அபிதான சிந்தாமணி

ர்ணன் 383 கர்பந்தரிக்கும் நாள் பேதம் வன். ஒருமுறை பரசுராமர் இவன் ரக்கவசனென்னும் அரக்கன். ஆயிரக்கல தொடையில் தலைவைத்து றங்க இந்திரன் சனைக் காண்க. இவன் குழந்தையாக வண்டாக இவன் தொடையைத் தொளை விளையாடிக்கொண் டிருக்கையில் சத்த த்தனன். அவ்வாறு உதிரம் பெருகத் இருடிகளும் சூரிய புத்திரன் என்று தொளைத்தும் கன்னன் ஆசாரியருக்கு காணவந்து குழந்தைகளை வழக்கமாய்க் நித்திராபங்கம் நேரிடுமென அசையாதிருங் கை தட்டி அழைத்தல்போல் அழைத்து தனன். ஆசாரியர் எழுந்து எங்கும் உதிர வருக என்று கைநீட்டினர் எனவும், அத 'வெள்ள மிருத்தலைக் கண்டு வரலாறு னைக் குழந்தையாயிருந்த கன்னன் எதோ கேட்டு நீ கூத்திரியன் என்னை வஞ்சித்த நம்மை விரும்பிக் கேட்கின்றனர் என்று தால் சமயத்தில் இந்த வித்தை உதவா எண்ணித் தனது உச்சியில் தரித்திருந்த திருக்கவெனச் சபித்தனர். இவன் ஒரு நெற்றிச் சுட்டியைப் பிடுங்கித்தர வந்த காலத்து ஒரு முனிவனுடைய பசுங்கன் னன் எனவும் அக்காலத்துச் சத்த இருடி றீவன் தேர்ச்சக்கரத்திற் பட்டிறந்ததால் களும் இவனது வள்ளன்மையைக் கண்டு முனிவனால் யுத்தத்தில் தேரழுந்தச் சாப மகாத்தியாகியாக என வாழ்த்தினர் என மடைந்தவன். இவன் துரோணர் தனக்கு வுங் கூறுவர். தீர்க்க தமனைக் காண்க. வில்வித்தை கற்பித்துக் கொடாததால் 2. சுக்கிர குமரன் அசுரபுரோகி தன், அவாது மாணாக்கரில் வல்லவனாகிய கர்த்தமப்பிரசாபதி-பிரமன் நிழலில் பிற அருச்சனனிடம் பகை கொண்டிருத்தலைத் ந்தவன். இவன் தேவி தேவவூதி, கும துரியோதனன் கண்டு இவனைச் சிநேக ரன் கபிலன். இவனிடம் அநேகம் பெண் னாகக்கொண்டு அங்கதேசாதிபதியு மாக் கள் பிறந்தனர். வேதத்தில் ஸ்புடமாய்ச் கினன். இவன் அரசாண்டு அருச்சுன சாயாவாசகாமாயுள்ளது. கர்த்தமம், அத னிடம் உள்ளில் பகை பூண்டு துரியோ னால் ஜனித்ததால் இப்பெயர்பெற்றனன். தனன் பாண்டவருடன் யுத்தஞ் செய்த கரீத்தமன் - சௌபரி முனிவரால் நன்மை காலையில் பாண்டவர் சேனையுடன் மாறு யடைந்த அரசன், கொண்டு அருச்சுனனைப் பகைத்து அவ கர்த்திரியோகம் லக்கினத்திற்கு முன்பின் மனக் கொல்லவந்து சரணடைந்த நாகாத் பாபிகள் நிற்கில் காத்திரி யோகமாம். திரத்தைப் பெற்றுக் குந்தி தன் புத்திரன் கர்நாடகம் - தமிழ், தெலுங்கு, தேசங்களுக் என்றறிவிக்க அறிந்து கொண்டும் அவள் கிடையிலுள்ள நாடு, வேண்டிய வரப்படி அந்த நாகாத்திரத்தை கர்பந்தரிக்கும் நாள் பேதம் - கர்பந்தரிக் ஒருமுறைக்குமேல் அருச்சனன் மீது எய் கும் நாள் பேதத்தாலே பிறக்கும் பிள்ளை யாதிருக்க வரந்தந்து குந்திதேவியிடம் கள் குணமும் தேகபலமும் பலவி தங்க தானிறந்தபின் தன்னை இன்னானென்று ளாம். அமாவாசையில் கருத்தரிக்கின் அறிவிக்கும்படி வரம் வேண்டிப் பாரதத் கறுப்பாய் நான்கு, ஆறுவிரல் உள்ளதா