அபிதான சிந்தாமணி

அசி - 28 அசீரணரோசம் நீங்கி விஷ்ணுபதமடைந்தவன். இவனு (கச) சந்தித்த விசேஷியாசித்தன் (52) க்கு அசாமேளன் எனவும் பெயர். சந்தித்த விசேஷணாசித்தன். (சிவ-சித்) அசி - ஒரு நதி. காசிக்கருகிலுள்ளது. | அசித்தன்- பப்பா நாட்டுச் சுபான் குமான், அசிகீனி - இரண்டாவது தக்கன் மனைவி. தீயொழுக்கமுள்ளவனாய் ஒரு பார்ப்பினி அசிக்கினி- இது ஒரு நதி. (Chandrabhaga) யைக் களவில் புணருகையில் பூஜாகாலம் The river Chenab. வர, அவள் முலையைச் சிவலிங்கமாகப் 2. வீரிணியைக் காண்க. பூசித்து மறுபிறப்பில் மன்மதனாகப் பிறர் அசிதர் - கௌதம புத்தர் பிறாத காலத்து தவன். அவர் அவயவங்களைக் கண்டு ஞானவா அசிபத்திரவநம் - இருப்புவான் போலும் னென்று துதித்த தவத்தவர். செடிகள் நிறைந்த காடு; இது பாபிகள் 2. இவர் இந்திர சாபத்தால் தர்ம வழி நரகத்திற்குச் செல்லும் வழியில் உள்ளது; தப்பி நடந்து சிவபூசையால் தர்மத்தையும் க,000 யோசனைகளுள்ளது. அதி உஷ்ண தீர்க்காயுளையும் பெற்றார். இவர்க்குத் முள்ள சூர்யகிரணம் நிறைந்து உள்ள ஓ. சேவலர் எனவும் பெயர். (பார - அநுசா). இந்த வனத்தில் பாபிகள் முட்செடிகளா அசிதன்-1. திருதராட்டிரன் குமான். லும் துஷ்டமிருகாதிகளாலும் துன்பப்படு - 2. ஒரு ருஷி, தருமபுத்திரனுக்குத் வர். (கருடபுராணம்). தருமம் உபதேசித்தவர். அசிர்க்காரோகம் - (பிரதரரோகம்) இது 3. சூர்யகுலத் தரசரில் ஒருவன்; இவன் பெண்களின் சோகத்தொன்று. இது அல் அரசாண்டு மரணமடையப் பிரிவாற்றாது குலின் துவாரத்தைச் சுருக்கி மூடிக்கொண் உடன் செல்லத் துணிந்த கருவுற்ற மனை டதனால் சேர்ந்திருக்கும் உதிரத்துடன் வியைச் சியவனருஷி, உன் வயிற்றில் வாயு கூடி உதிரத்தைக் கெடுத்துத் தூர்க் நல்லகுமான் உதித்து மரபு விளங்க இருத் கந்த முண்டாக்கி அகாலத்தில் வேதனை கலால் நீ சாகாம விருக்கவெனத் தடுத்த யுடன் வெளிப்படுவது. இது உபவாசத் னர். அதனால் அவ்வரசன் மனைவி உயிர் தாலும், துக்கத்தாலும், மிகுபுணர்ச்சியா பெற்றிருக்கையில் மாற்றவள், வயிற்றிலி லும், உஷ்ண வஸ்துக்களைப் புசித்தலாலும் ருந்த கருவைக்கொல்ல விஷங்கலந்த அன் உண்டாவது. இது, வாதம், பித்தம், சிலே ன மூட்ட இருடியின் வரபலத்தால் துன்ப ஷ்ம, சந்நிபாத அசிர்க்கரமென நான்கு மில்லாமல் விஷத்துடன் சகான் எனப் வகைப்படும் (ஜீவ). பெயர்பெற்ற புத்திரனைப் பெற்றவள். அசீகீர்தன் - ஒரு வேதியன், சுநச் சேபன் (அயோத்...ம்). | தந்தை. இவனை இருடியெனவுங் கூறுவர். 