அபிதான சிந்தாமணி

கபீர்தாசர் - 340 கபீர்தாசர் கொடுப்பாரிலாமையாலும் திருடிக்கொண் எனக்கு உபதேசிக்க வேண்டுமென வே வோக் கூறக் கபீரும் கமாலும் ஒருகடைக் ண்ட மீண்டும் மறுத்தமை யெண்ணி எவ் குள் கன்னம் வைக்கக் கமால் உள்புகுந்து வகையினும் இவர் திருவடி முடிமேல் வேண்டிய தானியத்தைக் களவாடித் தொ படப் பெறுவேனென்று இராமாநந்தர் ளைவழி புகுந்து வருகையில் சொந்தக்கா கங்கையாடச் செல்லும் வழியில் குழி 'ரன் காலைப் பிடித்துக்கொள்ளக் கமால் யொன்று தோண்டி அக்குழியில் உடல் தானியத்தைத் தந்தையிடங் கொடுத்து அனைத்தும் புதையத் தலையை மேல்வைத் என்காலை உடையவன் பிடித்துக்கொண் துக் கொண்டிருந்தனர். இராமாநந்தர் கங் டமையால் என் தலையைக் கொண்டுபோக கையாட விடியற் காலையிற் செல்லும் வெனக் கபீர் அவ்வகைத் தலையை வெட்டி போது இவரது அடி தாசரது முடியிற் யெடுத்துக்கொண்டு வீடுபோய்ச் சேர்ந்து பட்டது. உடனே ராமாநந்தர் எவர் தலை நடந்ததை மனைவிக்குக் கூறினர். மனைவி யோ என் காலிற் பட்டதென வருந்தி குமாற்கு விசனமடைந்து அதிதிகளுக்கு இராமா என்றனர். உடனே தாசர் குரு அன்னமருத்தினள். விடிந்தபின் அதிதிகள் வே உமது திருவடிகள் என் தலையிற்படப் மூவரும் ஸ்நானத்திற்குச் சென்றனர். செ பெற்றேன். இராம நாமமும் பெற்றே ட்டி விடிந்தபின் அரசனுக் கறிவிக்க அர னெனக் களிப்படைந்து துதித்தனர். பின் சன் சவத்தைக் கழுவேற்றக் கட்டளையிட் தாசர் இராமாநந்தர் சீடனெனக் கீர்த்தனை 'டனன். அரசன் கட்டளைப்படி சவத்தைக் கள் பாடிவருகையில் இராமாநந்தர் இவன் கழுவேற்றுகையில் கபீர் மனை வியுடனும், குணத்தை யறிவோமெனத் தமது பாது ரீராடிச் சென்றுண்டு வந்த மூவருடனும் கையா விரத்தங்காணத் தாசரது தலையி எழுவேற்று தலைக் காணச் சென்றனர். லடித்து நாமுனக் குபதேசிக்காம விருத் சவமிம்மூன்று அதிதிகளைக் கண்டு அஞ் தும் என் நம் சீடனெனப் பேசுகின்ற சலி செய்ய அதிதிகள் மூவரும் சவம் எங் யெனத் தாசர் தேவர் தாள் என் முடியிற் களைக்கண்டு வணங்குவ தென்னெனக் கபீ பட்ட துண்டு, தேவர் இராமநாமம் கூறிய ரைக்கேட்கக் கபீர் இறந்தவன் பாகவதனா துண்டு, எல்லாருங்காண இப்போது மிதி விருக்கக் கூடும் அத்தகையரைக் கண்டஞ் யடியா லென்றலயில் அறைந்ததுண் சலிக்கின்றானென இவனார் என்னக் கபீர் டென வணங்க இராமாநந்தர் இவரது நடந்தவைகூற அதிதிகள் தாயை நோக் அன்பிற்குக் களித்துச் சிரத்தில் கரம் இத் தலையைக் கொண்டுவரக் கட்டளையிட வைத்து அவரது காதில் கிருஷ்ணநாம அவளவ்வகை கொண்டுவர அவர்களத் த்தை உபதேசித்து மனையடைந்தனர். தலையை முண்டத்தில் பொருத்தித் தலை தாசரும் தமதிருக்கை சேர்ந்தனர். இவ் மேல் தண்டத்தை வைத்து உயிர் பெறுக வகை இருக்கையில் இவரிடம் பொறாமை வெனக் கமால் உயிர்பெற்று