அபிதான சிந்தாமணி

கமகன 342 - கமனியவன் இதன் கண்ணதென்று தெரிகின்றது. யோர் விருந்தாகுஞ் செய்திகூற மனைவி (திருவிளை.) | யார் பல பதார்த்தங்களுடன் அன்னஞ் கமகள் - வல்ல நூலறிவிலுைம் மதியினது சமைத்து வருகையில் தீப்பற்றமையால் பெருமையாலும், கல்லாத நூல்களையும், குமரனைப் புறக்கடையி லிருக்கும் எரி கற்றோர் வியப்பத்தந்துரைக்கும் புலவன். முட்டைகளைக் கொண்டுவரக் கூறினர். (வீரசோ .) குமரன் அங்ஙனம் எரிமூட்டைகளைக் கமடாசுரன் - விநாயகரது பிள்ளைப்பருவத் சேர்க்கையில் ஒரு பாம்பு தீண்டி இறந்த தில் ஆமையுருக்கொண்டு கொல்லும்படி னன். இதனை யறிந்த தாய் தந்தைய ரிரு வந்து அவரா லிறந்தவன். வரும் இதனைச் சாதுக்கள் அறியின் உணவு கமலக்கன்னி - இடும்பிக்கு ஒரு பெயர். கொள்ளாரென்று தொட்டிலிற் கிடத்தி வீமன் தேவிகளில் ஒருத்தி, விருந்தாக வந்த சாதுக்களை எதிர்கொண் கமலபாலிகை - இடிம்பை, பெசரித்து அன்னம் பரிமாறி உண்ணக் கமலமாலதை - கமலமாலினி. ஒரு வித்தி கூறினர். நாமதேவர் உண்ணத் தொடங் யாதர அரம்பை . கிப் பெருமாளைத் தியானிக்கப் பெருமாள் கமலமுனி- இவர் போகர் மாணாக்கருள் ஒரு தரிசனங் கொடாதிருக்க நோக்கி ஈண்டு வராம். இவர் பிறப்பாற் கம்மாளர் என் எதோ அதிசயம் உளதெனக்கண்டு உமது பர். இவர் சித்தருள் ஒருவர். இவர் செய்த குமரன் எம்மோடுட னுண்டாலன்றி நூல் (கமலமுனி (K00) எனும் வைத்திய உணவுகொள்ளோ மென்றனர். தாய் தந் நூல், இரேகைசாத்திரம். தையர் அவன் தொட்டிற்கணு றங்குவான் கமலநய நபட்டர் - தெய்வத்துக்காசு நம்பி உதவான் எனவுங் கேளாது, எழுப்ப என் களின் மருமகன். பெரியபிராட்டிக்குப் றனர். பின் தந்தையார் உறக்கம் தெளிந் புருஷன், இவரிடம் கோவிந்தபட்டர் திலன் என, நாமதேவர் கையிற் றாளங் உதித்தார். கொண்டு கண்ணனைக் குழந்தையை எழு கமலலோசனை- இவள் கீகடதேசத்துச் சித் ப்பவேண்டக் கணணன் தரிசனந்தந்து திரரதன் குமரி. முற்பிறப்பில் ஸ்ரீசைல பிள்ளையை எழுப்பினர். பிள்ளை எழுந் அர்ச்சகர் குமரியாய் அவர்க்குச் சிவார்ச் திருக்கத் தாய் தந்தையர் களித்து நடந் ஈனை நிமித்தம் உதவி புரிந்ததால் மறுபிறப் தவை கூறினர். பாகவதர்கள் களித்து பில் சிவத்யானத்துடன் பிறந்தவள். சித் அமுதுண்டு சென்றனர். திரர தனைக் காண்க. (சிவரஹ.) கமலாசுரன்-இவன் தேவரை வருத்த மல் கமலவதி - கோச்செங்கட் சோழனுக்குத் லாலர் எனுந் திருநாமத்துடன் எழுந்தரு தாய், இவள் தான் பிரசவவேதனைப் படு ளிய விநாயகமூர்த்தி யாகத்தில் மயிலுண் கையில் நிமித்திகர் இக்குமரன் இன்னும் டாக்கி அதனை வாகனமாகக்கொண்டு இவ ஒருநாழிகை பொறுத்துப் பிறக்கின் உலக னைச் சங்கரித்தனர். முழுதும் செங்கோல் செலுத்துவன் எனக் கமலாக்ஷன்- தாரகாசுரனுக்குப் புதல்வன். கூறக்கேட்டு அந்நாழிகை வருமளவும் திரிபுராதியர் மூவரில் ஒருவன். தன் கால்களைத் தூக்கி மேலே கட்டி கமலினி - திருக்கைலையில் பார்வதியாருக் வைக்கச்செய்து அந்த நாழிகைவரப் பிள் குப் பூத்தொடுத்துச் சாத்தும் தோழியருள் ளையைப் பெற்று என் கோச்செங்கண் ஒருத்தி. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளிடத்து ணனே என்று குழந்தையை யழைத்து ஆசைகொண்டு திருவாரூரில் பரவை நாய்ச் உயிர் நீங்கினவள். சியாராக உருத்திரகணிகையர் குலத்தி கமலாகார் - இவர் பண்டரிபுரத்திருந்த லவதரித்தவள், அரிதாசர். இவர் தம் பத்தினியுடன் பாக கமலை -1. விமலையின் றாய். வதரைப் பணிந்து அரிபத மறவாதிருக் 2. குந்து தீர்த்த ங்கரின் சாய். கும் நாட்களில் ஒருநாள் நாமதேவர், 3. இலக்ஷமிதேவிக்கு ஒரு பெயர். ஞானதேவர், கபீர் தாசர் முதலியோர் அரி கமலை பீடம் - சத்தி பீடங்களி லொன்று. பஜனை செய்யக்கேட்டுத் தம் புத்திரருடன் கமனப்புயங்கன் - சுவேதவதியின் கணவன். சென்று அவர்களை விருந்திற் கழைக்க கமனியவன் - போகர் இரசமெடுக்கச் அவர்கள் உடன்பட்டனர். தாசர் வீடடை) சென்றகாலத்துத் தடுத்த சிவகிங்கான். ந்து தம் மனைவியாரிடம் நாமதாசர் முதலி ) (போகர்.) மலாகார்வேர் தம் பத்தினியாவா திருக் . இலக்ஷமிடங்களி லொன என்
கமகன 342 - கமனியவன் இதன் கண்ணதென்று தெரிகின்றது . யோர் விருந்தாகுஞ் செய்திகூற மனைவி ( திருவிளை . ) | யார் பல பதார்த்தங்களுடன் அன்னஞ் கமகள் - வல்ல நூலறிவிலுைம் மதியினது சமைத்து வருகையில் தீப்பற்றமையால் பெருமையாலும் கல்லாத நூல்களையும் குமரனைப் புறக்கடையி லிருக்கும் எரி கற்றோர் வியப்பத்தந்துரைக்கும் புலவன் . முட்டைகளைக் கொண்டுவரக் கூறினர் . ( வீரசோ . ) குமரன் அங்ஙனம் எரிமூட்டைகளைக் கமடாசுரன் - விநாயகரது பிள்ளைப்பருவத் சேர்க்கையில் ஒரு பாம்பு தீண்டி இறந்த தில் ஆமையுருக்கொண்டு கொல்லும்படி னன் . இதனை யறிந்த தாய் தந்தைய ரிரு வந்து அவரா லிறந்தவன் . வரும் இதனைச் சாதுக்கள் அறியின் உணவு கமலக்கன்னி - இடும்பிக்கு ஒரு பெயர் . கொள்ளாரென்று தொட்டிலிற் கிடத்தி வீமன் தேவிகளில் ஒருத்தி விருந்தாக வந்த சாதுக்களை எதிர்கொண் கமலபாலிகை - இடிம்பை பெசரித்து அன்னம் பரிமாறி உண்ணக் கமலமாலதை - கமலமாலினி . ஒரு வித்தி கூறினர் . நாமதேவர் உண்ணத் தொடங் யாதர அரம்பை . கிப் பெருமாளைத் தியானிக்கப் பெருமாள் கமலமுனி - இவர் போகர் மாணாக்கருள் ஒரு தரிசனங் கொடாதிருக்க நோக்கி ஈண்டு வராம் . இவர் பிறப்பாற் கம்மாளர் என் எதோ அதிசயம் உளதெனக்கண்டு உமது பர் . இவர் சித்தருள் ஒருவர் . இவர் செய்த குமரன் எம்மோடுட னுண்டாலன்றி நூல் ( கமலமுனி ( K00 ) எனும் வைத்திய உணவுகொள்ளோ மென்றனர் . தாய் தந் நூல் இரேகைசாத்திரம் . தையர் அவன் தொட்டிற்கணு றங்குவான் கமலநய நபட்டர் - தெய்வத்துக்காசு நம்பி உதவான் எனவுங் கேளாது எழுப்ப என் களின் மருமகன் . பெரியபிராட்டிக்குப் றனர் . பின் தந்தையார் உறக்கம் தெளிந் புருஷன் இவரிடம் கோவிந்தபட்டர் திலன் என நாமதேவர் கையிற் றாளங் உதித்தார் . கொண்டு கண்ணனைக் குழந்தையை எழு கமலலோசனை - இவள் கீகடதேசத்துச் சித் ப்பவேண்டக் கணணன் தரிசனந்தந்து திரரதன் குமரி . முற்பிறப்பில் ஸ்ரீசைல பிள்ளையை எழுப்பினர் . பிள்ளை எழுந் அர்ச்சகர் குமரியாய் அவர்க்குச் சிவார்ச் திருக்கத் தாய் தந்தையர் களித்து நடந் ஈனை நிமித்தம் உதவி புரிந்ததால் மறுபிறப் தவை கூறினர் . பாகவதர்கள் களித்து பில் சிவத்யானத்துடன் பிறந்தவள் . சித் அமுதுண்டு சென்றனர் . திரர தனைக் காண்க . ( சிவரஹ . ) கமலாசுரன் - இவன் தேவரை வருத்த மல் கமலவதி - கோச்செங்கட் சோழனுக்குத் லாலர் எனுந் திருநாமத்துடன் எழுந்தரு தாய் இவள் தான் பிரசவவேதனைப் படு ளிய விநாயகமூர்த்தி யாகத்தில் மயிலுண் கையில் நிமித்திகர் இக்குமரன் இன்னும் டாக்கி அதனை வாகனமாகக்கொண்டு இவ ஒருநாழிகை பொறுத்துப் பிறக்கின் உலக னைச் சங்கரித்தனர் . முழுதும் செங்கோல் செலுத்துவன் எனக் கமலாக்ஷன் - தாரகாசுரனுக்குப் புதல்வன் . கூறக்கேட்டு அந்நாழிகை வருமளவும் திரிபுராதியர் மூவரில் ஒருவன் . தன் கால்களைத் தூக்கி மேலே கட்டி கமலினி - திருக்கைலையில் பார்வதியாருக் வைக்கச்செய்து அந்த நாழிகைவரப் பிள் குப் பூத்தொடுத்துச் சாத்தும் தோழியருள் ளையைப் பெற்று என் கோச்செங்கண் ஒருத்தி . சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளிடத்து ணனே என்று குழந்தையை யழைத்து ஆசைகொண்டு திருவாரூரில் பரவை நாய்ச் உயிர் நீங்கினவள் . சியாராக உருத்திரகணிகையர் குலத்தி கமலாகார் - இவர் பண்டரிபுரத்திருந்த லவதரித்தவள் அரிதாசர் . இவர் தம் பத்தினியுடன் பாக கமலை - 1 . விமலையின் றாய் . வதரைப் பணிந்து அரிபத மறவாதிருக் 2 . குந்து தீர்த்த ங்கரின் சாய் . கும் நாட்களில் ஒருநாள் நாமதேவர் 3 . இலக்ஷமிதேவிக்கு ஒரு பெயர் . ஞானதேவர் கபீர் தாசர் முதலியோர் அரி கமலை பீடம் - சத்தி பீடங்களி லொன்று . பஜனை செய்யக்கேட்டுத் தம் புத்திரருடன் கமனப்புயங்கன் - சுவேதவதியின் கணவன் . சென்று அவர்களை விருந்திற் கழைக்க கமனியவன் - போகர் இரசமெடுக்கச் அவர்கள் உடன்பட்டனர் . தாசர் வீடடை ) சென்றகாலத்துத் தடுத்த சிவகிங்கான் . ந்து தம் மனைவியாரிடம் நாமதாசர் முதலி ) ( போகர் . ) மலாகார்வேர் தம் பத்தினியாவா திருக் . இலக்ஷமிடங்களி லொன என்