4. சைநதீர்த்தங்கரரில் இரண்டாவதா இவன் அரிச்சந்திரனுக்குச் சுச்சேபனை னவர்; இவர் சீதசத்ரு மகாராஜாவின் கும யாகப்பசுவாக விற்றவன். இவன் முதலில் ரர், தாய் விசயசேனை, இவர் காலத்தாசன் (க000) பசுக்களை வாங்கிக்கொண்டு விற் சகாச்சக்கிரவர்த்தி இவர் உயரம் சடுல் றும், மீண்டும் (க0) பசுக்களைப் பெற்று வில், அ உ லக்ஷபூர்வம் ஆயுஷ்யம், சுவர்ண யூபத்தில் கட்டியும், சுரச் சேபனை யெவரும் வர்ணம், கிருதயு 5ம், மாசிமீ சுக்ல பக்ஷம், பலியிடச் சம்மதியாதபோது பின்னும் தசமிதிதி, உரோகணி நக்ஷத்திரம் ஜநநம் நூறு பசு தரின் பலியிடுவேன் என்று (500) (மாபுராணம்) பசுக்களைப் பெற்றுக்கொண்டு கத்தியைக் 5. அங்கநாட்டரச புரோகிதன். சிவால கையிற் கொள்கையில் சுச்சேபன் தேவர் யத்து வாழையைச் சொந்தப் பிரயோசனத் களைத் தியானித்து யூபத்தம்பத்தினின்று தில் உபயோகித்து நாகமடைந்தவன். வில விச்வாமித்திரர் மடியிலிருக்க, அசீ அசிதை- அப்சரஸ்திரிகளில் ஒருத்தி. கிருதன் தன் குமானைத் தரகக்கேட்க அசித்த பேதம் பன்னிரண்டு - அவை (க) விச்வாமித்திரர் மறுத்தனர். பின் விச்வா சொருபாசித்தன், (உ) வியாத்திகாணாசித் மித்திரருக்குச் சு நச்சேபன் புத்திரன் தன், (ங) வி சேஷ்யாசித்தன், (-) விசேஷ ஆனான். (தேவி - பாக). ணாசித்தன், (ரு) பாகாசித்தன் (சு) ஆச்ரயா | அசீமகிருஷ்ண ன் - (சங்.) அசுவமேதகன் கும் சித்தன் (எ) ஆச்ரய ஏகதேசாசித்தன் (அ. ான் ; இவன் குமான் நிச்சக்கிரன். வியாத்த விசேஷ்யாசித்தன், (க) வியாத்த அசீரணபோகம் - இது கண்கள், தவடை விசேஷணாசித்தன், (க0) சந்தேகாசித்தன், அதைப்பு, உண்ணாதபோதும் உண்டது
அசி - 28 அசீரணரோசம் நீங்கி விஷ்ணுபதமடைந்தவன் . இவனு ( கச ) சந்தித்த விசேஷியாசித்தன் ( 52 ) க்கு அசாமேளன் எனவும் பெயர் . சந்தித்த விசேஷணாசித்தன் . ( சிவ - சித் ) அசி - ஒரு நதி . காசிக்கருகிலுள்ளது . | அசித்தன் - பப்பா நாட்டுச் சுபான் குமான் அசிகீனி - இரண்டாவது தக்கன் மனைவி . தீயொழுக்கமுள்ளவனாய் ஒரு பார்ப்பினி அசிக்கினி - இது ஒரு நதி . ( Chandrabhaga ) யைக் களவில் புணருகையில் பூஜாகாலம் The river Chenab . வர அவள் முலையைச் சிவலிங்கமாகப் 2 . வீரிணியைக் காண்க . பூசித்து மறுபிறப்பில் மன்மதனாகப் பிறர் அசிதர் - கௌதம புத்தர் பிறாத காலத்து தவன் . அவர் அவயவங்களைக் கண்டு ஞானவா அசிபத்திரவநம் - இருப்புவான் போலும் னென்று துதித்த தவத்தவர் . செடிகள் நிறைந்த காடு ; இது பாபிகள் 2 . இவர் இந்திர சாபத்தால் தர்ம வழி நரகத்திற்குச் செல்லும் வழியில் உள்ளது ; தப்பி நடந்து சிவபூசையால் தர்மத்தையும் 000 யோசனைகளுள்ளது . அதி உஷ்ண தீர்க்காயுளையும் பெற்றார் . இவர்க்குத் முள்ள சூர்யகிரணம் நிறைந்து உள்ள . சேவலர் எனவும் பெயர் . ( பார - அநுசா ) . இந்த வனத்தில் பாபிகள் முட்செடிகளா அசிதன் - 1 . திருதராட்டிரன் குமான் . லும் துஷ்டமிருகாதிகளாலும் துன்பப்படு - 2 . ஒரு ருஷி தருமபுத்திரனுக்குத் வர் . ( கருடபுராணம் ) . தருமம் உபதேசித்தவர் . அசிர்க்காரோகம் - ( பிரதரரோகம் ) இது 