அதிதிகளை கொண்ட சிலர் குமரனைக் கொன்றான் வணங்கித் தாயுடன் வீட்டை யடைந்த பாகவதவேடம் பூண்டு நடிக்கின்றான் இவ னன், மற்றொருநாள் கடைத்தெருவின் னது வன்மையறிவோமெனப் பல பாக வழியாகப் பஜனை செய்து கொண்டு வரும் வதர்க்கும் சமாராதனையெனக் கடிதம் கையில் மாவரைத்துக் கொண்டிருந்த எழுதி நாள் குறிப்பிட்டுக் கபீர்தாசர் எழு ஒருத்தி அழுது கொண்டிருக்கப் பாகவதர் தியதாகத் தெரிவித்தனர். பாகவதர் கண்டு எனழுகின் றனையென அவள் இந்த அனைவரும் ஒருங்கு ஒருநாளில் வரத் யந்திரத்தில் அரைபடும் அரிசியைப்போல் தாசர் பேராநந்தங் கொண்டவராய் வண பிறவியெனுந் திகிரியாலுயிர் அரைபடு ங்கியிருக்கையில் பெருமாள், வந்தவர்க்கு கின்றதென அழுகிறேனெனக் கேட்டு விருந்தளிக்காவிடின் தீமையாமென மகிழ்ந்து வீடடைந்து ஆசாரியரால் ஞான எண்ணி ஒவ்வொரு பாகவ தரிடமும் மடைய வேண்டுமென்னு மெண்ணமடைந் 'ஒவ்வொரு கபீராக இருந்து விருந்து முத தவராய் இராமாநந்தர் என்பவரையடை லிய உபசாரங்க ளியற்றி வருகையில் தீய ந்து தமக்கு உபதேசிக்க வேண்டத் துருக் வர்கள் கண்டு அஞ்சி உமது செய்தி அறி கர் சாதிய ராகிய உமக்கு நாம் உபதேசிக் யாது செய்த குற்றத்தைப் பொறுக்கவென கோமென மறுக்கத் தாசர் மீண்டு திரி வேண்டிச் சென்றனர். பின் தாசர் சேது காண சுத்தமடைந்து உம்மிட மடைந்த யாத்திரை செய்யவெண்ணி வந்து அவ்
கபீர்தாசர் - 340 கபீர்தாசர் கொடுப்பாரிலாமையாலும் திருடிக்கொண் எனக்கு உபதேசிக்க வேண்டுமென வே வோக் கூறக் கபீரும் கமாலும் ஒருகடைக் ண்ட மீண்டும் மறுத்தமை யெண்ணி எவ் குள் கன்னம் வைக்கக் கமால் உள்புகுந்து வகையினும் இவர் திருவடி முடிமேல் வேண்டிய தானியத்தைக் களவாடித் தொ படப் பெறுவேனென்று இராமாநந்தர் ளைவழி புகுந்து வருகையில் சொந்தக்கா கங்கையாடச் செல்லும் வழியில் குழி ' ரன் காலைப் பிடித்துக்கொள்ளக் கமால் யொன்று தோண்டி அக்குழியில் உடல் தானியத்தைத் தந்தையிடங் கொடுத்து அனைத்தும் புதையத் தலையை மேல்வைத் என்காலை உடையவன் பிடித்துக்கொண் துக் கொண்டிருந்தனர் . இராமாநந்தர் கங் டமையால் என் தலையைக் கொண்டுபோக கையாட விடியற் காலையிற் செல்லும் வெனக் கபீர் அவ்வகைத் தலையை வெட்டி போது இவரது அடி தாசரது முடியிற் யெடுத்துக்கொண்டு வீடுபோய்ச் சேர்ந்து பட்டது . உடனே ராமாநந்தர் எவர் தலை நடந்ததை மனைவிக்குக் கூறினர் . மனைவி யோ என் காலிற் பட்டதென வருந்தி குமாற்கு விசனமடைந்து அதிதிகளுக்கு இராமா என்றனர் . உடனே தாசர் குரு அன்னமருத்தினள் . விடிந்தபின் அதிதிகள் வே உமது திருவடிகள் என் தலையிற்படப் மூவரும் ஸ்நானத்திற்குச் சென்றனர் . செ பெற்றேன் . இராம நாமமும் பெற்றே ட்டி விடிந்தபின் அரசனுக் கறிவிக்க அர னெனக் களிப்படைந்து