அபிதான சிந்தாமணி

கருவூர்த்தேவர் 361 கருசம் மானூர் வேதியர்க்கு அவ்வூரில் வீடில்லா வேதியர்களை ஊரைவிட்டு ஓட்டினன். நீங் மற்போகச் சாபமளித்தனர். இவர் அவ் கிய வேதியர் ஒருங்குகூடிக் கருவூர்த்தேவ விடமிருந்த காலையில் தஞ்சாவூர் அரசன் ருக்குத் துன்பஞ்செய்யத் தொடங்குகை செய்த சிவப்பிரதிட்டையில் அஷ்டபந் யில் தேவர் பயந்தவர்போல் திரு ஆனிலைக் தனம் பலமுறை இளகிப்பந்தனம் ஆகாமற் கோயிலையடைந்து சிவமூர்த்தியைத் தழு போயிற்று. இதனால் அரசன் வருந்த அச விக்கொள்ளச் சிவமூர்த்தி இவரைத் தம் ரீரி கருவூர்த்தேவர் வரின் பந்தனமாம் மில் ஒடுக்கினர். இவர் போக ரிஷியின் என்றது. இதனை உருமறைந் தவ்விடம் மாணாக்கருள் ஒருவர். இவரைக் கருவு வந்திருந்த போகநாதர் காக்கையின் கழுத் ரார் என்றுங் கூறுவர். இவர் செய்த நூல் தில் 'சீட்டெழுதி யனுப்பித் தேவரை வரு திருவிசைப்பா, பலவைத்திய நூல்கள். வித்தனர். அங்கிருந்தார் தேவரை வேண் கருவூர் - சோர்க்கு இராசதானி. பின்சோ டத் தேவர் அங்கிருந்தார் சம்மத மேற் மரு மரசாண்ட இடம், கொண்டு கோயிலுக்குள் சென்று சிவலிங் கருவூர் நன்மார்பனிருங்க னேல்லையாயன் கத்தை அஷ்டபந்தனஞ் செய்தனர் ; அங் செங்கண்ணனார் - கடைச்சங்க மருவிய கிருந்து திருவரங்கஞ் சென்றனர். அவ் புலவருள் ஒருவர். விடமிருந்த தாசி, இவரது தேகப்பொலி வைக் கண்டு தன் கருத்தை அறிவிக்க கருவூர் தன்மார்பன் - கடைச்சங்க மருவிய அதற்கிசைந்து அவளிட மிரண்டுநாளிரு புலவரில் ஒருவர். இவரியற் பெயர் நன் ந்து நீங்கிப் பெருமாளைத் தரிசித்து அவர் மார்பன் உறுப்பால் வந்த பெயர். ஊர் தந்த இரத்தினப் பதக்கத்தைத் தாசிக்குத் கருவூர். (அக - உ எஎ.) தந்து நீங்கத் தொடங்கினர். அந்தத் காசி கருவூர் பவுத்திரன்-இவர் கடைச்சங்க மரு பிரிவாற்றாது வருந்தியது கண்டு நீ எப் விய புலவர்களில் ஒருவர் கொங்கு நாட்டுக் பொழுது நினைக்கினும் வருவேன் என்று கருவூரினர். இவர் முல்லையை நோக்கி தலயாத்திரை செய்தனர். தாசி இவர் நீக்குதல் தகுமோ எனப் பாடியது இனி தந்த பதக்கத்தைப் பூண்டு வெளிவரக் மையுடையது. (குறு - கசு உ.) கோயிற்றானிகர் இவளை இந்தப் பதக்கம் கருவூர்ப் பூதஞ்சாத்தனார் - கடைச்சங்க மரு ஏதென்ன இது எனக்கு ஒரு வேதியராற் விய புலவர். (அக - 50.) கொடுக்கப்பட்ட தென்றனள். கோவிலதி | கருவூர்ப் பெருஞ்சதுக்கப் பூதநாதனர் - காரிகள் இவள் வீட்டைக் காவலிடத் தாசி இவர் கோப்பெருஞ்சோழன் துறவு பூண்டு தேவரை நினைத்தனள். தேவர் வந்தனர். வடக்கிருக்கக் கண்டு மனமுருகி, "உள் அதிகாரிகள் இப்பதக்கம் ஏதென்னத் ளாற்றுக்கவலை" எனப் பாடியவர். (புற. தேவர் பெருமாளை அழைக்கப் பெருமாள் நானூறு - உகக.) அனைவருங் காண ஆகாய