அபிதான சிந்தாமணி

கண்ணப்ப முதலியார் 331 கதப்பிள்ளைச்சாக்கனர் கண்ணப்ப, என்னன் புடைத் தோன்றல் கண்ணுடையவள்ளலார் - திருஞான சம் நில்லு கண்ணப்ப." என்று திருவாய் பந்த சுவாமிகள் திருவருள் பெற்றவர். மலர்ந்து தமது திருக்கரத்தாற் பற்றிக் | இவர் செய்த நூல் ஒழிவிலொடுக்கம், மா கொண்டு தமக்கு வலப்பு றமிருக்கும் பிற யாப் பிரலாபம். (ஒழிவிலொடுக்கம்: ) வாப்பே றளித்தனர். இவர் ஆறு நாட்க கண்ணுவர்-1 அப்பிரதிர தன்குமரர். இவர் ளில் முத்தியடைந்தவர். சிவமூர்த்தி வழங் குமார் மேதாதி. விசுவாமித்திரர் மேன கிய கண்ணப்பன் என்ற திருநாமமே இவ கையிடம் உதித்த குமரியாகிய சகுந்தலை ருக்கு வழங்கியது. இதற்கு முன் சன்மத் யை வளர்த்தவர். இவர் தவத்திலிருக் - தில் இவரை அர்ச்சுனன் என்பர். (பெரிய கையில் இவரைப் புற்று மூடி இவர்மீது புராணம்.) ஒரு மூங்கில் முளைத்தது. இதைப் பிர கண்ணப்பழதலியார்--திருவெண்ணெய் நல் மன் மூன்று விற்களாக்கி முறையே லூர்ச் சடைப்யப முதலியாரின் சகோதரர். காண்டீபம் என்பதைத் தான் வைத்துக் கண்ணம்புல்லனர்- கருவூர் கண்ணம்புல்ல கொண்டு, மற்றொன்றுக்குப் பினாகமெனப் னார் என்பவர் இவரே. இவரது ஊர் பெயரிட்டுச் சிவமூர்த்திக்கும், சார்ங்கமெ கருவூர், கண்ணன் தந்தைபெயர். புல்லன் னப் பெயரிட்டு மூன்றாவதனை விஷ்ணு இயற்பெயர். நெய்தற்றிணையும், பாலைத் மூர்த்திக்குக் கொடுத்தனர். இவர் பனங் திணையும் பாடியுள்ளார். புணர்ந்துடன் காட்டூரில் சிவமூர்த்திக்குப் பனம்பழம் போகக்கண்ட செவிலி சுரத்திடை மறவர் நிவேதித்தனர். இவர் மகாவிஷ்ணுவை நிறை கொணர்ந்துய்ப்பதும் அங்கு அவர் மானிடரா யவதரிக்கவும் மகாலகூமியை முழங்கும் முழக்கமும் கேட்டு என்பேதை மானாக அவதரிக்கவும் சாபம் தர இவர்க பாங்ஙனம் வைகுமோவென்று புலம்புவ ளுள் விஷ்ணு சிவமுனிவராகவும் இலக் தாக விரித்துக்கூறி யுள்ளார். அகம் காக குமி மானாகவும் பிறந்தனர். (தணிகைப் இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் கருக புராணம்). ஒருமுறை துச்சயனுக்குப் ஆம் பாடலொன்றும் அகத்திலொன்றுமாக பரத்தையைப் புணர்ந்த தோஷம் நீங்க இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. வேள்வி செய்வித்தவர். இவர் குமார் கண்ணவாணிபமகநஷிகோத்ரன்- வேளா போதாயனர். என் பிள்ளைக்காகத் தன் குமரனைப் பாண் 2. மகத தேசாதிபதியாகிய தேவபூதி டியன் சபையில் வாளால் எறிந்து கீர்த்தி யின் மந்திரி. இவன் தன் அரசனைக் கொ பெற்றவன். ன்று இராச்சிய மடைந்தனன். இவனு கண்ணன் - கிருஷ்ணனைக் காண்க. க்கு வாசுதேவன் எனவும் பெயர். இவன் கண்கான்-இவர் கடைச்சங்க மருவிய புல குமரன் பூமித்திரன். வர்களிலொருவர். (குறு - உசச.) கண்படை நிலை - உயரிய தேரான் மிக்க கண்ணன் சேந்தனார் - சாத்தந்தை தயார் கும் பகைவர் சேனைபொடி