அபிதான சிந்தாமணி

ககுடாங்கதன் 358 சுருநாகம் 13. தக்ஷயாகத்தில் சிவகணங்களுடன் 'அணைப்பிரகாசர் - காஞ்சிகுமார சுவாமி போர்செய்ய வீரபத்திரரால் விடுக்கப்பட்ட 'தேசிகரது குமாரர் துறைமங்கலம் சிவப் அநேகல் கருடராற் பங்கப்பட்டு விஷ்ண பிரகாசதேசிகருக்குச் சகோதரர். இவர் வைத் தள்ளிவிட்டுப் புறமுதுகிட்டு தருமபுர ஆதினத்து வெள்ளியம்பலவாண சென்றவன். (கூர்மபுராணம்). , சுவாமிகளிடத்து இலக்கண இலக்கியங் 14. திருக்கைலையில் கருவத்துடன்) கற்று வீரசைவ தீக்ஷை முதலியன பெற்று சென்று அவ்விடத்திருந்த நந்திமாதேவ இஷ்டலிங்கவகவல், சீகாளத்திப் புராணம் ரின் உசவாச நிச்வாசங்களில் அகப்புட்டு முதலிய இயற்றி 18-வது வயதில் சிவலி மயங்கித் துதித்தவன். (திருக்கழுக்குன் ங்க ஐக்கியமாயினர்.) நப்புராணம்). இவனுக்குப் புள்ளரசு, கக கருணையர்- சிவப்பிரகாச சுவாமிகளின் பா பதி, நாகாரி, பெரிய திருவடி, கருத்மந் தன் எனவும் பெயருண்டு, கருணையாநந்த சுவாமிகள் - இவர் திரு 15. வாலவிருத்தையென்பவள் யோகம் மூலர் மரபினர் குருநாதசதகம் பாடியவர். புரிகையில் அவளுக்கு இடையூறு விளை கருதன் - விதர்ப்பன் குமாரன். த்து இருசிறகுமற்று விழச் சாபமேற்றுப் கருத்தணி - தெய்வம், ஆசாரியன், மாணாக் பின் சிவபூசையால் வளாப்பெற்றவன். கன், புத்ரன் முதலானோரிடம் உண்டாம் (திருவாரூர்ப் புராணம்) பற்றினைத் தெரிவிப்பது இதனை ப்ரேயோ 16. ஒருகாலத்துத் திருப்பாற் கடலின் லங்காரம் என்பர். (குவல.) மத்தியிலுள்ள சுவேதத் தீவிலிருந்து பாற் கருத்தமப் பிரசாபதி - புலத்தியன் குமா கட்டிகளைக் கொணர்ந்து தன் பிடரிச்சட் என் தவமேற்கொண்டான். இவன் குமான் டையினால் எங்குஞ் சிதற அவை சுவேத அங்கன். மிருத்திகை ஆயின. இம் மிருத்திகையே கருத்தமா கான் - காருட வித்தைக்காரன் ஊர்த்வ புண்டரம் தரித்தற்குரியது. போல் தோன்றி விநாயகரை விழுங்கி கருடாங்கதன்-கிருதமா தனத்தாசன். (சூளா.) | உமிழாதிருக்க விநாயகர் உமாதேவியின் கருடாநீதிகழர்த்தி- நந்திமா தேவரின் உச் முகத்தில் தோன்றி அவனைக் கொன்றனர். வாச நிச்வாசங்களில் அகப்பட்ட கருட கருத்துடையடைகொளியணி - அபிப்பிரா னைக் காத்த சிவமூர்த்தியின் திருவுருவம், யத்தோடு கூடிய விசேஷியத்தைக் கூறு கருணுகாக்கவிராயர் - இவர் திருவாவடு தல். இதனைப் பரிகாராங்குசாலங்காரம் துறையாதினத்திலிருந்த கவிவல்லர். திரு) என்ப. (குவல.) வோத்தூர்ப் புராணம், திருச்சுழியல் புரா கருத்துடையடையனி - இது, அபிப்பிரா ணம், மருதூர்ப் புராணம், முதலிய பாடி யத்தோடு கூடிய விசேஷணத்தைக் கூறு யவர். சாலிவாகன சகாப்தம் 