அபிதான சிந்தாமணி

கர்ப்பமுகத்தினங்கம் 384 கர்மம வெண்குட்டன், முயலக வலியுளானாம். வெளுப்பு, நாபியின்கீழ் உபத்திரவம் உண் புணர்ச்சிகாலத்தில் பேசாததைப் பேசின் டாயின், கருப்பம் கரைந்து விழும். பேடாம். பெண் நிர்வாணமாய்ப் புணரின் 2. உபவிஷ்ட கர்ப்பம் -பெண்களுக் மிடியனாம், மனைவி அல்லாத வேறொருத் குக் கருத்தரித்து விருத்தி யடைகையில் தியை எண்ணிப் புணரின் ஆறுவிரல் மாதம் மாதம் சோணிதம் வெளிப்படும். நாலுவிரலாம். பிறைகண்ட கூ, ரு, அ, ய ஆயினும் சிசுவுக்குக் கெடுதியிராது சிசு இந்த நாட்களில் எந்த மாதத்திலும் புண சுஷ்கித்திருக்கும். வயிறு பருக்காது. ரக்கூடாது. வெள்ளி நாள் பகல் மூன்றாம் இதனைத் தங்குபிண்டம், சுப்திபிண்டம் சாமத்திற் கூடிப் பிறந்த பிள்ளை மாறு என்பர். கண்ணம். பெண் சூதகமான மூன்றாநாள் 3. லீனாக்கியகரீப்பம் - இது உப கூடிப் பிறந்த பிள்ளை கள்ளனாம். நாலா விஷ்ட கர்ப்பம்போ லிருந்தாலும் அசைவு நாள் பாவியாய் மூடனாய்த் தன் வயிறு இல்லாமல் கூ - வருஷத்திற்குமேல் பிரயா வளர்க்கிறது அருமையாம். ஐந்தாநாள் சத்துடன் சிசுபிறக்கும். புலவனம், ஆறா நாள் விரதகேடனாம். 4. கர்ப்பம்மரித்தல் - ஸ்திரீகளுக்கு எழாநாள் தயாபரனாம். எட்டாநாள் தரித் மலமூத்ரபந்தம், தேகக்கறுப்பு, அதி துர்க் திரனாம். ஒன்பதாநாள் குபோனாம். பத்தா கந்தம், தலை முகம் வீக்கம் நெட்டுயிர்ப்புக் நாள் காமியாம். பதினோசாநாள் பிணிய கானில் வயிற்றில் மரித்ததென அறிதல் னாம், பன்னிரண்டாநாள் பண்டி தனாம், வேண்டும். பதின்மூன்றாநாள் விவேகியாம். பதினாலா கரீப்பூரத்தைலமரம் - இவ்வகையில் பல நாள் போகியாம். பதினைந்தாநாள் அரச லித மரங்கள் கடற்கரை யடுத்த பிரதேசங் னாம். பதினாறா நாள் யோகியாம். பதி களில் வளருகின்றன. இவ்வித மரத்தில் னேழாநாள் முதலிய நாட்களில் கருத் நடுப்பாகத்தைச் சீவினால் அதிலிருந்து தரியாதாம். ஒருநாளின் முதற் சாமத்திற் மஞ்சள் நிறமுள்ள பால் வடிகிறது. அந் பிறக்கின் பாவியாம். பின் அந்தச் சாமத் தப் பாலை வாலையிலிட்டுக் காய்ச்சினால் திற்கு உள்ளாக ஜனிக்கின் கோபியாவன். மா எண்ணெய் ஆவியாகப் பரிணமித்து இரண்டாம் சாமம் மத்தியானத்திற் பிறந் வேறு பாத்திரத்தில் தங்குகிறது. இதுவே தவன் சமதமாதி குணங்கள் உடையவனா தைலம், வாலையினடியில் தங்கிய பாலின் வன். மூன்றாஞ் சாமத்திற் பாதகனாம். சேஷம் குங்கிலியம். நாலாஞ் சாமத்தில் அஸ் தமன சமயத்தில் கரீப்பூரம்-1. இது ஜபான் தேசத்திலுண் பிறந்த பிள்ளை. ஹாதியாவன். இராத்திரி டாம் தேவதாரு மரத்தின் பட்டை முத காலம் முதற் சாமத்திற் பிறந்த பிள்ளை லியவற்றை ஆலையிலிட்டுக் காய்ச்சுவதா அதமனாவன். இரண்டாஞ் சாமத்திற் லுண்டாவதும் ஆவியினாலுண்டாகும் பரி