படச்செல்லும் கடுந் ரர். திணைமொழி யைம்பது இயற்றியவர். தேரினையுடைய வேந்தனது துயிலைமிகுத் கண்ணாடி - சிகிமுகிக்கல்லின் பொடியை தது. வென்று பூமியைக் கைக்கொண்ட ஒருவிதச்செடியின் சாம்பலுடன் சேர்த்து சினமன்னன் உறக்கத்தை மிகுத்தது. உருக்கினால் சண்ணாடி ஆகிறது. சாதா (பு-வெ -பாடாண்). ரணமான வெள்ளைக்கண்ணாடி வெள்ளை கண்வராச்ரமம் லக்ஷ்மணபுரிக் கருகிலு சணமால் மணலும் உவர்மண்ணும் சுண்ணாம்பும் -ள்ள காடு, Biguour in Lucknow, West சேர்த்துப் பெருந்தீயிட்டு உருக்கினால் | of Aya-dhya. உண்டாகிறது. கறுப்பு புட்டிகள், ஆற் கதகரும் பாத்வாசரும் - இவர்கள் ஒருவருக் றுப்பருமணலும் சவர்க்காரமும் சேர்த்துச் | கொருவர் தம் மனைவியரை மாற்றிக்கொ செய்யப்படுகின்றன. கண்ணாடிகளுக்குப் ண்டவர்கள். (வைத்தியநாத தீக்ஷி தீயம்.) பளபளப்பு உண்டாதற்கு வங்கபஸ்பம் கதப்பிள்ளைச்சாத்தனார் --இவர் கருவூர்கதப் சேர்ப்பார்கள். வெவ்வேறு வர்ணக்கண் பிள்ளைச் சாத்தனாரெனவும் கதப்பிள்ளை ணாடிகள் செய்தற்கு அவற்றிற்கு வேண் யெனவும், கருவூர் கதப்பிள்ளை யெனவும் டிய உலோக பஸ்பங்களைச் சேர்ப்பார்கள். பலவாறாகக் கூறப்படுவார். இவர் இயற் இதைப் பல உருவமாகப் பல கருவிகளைக் பெயர் காத்தனாரென்பதே. சேரமான் கொண்டு செய்வர். சேனாதிபதி பிட்டங்கொற்றனைப் பரிசில்
கண்ணப்ப முதலியார் 331 கதப்பிள்ளைச்சாக்கனர் கண்ணப்ப என்னன் புடைத் தோன்றல் கண்ணுடையவள்ளலார் - திருஞான சம் நில்லு கண்ணப்ப . என்று திருவாய் பந்த சுவாமிகள் திருவருள் பெற்றவர் . மலர்ந்து தமது திருக்கரத்தாற் பற்றிக் | இவர் செய்த நூல் ஒழிவிலொடுக்கம் மா கொண்டு தமக்கு வலப்பு றமிருக்கும் பிற யாப் பிரலாபம் . ( ஒழிவிலொடுக்கம் : ) வாப்பே றளித்தனர் . இவர் ஆறு நாட்க கண்ணுவர் - 1 அப்பிரதிர தன்குமரர் . இவர் ளில் முத்தியடைந்தவர் . சிவமூர்த்தி வழங் குமார் மேதாதி . விசுவாமித்திரர் மேன கிய கண்ணப்பன் என்ற திருநாமமே இவ கையிடம் உதித்த குமரியாகிய சகுந்தலை ருக்கு வழங்கியது . இதற்கு முன் சன்மத் யை வளர்த்தவர் . இவர் தவத்திலிருக் - தில் இவரை அர்ச்சுனன் என்பர் . ( பெரிய கையில் இவரைப் புற்று மூடி இவர்மீது புராணம் . ) ஒரு மூங்கில் முளைத்தது . இதைப் பிர கண்ணப்பழதலியார் - - திருவெண்ணெய் நல் மன் மூன்று விற்களாக்கி முறையே லூர்ச் சடைப்யப முதலியாரின் சகோதரர் . காண்டீபம் என்பதைத் தான் வைத்துக் கண்ணம்புல்லனர் - கருவூர் கண்ணம்புல்ல கொண்டு மற்றொன்றுக்குப் பினாகமெனப் னார் என்பவர் இவரே . இவரது ஊர் பெயரிட்டுச் சிவமூர்த்திக்கும் சார்ங்கமெ கருவூர் கண்ணன் தந்தைபெயர் . புல்லன் னப் பெயரிட்டு மூன்றாவதனை விஷ்ணு இயற்பெயர் . நெய்தற்றிணையும் பாலைத் மூர்த்திக்குக் கொடுத்தனர் . இவர் பனங் திணையும் பாடியுள்ளார் . புணர்ந்துடன் காட்டூரில் சிவமூர்த்திக்குப் பனம்பழம் போகக்கண்ட