அபிதான சிந்தாமணி

கணிகண்ணன் 328 கணிதவகை கணபதியோ ஸ்நானமுடித்துத் தாய் தக் (வ) -(ச) கொண்டது (க) நுட்பமறிதல், தைய ரிருவரையும் ஏழுமுறை வலம் வந்து சின்னம் பத்துக்கொண்டது நுண்மை - முன்னின்று உங்களையன்றி வேறு உலகங் முந்திரை, நுண்மை - முந்திரை மூன்று கண்டிலேனென் றனர். இதனால் களிப் கொண்டது இம்மி - முந்திரை. இம்மி - படைந்த தாய் தந்தையர் கணபதிக்குச் முந்திரை பத்தரைகொண்டது கீழ் - முந் சித்தி, புத்திகளை மணஞ்செய்விக்க அவர்க திரை. கீழ் - முந்திரை கூ 20 கொண்டது ளிடம் லாபன், லக்ஷன் எனும் இரண்டு மேல் - முந்திரை. மேல் - முந்திரை உa குமார்களைக் கணபதி பெற்றனர். (சிவ கொண்டது (க), கழஞ்சு வருமார தனி, மகாபுராணம்). I நெல் எடை, வீசம் எனக் கொண்டு, வீசம் கணிகண்ணன் - இவரது தந்தையார் திரு (உ) கொண்டது பிறவு. பிறவு (2) கொ மழிசை ஆழ்வாருக்குப் பால் கொடுத்து ண்டது குன்றி. குன்றி (2) கொண்டது மிகுந்த சேஷத்தைத் தமது மனைவியாரு மஞ்சாடி, மஞ்சாடி (ரு) கொண்டது கால் க்குக் கொடுத்ததால் பிறந்தவர். இவர்க்குக் கழஞ்சு. கால்கழஞ்சு நான்கு கொண்டது கணிகிருஷ்ணர் எனவும் பெயர். இவரை ஒரு கழஞ்சு. எடை அறிதல், கழஞ்சு (2) அரசன் நாட்டைவிட்டு அகலச் சொன்ன கொண்டது கைசா, கைசா (ச) கொண் தால் இவர் ஆழ்வாருக்குத் தெரிவிக்க ஆழ் டது பலம், பலம் ள) கொண்டது நிறை. வார் பெருமாளுக்கு "கணிகண்ணன் போ நிறை (உ) கொண்டது துலாம், துலாம் யகன் முன் காமருபூங்கச்சி, மணிவண்ணா ( உ) கொண்டது பாரம். வைக்கோல் நீயிங்கிராதே - துணிவுடனே, செந்நாப் நீறை அறிதல் - கல்லே யிருதூணி நெற் புலவனிதோ செல்லுகின்றேன் நீயுமுன் பாரம் ஒரு வைக்கோற்கட்டு, கல்லே றன், பைங்காகப்பாய் சுருட்டிக்கொள்" தூணி உப்பின்பாரம் ஒரு புற்கட்டு என் எனக் கூறினர். அதனால் பெருமாள் றும் கூறுப. நாழிகை வட்டில் அறிதல் - காஞ்சி விட்டகன்றனர். இவரது மற்றச் வன்செம்பு பத்துப் பலமாகிய செம்பு வட் சரித்திரங்களைத் திருமழிசை யாழ்வாரைக் டிற்கொட்டும் இடத்து, மட்டு (சு) விரல், காண்க. விட்டம் (கஉ) விரல், இப்படி கொட்டின கணிகன் - திருதராட்டிரனுக்குத் தூர்ப்புத்தி வட்டிலுக்குத் துவாரம் விடுகிறதற்கு கூச) போதித்த மந்திரி பிராம்மணன். இவனு மாப்பொன்னாலே நான்கு விரலளவு ஊசி க்கு வேறு பெயர் குலிங்கன். செய்து அந்த ஊசியால் துவாரம் இட்டு, கணி கிருஷ்ணன் - கணிகண்ணனுக்கு ஒரு அந்தத் துவார வழியால் நீர் புகுந்து வட் பெயர். டிலை முழுகச்செயின் ஒரு நாழிகையாம். கணிச்சி - அதிகாயன் யுத்தத்தில் இலஷ் பூப்பிரமாணம் அறிதல் - அணு (அ) கொ மணரால் கொல்லப்பட்ட அரக்கன். ண்டது கதிரெழுதுகள். கதிரெழுதுகள் கணிதவகை - இது ஆரிய சூத்திரத்தில் (அ) கொண்டது