1755. இவர் தல். இதனைப் பரிகாராலங்கராம் என்பர். ஊர் பல்லவபுரம். வேளாளர். (குவல.) கருணாகரத் தொண்டமான் - இவன் வண் கருத்மந்தன்- கருடனுக் கொருபெயர். கருக்குசாதாகியம் - பிரதிட்டை யெனும் டைநகரத் தாசன். இவனுக்கு நந்தித்தொ ண்டமான் என்றும் பெயர். இவன் மீது பெயரையுடைய ஞானசத்தி கருத்தாவிற் சயங்கொண்டான் என்னும் கவி கலிங்கத் குக் குணமாதலாலும் ஞானசத்தியில் தோ ன்று தலால் கர்த்திருவெனும் பெயருடைத் துப் பரணிபாடினர். இவன் ஆயிரம் தாய்ச் சுத்தமாதலால் படிக ப்ரகாசமான யானைகளை வென்றவன், சோழன்படைத் திவ்யலிங்கமாய் உச்சியில் நான்கு திரு தலைவன் எனவும் கூறுவர். முகங்களும் (12) நேத்திரங்களும் பெற்று தனுபரி பாணர் - ஒரு சிவகணநாதர். வலக்கரங்களில் சூலம், மழு, வாள், அபய அருவித்தன் எனும் வேதியன் செய்த மகா மும், இடக்கரங்களில், சர்ப்பம், பாசம், பாதகத்தைச் சிவமூர்த்தியால் போக்குவித் மணி, வாதம், எனுமாயு தங்களைக் கொன் தவர். டிருக்கும். (சிவவுரு.) கருணிகாரவனம் - மேருவிற்குச் சமீபத்தி கருநாகம் - இது கிருஷ்ண சர்ப்பமெனப் லுள்ள ஓர் வனம். பெயருற்ற கரும்பாம்பு. சிறுநாகம் - கருணிகை-1. ஆனகன்றேவி. இதனைப் பூகாகம், புல்நாகம் எனக் கர 2. ஓர் சர்தருவ மாது. வர். இது மகா விஷமுள்ளது. தாழம்,
ககுடாங்கதன் 358 சுருநாகம் 13 . தக்ஷயாகத்தில் சிவகணங்களுடன் ' அணைப்பிரகாசர் - காஞ்சிகுமார சுவாமி போர்செய்ய வீரபத்திரரால் விடுக்கப்பட்ட ' தேசிகரது குமாரர் துறைமங்கலம் சிவப் அநேகல் கருடராற் பங்கப்பட்டு விஷ்ண பிரகாசதேசிகருக்குச் சகோதரர் . இவர் வைத் தள்ளிவிட்டுப் புறமுதுகிட்டு தருமபுர ஆதினத்து வெள்ளியம்பலவாண சென்றவன் . ( கூர்மபுராணம் ) . சுவாமிகளிடத்து இலக்கண இலக்கியங் 14 . திருக்கைலையில் கருவத்துடன் ) கற்று வீரசைவ தீக்ஷை முதலியன பெற்று சென்று அவ்விடத்திருந்த நந்திமாதேவ இஷ்டலிங்கவகவல் சீகாளத்திப் புராணம் ரின் உசவாச நிச்வாசங்களில் அகப்புட்டு முதலிய இயற்றி 18 - வது வயதில் சிவலி மயங்கித் துதித்தவன் . ( திருக்கழுக்குன் ங்க ஐக்கியமாயினர் . ) நப்புராணம் ) . இவனுக்குப் புள்ளரசு கக கருணையர் - சிவப்பிரகாச சுவாமிகளின் பா பதி நாகாரி பெரிய திருவடி கருத்மந் தன் எனவும் பெயருண்டு கருணையாநந்த சுவாமிகள் - இவர் திரு 15 . வாலவிருத்தையென்பவள் யோகம் மூலர் மரபினர் குருநாதசதகம் பாடியவர் . புரிகையில் அவளுக்கு இடையூறு விளை கருதன் - விதர்ப்பன் குமாரன் . த்து இருசிறகுமற்று விழச் சாபமேற்றுப் கருத்தணி - தெய்வம் ஆசாரியன் மாணாக் பின் சிவபூசையால் வளாப்பெற்றவன் . கன் புத்ரன் முதலானோரிடம் உண்டாம் ( திருவாரூர்ப் புராணம் ) பற்றினைத் தெரிவிப்பது