அபிதான சிந்தாமணி

கரணம் 833 கரிகாலன் னன். இவன் மூச்சிடம் அநேக சேனைகள் - படுத்தல், இதனைப் பிகி தாலங்காரம் என் பிறந்து சத்துருக்களை நாசமாக்கினர். பர். இவன் குமரன் அவீக்ஷித்து. கான் - 1, விசிரவசுமுனிவருக்கு இராகை ' B. (சூ.) பலினன் குமான் பொருண் யல்லது புஷ்போக்கடையிடம் பிறந்தவன். முழுதும் தானத்திற் செலவிட்டு வறுமைக் இவன் சூர்ப்பநகையின் ஏவலால் அரணி காலத்துப் பகைவராற் றுரப்புண்டு காட் யத்தில் இராமலக்குமணரை எதிர்த்து டிற்சென்று முனிவர் அருளால் குபோனை இறந்தவன். இவன் சகோதரன் தூட நோக்கித் தவமியற்றிப் பெருஞ்செல்வ ணன், திரிசிரன் முதலியோர். மடைந்து செங்கோல் செலுத்தி ஆங்கீரச 2. கழுதைமுகமுள்ள ஒரு அசுரன். பால் முத்தியடைந்தவன். இவன் குமரன் பாலிநதியில் ஸ்நாகஞ்செய்து திருவிரிஞ் ஆவி தீஷன். சையில் சிவபூசைசெய்து முத்தியடைந் 10. துர்வசு போன். தவன். D. சகாதேவனுடன் யுத்தஞ் செய்த கராளஜநகன் - ஜாகவம்சத்தாசன். வளி அரசன். | ஷ்டருடன் சம்வாதம் செய்தவன். E. திருசானு குமரன். இவன் குமான் கரான்னம் - ஒரு தீர்த்தம். மருத்தன். கரிகாலன் -1. சோழர் மரபில் கரிகாலன் F. (சூ.) கனியின் புத்திரருள் ஒருவன். எனப் பெயர் அடைந்தவர்கள் வேறு சில காணம் (ச) -'மனம், புத்தி, சித்தம், அகங் ரும் இருந்தனர். அவர்களுள் முதல்வன், காரம், (கக). பவ, பாலவ, கவுலவ, தை பொருநராற்றுப் படை, பட்டினப் பலை துலை, கரசை, வாசை, பத்திரவா, சகுனி, கட்குத் தலைவனாகிய கரிகாலன் 1. இவ் சதுர்ப்பாதை, நாகவா, கிமிந்துக்கினம் னே முதற் கரிகாலன். இவனுக்குத் திரு காந்துரைப்பாட்டு - இது சித்திரக் கவிய மாவளவன் எனவும் பெயர். தஞ்சையில் லொன்று. ஒரு செய்யுட் பிறிதொரு இராஜ ராஜேச்சுரம் எடுத்த இராஜராஜ செய்யுட் சொற்புகாது எழுத்துப் பொறுக் சோழனுக்கு மூத்தவனும், இளமையி கிக் கொள்ளலாம்படி பாடுவது. லேயே வீரபாண்டியனுடன் போரிட்ட காந்துவையை - குரோதன் பாரி. ஆதித்தன் II. இவன் இரண்டாங் கரி கரந்தை - மாறுபட்டெழுந்தார் மாற்சரியங் காலன் II. வீரசோழிய மென்னும் இலக் கெடக் கைப்பற்றின நிரையை மீட்டது. கணத்தைச் செய்வித்தவனாகிய இராஜ (பு. வெ) கேசரிவர்மன் வீர ராசேந்திரன் 1. மூன் கரந்தையரவம் - பசுநிரையைக் கைப்பற் நான் கரிகாலன் III. கலிங்கத்துப் பாணி றினமை கேட்டுச் செய்யாநின்ற காரியங் கொண்டவனும், பெரிய புராணம் பாடு தவிரக் கடுகினராகித் திரளுங் கூறுபாட் வித்தவனுமாகிய முதலாங் குலோத்துங் டைச் சொல்லியது. (பு. வெ) கனை