அபிதான சிந்தாமணி

கடைப்படுதானம் 822 கணககா. நான்கு கொண்டுவாகவரும் ஐஞ்சீரடி டிய நூல்கள் நெடுக்க , காட் செய்வது. மலில் கட்டி மைத்து றூர்க்கிழார், இளந்திருமாறன், மதுரையா கட்டளைக்கலித்துறை - முதற்சீர் நான்கும் சிரியர் நல்லந்துவனார், மருதனிளநாகனார், வெண்டளை பிழையாது நிற்பக் கடை நக்கீரனார் முதலிய (சக) பெயர். இவரை யொரு சீர்விளங்காயாகி வரும் ஐஞ்சீரடி யுள்ளிட்டு (சசக) புலவர்கள் பாடினர். இவர்கள் பாடிய நூல்கள் நெடுந்தொகை- கட்டளைக்கலிப்பா - முதலில் மாச்சீர்பெ 500, குறுந்தொகை 100, நற்றிணை-500, -ற்று, நான்குசீரான் வருவது அரையடியாக ஐங்குறு - 400, பதிற்றுப்பத்து, நூற் வும், அது இரட்டிகொண்ட தோரடியாக றைம்பது கவி, எழுபது பரிபாடல், கூத் வும். அவ்வடி நான்கு கொண்டுவருவது. து, வரி, பேரிசை, சிற்றிசை முதலியன. கட்டாபர்சா - இது ரப்பர் மரத்தைப்போ சங்கமிருத்தியவர் முடத்திருமாறன் முதல் ன்ற மாத்தின் பால், இந்த மரம் மலேயா உக்கிரப் பெருவழுதி யீறாக (சசு) பெயர். நாட்டில் வளர்கிறது. கட்டாபிசின், பர்சா இச் சங்கம் (கஅடு) வருஷமிருந்தது. என்பது மரம். இதன்பாலை ரப்பர் சேக இதில் மூவர் பாண்டியர்கள் பாடினார்கள். ரிப்பது போல எடுப்பர், இது காற்று கடைப்படுதானம் - (எ) ஆர்வம், புகழ், பட்டவுடன் கறுத்துப்போகிறது. இதனை அச்சம், கைம்மாறு, காரணம், கண்ணோட் 'வெந்நீரிலிட்டு அழுக்கு நீக்குவர். டம், கடைப்பாடுபற்றிச் செய்வது. கட்டியங்காரன் - சச்சந்தனுக்கு மந்திரி, கடையம் - வாணாசுரன் வடக்கு வாயிலில் கட்டில் - நித்திரை செய்தற்கு நான்கு கால் உள்ள வயலில் நின்று இந்திராணி ஆடிய | களமைத்துப் பலகையால் யாக்கப்பட்ட கூத்து. பீடம். இதன் மீது அணைகள் கொட்டை கடையர் - பாவர் குலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கள் பரப்பி யுறங்குவர். ஜாதி. இவர்கள் சுண்ணாம்புக் கிளிஞ்சல் கட்டுநல்லூர் - பாண்டியன் மேகங்களைப் சுடல் முத்துக் குளித்தல் முதலிய தொ பிடித்துக் கட்டிய இடம். இஃது இருஞ் ழில் செய்து வாழ்வர். இப்பெயர் தென் சிறைக்குச் சமீபமானது. (திருவிளையா நாட்டில் இராமேச்சுர முதலிய இடங் டல்.) களில் வழங்கி வருகிறது. கட்டுப்பிடித்தல் - அறிவில்லாப் பெண்க கடோர்க்கசன் - இடும்பிக்கு வீமனிடம் ளைக் கிழவிகளில் சிலர் மய்க்கி மெழுகிக் பிறந்தவன். ஆகாயவாணியால் பெயரி கோலமிட்டுச் சாணியில் நீர் நிறைந்த டப் பெற்றவன், விபீஷணரிடஞ் சென்று சொம்பை யழுத்தித் தூபதீப ஆராதனாதி கப்பம் வாங்கினவன். மகாமாயாவி, கர்ண கள் செய்வித்துக் குறைகேட்கும் தொழில், னால் பதினாலாம் போரில் கொல்லப்பட்) கட்வாங்கன் -(சூ.) விச்வகன் குமரன். டான். இவன் குமரன் அஞ்சனவர்மன். தீர்க்கபாகுவின் தந்தை. இவன் ஒரு கால (பாரதம்.) த்துத் தேவாசுரயுத்தத்தில் தேவர்களுக்கு கடோற்காதித்தன் - இந்திரனது வெள்ளைக் உதவி புரிந்தனன். தேவர் களித்து உன குதிரைக்கு மறுவென்ற கத்துரு, குமாரை க்கு என்ன வேண்டுமென அரசன் என நோக்கிக் குதிரைக்குக் கறுப்பாக்குக என, க்கு ஆயுள் தருக என்று கேட்டனன். அவர்கள் மறுத்ததனால் நீங்கள் கருடனு தேவர் உனக்கு இன்னம் ஒருமுகூர்த்தமே க்கு இரையாகுக என்று சபித்துத் தெய்வ யென்ன இவன் உண்மைப்பொருளை நாடி வுலகஞ் சென்றனள், செல்லுகையில் முத்தி யடைந்தனன். (பாகவதம்.) சூரியன் அதிவெப்பங் கொண்டதால் கணக்கதிகாரம் - சில அரிய கணிதசூத்தி கடோற்கமெனச் சூரியனுக்கு இப் பெயர் சங்களை விளக்கும் நூல் காரியால் செய் வந்தது. (காசி.) யப்பட்டது.) சட்கதான் - பிரகத்பா நுவின் குமரன்.) கணக்கர் - பிராமணனுக்கும் அரச கன்னி இவன் குமரன் சுபாலன். கைக்கும் பிறந்தவர்கள். இவர்கள் தொழி கட்காந்சீ-மதுமிகும் கமழு மாலையோன் ல் இராசசபையில் கணக்கெழுதி வாசிப் தறுகணாளர்க்கு மதுவைக் கொடுத்தது. பது. இவர்கள் தென் ஆற்காடு வட் (பு. வெ.) ஆற்காடு செங்கல்பட்டு ஜில்லாக்களில் கட்வதன் - இவன் தவத்தால் ஞானியான கிராமக் கணக்கெழுதும் தொழில் மேற் வன். (வீரசிங்.) கொண்டவர்கள். இவர்கள் சீர்கணக்கர், தட்சீவான் - சண்டகோசிகர் தந்தை, சரட்டுக்கணக்கர், கைகாட்டி, சோழியர்
கடைப்படுதானம் 822 கணககா . நான்கு கொண்டுவாகவரும் ஐஞ்சீரடி டிய நூல்கள் நெடுக்க காட் செய்வது . மலில் கட்டி மைத்து றூர்க்கிழார் இளந்திருமாறன் மதுரையா கட்டளைக்கலித்துறை - முதற்சீர் நான்கும் சிரியர் நல்லந்துவனார் மருதனிளநாகனார் வெண்டளை பிழையாது நிற்பக் கடை நக்கீரனார் முதலிய ( சக ) பெயர் . இவரை யொரு சீர்விளங்காயாகி வரும் ஐஞ்சீரடி யுள்ளிட்டு ( சசக ) புலவர்கள் பாடினர் . இவர்கள் பாடிய நூல்கள் நெடுந்தொகை - கட்டளைக்கலிப்பா - முதலில் மாச்சீர்பெ 500 குறுந்தொகை 100 நற்றிணை - 500 - ற்று நான்குசீரான் வருவது அரையடியாக ஐங்குறு - 400 பதிற்றுப்பத்து நூற் வும் அது இரட்டிகொண்ட தோரடியாக றைம்பது கவி எழுபது பரிபாடல் கூத் வும் . அவ்வடி நான்கு கொண்டுவருவது . து வரி பேரிசை சிற்றிசை முதலியன . கட்டாபர்சா - இது ரப்பர் மரத்தைப்போ சங்கமிருத்தியவர் முடத்திருமாறன் முதல் ன்ற மாத்தின் பால் இந்த மரம் மலேயா உக்கிரப் பெருவழுதி யீறாக ( சசு ) பெயர் . நாட்டில் வளர்கிறது . கட்டாபிசின் பர்சா இச் சங்கம் ( கஅடு ) வருஷமிருந்தது . என்பது மரம் . இதன்பாலை ரப்பர் சேக இதில் மூவர் பாண்டியர்கள் பாடினார்கள் . ரிப்பது போல எடுப்பர் இது காற்று கடைப்படுதானம் - ( ) ஆர்வம் புகழ் பட்டவுடன் கறுத்துப்போகிறது . இதனை அச்சம் கைம்மாறு காரணம் கண்ணோட் ' வெந்நீரிலிட்டு அழுக்கு