இதனை ப்ரேயோ 16 . ஒருகாலத்துத் திருப்பாற் கடலின் லங்காரம் என்பர் . ( குவல . ) மத்தியிலுள்ள சுவேதத் தீவிலிருந்து பாற் கருத்தமப் பிரசாபதி - புலத்தியன் குமா கட்டிகளைக் கொணர்ந்து தன் பிடரிச்சட் என் தவமேற்கொண்டான் . இவன் குமான் டையினால் எங்குஞ் சிதற அவை சுவேத அங்கன் . மிருத்திகை ஆயின . இம் மிருத்திகையே கருத்தமா கான் - காருட வித்தைக்காரன் ஊர்த்வ புண்டரம் தரித்தற்குரியது . போல் தோன்றி விநாயகரை விழுங்கி கருடாங்கதன் - கிருதமா தனத்தாசன் . ( சூளா . ) | உமிழாதிருக்க விநாயகர் உமாதேவியின் கருடாநீதிகழர்த்தி - நந்திமா தேவரின் உச் முகத்தில் தோன்றி அவனைக் கொன்றனர் . வாச நிச்வாசங்களில் அகப்பட்ட கருட கருத்துடையடைகொளியணி - அபிப்பிரா னைக் காத்த சிவமூர்த்தியின் திருவுருவம் யத்தோடு கூடிய விசேஷியத்தைக் கூறு கருணுகாக்கவிராயர் - இவர் திருவாவடு தல் . இதனைப் பரிகாராங்குசாலங்காரம் துறையாதினத்திலிருந்த கவிவல்லர் . திரு ) என்ப . ( குவல . ) வோத்தூர்ப் புராணம் திருச்சுழியல் புரா கருத்துடையடையனி - இது அபிப்பிரா ணம் மருதூர்ப் புராணம் முதலிய பாடி யத்தோடு கூடிய விசேஷணத்தைக் கூறு யவர் . சாலிவாகன சகாப்தம் 1755 . இவர் தல் . இதனைப் பரிகாராலங்கராம் என்பர் . ஊர் பல்லவபுரம் . வேளாளர் . ( குவல . ) கருணாகரத் தொண்டமான் - இவன் வண் கருத்மந்தன் - கருடனுக் கொருபெயர் . கருக்குசாதாகியம் - பிரதிட்டை யெனும் டைநகரத் தாசன் . இவனுக்கு நந்தித்தொ ண்டமான் என்றும் பெயர் . இவன் மீது பெயரையுடைய ஞானசத்தி கருத்தாவிற் சயங்கொண்டான் என்னும் கவி கலிங்கத் குக் குணமாதலாலும் ஞானசத்தியில் தோ ன்று தலால் கர்த்திருவெனும் பெயருடைத் துப் பரணிபாடினர் . இவன் ஆயிரம் தாய்ச் சுத்தமாதலால் படிக ப்ரகாசமான யானைகளை வென்றவன் சோழன்படைத் திவ்யலிங்கமாய் உச்சியில் நான்கு திரு தலைவன் எனவும் கூறுவர் . முகங்களும் ( 12 ) நேத்திரங்களும் பெற்று தனுபரி பாணர் - ஒரு சிவகணநாதர் . வலக்கரங்களில் சூலம் மழு வாள் அபய அருவித்தன் எனும் வேதியன் செய்த மகா மும் இடக்கரங்களில் சர்ப்பம் பாசம் பாதகத்தைச் சிவமூர்த்தியால் போக்குவித் மணி வாதம் எனுமாயு தங்களைக் கொன் தவர் . டிருக்கும் . ( சிவவுரு . ) கருணிகாரவனம் - மேருவிற்குச் சமீபத்தி கருநாகம் - இது கிருஷ்ண சர்ப்பமெனப் லுள்ள ஓர் வனம் . பெயருற்ற கரும்பாம்பு . சிறுநாகம் - கருணிகை - 1 . ஆனகன்றேவி . இதனைப் பூகாகம் புல்நாகம் எனக் கர 2 . ஓர் சர்தருவ மாது . வர் . இது மகா விஷமுள்ளது . தாழம்