தில் பாண்டவர் சேனையுடன் பதினான்கா ய்ப் பிறக்கும். தூரப்பிரயாணம் போன நாள் இரவிலும் பகலிலும் பதினாறு காளி வன் அன்றிரவு கூடின் பிறந்தவனால் சம் லும் யுத்தஞ் செய்து அருச்சுனன் பொரு பத்து நாசமாம், பிள்ளை 'மிடியனாம். தூர ட்டு இந்திரன் பிராமண வுருக்கொண்டு த்திலிருந்து வந்த பெண்ணை அன்றிரவு வந்து கவசகுண்டலம் யாசிக்கத் தந்தவன். கூடின் பிறந்தவன் அறிவிலாதவனாவன். இவன் பதினேழாம் நாள் தளர்ந்திருக்க புணர்ந்தவுடன் முழுகில் சற்புத்திரனாம். அருச்சுனன் பாணம் ஏவ இவனது தருமம் புணர்ந்து முழுகாத நாள் பிள்ளை ஆகா தருமனைப்போல் எதிர்தோன்றி அருச்சுன தாம். அமாவாசை பிரதமைநாளிற் கூடில் னைத் தடைசெய்தது. அதனை உணர்ந்த பொய்யனாவன். அமாவாசை கழிந்த கண்ணன் வேதிய உருவமாய்வந்து தரு மூன்றா நாள் கூடிப் பிறந்த பிள்ளை அற் மத்தை யாசிக்க அவர்க்கு அதனைத் தர பாயுளாம். பௌரணையிற் கூடிப் பிறந்த நீரில்லாமையால் தன்னுடலில் பொத்திக் பிள்ளை ஆனை வடிவாம். பௌாணை கொண்டிருந்த அம்பின் வழி ஒழுகிய கழிந்த பிரதமையிற் கூடிப்பிறந்த பிள்ளை உதிரத்தால் தாரை வார்த்து அருச்சுனன் குமரகண்ட வலியனாம். பிறை பிறந்த கைப்பாணத்தா லி றந்து நற்பதமடைந்த பிரதமை, நடுவில் பதினைந்தாநாள் கூடிப் வன். இவனிதற்கு முன் சன்மத்தில் ஆயி பிறந்தால் பித்தன், கருங்குட்டன்,
ர்ணன் 383 கர்பந்தரிக்கும் நாள் பேதம் வன் . ஒருமுறை பரசுராமர் இவன் ரக்கவசனென்னும் அரக்கன் . ஆயிரக்கல தொடையில் தலைவைத்து றங்க இந்திரன் சனைக் காண்க . இவன் குழந்தையாக வண்டாக இவன் தொடையைத் தொளை விளையாடிக்கொண் டிருக்கையில் சத்த த்தனன் . அவ்வாறு உதிரம் பெருகத் இருடிகளும் சூரிய புத்திரன் என்று தொளைத்தும் கன்னன் ஆசாரியருக்கு காணவந்து குழந்தைகளை வழக்கமாய்க் நித்திராபங்கம் நேரிடுமென அசையாதிருங் கை தட்டி அழைத்தல்போல் அழைத்து தனன் . ஆசாரியர் எழுந்து எங்கும் உதிர வருக என்று கைநீட்டினர் எனவும் அத ' வெள்ள மிருத்தலைக் கண்டு வரலாறு னைக் குழந்தையாயிருந்த கன்னன் எதோ கேட்டு நீ கூத்திரியன் என்னை வஞ்சித்த நம்மை விரும்பிக் கேட்கின்றனர் என்று தால் சமயத்தில் இந்த வித்தை உதவா எண்ணித் தனது உச்சியில் தரித்திருந்த திருக்கவெனச் சபித்தனர் . இவன் ஒரு நெற்றிச் சுட்டியைப் பிடுங்கித்தர வந்த காலத்து ஒரு முனிவனுடைய பசுங்கன் னன் எனவும் அக்காலத்துச் சத்த இருடி றீவன் தேர்ச்சக்கரத்திற் பட்டிறந்ததால் களும் இவனது வள்ளன்மையைக் கண்டு முனிவனால் யுத்தத்தில் தேரழுந்தச் சாப மகாத்தியாகியாக என வாழ்த்தினர் என மடைந்தவன் . இவன் துரோணர் தனக்கு வுங் கூறுவர் . தீர்க்க தமனைக் காண்க . வில்வித்தை கற்பித்துக் கொடாததால் 2 . சுக்கிர குமரன் அசுரபுரோகி தன் அவாது