அபிதான சிந்தாமணி

கரிகாலன் 836 கருங்கிரந்தி வருஷம் தானம் வாங்க காகக் கில் வில் சல்லநாள் வருமளவுந் தாய் தலைகீழாக பெயராற் கட்டுவித்து தான் கட்டிய ஆல இருந்து அங்காள் வந்தபின் குமரனைப் 'யத்தில் மூடிய பாவுகல்லிற்காகக் கிழவி பெற்றாள் என்பர். இக்கதை கோச் யிடத்துத் தானம்வாங்கித் தொண்ணூறு செங்கட் சோழநாயனார் கதையிலும் கூறப் வருஷம் ஆண்டு தன் குமரன் பீமசோழ பட் டிருக்கிறது. இவன் இளஞ்சேட் னுக்குப் பட்டங்கட்டி நற்கதி யடைந்தவ சென்னியின் புதல்வனென்றும் கூறுவர். ன். இப்பெயர் கொண்டான் ஒருவன் இவன் சேரன், பாண்டியன் இருவரையும் சாத்தனிடஞ் செண்டு பெற்று அச்செண் வெண்ணில் என்ற ஊரில் தாக்கி வென்ற டினால் மேருவைத் திரித்து மீண்டும தனை னன். கருங்குழலாதனாரால் பாடப்பெற்ற முன்னிருந்தபடி நிறுத்தி அதனிடைப் வன். இவன் வடநாடு புக்கு வச்சிரம், 'புலிக்கொடி பொறித்துத் தன் வெற்றி மகதம், அவந்தி எனும் தேயத்தரசர்களை - வடநாட்டிற் செல்ல ஆண்டானென்பர். வென்று அவர்பால் முத்துப்பந்தர், வித்யா கரித்ததவி- இது கருநிறமுள்ள பக்ஷி. வயல் மண்டபம், வாயிற்றோரணமும் பெற்றான் களில் வெட்டுக்கிளி முதலியவற்றைத் என்பர். தின்று ஜீவிப்பது. இது எருது ஆடுகள் 3. இவன் பாரி கஞ்சனாங்கி இவனுக்கு மேயுமிடத்து அவற்றின் மீதேறி அவை ஆசாரியர் கஞ்சனூர் ஆழ்வார் என்கிற 'மேய்கையிலிடம் விட்டுப் பெயரும் பூச்சி அரதத்தர், இவனுக்குக் கருங்குட்டம் வா முதலியவற்றைத் தின்பது. இதற்கு வலி நருமதை சென்று ஸ்நாகஞ் செய்து யவன் எனவும் பெயர் கூறுவர். இதன் 'பாணலிங்கம் கொண்டுவந்து காஞ்சீபுர 'வால் இருபிளவாகத் தோன்றும். த்திலிருந்த சிற்பியின் பன்னிரண்டு வயசு கரிநாள் - வருந்தேதிகள், சித்திரை சு, கரு , குமரன் சொற்படி ஆலயம் முதலானவை வைகாசி, எ, கசு, கஎ, ஆனி, க, சு, ஆடி, கட்டி முடிப்பித்து இருந்தனன். ஒருநாள் உ, க0, 20, ஆவணி, உ, க, உ அ , புரட் அரசன் கனவில் சிவமூர்த்தி சென்று அர டாசி-கசு, உக, ஐப்பசி-சு, 20, கார்த்தி சனே உன் தருமத்தில் கிழவிகொடுத்த கை முதற் சோமவாரமும், க, க0, கஎ, நிழலில் இருக்கின்றேன் என அரசன் மார்கழி -சு, க, கக, தை-க, உ, கூ, கக, திடுக்கென்று விழித்து விடிந்தபின் சிற்பி கஎ, மாசி-கரு, கசு, கஎ, பங்குனி-சு, கரு, களை அழைப்பித்து நடந்தவைகளை விசா ரித்தனன். சிற்பிகள் அரசனை நோக்கி படும். ஒரு கிழவி எங்கட்கு வேண்டிய காலத்தில் கரிவாயு - நிலக்கரியிலுண்டாம் வாயு நிலத் அன்னம், தாகஜலம், தாம்பூலம் கொடுத் தைவிட்டு மேல் தோன்றியவுடன் உஷ் துபசரித்தனள். அவளை நாங்கள் உனக்கு என்ன வேண்டுமென்று கேட்டோம். ணத்தால் தீப்பெற்று எரிகிறது. இதனால் அவள் என் வீட்டில் ஒரு கருங்கல் இருக் தீபம் எண்ணெயில்லாம லெரிவது கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. கிறது. அதனை அரசன் றிருப்பணியுடன் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டிய தென்று கரீசன் -சிவகணத் தலைவரில் ஒருவன். வேண்டினள். நாங்கள் அதைப் பார்த்த கருக்கன் - 1. யதுகுலப் புரோகிதன். பல தில் அது அந்தராளத்திற்கு வேறு துண்டு ராமகிருஷ்ணருக்குப் பெயரிட வசுதேவ கள் வேண்டாது ஒரே பரப்பாக இருக்கு னால் அனுப்பப்பட்டவன். மென எங்கட்குத் தீர்மானமாதலால் அதை 2. சிரிக்குத் தந்தை (புமன்யன்) பூரு யந்தாராளத்தில் மூடினோம் எனக்கேட்டு வம்சத்தவனாகிய உமன்யன் குமரன். அரசன் விசனமடைந்து சிவசன்னிதியில் கருக்குப்பட்டயர் - இவர் சாணாரில் ஒரு மடைந்து தான் இகாரமில்லர் திருக்கச் சிவமூர்த்தி அரசன் வகையார். இவர்கள் கருக்கு மட்டையர் கனவில் தோன்றி அதைக் கிழவியிடத்தில் எனவும் படுவர். (தர்ஸ்ட ன்.) தானமாக வாங்கிக்கொள்ளென்று திரு கருங்கிரந்தி - குழந்தைகளுக் குண்டாகும் வாய் மலர்ந்து அந்தாத்தானமாயினர். அர வியாதி. தேகக்கறுப்பு, சுரம், பாலுண் சன் கிழவியைத் தானங் கேட்கக் கிழவி ணாமை, விழித்து விழித்துப் பார்த்தல், தன் பெயரால் ஒரு சிவாலயங் கட்டுவித் மேல்மூச்சு, மாறுகுணம், அலறல், இரு கால் அவ்வகையே செய்வேன் என் அர மல், குரல் கம்மல், வயிற்றில் வேதனை சன் உடன்பட்டு ஒரு சிவாலயம் அவள் முதலிய குணங்களைத் தருவது. (ஜீவ.) ஒரு திருப்பு தொர்ந்து
கரிகாலன் 836 கருங்கிரந்தி வருஷம் தானம் வாங்க காகக் கில் வில் சல்லநாள் வருமளவுந் தாய் தலைகீழாக பெயராற் கட்டுவித்து தான் கட்டிய ஆல இருந்து அங்காள் வந்தபின் குமரனைப் ' யத்தில் மூடிய பாவுகல்லிற்காகக் கிழவி பெற்றாள் என்பர் . இக்கதை கோச் யிடத்துத் தானம்வாங்கித் தொண்ணூறு செங்கட் சோழநாயனார் கதையிலும் கூறப் வருஷம் ஆண்டு தன் குமரன் பீமசோழ பட் டிருக்கிறது . இவன் இளஞ்சேட் னுக்குப் பட்டங்கட்டி நற்கதி யடைந்தவ சென்னியின் புதல்வனென்றும் கூறுவர் . ன் . இப்பெயர் கொண்டான் ஒருவன் இவன் சேரன் பாண்டியன் இருவரையும் சாத்தனிடஞ் செண்டு பெற்று அச்செண் வெண்ணில் என்ற ஊரில் தாக்கி வென்ற டினால் மேருவைத் திரித்து மீண்டும தனை னன் . கருங்குழலாதனாரால் பாடப்பெற்ற முன்னிருந்தபடி நிறுத்தி அதனிடைப் வன் . இவன் வடநாடு புக்கு வச்சிரம் ' புலிக்கொடி பொறித்துத் தன் வெற்றி மகதம் அவந்தி எனும் தேயத்தரசர்களை - வடநாட்டிற் செல்ல ஆண்டானென்பர் . வென்று அவர்பால் முத்துப்பந்தர் வித்யா கரித்ததவி - இது கருநிறமுள்ள பக்ஷி . வயல் மண்டபம் வாயிற்றோரணமும் பெற்றான் களில் வெட்டுக்கிளி முதலியவற்றைத் என்பர் . தின்று ஜீவிப்பது . இது எருது ஆடுகள் 3 . இவன் பாரி கஞ்சனாங்கி இவனுக்கு மேயுமிடத்து அவற்றின் மீதேறி அவை ஆசாரியர் கஞ்சனூர் ஆழ்வார் என்கிற ' மேய்கையிலிடம் விட்டுப் பெயரும் பூச்சி அரதத்தர் இவனுக்குக் கருங்குட்டம் வா முதலியவற்றைத் தின்பது . இதற்கு வலி நருமதை சென்று ஸ்நாகஞ் செய்து யவன் எனவும் பெயர் கூறுவர் . இதன் ' பாணலிங்கம் கொண்டுவந்து காஞ்சீபுர ' வால் இருபிளவாகத் தோன்றும் . த்திலிருந்த சிற்பியின் பன்னிரண்டு வயசு கரிநாள் - வருந்தேதிகள் சித்திரை சு கரு குமரன் சொற்படி ஆலயம் முதலானவை வைகாசி கசு கஎ ஆனி சு ஆடி கட்டி முடிப்பித்து இருந்தனன் . ஒருநாள் க0 20 ஆவணி புரட் அரசன் கனவில் சிவமூர்த்தி சென்று அர டாசி - கசு உக ஐப்பசி - சு 20 கார்த்தி சனே உன் தருமத்தில் கிழவிகொடுத்த கை முதற் சோமவாரமும் க0 கஎ நிழலில் இருக்கின்றேன் என அரசன் மார்கழி - சு கக தை - கூ கக திடுக்கென்று விழித்து விடிந்தபின் சிற்பி கஎ மாசி - கரு கசு கஎ பங்குனி - சு கரு களை அழைப்பித்து நடந்தவைகளை விசா ரித்தனன் . சிற்பிகள் அரசனை நோக்கி படும் . ஒரு கிழவி எங்கட்கு வேண்டிய காலத்தில் கரிவாயு - நிலக்கரியிலுண்டாம் வாயு நிலத் அன்னம் தாகஜலம் தாம்பூலம் கொடுத் தைவிட்டு மேல் தோன்றியவுடன் உஷ் துபசரித்தனள் . அவளை நாங்கள் உனக்கு என்ன வேண்டுமென்று கேட்டோம் . ணத்தால் தீப்பெற்று எரிகிறது . இதனால் அவள் என் வீட்டில் ஒரு கருங்கல் இருக் தீபம் எண்ணெயில்லாம லெரிவது கண்டு பிடிக்கப்பட்டது . கிறது . அதனை அரசன் றிருப்பணியுடன் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டிய தென்று கரீசன் - சிவகணத் தலைவரில் ஒருவன் . வேண்டினள் . நாங்கள் அதைப் பார்த்த கருக்கன் - 1 . யதுகுலப் புரோகிதன் . பல தில் அது அந்தராளத்திற்கு வேறு துண்டு ராமகிருஷ்ணருக்குப் பெயரிட வசுதேவ கள் வேண்டாது ஒரே பரப்பாக இருக்கு னால் அனுப்பப்பட்டவன் . மென எங்கட்குத் தீர்மானமாதலால் அதை 2 . சிரிக்குத் தந்தை ( புமன்யன் ) பூரு யந்தாராளத்தில் மூடினோம் எனக்கேட்டு வம்சத்தவனாகிய உமன்யன் குமரன் . அரசன் விசனமடைந்து சிவசன்னிதியில் கருக்குப்பட்டயர் - இவர் சாணாரில் ஒரு மடைந்து தான் இகாரமில்லர் திருக்கச் சிவமூர்த்தி அரசன் வகையார் . இவர்கள் கருக்கு மட்டையர் கனவில் தோன்றி அதைக் கிழவியிடத்தில் எனவும் படுவர் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) தானமாக வாங்கிக்கொள்ளென்று திரு கருங்கிரந்தி - குழந்தைகளுக் குண்டாகும் வாய் மலர்ந்து அந்தாத்தானமாயினர் . அர வியாதி . தேகக்கறுப்பு சுரம் பாலுண் சன் கிழவியைத் தானங் கேட்கக் கிழவி ணாமை விழித்து விழித்துப் பார்த்தல் தன் பெயரால் ஒரு சிவாலயங் கட்டுவித் மேல்மூச்சு மாறுகுணம் அலறல் இரு கால் அவ்வகையே செய்வேன் என் அர மல் குரல் கம்மல் வயிற்றில் வேதனை சன் உடன்பட்டு ஒரு சிவாலயம் அவள் முதலிய குணங்களைத் தருவது . ( ஜீவ . ) ஒரு திருப்பு தொர்ந்து