3 . சூர்யகுலத் தரசரில் ஒருவன் ; இவன் பெண்களின் சோகத்தொன்று . இது அல் அரசாண்டு மரணமடையப் பிரிவாற்றாது குலின் துவாரத்தைச் சுருக்கி மூடிக்கொண் உடன் செல்லத் துணிந்த கருவுற்ற மனை டதனால் சேர்ந்திருக்கும் உதிரத்துடன் வியைச் சியவனருஷி உன் வயிற்றில் வாயு கூடி உதிரத்தைக் கெடுத்துத் தூர்க் நல்லகுமான் உதித்து மரபு விளங்க இருத் கந்த முண்டாக்கி அகாலத்தில் வேதனை கலால் நீ சாகாம விருக்கவெனத் தடுத்த யுடன் வெளிப்படுவது . இது உபவாசத் னர் . அதனால் அவ்வரசன் மனைவி உயிர் தாலும் துக்கத்தாலும் மிகுபுணர்ச்சியா பெற்றிருக்கையில் மாற்றவள் வயிற்றிலி லும் உஷ்ண வஸ்துக்களைப் புசித்தலாலும் ருந்த கருவைக்கொல்ல விஷங்கலந்த அன் உண்டாவது . இது வாதம் பித்தம் சிலே மூட்ட இருடியின் வரபலத்தால் துன்ப ஷ்ம சந்நிபாத அசிர்க்கரமென நான்கு மில்லாமல் விஷத்துடன் சகான் எனப் வகைப்படும் ( ஜீவ ) . பெயர்பெற்ற புத்திரனைப் பெற்றவள் . அசீகீர்தன் - ஒரு வேதியன் சுநச் சேபன் ( அயோத் . . . ம் ) . | தந்தை . இவனை இருடியெனவுங் கூறுவர் . 4 . சைநதீர்த்தங்கரரில் இரண்டாவதா இவன் அரிச்சந்திரனுக்குச் சுச்சேபனை னவர் ; இவர் சீதசத்ரு மகாராஜாவின் கும யாகப்பசுவாக விற்றவன் . இவன் முதலில் ரர் தாய் விசயசேனை இவர் காலத்தாசன் ( க000 ) பசுக்களை வாங்கிக்கொண்டு விற் சகாச்சக்கிரவர்த்தி இவர் உயரம் சடுல் றும் மீண்டும் ( க0 ) பசுக்களைப் பெற்று வில் லக்ஷபூர்வம் ஆயுஷ்யம் சுவர்ண யூபத்தில் கட்டியும் சுரச் சேபனை யெவரும் வர்ணம் கிருதயு 5ம் மாசிமீ சுக்ல பக்ஷம் பலியிடச் சம்மதியாதபோது பின்னும் தசமிதிதி உரோகணி நக்ஷத்திரம் ஜநநம் நூறு பசு தரின் பலியிடுவேன் என்று ( 500 ) ( மாபுராணம் ) பசுக்களைப் பெற்றுக்கொண்டு கத்தியைக் 5 . அங்கநாட்டரச புரோகிதன் . சிவால கையிற் கொள்கையில் சுச்சேபன் தேவர் யத்து வாழையைச் சொந்தப் பிரயோசனத் களைத் தியானித்து யூபத்தம்பத்தினின்று தில் உபயோகித்து நாகமடைந்தவன் . வில விச்வாமித்திரர் மடியிலிருக்க அசீ அசிதை - அப்சரஸ்திரிகளில் ஒருத்தி . கிருதன் தன் குமானைத் தரகக்கேட்க அசித்த பேதம் பன்னிரண்டு - அவை ( ) விச்வாமித்திரர் மறுத்தனர் . பின் விச்வா சொருபாசித்தன் ( ) வியாத்திகாணாசித் மித்திரருக்குச் சு நச்சேபன் புத்திரன் தன் ( ) வி சேஷ்யாசித்தன் ( - ) விசேஷ ஆனான் . ( தேவி - பாக ) . ணாசித்தன் ( ரு ) பாகாசித்தன் ( சு ) ஆச்ரயா | அசீமகிருஷ்ண ன் - ( சங் . ) அசுவமேதகன் கும் சித்தன் ( ) ஆச்ரய ஏகதேசாசித்தன் ( . ான் ; இவன் குமான் நிச்சக்கிரன் . வியாத்த விசேஷ்யாசித்தன் ( ) வியாத்த அசீரணபோகம் - இது கண்கள் தவடை விசேஷணாசித்தன் ( க0 ) சந்தேகாசித்தன் அதைப்பு உண்ணாதபோதும் உண்டது