நான்காம் கரிகாலன் IV. என்பர். காபாசனன் - சூரியவம்சத்தரசன். இவன் இந்தக் கரிகாலச் சோழர்களில் திருமாவள யோகியானான், வன் எனும் முதலாம் கரிகாலனைப் பற்றிய காம் - இது இடுமருந்து. பெண்கள் புரு வரலாறாவது. சோழர்க்கு இராஜதானியா ஷர்களையும், புருஷர்கள் ஸ்திரீகளையும், யிருந்தவைகளில் தொன்மையானது உறை தொழிலாளிகள் யஜமான்களையும் வசமாக் யூர். இவ்வுறை யூரையாண்ட சோழர்களில் கும் பொருட்டு அன்னபான தாம்பூலாதிக இளஞ்சேட் சென்னி யென்பான் ஒரு ளில், பற்பல பிராணிகளின் கபால பஸ் சோழன், இவன் அழந்தூர் வேள் மதளை மம், அற்பவீர்யவிஷம், மலமூத்ர ஒளஷ மணந்திருக்கையில் இவள் கருப்பமுற்று தம், ஓஷதிகளால் செய்யப்பட்டு இடுவதா ஒரு ஆண்குழந்தை பெற்றாள். சிலநாளில் கிய மருந்து. இவை யுண்டோரைப் பல இளஞ்சேட் சென்னியாகிய தந்தையிறக் துன்பங்கள் செய்யும், கக் கரிகாற் பெருவளத்தான் அரசிற் கரம்பி - சகுனி குமரன். குரியனாயினும் ஊரார் கலகத்தால் தன்ன காவீரன் - கத்துரு தநயன் நாகன். கரத்தைவிட்டு வேறு நாடுகளுக்கலைந்து காவு வெளிப்படுப்பணி ஒருவரது மறை திரிந்தனன். குழப்பம் தவிர்ந்தபின் அரசி பத்த செய்கையைத் தான் அறிந்த கருத் லாக்குறையால் அமைச்சராதியர் அரசயா தோடு கூடிய தன் செய்கையால் வெளிப் னையை யலங்கரித்துவிட அது கருவூரில்
கரணம் 833 கரிகாலன் னன் . இவன் மூச்சிடம் அநேக சேனைகள் - படுத்தல் இதனைப் பிகி தாலங்காரம் என் பிறந்து சத்துருக்களை நாசமாக்கினர் . பர் . இவன் குமரன் அவீக்ஷித்து . கான் - 1 விசிரவசுமுனிவருக்கு இராகை ' B . ( சூ . ) பலினன் குமான் பொருண் யல்லது புஷ்போக்கடையிடம் பிறந்தவன் . முழுதும் தானத்திற் செலவிட்டு வறுமைக் இவன் சூர்ப்பநகையின் ஏவலால் அரணி காலத்துப் பகைவராற் றுரப்புண்டு காட் யத்தில் இராமலக்குமணரை எதிர்த்து டிற்சென்று முனிவர் அருளால் குபோனை இறந்தவன் . இவன் சகோதரன் தூட நோக்கித் தவமியற்றிப் பெருஞ்செல்வ ணன் திரிசிரன் முதலியோர் . மடைந்து செங்கோல் செலுத்தி ஆங்கீரச 2 . கழுதைமுகமுள்ள ஒரு அசுரன் . பால் முத்தியடைந்தவன் . இவன் குமரன் பாலிநதியில் ஸ்நாகஞ்செய்து திருவிரிஞ் ஆவி தீஷன் . சையில் சிவபூசைசெய்து முத்தியடைந் 10 . துர்வசு போன் . தவன் . D . சகாதேவனுடன் யுத்தஞ் செய்த கராளஜநகன் - ஜாகவம்சத்தாசன் . வளி அரசன் . | ஷ்டருடன் சம்வாதம் செய்தவன் . E . திருசானு குமரன் . இவன் குமான் கரான்னம் - ஒரு தீர்த்தம் . மருத்தன் . கரிகாலன் - 1 . சோழர் மரபில் கரிகாலன் F . ( சூ . ) கனியின் புத்திரருள் ஒருவன் . எனப் பெயர் அடைந்தவர்கள் வேறு சில காணம் ( ) - ' மனம் புத்தி