வீதியில் தரிசனந் காஷம் - ஒருநாடு. தந்து நாமே கொடுத்தோமென்று திரு கருஷன் - வைவசுவதமனுவின் புத்திரன், வாய் மலர்ந்து அந்தர்த்தானமாயினர். அவ் இவனிடமிருந்து காருஷர் என்னும் அர வற்புதங் கண்டார் அஞ்சி அபராதக்ஷமை சர் பிறந்தனர். வேண்ட அநுக்கிரகித்துக் கருவூரடைந் கருசம் - 1. கரூச னாண்டதேசம். தனர். அவ்விடமிருந்த வேதியரிற் சிலர் 2. தந்தவக்ரனாண்ட தேசம். பேஹார் அரசனிடம் இவர் அநாசாரமுற்றவர் என்று நாட்டிலுள்ள ஷஹாபாத் டிஸ்ரிக்டிலுள் குறைகூறி அரசனைத் தேவர் வீட்டைச் ளது, சோதிக்க ஏவினர். அந்தப்படி அரசன் 3. இந்திரன், விருத்திரனைக் கொன்ற உடன்பட்டுத் தேவரிருக்கை சென்று சோ பிரமஹத்தியால் பீடிக்கப்பட்டுப் பசிபொ திக்க எவ்விடத்தும் வைதிகப்பொருள்களே றுக்க முடியாமல் இந்தத் தேசத்திலுள்ள நிறைந்திருக்கக் கண்டு அஞ்சிநிற்கத் தேவர் புண்ய தீர்த்தமாடிப் பசியைப் போக்கினன் அரசனை நோக்கிக் குறைகூறிய வேதியர் இந்திரனது பசியை நீக்கிய தால் இத் வீடுகளைச் சோதிக்க ஏவினர். அந்தப்படி தேசத்திற்குச் கரூசம் எனப் பெயர் வந் அரசன் அந்த வேதியர்களின் வீடுகளைச் தது. (இரா-பால காண்டம்.) சோதிக்கையில் மதுமாமிச முதலிய அநா The eastern portion of the Distriot சாரப் பொருள்களைக் கண்ெெவறுத்து of Shabbad, in the province of Babar, 46
கருவூர்த்தேவர் 361 கருசம் மானூர் வேதியர்க்கு அவ்வூரில் வீடில்லா வேதியர்களை ஊரைவிட்டு ஓட்டினன் . நீங் மற்போகச் சாபமளித்தனர் . இவர் அவ் கிய வேதியர் ஒருங்குகூடிக் கருவூர்த்தேவ விடமிருந்த காலையில் தஞ்சாவூர் அரசன் ருக்குத் துன்பஞ்செய்யத் தொடங்குகை செய்த சிவப்பிரதிட்டையில் அஷ்டபந் யில் தேவர் பயந்தவர்போல் திரு ஆனிலைக் தனம் பலமுறை இளகிப்பந்தனம் ஆகாமற் கோயிலையடைந்து சிவமூர்த்தியைத் தழு போயிற்று . இதனால் அரசன் வருந்த அச விக்கொள்ளச் சிவமூர்த்தி இவரைத் தம் ரீரி கருவூர்த்தேவர் வரின் பந்தனமாம் மில் ஒடுக்கினர் . இவர் போக ரிஷியின் என்றது . இதனை உருமறைந் தவ்விடம் மாணாக்கருள் ஒருவர் . இவரைக் கருவு வந்திருந்த போகநாதர் காக்கையின் கழுத் ரார் என்றுங் கூறுவர் . இவர் செய்த நூல் தில் ' சீட்டெழுதி யனுப்பித் தேவரை வரு திருவிசைப்பா பலவைத்திய நூல்கள் . வித்தனர் . அங்கிருந்தார் தேவரை வேண் கருவூர் - சோர்க்கு இராசதானி . பின்சோ டத் தேவர் அங்கிருந்தார் சம்மத மேற் மரு மரசாண்ட இடம் கொண்டு கோயிலுக்குள் சென்று சிவலிங் கருவூர் நன்மார்பனிருங்க னேல்லையாயன் கத்தை அஷ்டபந்தனஞ் செய்தனர் ; அங் செங்கண்ணனார் - கடைச்சங்க மருவிய கிருந்து திருவரங்கஞ் சென்றனர் . அவ் புலவருள் ஒருவர் . விடமிருந்த தாசி இவரது தேகப்பொலி வைக் கண்டு தன் கருத்தை