பஞ்சிற்றுகள், பஞ்சிற்று அஞ்சனம், புவன தீபம் ; கணிதரத்தம் முத கள் (அ) கொண்டது மயிர்முனை. மயிர் லிய கணக்கு அடைவுகளைக் கொண்டு முனை (அ) கொண்டது நுண்மணல், நுண் விளங்கும். தமிழில் ஏரம்பம், கிளரால மணல் (அ) கொண்டது சிறுகடுகு. சிறு யம், அதிசாகரம், கலம்பகம், திரிபுவன கடுகு (அ) கொண்டது எள்ளு. எள்ளு திலகம், கணிதரத்தம் முதலிய நூல்களி (அ) கொண்டது நெல்: நெல் (அ) கொண் லுங்கூறப்படும். அக்கணிதம் எண், பொன், டது விரல், விரல் (கஉ) கொண்டது மண், நெல் முதலியவற்றை அளக்கு சாண். சாண் (உ) கொண்டது முழம் முறையும், நுட்பமும், பலவகைக் கணித் முழம் (கஉ) கொண்டது சிறுகோல், சிறு முங் கூறும். அதில் எண்ணறிதலாவது கோல் (ச) கொண்டது கோல். கோல் இம்மி (ய) கொண்டது கீழ்முந்திரை. (ருசு) கொண்டது கூப்பிடு, கூப்பிடு (ச) கீழ்முந்திரை (கூ20) கொண்டது மேல் கொண்டது காதம். காதம் (ச) கொண் முந்திரை. மேல் முந்திரை (5.20) கொண் டது யோசனை. யோசனை (படு தெ) கொ டது ஒன்று, பின்னும் முந்திரை (உ) கொ ண்டது ஆதித்தன் இயக்க மண்டலம். ண்டது அரைக்காணி. அரைக்காணி (உ) அதை இரட்டிக்கச்சந்திரமண்டலம். அதை கொண்டது காணி, காணி (ச) கொண் இரட்டிக்க நக்ஷத்திரமண்டலம் என உணர்க. டது (ப). (ப) -(ரு) கொண்டது (வ).// கடலனவறிதல் - லவண சமுத்திரம் இதன்
கணிகண்ணன் 328 கணிதவகை கணபதியோ ஸ்நானமுடித்துத் தாய் தக் ( ) - ( ) கொண்டது ( ) நுட்பமறிதல் தைய ரிருவரையும் ஏழுமுறை வலம் வந்து சின்னம் பத்துக்கொண்டது நுண்மை - முன்னின்று உங்களையன்றி வேறு உலகங் முந்திரை நுண்மை - முந்திரை மூன்று கண்டிலேனென் றனர் . இதனால் களிப் கொண்டது இம்மி - முந்திரை . இம்மி - படைந்த தாய் தந்தையர் கணபதிக்குச் முந்திரை பத்தரைகொண்டது கீழ் - முந் சித்தி புத்திகளை மணஞ்செய்விக்க அவர்க திரை . கீழ் - முந்திரை கூ 20 கொண்டது ளிடம் லாபன் லக்ஷன் எனும் இரண்டு மேல் - முந்திரை . மேல் - முந்திரை உa குமார்களைக் கணபதி பெற்றனர் . ( சிவ கொண்டது ( ) கழஞ்சு வருமார தனி மகாபுராணம் ) . I நெல் எடை வீசம் எனக் கொண்டு வீசம் கணிகண்ணன் - இவரது தந்தையார் திரு ( ) கொண்டது பிறவு . பிறவு ( 2 ) கொ மழிசை ஆழ்வாருக்குப் பால் கொடுத்து ண்டது குன்றி . குன்றி ( 2 ) கொண்டது மிகுந்த சேஷத்தைத் தமது மனைவியாரு மஞ்சாடி மஞ்சாடி ( ரு ) கொண்டது கால் க்குக் கொடுத்ததால் பிறந்தவர் . இவர்க்குக் கழஞ்சு . கால்கழஞ்சு நான்கு கொண்டது கணிகிருஷ்ணர் எனவும் பெயர் . இவரை ஒரு கழஞ்சு . எடை அறிதல் கழஞ்சு ( 2 ) அரசன் நாட்டைவிட்டு அகலச் சொன்ன கொண்டது கைசா கைசா ( ) கொண் தால் இவர் ஆழ்வாருக்குத் தெரிவிக்க ஆழ் டது பலம் பலம் ) கொண்டது நிறை . வார் பெருமாளுக்கு கணிகண்ணன் போ நிறை ( ) கொண்டது துலாம் துலாம் யகன் முன் காமருபூங்கச்சி மணிவண்ணா ( ) கொண்டது பாரம் . வைக்கோல் நீயிங்கிராதே - துணிவுடனே செந்நாப் நீறை அறிதல் - கல்லே யிருதூணி நெற் புலவனிதோ செல்லுகின்றேன் நீயுமுன் பாரம் ஒரு வைக்கோற்கட்டு கல்லே றன் பைங்காகப்பாய் சுருட்டிக்கொள் தூணி உப்பின்பாரம் ஒரு புற்கட்டு என் எனக் கூறினர் . அதனால் பெருமாள் றும் கூறுப . நாழிகை வட்டில் அறிதல் - காஞ்சி விட்டகன்றனர் . இவரது மற்றச் வன்செம்பு பத்துப் பலமாகிய செம்பு வட் சரித்திரங்களைத் திருமழிசை யாழ்வாரைக் டிற்கொட்டும் இடத்து மட்டு ( சு ) விரல் காண்க . விட்டம் ( கஉ ) விரல் இப்படி கொட்டின கணிகன் - திருதராட்டிரனுக்குத் தூர்ப்புத்தி வட்டிலுக்குத் துவாரம் விடுகிறதற்கு கூச ) போதித்த மந்திரி பிராம்மணன் . இவனு மாப்பொன்னாலே நான்கு விரலளவு ஊசி க்கு வேறு பெயர் குலிங்கன் . செய்து அந்த ஊசியால் துவாரம் இட்டு கணி கிருஷ்ணன் - கணிகண்ணனுக்கு ஒரு அந்தத் துவார வழியால் நீர் புகுந்து வட் பெயர் . டிலை முழுகச்செயின் ஒரு நாழிகையாம் . கணிச்சி - அதிகாயன் யுத்தத்தில் இலஷ் பூப்பிரமாணம் அறிதல் - அணு ( ) கொ மணரால் கொல்லப்பட்ட அரக்கன் . ண்டது கதிரெழுதுகள் . கதிரெழுதுகள் கணிதவகை - இது ஆரிய சூத்திரத்தில் ( ) கொண்டது பஞ்சிற்றுகள் பஞ்சிற்று அஞ்சனம் புவன தீபம் ; கணிதரத்தம் முத கள் ( ) கொண்டது மயிர்முனை . மயிர் லிய கணக்கு அடைவுகளைக் கொண்டு முனை ( ) கொண்டது நுண்மணல் நுண் விளங்கும் . தமிழில் ஏரம்பம் கிளரால மணல் ( ) கொண்டது சிறுகடுகு . சிறு யம் அதிசாகரம் கலம்பகம் திரிபுவன கடுகு ( ) கொண்டது எள்ளு . எள்ளு திலகம் கணிதரத்தம் முதலிய நூல்களி ( ) கொண்டது நெல் : நெல் ( ) கொண் லுங்கூறப்படும் . அக்கணிதம் எண் பொன் டது விரல் விரல் ( கஉ ) கொண்டது மண் நெல் முதலியவற்றை அளக்கு சாண் . சாண் ( ) கொண்டது முழம் முறையும் நுட்பமும் பலவகைக் கணித் முழம் ( கஉ ) கொண்டது சிறுகோல் சிறு முங் கூறும் . அதில் எண்ணறிதலாவது கோல் ( ) கொண்டது கோல் . கோல் இம்மி ( ) கொண்டது கீழ்முந்திரை . ( ருசு ) கொண்டது கூப்பிடு கூப்பிடு ( ) கீழ்முந்திரை ( கூ20 ) கொண்டது மேல் கொண்டது காதம் . காதம் ( ) கொண் முந்திரை . மேல் முந்திரை ( 5 . 20 ) கொண் டது யோசனை . யோசனை ( படு தெ ) கொ டது ஒன்று பின்னும் முந்திரை ( ) கொ ண்டது ஆதித்தன் இயக்க மண்டலம் . ண்டது அரைக்காணி . அரைக்காணி ( ) அதை இரட்டிக்கச்சந்திரமண்டலம் . அதை கொண்டது காணி காணி ( ) கொண் இரட்டிக்க நக்ஷத்திரமண்டலம் என உணர்க . டது ( ) . ( ) - ( ரு ) கொண்டது ( ) . / / கடலனவறிதல் - லவண சமுத்திரம் இதன்