அபிதான சிந்தாமணி

பீர்மதம் 31 கப்பிஞ்சி நாடு விடமடைந்த இரண்டு வேதியர்க்கு உபதோ ஊர் நிந்தனைக்குப் பயந்து இவனைக் காட் சிக்க அவ்வூர் வேதியர் பலரும் அவ்வேதி டில் விட்டுவிட்டனள். வழியிற் செல்லும் யரைத் துருக்கனிடம் உபதேசம் பெற் நூறு மகம்மது எனுந் துருக்கன் ஒருவன் றவனென்று அவன் பெண்ணுக்குப் புருட இக் குழந்தையை எடுத்துக் கபீர் என்று னும் மகனுக்கு மனைவியும் தரக்கூடாதெ பெயரிட்டு வளர்த்தனன். இவன் மதாபி னக் கட்டுபாடு செய்ய இருவரும் காசியடை லாஷை யுள்ளவனாய் ராமாநந்தரிடஞ் ந்து கபீரைவணங்கி நடந்தது கூறக் கபீர் சென்று தனக்கு உபதேசிக்க வேண்ட பெண்ணைக் குமரனுக்கு மணக்கவென அவர் நீ துருக்கன் என்று மறுக்கக் கண்டு அவ்வகைசெய்ய உடன்பட்டுச் செல்லு விசனமுற்று ஒருநாள் கங்கா தீரத்தில் கையில் ஊரார் ஒன்று சேர்ந்து இதேது உறங்குகையில் இராமாநந்தர் உஷக்காலத் அனியாயமென்று மகனுக்கு ஒரு பெண் தில் ஸ்நானத்திற்கு வருவோர் அறியாது ணையும் பெண்ணுக்கொரு மணமகனையும் மிதித்து ராம, ராம, மனுஷனை மிதித் மளித்து உறவாடினர். சில நாள் தரித்துக் தேன் என வருந்தக் கபீர் எழுந்து வணங் காசிக்குப் பதினாயிரம் வைணவர்கள் வந்து கக்கண்டு அவனுக்குத் தன் மதம் போதித் அன்னமிடுவாருளசோ வென்று கேட்கச் தனர். இவன் மதத்தில் ஆசாரமில்லை. சிலர் கபீர் தாசர் மனையகத்தைக் காட்டத் ஆனந்தமதத்தில் ஆசாரமுண்டு. மதக் தாசரிப்பதினாயிரவரை வணங்க அவர்கள் கொள்கை ஒவ்வொருவனும் மற்றவனைத் அன்னமுண்டோவெனத்தாசர் வேதியரை தன்னையொப்பப் பாவிக்க வேண்டும், பிரா இருக்கச்செய்து துளசி தாசனென்னும் ணிகளிடம் அன்புபாராட்ட வேண்டும், வணிகனிடஞ் சென்று பதினாயிரம் பாக கடவுளைப் பக்தி விச்வாசத்துடன் தியா இதருக்கு அன்னமளிக்கின் உனக்கு நல னிக்கவேண்டும். இவன் மாகரு கிராமத் னுண்டாகுமென அவ்வணிகன் உன்மனை தில் பரமபதம் அடைய, துருக்கரும் இந் வியை இன்றிரவு என்னிடம் வரச்செய் துக்களும் தேகத்தைத் தமதென்று வாதிட யின் அவ்வகை புரிவேனெனத் தாசர் அசரீரியாய்க் கபீரை மறைத்த வஸ்தி உடன்பட வணிகன் பதினாயிரம் பெய ரத்தை நீக்கிக் காண்க என்று ஒரு ஒலி ருக்குரிய சாமான்களை அளித்தனன். பாக உண்டாகக் கேட்டு அவ்வாறு பார்க்க வதருண்டு சென்றனர். தாசர் நடந்தவை தேகமில்லாது புஷ்பராசி கண்டு இருவ களை மனைவிக்குக்கூறி வணிகனிடம் ரும் அப்புஷ்பங்களைப் பங்குசெய்து துருக் மனைவியாரை அனுப்ப வணிகன் மகிழ்ந்தி கர் கோரியும் இந்துக்கள் மடமும் கட்டு ருக்கையில் பெருமாள் ஊரதிகாரிபோல் வித்தனர். (சகலார்த்த சங்கிரகம்.) உருக்கொண்டு வணிகனையடைந்து மருகபோதலோமன் - விலோமதநயனுக்குக் ட்டி என் தங்கையாகிய கற்புடையாளை குமரன். எண்ணினையென மருட்ட