அறிவிக்க கருவூர் தன்மார்பன் - கடைச்சங்க மருவிய அதற்கிசைந்து அவளிட மிரண்டுநாளிரு புலவரில் ஒருவர் . இவரியற் பெயர் நன் ந்து நீங்கிப் பெருமாளைத் தரிசித்து அவர் மார்பன் உறுப்பால் வந்த பெயர் . ஊர் தந்த இரத்தினப் பதக்கத்தைத் தாசிக்குத் கருவூர் . ( அக - எஎ . ) தந்து நீங்கத் தொடங்கினர் . அந்தத் காசி கருவூர் பவுத்திரன் - இவர் கடைச்சங்க மரு பிரிவாற்றாது வருந்தியது கண்டு நீ எப் விய புலவர்களில் ஒருவர் கொங்கு நாட்டுக் பொழுது நினைக்கினும் வருவேன் என்று கருவூரினர் . இவர் முல்லையை நோக்கி தலயாத்திரை செய்தனர் . தாசி இவர் நீக்குதல் தகுமோ எனப் பாடியது இனி தந்த பதக்கத்தைப் பூண்டு வெளிவரக் மையுடையது . ( குறு - கசு . ) கோயிற்றானிகர் இவளை இந்தப் பதக்கம் கருவூர்ப் பூதஞ்சாத்தனார் - கடைச்சங்க மரு ஏதென்ன இது எனக்கு ஒரு வேதியராற் விய புலவர் . ( அக - 50 . ) கொடுக்கப்பட்ட தென்றனள் . கோவிலதி | கருவூர்ப் பெருஞ்சதுக்கப் பூதநாதனர் - காரிகள் இவள் வீட்டைக் காவலிடத் தாசி இவர் கோப்பெருஞ்சோழன் துறவு பூண்டு தேவரை நினைத்தனள் . தேவர் வந்தனர் . வடக்கிருக்கக் கண்டு மனமுருகி உள் அதிகாரிகள் இப்பதக்கம் ஏதென்னத் ளாற்றுக்கவலை எனப் பாடியவர் . ( புற . தேவர் பெருமாளை அழைக்கப் பெருமாள் நானூறு - உகக . ) அனைவருங் காண ஆகாய வீதியில் தரிசனந் காஷம் - ஒருநாடு . தந்து நாமே கொடுத்தோமென்று திரு கருஷன் - வைவசுவதமனுவின் புத்திரன் வாய் மலர்ந்து அந்தர்த்தானமாயினர் . அவ் இவனிடமிருந்து காருஷர் என்னும் அர வற்புதங் கண்டார் அஞ்சி அபராதக்ஷமை சர் பிறந்தனர் . வேண்ட அநுக்கிரகித்துக் கருவூரடைந் கருசம் - 1 . கரூச னாண்டதேசம் . தனர் . அவ்விடமிருந்த வேதியரிற் சிலர் 2 . தந்தவக்ரனாண்ட தேசம் . பேஹார் அரசனிடம் இவர் அநாசாரமுற்றவர் என்று நாட்டிலுள்ள ஷஹாபாத் டிஸ்ரிக்டிலுள் குறைகூறி அரசனைத் தேவர் வீட்டைச் ளது சோதிக்க ஏவினர் . அந்தப்படி அரசன் 3 . இந்திரன் விருத்திரனைக் கொன்ற உடன்பட்டுத் தேவரிருக்கை சென்று சோ பிரமஹத்தியால் பீடிக்கப்பட்டுப் பசிபொ திக்க எவ்விடத்தும் வைதிகப்பொருள்களே றுக்க முடியாமல் இந்தத் தேசத்திலுள்ள நிறைந்திருக்கக் கண்டு அஞ்சிநிற்கத் தேவர் புண்ய தீர்த்தமாடிப் பசியைப் போக்கினன் அரசனை நோக்கிக் குறைகூறிய வேதியர் இந்திரனது பசியை நீக்கிய தால் இத் வீடுகளைச் சோதிக்க ஏவினர் . அந்தப்படி தேசத்திற்குச் கரூசம் எனப் பெயர் வந் அரசன் அந்த வேதியர்களின் வீடுகளைச் தது . ( இரா - பால காண்டம் . ) சோதிக்கையில் மதுமாமிச முதலிய அநா The eastern portion of the Distriot சாரப் பொருள்களைக் கண்ெெவறுத்து of Shabbad in the province of Babar 46