளீச, பாரபூதி, டிண்டி, முண்டி, மணந்தனர். (காசிகாண்டம்.) ஆஷாட, புஷ்கர, நைமிச, பிரபாச, அம 2. பாரன் என்னும் முனிபுத்திரி தர் ரேச, ஆக நக. தை பிறக்கப் பார்வதியாரால் நவநிதி வச 5. நிவர்த்திகலையில் - பத்திரகாளி, வீர மாகும் மந்திரம் பெற்று அதனைச் சுவா பத்திர, திரிலோசன, விப்சு, நப, விவாஹ, சோதிசனுக்குக் கொடுத்து அவனை மணந் சம்வாஹ, திரிதசேச, திரியக்ஷ, கணாத்யக்ஷ, தனள். | விபு. சம்பு, தமஷ்ட்ரீ , வஜ்ர , பணீந்திர, 3. சுவாமியையும் இரத்தினாவலியை உதும்பரேச, கிரசன, மாருதாசன, குரோ யும் காண்க. தன, அநந்த, விருஷதர, விருஷ, பலிப் 4. எச்சனைக் காண்க. பீரிய, பூதபால, ஜியேஷ்ட, சர்வ, சுரேச, 5. காசிதேசத்தரசன் பெண்; பாண்டி வேதபாரக, ஞானபுக்கு, சர்வஞ்ஞ. ஈச, யனை மணந்து அவன் தன்னைத் தீண்ட வித்யாதிப, பிரகாமத, பிரசாதக, சிரீத் வருகையில் நீ சிவ தீக்ஷை பெற்றவன் ருக்கு, ரத்ன திருக்கு, லக்ஷ்மீத்ருக், ஜடா! அல்லன் என விலக அரசன் அவளை வலு பத்தில், தமன்னா
கலாபுவனங்கள் - 368 கலாவதி அபயம் ஜபமாலை கமலம் இவற்றை தா சௌமியதேஹ தந்நிய ரூபவான் யுடையளா யிருப்பள் . நிதீச மேகவாஹன கபர்த்தி பஞ்சசிக கலாபுவனங்கள் - 1 . சாந்திய தீதகலையில் பஞ்சாந்தக க்ஷயாந்தக தீக்ஷண சூக்ஷ்ம அநாசிருதை அநாதை அருந்தை வியோம வாயுவேக லகு சீக்ர சுநாத மேகநாத ரூபிணி வியாபினி ஊர்த்த வகை மோ ஜலாந்தக தீர்க்கபாகு ஜயபத்திர ச்வேத சிகை ரோசிகை தீபிகை இந்திகை சாந் மஹாபல பாசஹஸ்த தீபல பல தம ' திய தீதைசாந்தி வித்தை பிரதிஷ்டை ஷ்ட்ரீ . லோஹித தூம்ரக விரூபாக்ஷ நிவர்த்தி ஆக - கரு - புவனங்கள் . ஊர்த்வ சேப பயாநக குரூரதிருஷ்டி ஹந் ' 2 சாந்திகலையில் - சதாசிவன் சிகண் த்ரு மாரண நிருதி தர்மபதி தர்ம டி சிரீகண்டன் திரிமூர்த்தி கெருத்ரன் வியோக்தரு சம்யோக்துரு விதாத்ரு எகநேத்ரன் சிவோத்தமன் சூக்குமன் ஹாமிருத்யு யாமிய க்ஷயாந்தக பஸ்மாக் அருந்தன் மனோன்மனி சர்வபூததமனி தக பப்ரு தஹன ஜ்வலன ஹாகாதக பலப்பிரமதனீ பலவிகரணி கலவிகரணி | பிங்கள சுதாசன அக்னிருத்ர திர தசா காளி ரௌத் ' ஜியேஷ்டை வாமை திய பிநாகி சாஸ் த்ரு அவ்யய விபூதி ஆக - கஅ புவனங்கள் . பிரமரத்ன வஜ்ரதேக புத்த அஜ கபா 3 . வித்யாகலையில் அங்குஷ்டமாதா லீச சௌத்ர வைஷ்ணவ பிராம்ம ஹா ஈசான ஏகேக்ஷண ஏகபிங்கள உத்பவ டக கூஷ்மாண்ட காலாக்னி . ஆகபுவாங் பவ வாமதேவ மகரத்தியுசி சிகேத எக கள் - க0 . ஆக ஐந்து