பிறந்தவன், சமதமாதிகுணம் உள்ளவனா ணாமப் பொருள். இதனை ஜர்மானியர் சில வன். மூன்றாஞ் சாமத்திற் பிறந்தவன் சரக்குகளைச் சேர்த்துச் செய்கின்றனராம். தீயோனாவன். நான்காம் சாமத்திற் பிறந் 2. இது, மலைச்சரக்கு, கலை அடைவு தவன் யோகியாவன். சரக்கு, மார்பு, இளமார்பு, ஆரூர்க்கால், கர்ப்ப ழகத்தினங்கம் (கஉ ) - இது நாடக கையொட்டுக்கால், மார்ப்பற்று, வராசான், விகற்பம். அபூதாரணம், மார்க்கம், உரு குமடெறிவான், உருக்குருக்கு, வானோசு, வம், உதாயிருதி, கிரமம், சங்கிரகம், அது சூடன், சீனச்சூடன் முதலிய வகைய. மானம், தோடகம், அதிபலம், உதேகம், கர்மசேடன் - புலகருக்குக் கதியிட முதித் சம்பிரமம், ஆகேவம், என்பன. தவன். கர்ப்ப ழசமாவது - கலத்திற் கருவு திரண் கர்மந்தன் ஒரு இருடி. டோங்கிக்குடை போகியவாறுபோல நலந் கர்மம் - 1. சத்தியமாகிய ஆன்மஞானமும், தரும் பொருளைத் திரளச் சொல்வது அசத்தியமாகிய மாயாகாரியமும் கூடின (வீரசோ .) விடத் துண்டான தாகையால் புண்யபாப கப்பலக்ஷணம் - 1. அழிகரீப்பம் உரு ஸ்வரூபமாகிப் பிரளயகாலத்தில் சமஸ் வமில்லாத இளங்கருவாய் இருக்கையில் காராவஸ்தையாய் மாயையிலே யிருந்து விலா, அடிவயிறு, மேல்வயிறு, பிட்டம், சிருஷ்டி காலத்தில் ஆன்மாக்களுக்குத் எனுமிடங்களில் வேதனை, மார்புவலி, முக தனுவாதிகளுக்குக் காரணமாவதாம். மனோ
கர்ப்பமுகத்தினங்கம் 384 கர்மம வெண்குட்டன் முயலக வலியுளானாம் . வெளுப்பு நாபியின்கீழ் உபத்திரவம் உண் புணர்ச்சிகாலத்தில் பேசாததைப் பேசின் டாயின் கருப்பம் கரைந்து விழும் . பேடாம் . பெண் நிர்வாணமாய்ப் புணரின் 2 . உபவிஷ்ட கர்ப்பம் - பெண்களுக் மிடியனாம் மனைவி அல்லாத வேறொருத் குக் கருத்தரித்து விருத்தி யடைகையில் தியை எண்ணிப் புணரின் ஆறுவிரல் மாதம் மாதம் சோணிதம் வெளிப்படும் . நாலுவிரலாம் . பிறைகண்ட கூ ரு ஆயினும் சிசுவுக்குக் கெடுதியிராது சிசு இந்த நாட்களில் எந்த மாதத்திலும் புண சுஷ்கித்திருக்கும் . வயிறு பருக்காது . ரக்கூடாது . வெள்ளி நாள் பகல் மூன்றாம் இதனைத் தங்குபிண்டம் சுப்திபிண்டம் சாமத்திற் கூடிப் பிறந்த பிள்ளை மாறு என்பர் . கண்ணம் . பெண் சூதகமான மூன்றாநாள் 3 . லீனாக்கியகரீப்பம் - இது உப கூடிப் பிறந்த பிள்ளை கள்ளனாம் . நாலா விஷ்ட கர்ப்பம்போ லிருந்தாலும் அசைவு நாள் பாவியாய் மூடனாய்த் தன் வயிறு இல்லாமல் கூ - வருஷத்திற்குமேல் பிரயா வளர்க்கிறது அருமையாம் . ஐந்தாநாள் சத்துடன் சிசுபிறக்கும் . புலவனம் ஆறா நாள் விரதகேடனாம் . 