துதித்தனர் . பின் சன் சவத்தைக் கழுவேற்றக் கட்டளையிட் தாசர் இராமாநந்தர் சீடனெனக் கீர்த்தனை ' டனன் . அரசன் கட்டளைப்படி சவத்தைக் கள் பாடிவருகையில் இராமாநந்தர் இவன் கழுவேற்றுகையில் கபீர் மனை வியுடனும் குணத்தை யறிவோமெனத் தமது பாது ரீராடிச் சென்றுண்டு வந்த மூவருடனும் கையா விரத்தங்காணத் தாசரது தலையி எழுவேற்று தலைக் காணச் சென்றனர் . லடித்து நாமுனக் குபதேசிக்காம விருத் சவமிம்மூன்று அதிதிகளைக் கண்டு அஞ் தும் என் நம் சீடனெனப் பேசுகின்ற சலி செய்ய அதிதிகள் மூவரும் சவம் எங் யெனத் தாசர் தேவர் தாள் என் முடியிற் களைக்கண்டு வணங்குவ தென்னெனக் கபீ பட்ட துண்டு தேவர் இராமநாமம் கூறிய ரைக்கேட்கக் கபீர் இறந்தவன் பாகவதனா துண்டு எல்லாருங்காண இப்போது மிதி விருக்கக் கூடும் அத்தகையரைக் கண்டஞ் யடியா லென்றலயில் அறைந்ததுண் சலிக்கின்றானென இவனார் என்னக் கபீர் டென வணங்க இராமாநந்தர் இவரது நடந்தவைகூற அதிதிகள் தாயை நோக் அன்பிற்குக் களித்துச் சிரத்தில் கரம் இத் தலையைக் கொண்டுவரக் கட்டளையிட வைத்து அவரது காதில் கிருஷ்ணநாம அவளவ்வகை கொண்டுவர அவர்களத் த்தை உபதேசித்து மனையடைந்தனர் . தலையை முண்டத்தில் பொருத்தித் தலை தாசரும் தமதிருக்கை சேர்ந்தனர் . இவ் மேல் தண்டத்தை வைத்து உயிர் பெறுக வகை இருக்கையில் இவரிடம் பொறாமை வெனக் கமால் உயிர்பெற்று அதிதிகளை கொண்ட சிலர் குமரனைக் கொன்றான் வணங்கித் தாயுடன் வீட்டை யடைந்த பாகவதவேடம் பூண்டு நடிக்கின்றான் இவ னன் மற்றொருநாள் கடைத்தெருவின் னது வன்மையறிவோமெனப் பல பாக வழியாகப் பஜனை செய்து கொண்டு வரும் வதர்க்கும் சமாராதனையெனக் கடிதம் கையில் மாவரைத்துக் கொண்டிருந்த எழுதி நாள் குறிப்பிட்டுக் கபீர்தாசர் எழு ஒருத்தி அழுது கொண்டிருக்கப் பாகவதர் தியதாகத் தெரிவித்தனர் . பாகவதர் கண்டு எனழுகின் றனையென அவள் இந்த அனைவரும் ஒருங்கு ஒருநாளில் வரத் யந்திரத்தில் அரைபடும் அரிசியைப்போல் தாசர் பேராநந்தங் கொண்டவராய் வண பிறவியெனுந் திகிரியாலுயிர் அரைபடு ங்கியிருக்கையில் பெருமாள் வந்தவர்க்கு கின்றதென அழுகிறேனெனக் கேட்டு விருந்தளிக்காவிடின் தீமையாமென மகிழ்ந்து வீடடைந்து ஆசாரியரால் ஞான எண்ணி ஒவ்வொரு பாகவ தரிடமும் மடைய வேண்டுமென்னு மெண்ணமடைந் ' ஒவ்வொரு கபீராக இருந்து விருந்து முத தவராய் இராமாநந்தர் என்பவரையடை லிய உபசாரங்க ளியற்றி வருகையில் தீய ந்து தமக்கு உபதேசிக்க வேண்டத் துருக் வர்கள் கண்டு அஞ்சி உமது செய்தி அறி கர் சாதிய ராகிய உமக்கு நாம் உபதேசிக் யாது செய்த குற்றத்தைப் பொறுக்கவென கோமென மறுக்கத் தாசர் மீண்டு திரி வேண்டிச் சென்றனர் . பின் தாசர் சேது காண சுத்தமடைந்து உம்மிட மடைந்த யாத்திரை செய்யவெண்ணி வந்து அவ்