அவன் நடுங் கபோதரோமன்- சிபியின் புத்ரன். (பார.) கித் தாசர் மனைவியாரின் காலில் பணிய கபோதவன்- கத்துரு குமரன், நாகன், ஊரதிகாரியாகிய பெருமாள், துணையாக கபோதன் - கருடபுத்ரன். (பாரதம்.) வந்து அம்மையாரை வீட்டில் விட்டு கப்பி- இது மரத்தாலும் இரும்பிலுைம் மறைந்தனர். தாசர் மனைவியாரைக் கண்டு இரண்டு பக்கங்களைத் தனக்கு ஆதாரமா என் சொற்கடந்து என் வந்தனையெனப் கக்கொண்ட நடுவில் ஆணிபொருந்திய பத்தினியார் நடந்தவை கூறத் தாசர் சக்கரம், பூமியிலுள்ள கனப் பொருளை ஊரதிகாரியிடஞ் சென்று கேட்க அதி உயரக் கொண்டு செல்ல உதவுவது. காரி நான் ஒன்றுமறியே னெனத் தாசரிது கப்பிஞ் சிநாடு - இது பாண்டிவள நாட்டி இராமகாரியமென வணிகனிடஞ் சென்று லுள்ள சிறு நாடுகளுள் ஒன்று. பண் பெருமாளை ஊரதிகாரி யெனக் கண்டு டைக்காலத்தில் ஒரு பாண்டியன் சோழ வருந்தினாய் என, உமதருளால் இராம னொருவனைக் கொன்று களவேள்வி செய் னைத் தரிசித்தேனென அரிநாமங்கூறத் தற்கு இடமா விருந்தது பற்றி இது இப் தாசரும் மனை சென்று மகிழ்ந்திருந்தனர். பெயர் பெற்றது. காட்டு நாடெனவும் நபீர்மதம் - இவன் காசிபட்டணத்தில் கிறி கூறப்படும். இந்தாடு, மூவரையன் வண் ஸ்து பிறந்த (கச) வது சகத்தில் ஒரு ணத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது; மதுரைக்கு பார்ப்பன விதவைக்குப் பிறந்தவன். தாய் கிழக்கேயுள்ள வீரசோழ னென்னுமூர்
பீர்மதம் 31 கப்பிஞ்சி நாடு விடமடைந்த இரண்டு வேதியர்க்கு உபதோ ஊர் நிந்தனைக்குப் பயந்து இவனைக் காட் சிக்க அவ்வூர் வேதியர் பலரும் அவ்வேதி டில் விட்டுவிட்டனள் . வழியிற் செல்லும் யரைத் துருக்கனிடம் உபதேசம் பெற் நூறு மகம்மது எனுந் துருக்கன் ஒருவன் றவனென்று அவன் பெண்ணுக்குப் புருட இக் குழந்தையை எடுத்துக் கபீர் என்று னும் மகனுக்கு மனைவியும் தரக்கூடாதெ பெயரிட்டு வளர்த்தனன் . இவன் மதாபி னக் கட்டுபாடு செய்ய இருவரும் காசியடை லாஷை யுள்ளவனாய் ராமாநந்தரிடஞ் ந்து கபீரைவணங்கி நடந்தது கூறக் கபீர் சென்று தனக்கு உபதேசிக்க வேண்ட பெண்ணைக் குமரனுக்கு மணக்கவென அவர் நீ துருக்கன் என்று மறுக்கக் கண்டு அவ்வகைசெய்ய உடன்பட்டுச் செல்லு விசனமுற்று ஒருநாள் கங்கா தீரத்தில் கையில் ஊரார் ஒன்று சேர்ந்து இதேது உறங்குகையில் இராமாநந்தர் உஷக்காலத் அனியாயமென்று மகனுக்கு ஒரு பெண் தில் ஸ்நானத்திற்கு வருவோர் அறியாது ணையும் பெண்ணுக்கொரு மணமகனையும் மிதித்து ராம ராம மனுஷனை மிதித் மளித்து உறவாடினர் . சில நாள் தரித்துக் தேன் என வருந்தக் கபீர் எழுந்து வணங் காசிக்குப் பதினாயிரம் வைணவர்கள் வந்து கக்கண்டு அவனுக்குத் தன் மதம் போதித் அன்னமிடுவாருளசோ வென்று கேட்கச் தனர் . இவன் மதத்தில் ஆசாரமில்லை . சிலர் கபீர் தாசர் மனையகத்தைக் காட்டத் ஆனந்தமதத்தில் ஆசாரமுண்டு . மதக் தாசரிப்பதினாயிரவரை வணங்க அவர்கள் கொள்கை ஒவ்வொருவனும் மற்றவனைத் அன்னமுண்டோவெனத்தாசர் வேதியரை தன்னையொப்பப் பாவிக்க வேண்டும் பிரா இருக்கச்செய்து துளசி தாசனென்னும் ணிகளிடம் அன்புபாராட்ட வேண்டும் வணிகனிடஞ் சென்று பதினாயிரம் பாக கடவுளைப் பக்தி விச்வாசத்துடன் தியா இதருக்கு அன்னமளிக்கின் உனக்கு நல னிக்கவேண்டும் . இவன் மாகரு கிராமத் னுண்டாகுமென அவ்வணிகன் உன்மனை தில் பரமபதம் அடைய துருக்கரும் இந் வியை இன்றிரவு என்னிடம் வரச்செய் துக்களும் தேகத்தைத் தமதென்று வாதிட யின் அவ்வகை புரிவேனெனத் தாசர் அசரீரியாய்க் கபீரை மறைத்த வஸ்தி உடன்பட வணிகன் பதினாயிரம் பெய ரத்தை நீக்கிக் காண்க என்று ஒரு ஒலி ருக்குரிய சாமான்களை அளித்தனன் . பாக உண்டாகக் கேட்டு அவ்வாறு பார்க்க வதருண்டு சென்றனர் . தாசர் நடந்தவை தேகமில்லாது புஷ்பராசி கண்டு இருவ களை மனைவிக்குக்கூறி வணிகனிடம் ரும் அப்புஷ்பங்களைப் பங்குசெய்து துருக் மனைவியாரை அனுப்ப வணிகன் மகிழ்ந்தி கர் கோரியும் இந்துக்கள் மடமும் கட்டு ருக்கையில் பெருமாள் ஊரதிகாரிபோல் வித்தனர் . ( சகலார்த்த சங்கிரகம் . ) உருக்கொண்டு வணிகனையடைந்து மருகபோதலோமன் - விலோமதநயனுக்குக் ட்டி என் தங்கையாகிய கற்புடையாளை குமரன் . எண்ணினையென மருட்ட அவன் நடுங் கபோதரோமன் - சிபியின் புத்ரன் . ( பார . ) கித் தாசர் மனைவியாரின் காலில் பணிய கபோதவன் - கத்துரு குமரன் நாகன் ஊரதிகாரியாகிய பெருமாள் துணையாக கபோதன் - கருடபுத்ரன் . ( பாரதம் . ) வந்து அம்மையாரை வீட்டில் விட்டு கப்பி - இது மரத்தாலும் இரும்பிலுைம் மறைந்தனர் . தாசர் மனைவியாரைக் கண்டு இரண்டு பக்கங்களைத் தனக்கு ஆதாரமா என் சொற்கடந்து என் வந்தனையெனப் கக்கொண்ட நடுவில் ஆணிபொருந்திய பத்தினியார் நடந்தவை கூறத் தாசர் சக்கரம் பூமியிலுள்ள கனப் பொருளை ஊரதிகாரியிடஞ் சென்று கேட்க அதி உயரக் கொண்டு செல்ல உதவுவது . காரி நான் ஒன்றுமறியே னெனத் தாசரிது கப்பிஞ் சிநாடு - இது பாண்டிவள நாட்டி இராமகாரியமென வணிகனிடஞ் சென்று லுள்ள சிறு நாடுகளுள் ஒன்று . பண் பெருமாளை ஊரதிகாரி யெனக் கண்டு டைக்காலத்தில் ஒரு பாண்டியன் சோழ வருந்தினாய் என உமதருளால் இராம னொருவனைக் கொன்று களவேள்வி செய் னைத் தரிசித்தேனென அரிநாமங்கூறத் தற்கு இடமா விருந்தது பற்றி இது இப் தாசரும் மனை சென்று மகிழ்ந்திருந்தனர் . பெயர் பெற்றது . காட்டு நாடெனவும் நபீர்மதம் - இவன் காசிபட்டணத்தில் கிறி கூறப்படும் . இந்தாடு மூவரையன் வண் ஸ்து பிறந்த ( கச ) வது சகத்தில் ஒரு ணத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது ; மதுரைக்கு பார்ப்பன விதவைக்குப் பிறந்தவன் . தாய் கிழக்கேயுள்ள வீரசோழ னென்னுமூர்