மாணாக்கரில் வல்லவனாகிய கர்த்தமப்பிரசாபதி - பிரமன் நிழலில் பிற அருச்சனனிடம் பகை கொண்டிருத்தலைத் ந்தவன் . இவன் தேவி தேவவூதி கும துரியோதனன் கண்டு இவனைச் சிநேக ரன் கபிலன் . இவனிடம் அநேகம் பெண் னாகக்கொண்டு அங்கதேசாதிபதியு மாக் கள் பிறந்தனர் . வேதத்தில் ஸ்புடமாய்ச் கினன் . இவன் அரசாண்டு அருச்சுன சாயாவாசகாமாயுள்ளது . கர்த்தமம் அத னிடம் உள்ளில் பகை பூண்டு துரியோ னால் ஜனித்ததால் இப்பெயர்பெற்றனன் . தனன் பாண்டவருடன் யுத்தஞ் செய்த கரீத்தமன் - சௌபரி முனிவரால் நன்மை காலையில் பாண்டவர் சேனையுடன் மாறு யடைந்த அரசன் கொண்டு அருச்சுனனைப் பகைத்து அவ கர்த்திரியோகம் லக்கினத்திற்கு முன்பின் மனக் கொல்லவந்து சரணடைந்த நாகாத் பாபிகள் நிற்கில் காத்திரி யோகமாம் . திரத்தைப் பெற்றுக் குந்தி தன் புத்திரன் கர்நாடகம் - தமிழ் தெலுங்கு தேசங்களுக் என்றறிவிக்க அறிந்து கொண்டும் அவள் கிடையிலுள்ள நாடு வேண்டிய வரப்படி அந்த நாகாத்திரத்தை கர்பந்தரிக்கும் நாள் பேதம் - கர்பந்தரிக் ஒருமுறைக்குமேல் அருச்சனன் மீது எய் கும் நாள் பேதத்தாலே பிறக்கும் பிள்ளை யாதிருக்க வரந்தந்து குந்திதேவியிடம் கள் குணமும் தேகபலமும் பலவி தங்க தானிறந்தபின் தன்னை இன்னானென்று ளாம் . அமாவாசையில் கருத்தரிக்கின் அறிவிக்கும்படி வரம் வேண்டிப் பாரதத் கறுப்பாய் நான்கு ஆறுவிரல் உள்ளதா தில் பாண்டவர் சேனையுடன் பதினான்கா ய்ப் பிறக்கும் . தூரப்பிரயாணம் போன நாள் இரவிலும் பகலிலும் பதினாறு காளி வன் அன்றிரவு கூடின் பிறந்தவனால் சம் லும் யுத்தஞ் செய்து அருச்சுனன் பொரு பத்து நாசமாம் பிள்ளை ' மிடியனாம் . தூர ட்டு இந்திரன் பிராமண வுருக்கொண்டு த்திலிருந்து வந்த பெண்ணை அன்றிரவு வந்து கவசகுண்டலம் யாசிக்கத் தந்தவன் . கூடின் பிறந்தவன் அறிவிலாதவனாவன் . இவன் பதினேழாம் நாள் தளர்ந்திருக்க புணர்ந்தவுடன் முழுகில் சற்புத்திரனாம் . அருச்சுனன் பாணம் ஏவ இவனது தருமம் புணர்ந்து முழுகாத நாள் பிள்ளை ஆகா தருமனைப்போல் எதிர்தோன்றி அருச்சுன தாம் . அமாவாசை பிரதமைநாளிற் கூடில் னைத் தடைசெய்தது . அதனை உணர்ந்த பொய்யனாவன் . அமாவாசை கழிந்த கண்ணன் வேதிய உருவமாய்வந்து தரு மூன்றா நாள் கூடிப் பிறந்த பிள்ளை அற் மத்தை யாசிக்க அவர்க்கு அதனைத் தர பாயுளாம் . பௌரணையிற் கூடிப் பிறந்த நீரில்லாமையால் தன்னுடலில் பொத்திக் பிள்ளை ஆனை வடிவாம் . பௌாணை கொண்டிருந்த அம்பின் வழி ஒழுகிய கழிந்த பிரதமையிற் கூடிப்பிறந்த பிள்ளை உதிரத்தால் தாரை வார்த்து அருச்சுனன் குமரகண்ட வலியனாம் . பிறை பிறந்த கைப்பாணத்தா லி றந்து நற்பதமடைந்த பிரதமை நடுவில் பதினைந்தாநாள் கூடிப் வன் . இவனிதற்கு முன் சன்மத்தில் ஆயி பிறந்தால் பித்தன் கருங்குட்டன்