4 . கர்ப்பம்மரித்தல் - ஸ்திரீகளுக்கு எழாநாள் தயாபரனாம் . எட்டாநாள் தரித் மலமூத்ரபந்தம் தேகக்கறுப்பு அதி துர்க் திரனாம் . ஒன்பதாநாள் குபோனாம் . பத்தா கந்தம் தலை முகம் வீக்கம் நெட்டுயிர்ப்புக் நாள் காமியாம் . பதினோசாநாள் பிணிய கானில் வயிற்றில் மரித்ததென அறிதல் னாம் பன்னிரண்டாநாள் பண்டி தனாம் வேண்டும் . பதின்மூன்றாநாள் விவேகியாம் . பதினாலா கரீப்பூரத்தைலமரம் - இவ்வகையில் பல நாள் போகியாம் . பதினைந்தாநாள் அரச லித மரங்கள் கடற்கரை யடுத்த பிரதேசங் னாம் . பதினாறா நாள் யோகியாம் . பதி களில் வளருகின்றன . இவ்வித மரத்தில் னேழாநாள் முதலிய நாட்களில் கருத் நடுப்பாகத்தைச் சீவினால் அதிலிருந்து தரியாதாம் . ஒருநாளின் முதற் சாமத்திற் மஞ்சள் நிறமுள்ள பால் வடிகிறது . அந் பிறக்கின் பாவியாம் . பின் அந்தச் சாமத் தப் பாலை வாலையிலிட்டுக் காய்ச்சினால் திற்கு உள்ளாக ஜனிக்கின் கோபியாவன் . மா எண்ணெய் ஆவியாகப் பரிணமித்து இரண்டாம் சாமம் மத்தியானத்திற் பிறந் வேறு பாத்திரத்தில் தங்குகிறது . இதுவே தவன் சமதமாதி குணங்கள் உடையவனா தைலம் வாலையினடியில் தங்கிய பாலின் வன் . மூன்றாஞ் சாமத்திற் பாதகனாம் . சேஷம் குங்கிலியம் . நாலாஞ் சாமத்தில் அஸ் தமன சமயத்தில் கரீப்பூரம் - 1 . இது ஜபான் தேசத்திலுண் பிறந்த பிள்ளை . ஹாதியாவன் . இராத்திரி டாம் தேவதாரு மரத்தின் பட்டை முத காலம் முதற் சாமத்திற் பிறந்த பிள்ளை லியவற்றை ஆலையிலிட்டுக் காய்ச்சுவதா அதமனாவன் . இரண்டாஞ் சாமத்திற் லுண்டாவதும் ஆவியினாலுண்டாகும் பரி பிறந்தவன் சமதமாதிகுணம் உள்ளவனா ணாமப் பொருள் . இதனை ஜர்மானியர் சில வன் . மூன்றாஞ் சாமத்திற் பிறந்தவன் சரக்குகளைச் சேர்த்துச் செய்கின்றனராம் . தீயோனாவன் . நான்காம் சாமத்திற் பிறந் 2 . இது மலைச்சரக்கு கலை அடைவு தவன் யோகியாவன் . சரக்கு மார்பு இளமார்பு ஆரூர்க்கால் கர்ப்ப ழகத்தினங்கம் ( கஉ ) - இது நாடக கையொட்டுக்கால் மார்ப்பற்று வராசான் விகற்பம் . அபூதாரணம் மார்க்கம் உரு குமடெறிவான் உருக்குருக்கு வானோசு வம் உதாயிருதி கிரமம் சங்கிரகம் அது சூடன் சீனச்சூடன் முதலிய வகைய . மானம் தோடகம் அதிபலம் உதேகம் கர்மசேடன் - புலகருக்குக் கதியிட முதித் சம்பிரமம் ஆகேவம் என்பன . தவன் . கர்ப்ப ழசமாவது - கலத்திற் கருவு திரண் கர்மந்தன் ஒரு இருடி . டோங்கிக்குடை போகியவாறுபோல நலந் கர்மம் - 1 . சத்தியமாகிய ஆன்மஞானமும் தரும் பொருளைத் திரளச் சொல்வது அசத்தியமாகிய மாயாகாரியமும் கூடின ( வீரசோ . ) விடத் துண்டான தாகையால் புண்யபாப கப்பலக்ஷணம் - 1 . அழிகரீப்பம் உரு ஸ்வரூபமாகிப் பிரளயகாலத்தில் சமஸ் வமில்லாத இளங்கருவாய் இருக்கையில் காராவஸ்தையாய் மாயையிலே யிருந்து விலா அடிவயிறு மேல்வயிறு பிட்டம் சிருஷ்டி காலத்தில் ஆன்மாக்களுக்குத் எனுமிடங்களில் வேதனை மார்புவலி முக தனுவாதிகளுக்குக் காரணமாவதாம் . மனோ