செவிலி சுரத்திடை மறவர் நிவேதித்தனர் . இவர் மகாவிஷ்ணுவை நிறை கொணர்ந்துய்ப்பதும் அங்கு அவர் மானிடரா யவதரிக்கவும் மகாலகூமியை முழங்கும் முழக்கமும் கேட்டு என்பேதை மானாக அவதரிக்கவும் சாபம் தர இவர்க பாங்ஙனம் வைகுமோவென்று புலம்புவ ளுள் விஷ்ணு சிவமுனிவராகவும் இலக் தாக விரித்துக்கூறி யுள்ளார் . அகம் காக குமி மானாகவும் பிறந்தனர் . ( தணிகைப் இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் கருக புராணம் ) . ஒருமுறை துச்சயனுக்குப் ஆம் பாடலொன்றும் அகத்திலொன்றுமாக பரத்தையைப் புணர்ந்த தோஷம் நீங்க இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . வேள்வி செய்வித்தவர் . இவர் குமார் கண்ணவாணிபமகநஷிகோத்ரன் - வேளா போதாயனர் . என் பிள்ளைக்காகத் தன் குமரனைப் பாண் 2 . மகத தேசாதிபதியாகிய தேவபூதி டியன் சபையில் வாளால் எறிந்து கீர்த்தி யின் மந்திரி . இவன் தன் அரசனைக் கொ பெற்றவன் . ன்று இராச்சிய மடைந்தனன் . இவனு கண்ணன் - கிருஷ்ணனைக் காண்க . க்கு வாசுதேவன் எனவும் பெயர் . இவன் கண்கான் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய புல குமரன் பூமித்திரன் . வர்களிலொருவர் . ( குறு - உசச . ) கண்படை நிலை - உயரிய தேரான் மிக்க கண்ணன் சேந்தனார் - சாத்தந்தை தயார் கும் பகைவர் சேனைபொடி படச்செல்லும் கடுந் ரர் . திணைமொழி யைம்பது இயற்றியவர் . தேரினையுடைய வேந்தனது துயிலைமிகுத் கண்ணாடி - சிகிமுகிக்கல்லின் பொடியை தது . வென்று பூமியைக் கைக்கொண்ட ஒருவிதச்செடியின் சாம்பலுடன் சேர்த்து சினமன்னன் உறக்கத்தை மிகுத்தது . உருக்கினால் சண்ணாடி ஆகிறது . சாதா ( பு - வெ - பாடாண் ) . ரணமான வெள்ளைக்கண்ணாடி வெள்ளை கண்வராச்ரமம் லக்ஷ்மணபுரிக் கருகிலு சணமால் மணலும் உவர்மண்ணும் சுண்ணாம்பும் - ள்ள காடு Biguour in Lucknow West சேர்த்துப் பெருந்தீயிட்டு உருக்கினால் | of Aya - dhya . உண்டாகிறது . கறுப்பு புட்டிகள் ஆற் கதகரும் பாத்வாசரும் - இவர்கள் ஒருவருக் றுப்பருமணலும் சவர்க்காரமும் சேர்த்துச் | கொருவர் தம் மனைவியரை மாற்றிக்கொ செய்யப்படுகின்றன . கண்ணாடிகளுக்குப் ண்டவர்கள் . ( வைத்தியநாத தீக்ஷி தீயம் . ) பளபளப்பு உண்டாதற்கு வங்கபஸ்பம் கதப்பிள்ளைச்சாத்தனார் - - இவர் கருவூர்கதப் சேர்ப்பார்கள் . வெவ்வேறு வர்ணக்கண் பிள்ளைச் சாத்தனாரெனவும் கதப்பிள்ளை ணாடிகள் செய்தற்கு அவற்றிற்கு வேண் யெனவும் கருவூர் கதப்பிள்ளை யெனவும் டிய உலோக பஸ்பங்களைச் சேர்ப்பார்கள் . பலவாறாகக் கூறப்படுவார் . இவர் இயற் இதைப் பல உருவமாகப் பல கருவிகளைக் பெயர் காத்தனாரென்பதே . சேரமான் கொண்டு செய்வர் . சேனாதிபதி பிட்டங்கொற்றனைப் பரிசில்