அபிதான சிந்தாமணி

சம்பளபர்க்கி 350 கயமனார் a. பல கம். முதல. சம் பாளைப்ப. அதே புளி, உளி, பெற்ற பிள்ளையை நெடுமுடிக்கிள்ளியிடம் மார், எனப் பட்டுப் பொன், இரும்பு, பித் சேர்ப்பிக்கும்படி இவனிடத்துத் தந்தனள். தளை, கருங்கல் முதலிய இந்த வேலைகளைச் (மணிமேகலை). ) செய்தலால் பஞ்சாளத்தார் எனப்படுவர். கம்பளபர்க்க -(யது.) அந்தகன் குமரன். இவர்கள் தங்களை விஸ்வகுல, ஜநகர், அஹீ இவனுக்குக் கம்பளபர்விஷன் எனவும் மர், ஜநார்த்த னர், உபேந்திரர் முதலிய பெயர். கோத்திரத்தர் என்ப. இவர்களிற் சிலர் கம்பளன் - 1. பாதாளவாசியாகிய ஒரு தங்களை விச்வப்பாமணர் என்பர். இவர்கள் நாகன். பிராமணர்போல் வேடம் பூண்டிருப்பர். 2. குவலயாசுவனுக்கும் அசுவ தான் கம்மாளர் கருவிகள் - வாள், கத்திரி, உளி, ' என்னும் நாகராசனுக்கும் நண்பன். இழைப்புளி, சிறு இழைப்புளி, கொட் கம்பளாசுவன்-ஒரு நாகன். டாப்புளி, இடுக்கி, குறடு, சம்மட்டி, துரு கம்பளை - ஒரு நதி; இது இலங்கைத் தீவிற் த்தி, சுத்தி, அறம், தொளைப்பணம், சமனொளி மலையிலிருந்து உண்டாவது. தொளைப்பணக்கோல், கடைச்சல் சக்கரம், (திருவிளை.) பணை, குறடு, கம்பாஸ், உலைக்களம், அளவு கம்பாநதி- காஞ்சியிலுள்ள ஒரு தீர்த்தம். கோல், வெட்ரம்பு: முதலிய. இது பார்வதியாரின் சிவபூஜை நிலையினை கம்மாறு வெற்றிலை - வெற்றிலையில் ஒரு அறியும்படி சிவமூர்த்தியால் வருவிக்கப் பகுப்பு. இவ் வெற்றிலையால் சலதோஷம், பட்டது. சிரோபாரம், சந்தி, மாந்தாக்கினி, சுரக் கம்பீரன் - இரபசன் குமரன். கின்னரோகம், வயிற்றுவலி, உப்பிசம் கம்பு - இது, ஒருவகைத் தானியம், இது இவை ஒழியும். பெரும்பாலும் ஜர்மனி ருஷியா தேசங்க கம்மியன் - இலைவாணியன் பரத்தியைக் ளில் விளைவிக்கப்படுகிறது. இது, குடியா கூடின தனாற் பிறந்தவன். (அருணகிரி னவர்களுக்கு எளிய ஆகாரமானது. இது புராணம்). எங்கும் விளைவது. இங்கிலாந்தில் இது, கயத்தூர் கிழான் - இவர் கடைச்சங்க மரு ஆடு மாடுகளுக்கு தவிய ஆகாரமாம், இதன் விய புலவர்களில் ஒருவர். இவர் ஊர்கயத் தட்டையால் வீடு மூடுகிறார்கள். தூர் என்பதுபோலும் பிறப்பால் வேளாண் கம்மர் - தெலுங்கு நாட்டு உழவர். இவர்கள், குடியினராக இருக்கலாம். (குறு. கூடுச.) கம்மர், காபு, ரெட்டி, வெலமர், தெலகர் கயமனார் - ஒரு தமிழ்ப் புலவர் கடைச்சங்க எனப்படுவர். இவர்கள் முதலில் அரசர்க் மருவியவர். இவர் பாலைத்திணையில் உடன் குப் போர்ச் சேவகராயிருந்து பின் உழவ போக்கையும் அதனை யடுத்த செவிலி சாயினர். இவர்களின் பெண்மக்கள் அரக்க புலம்பல் நற்றாய் புலம்பல், மனைமருட்சி ரால் துன்புற்று லக்ஷ்மியைப் பிரார்த்திக்க கண்டோரிரக்கம் முதலாய புலம்பல்களை அவள் ஒரு கம்மல் கொடுக்க அவர்கள் யும் பலவாறாகச் சிறப்பித்துப் பாடவல்ல 100-வருடம் அதை ஆராதிக்க அதிலிருந் வர். அங்ஙனம் பாடிய