கலைகளிலும் கூடிய வீர பஞ்சாந்தக சூர் பிங்க ஜியோதி புவனங்கள் - உச . ( சித் - சாராவளி ) ஸம்வர்த்த குசோத ஏகசிவ அருந்த அஜ கலாதார் - விநாயக அம்சங்களில் ஒன்று . உமாபதி பிரசண்ட ஏகவீர ஈசான கலாதினி - கங்கையின் பிரிவு . பவேச உக்ர பீம வாம ஆக உஎ . புவ கலாபம் - பாதகண்டத்திலுள்ள ஒரு கிரா னங்கள் . மம் . இதில் மறைந்திருக்கும் சூரிய சந்திர 4 . பிரதிஷ்டாகலையில் ஸ்ரீகண்ட | வமிசத்தரசர்கள் கற்கியின் ஏவலால் கலி ஒளம கௌமார வைஷ்ணவ பிராம்ம பை யந்தத்தில் அரசாளப் போகின்றவர் . ரவ கிருத அகிருத பிராஜேச சௌமிய கலாவதி - 1 . இவளும் பிரபாவதியும் இரத் ஐந்திர காந்தருவ யாக்ஷ ராக்ஷஸ பை தினாவலியின் தோழியர் . இவர்கள் ஒரு சாச ஸ்தலேச்வர ஸ்தூலேச்வர சங்கு சன்மத்தில் குரங்குகளாய் ஒருவனது கர்ண காலாஞ்சா மண்டலேச்வர மாகோ பலாப்பழத்தைத் திருடிக் குரங்காட்டியி துவிரண்ட சகலண்ட சதாணு சுவர் படம் அகப்பட்டுக் காசிக்ஷேத்திரத்தி லிறந் ணாக்ஷ பத்திரகாண கோகர்ண மஹாலய ததால் மறு சன்மத்தில் சராயணனுக்குப் அவிமுக்த ருத்தர கோடி வஸ்திரபாத புதல்வியராய்க் கௌதமை பவாநியெனப் பீமேச்வர மஹேந்திர அட்டஹாஸ விம பிறந்து நாசயனனை மணந்தனர் . அவன் லேச நகல நாகல் குருக்ஷேத்ர கயா காட்டிவி றந்ததால் இவர்கள் நோன் பைரவ கேதார மஹாகாள மத்யமேச பிழைத் திறந்து மறு சன்மத்தில் இரத்தினா ஆம்ராதக ஜலபேச ஸ்ரீசைல ஹரிச்சந் வலியின் தோழியராய் இரத்தினசூடனை திர லகுளீச பாரபூதி டிண்டி முண்டி மணந்தனர் . ( காசிகாண்டம் . ) ஆஷாட புஷ்கர நைமிச பிரபாச அம 2 . பாரன் என்னும் முனிபுத்திரி தர் ரேச ஆக நக . தை பிறக்கப் பார்வதியாரால் நவநிதி வச 5 . நிவர்த்திகலையில் - பத்திரகாளி வீர மாகும் மந்திரம் பெற்று அதனைச் சுவா பத்திர திரிலோசன விப்சு நப விவாஹ சோதிசனுக்குக் கொடுத்து அவனை மணந் சம்வாஹ திரிதசேச திரியக்ஷ கணாத்யக்ஷ தனள் . | விபு . சம்பு தமஷ்ட்ரீ வஜ்ர பணீந்திர 3 . சுவாமியையும் இரத்தினாவலியை உதும்பரேச கிரசன மாருதாசன குரோ யும் காண்க . தன அநந்த விருஷதர விருஷ பலிப் 4 . எச்சனைக் காண்க . பீரிய பூதபால ஜியேஷ்ட சர்வ சுரேச 5 . காசிதேசத்தரசன் பெண் ; பாண்டி வேதபாரக ஞானபுக்கு சர்வஞ்ஞ . ஈச யனை மணந்து அவன் தன்னைத் தீண்ட வித்யாதிப பிரகாமத பிரசாதக சிரீத் வருகையில் நீ சிவ தீக்ஷை பெற்றவன் ருக்கு ரத்ன திருக்கு லக்ஷ்மீத்ருக் ஜடா ! அல்லன் என விலக அரசன் அவளை வலு பத்தில் தமன்னா