நீக்குவர் . டம் கடைப்பாடுபற்றிச் செய்வது . கட்டியங்காரன் - சச்சந்தனுக்கு மந்திரி கடையம் - வாணாசுரன் வடக்கு வாயிலில் கட்டில் - நித்திரை செய்தற்கு நான்கு கால் உள்ள வயலில் நின்று இந்திராணி ஆடிய | களமைத்துப் பலகையால் யாக்கப்பட்ட கூத்து . பீடம் . இதன் மீது அணைகள் கொட்டை கடையர் - பாவர் குலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கள் பரப்பி யுறங்குவர் . ஜாதி . இவர்கள் சுண்ணாம்புக் கிளிஞ்சல் கட்டுநல்லூர் - பாண்டியன் மேகங்களைப் சுடல் முத்துக் குளித்தல் முதலிய தொ பிடித்துக் கட்டிய இடம் . இஃது இருஞ் ழில் செய்து வாழ்வர் . இப்பெயர் தென் சிறைக்குச் சமீபமானது . ( திருவிளையா நாட்டில் இராமேச்சுர முதலிய இடங் டல் . ) களில் வழங்கி வருகிறது . கட்டுப்பிடித்தல் - அறிவில்லாப் பெண்க கடோர்க்கசன் - இடும்பிக்கு வீமனிடம் ளைக் கிழவிகளில் சிலர் மய்க்கி மெழுகிக் பிறந்தவன் . ஆகாயவாணியால் பெயரி கோலமிட்டுச் சாணியில் நீர் நிறைந்த டப் பெற்றவன் விபீஷணரிடஞ் சென்று சொம்பை யழுத்தித் தூபதீப ஆராதனாதி கப்பம் வாங்கினவன் . மகாமாயாவி கர்ண கள் செய்வித்துக் குறைகேட்கும் தொழில் னால் பதினாலாம் போரில் கொல்லப்பட் ) கட்வாங்கன் - ( சூ . ) விச்வகன் குமரன் . டான் . இவன் குமரன் அஞ்சனவர்மன் . தீர்க்கபாகுவின் தந்தை . இவன் ஒரு கால ( பாரதம் . ) த்துத் தேவாசுரயுத்தத்தில் தேவர்களுக்கு கடோற்காதித்தன் - இந்திரனது வெள்ளைக் உதவி புரிந்தனன் . தேவர் களித்து உன குதிரைக்கு மறுவென்ற கத்துரு குமாரை க்கு என்ன வேண்டுமென அரசன் என நோக்கிக் குதிரைக்குக் கறுப்பாக்குக என க்கு ஆயுள் தருக என்று கேட்டனன் . அவர்கள் மறுத்ததனால் நீங்கள் கருடனு தேவர் உனக்கு இன்னம் ஒருமுகூர்த்தமே க்கு இரையாகுக என்று சபித்துத் தெய்வ யென்ன இவன் உண்மைப்பொருளை நாடி வுலகஞ் சென்றனள் செல்லுகையில் முத்தி யடைந்தனன் . ( பாகவதம் . ) சூரியன் அதிவெப்பங் கொண்டதால் கணக்கதிகாரம் - சில அரிய கணிதசூத்தி கடோற்கமெனச் சூரியனுக்கு இப் பெயர் சங்களை விளக்கும் நூல் காரியால் செய் வந்தது . ( காசி . ) யப்பட்டது . ) சட்கதான் - பிரகத்பா நுவின் குமரன் . ) கணக்கர் - பிராமணனுக்கும் அரச கன்னி இவன் குமரன் சுபாலன் . கைக்கும் பிறந்தவர்கள் . இவர்கள் தொழி கட்காந்சீ - மதுமிகும் கமழு மாலையோன் ல் இராசசபையில் கணக்கெழுதி வாசிப் தறுகணாளர்க்கு மதுவைக் கொடுத்தது . பது . இவர்கள் தென் ஆற்காடு வட் ( பு . வெ . ) ஆற்காடு செங்கல்பட்டு ஜில்லாக்களில் கட்வதன் - இவன் தவத்தால் ஞானியான கிராமக் கணக்கெழுதும் தொழில் மேற் வன் . ( வீரசிங் . ) கொண்டவர்கள் . இவர்கள் சீர்கணக்கர் தட்சீவான் - சண்டகோசிகர் தந்தை சரட்டுக்கணக்கர் கைகாட்டி சோழியர்