சித்தம் அகங் ரும் இருந்தனர் . அவர்களுள் முதல்வன் காரம் ( கக ) . பவ பாலவ கவுலவ தை பொருநராற்றுப் படை பட்டினப் பலை துலை கரசை வாசை பத்திரவா சகுனி கட்குத் தலைவனாகிய கரிகாலன் 1 . இவ் சதுர்ப்பாதை நாகவா கிமிந்துக்கினம் னே முதற் கரிகாலன் . இவனுக்குத் திரு காந்துரைப்பாட்டு - இது சித்திரக் கவிய மாவளவன் எனவும் பெயர் . தஞ்சையில் லொன்று . ஒரு செய்யுட் பிறிதொரு இராஜ ராஜேச்சுரம் எடுத்த இராஜராஜ செய்யுட் சொற்புகாது எழுத்துப் பொறுக் சோழனுக்கு மூத்தவனும் இளமையி கிக் கொள்ளலாம்படி பாடுவது . லேயே வீரபாண்டியனுடன் போரிட்ட காந்துவையை - குரோதன் பாரி . ஆதித்தன் II . இவன் இரண்டாங் கரி கரந்தை - மாறுபட்டெழுந்தார் மாற்சரியங் காலன் II . வீரசோழிய மென்னும் இலக் கெடக் கைப்பற்றின நிரையை மீட்டது . கணத்தைச் செய்வித்தவனாகிய இராஜ ( பு . வெ ) கேசரிவர்மன் வீர ராசேந்திரன் 1 . மூன் கரந்தையரவம் - பசுநிரையைக் கைப்பற் நான் கரிகாலன் III . கலிங்கத்துப் பாணி றினமை கேட்டுச் செய்யாநின்ற காரியங் கொண்டவனும் பெரிய புராணம் பாடு தவிரக் கடுகினராகித் திரளுங் கூறுபாட் வித்தவனுமாகிய முதலாங் குலோத்துங் டைச் சொல்லியது . ( பு . வெ ) கனை நான்காம் கரிகாலன் IV . என்பர் . காபாசனன் - சூரியவம்சத்தரசன் . இவன் இந்தக் கரிகாலச் சோழர்களில் திருமாவள யோகியானான் வன் எனும் முதலாம் கரிகாலனைப் பற்றிய காம் - இது இடுமருந்து . பெண்கள் புரு வரலாறாவது . சோழர்க்கு இராஜதானியா ஷர்களையும் புருஷர்கள் ஸ்திரீகளையும் யிருந்தவைகளில் தொன்மையானது உறை தொழிலாளிகள் யஜமான்களையும் வசமாக் யூர் . இவ்வுறை யூரையாண்ட சோழர்களில் கும் பொருட்டு அன்னபான தாம்பூலாதிக இளஞ்சேட் சென்னி யென்பான் ஒரு ளில் பற்பல பிராணிகளின் கபால பஸ் சோழன் இவன் அழந்தூர் வேள் மதளை மம் அற்பவீர்யவிஷம் மலமூத்ர ஒளஷ மணந்திருக்கையில் இவள் கருப்பமுற்று தம் ஓஷதிகளால் செய்யப்பட்டு இடுவதா ஒரு ஆண்குழந்தை பெற்றாள் . சிலநாளில் கிய மருந்து . இவை யுண்டோரைப் பல இளஞ்சேட் சென்னியாகிய தந்தையிறக் துன்பங்கள் செய்யும் கக் கரிகாற் பெருவளத்தான் அரசிற் கரம்பி - சகுனி குமரன் . குரியனாயினும் ஊரார் கலகத்தால் தன்ன காவீரன் - கத்துரு தநயன் நாகன் . கரத்தைவிட்டு வேறு நாடுகளுக்கலைந்து காவு வெளிப்படுப்பணி ஒருவரது மறை திரிந்தனன் . குழப்பம் தவிர்ந்தபின் அரசி பத்த செய்கையைத் தான் அறிந்த கருத் லாக்குறையால் அமைச்சராதியர் அரசயா தோடு கூடிய தன் செய்கையால் வெளிப் னையை யலங்கரித்துவிட அது கருவூரில்