பாடல்களனைத்தும் து பலவீரர் தோன்றி அரக்கரை அழித் கேட்போரின் கன்மனத்தையும் கரைக்கும் தனர் ஆதலால் இவர்களுக்கு இப்பெயர் தன்மையன. அகத்திலன்றிப் புறத்திலும், வந்தது என்பர். அரசனது கம்மல் எதிரி புலம்பற்றுறையாகிய முதுபாலையைப் கைப்பட்டுக் காணாதபோது போர் செய்து பாடியுள்ளார் (புறம் உடுச) (முதுபாலைகா காத்தவர் கம்மர். போர்க்காற்றாது வெளிப் வலனிறப்ப ஏனையோர் புலம்பல்) ஆகவே பட்டவர் வெலமர். இவர்கள் கோத்திரம் இவர் இருதிணையிலும் புலம்பல் பாடவல் செட்டிபூலா, குருகொல்லு, குலகாலு, உப் லவராய் விளங்குகிறார் அகம் காடு - ல் பாலா, செருகு, ஒல்லோட்லா, எனமல்ல அன்னியும், திதியனும் பொருத்தனைக்கூறு என்பர். (தர்ஸ்ட ன்.) தலால் அவ்விருவர் காலத்துக்கும் பிற்பட் கம்மாளர் - இவர்கள் கம்மத் தொழில்களை டவராவார். கழங்குக்குறி பார்க்கும் நெறி 'மேற்கொண் டிருத்தலால் இப்பெயர் யை வெகுதெளிவாகக் கூறியவர் இவரே கொண்டனர். அன்றிக் கண்ணை ஆளுகிற அகம்-ககூடு அழிந்த பாலையை வளமுடை வர் எனும் பொருளில் கண்ணாளர் எனவும் யதாக்கிக்கூறும் இவரது ஆற்றல் மிகநன்று, பெயர் பெற்றிருத்தல் கூடும். இவர்கள் அகம்-உருகூ உடன் போக்கின் கண் அறத் தட்டார், கன்னார், தச்சர், கல்தச்சர், கரு தோடு நின்று போக்கினை மறுத்து அஞ்சு கம்ப டையால் குவிங்கிலாந்து. இது கடியன் -
சம்பளபர்க்கி 350 கயமனார் a . பல கம் . முதல . சம் பாளைப்ப . அதே புளி உளி பெற்ற பிள்ளையை நெடுமுடிக்கிள்ளியிடம் மார் எனப் பட்டுப் பொன் இரும்பு பித் சேர்ப்பிக்கும்படி இவனிடத்துத் தந்தனள் . தளை கருங்கல் முதலிய இந்த வேலைகளைச் ( மணிமேகலை ) . ) செய்தலால் பஞ்சாளத்தார் எனப்படுவர் . கம்பளபர்க்க - ( யது . ) அந்தகன் குமரன் . இவர்கள் தங்களை விஸ்வகுல ஜநகர் அஹீ இவனுக்குக் கம்பளபர்விஷன் எனவும் மர் ஜநார்த்த னர் உபேந்திரர் முதலிய பெயர் . கோத்திரத்தர் என்ப . இவர்களிற் சிலர் கம்பளன் - 1 . பாதாளவாசியாகிய ஒரு தங்களை விச்வப்பாமணர் என்பர் . இவர்கள் நாகன் . பிராமணர்போல் வேடம் பூண்டிருப்பர் . 2 . குவலயாசுவனுக்கும் அசுவ தான் கம்மாளர் கருவிகள் - வாள் கத்திரி உளி ' என்னும் நாகராசனுக்கும் நண்பன் . இழைப்புளி சிறு இழைப்புளி கொட் கம்பளாசுவன் - ஒரு நாகன் . டாப்புளி இடுக்கி குறடு சம்மட்டி துரு கம்பளை - ஒரு நதி ; இது இலங்கைத் தீவிற் த்தி சுத்தி அறம் தொளைப்பணம் சமனொளி மலையிலிருந்து உண்டாவது . தொளைப்பணக்கோல் கடைச்சல் சக்கரம் ( திருவிளை . ) பணை குறடு கம்பாஸ் உலைக்களம் அளவு கம்பாநதி - காஞ்சியிலுள்ள ஒரு தீர்த்தம் . கோல் வெட்ரம்பு : முதலிய . இது பார்வதியாரின் சிவபூஜை நிலையினை கம்மாறு வெற்றிலை - வெற்றிலையில் ஒரு அறியும்படி சிவமூர்த்தியால் வருவிக்கப் பகுப்பு . இவ் வெற்றிலையால் சலதோஷம் பட்டது . சிரோபாரம் சந்தி மாந்தாக்கினி சுரக் கம்பீரன் - இரபசன் குமரன் . கின்னரோகம் வயிற்றுவலி உப்பிசம் கம்பு - இது ஒருவகைத் தானியம் இது இவை ஒழியும் . பெரும்பாலும் ஜர்மனி ருஷியா தேசங்க கம்மியன் - இலைவாணியன் பரத்தியைக் ளில் விளைவிக்கப்படுகிறது . இது குடியா கூடின தனாற் பிறந்தவன் . ( அருணகிரி னவர்களுக்கு எளிய ஆகாரமானது . இது புராணம் ) . எங்கும் விளைவது . இங்கிலாந்தில் இது கயத்தூர் கிழான் - இவர் கடைச்சங்க மரு ஆடு மாடுகளுக்கு தவிய ஆகாரமாம் இதன் விய புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் ஊர்கயத் தட்டையால் வீடு மூடுகிறார்கள் . தூர் என்பதுபோலும் பிறப்பால் வேளாண் கம்மர் - தெலுங்கு நாட்டு உழவர் . இவர்கள் குடியினராக இருக்கலாம் . ( குறு . கூடுச . ) கம்மர் காபு ரெட்டி வெலமர் தெலகர் கயமனார் - ஒரு தமிழ்ப் புலவர் கடைச்சங்க எனப்படுவர் . இவர்கள் முதலில் அரசர்க் மருவியவர் . இவர் பாலைத்திணையில் உடன் குப் போர்ச் சேவகராயிருந்து பின் உழவ போக்கையும் அதனை யடுத்த செவிலி சாயினர் . இவர்களின் பெண்மக்கள் அரக்க புலம்பல் நற்றாய் புலம்பல் மனைமருட்சி ரால் துன்புற்று லக்ஷ்மியைப் பிரார்த்திக்க கண்டோரிரக்கம் முதலாய புலம்பல்களை அவள் ஒரு கம்மல் கொடுக்க அவர்கள் யும் பலவாறாகச் சிறப்பித்துப் பாடவல்ல 100 - வருடம் அதை ஆராதிக்க அதிலிருந் வர் . அங்ஙனம் பாடிய பாடல்களனைத்தும் து பலவீரர் தோன்றி அரக்கரை அழித் கேட்போரின் கன்மனத்தையும் கரைக்கும் தனர் ஆதலால் இவர்களுக்கு இப்பெயர் தன்மையன . அகத்திலன்றிப் புறத்திலும் வந்தது என்பர் . அரசனது கம்மல் எதிரி புலம்பற்றுறையாகிய முதுபாலையைப் கைப்பட்டுக் காணாதபோது போர் செய்து பாடியுள்ளார் ( புறம் உடுச ) ( முதுபாலைகா காத்தவர் கம்மர் . போர்க்காற்றாது வெளிப் வலனிறப்ப ஏனையோர் புலம்பல் ) ஆகவே பட்டவர் வெலமர் . இவர்கள் கோத்திரம் இவர் இருதிணையிலும் புலம்பல் பாடவல் செட்டிபூலா குருகொல்லு குலகாலு உப் லவராய் விளங்குகிறார் அகம் காடு - ல் பாலா செருகு ஒல்லோட்லா எனமல்ல அன்னியும் திதியனும் பொருத்தனைக்கூறு என்பர் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) தலால் அவ்விருவர் காலத்துக்கும் பிற்பட் கம்மாளர் - இவர்கள் கம்மத் தொழில்களை டவராவார் . கழங்குக்குறி பார்க்கும் நெறி ' மேற்கொண் டிருத்தலால் இப்பெயர் யை வெகுதெளிவாகக் கூறியவர் இவரே கொண்டனர் . அன்றிக் கண்ணை ஆளுகிற அகம் - ககூடு அழிந்த பாலையை வளமுடை வர் எனும் பொருளில் கண்ணாளர் எனவும் யதாக்கிக்கூறும் இவரது ஆற்றல் மிகநன்று பெயர் பெற்றிருத்தல் கூடும் . இவர்கள் அகம் - உருகூ உடன் போக்கின் கண் அறத் தட்டார் கன்னார் தச்சர் கல்தச்சர் கரு தோடு நின்று போக்கினை மறுத்து அஞ்சு கம்ப டையால் குவிங்கிலாந்து . இது கடியன் -