அபிதான சிந்தாமணி

அசலிகை அசாமீளன் அசலிகை-ஒரு தீர்த்தம் 3. நிமிவம்சத்து ஊர்த்தகேதுவின் அசனிகச்சீர்பாதன்-சிவகணத்தவரில் ஒரு | குமான். 4. பிரமன் சபையிலுள்ள தேவர். அஜர் அசனிதேவர் - ஒரு சிவயோகி, இவர் சிவத் என்பர். தியானஞ்செய்து கொண்டிருக்குங்காலத் அசாதகத்துருவன்- விதிந்திரன் குமரன். தில் ஆற்றுநீர் பெருக அதைக்கண்ட இவனது குமான் துருபதன். இவ்யோகியர் தோபங்கொண்டனர். அக் அசாதசதரு- தருமராசன கோபத்தீயால் ஆறு வடிந்தது. '2. காசிதேசத்தாசன்; பாலாகி யென் அல் குருவிற்கு ஞானோபதேசஞ் செய் அசனிவேகம் - ஜீவகன் பட்டத்துயானை தவன். அசனை-1. பாணாசுரன் தாய்; பலியின் 3. இஷ்வாகு வம்சத தவனாகிய விதிசா தேவி. ரன் குமரன். மசதரேசா திபதி. இவனும் 2. அர்க்கன் என்னும் வசவின் தேவி ; சாக்ய மூனியும் ஒரு காலத்திருக்கலாம். இவளிடத்து ஆசை முதலிய பிறந்தன. அசாதாாணலக்ஷணம் -(உண்மைலக்ஷணம்) அசன்-1. (சூ.) இரகு புத்திரன். இவன் அது அந்நிய ஜாதியின் லக்ஷணங்களும், குமான் தசா தசக்கிரவர்த்தி. இவன் வித தன் ஜாதியின் லக்ஷணங்களும கன்று பிற் ர்ப்பநாட்டரசனாகிய போசன் புத்திரி பது. (சிவ - சித்). யாகிய இந்துமதியின் சுயம்வரத்திற்குச் அசாத்தியசுாலக்ஷணம் - இது, சோகிக்குத் செல்லுங்கால் வழியில் பூர்வத்தில் ஒரு தேக நடுக்கலுடன் நோவு, மேல்மூச்சு, இருடி சாபத்தால் யானையுருவடைந்து மூர்ச்சை, இரைப்பு, கண்ணில் நோயுடன் உலாவிக்கொண்டிருந்த பிரியம்பதன் குத்தல், முசம் குங்குமம்போல் சிவத்தல், ஈனத்தொனி, சிலேஷ்ம நாடிவேசம், சுவா எனும் காந்தருவனாகிய யானையைக்கண்டு ஒரு அம்பெறிந்து கொல்லச் செல்லுகை சம் சில்லிடல், மார்பு, உந்தி, மூக்கு, உள் ளங்கை, உள்ளங்கால் குளிர்தல், சிரம் யில் யானையுருப்பெற்ற காந்தருவன், நான் அக்னிபோல் சுடுதல், நாடிகள் குடிலமாக மதங்கருஷிசாபத்தால் இவ்வு ரூவடை ந்தேனென்று அவனுக்கு முன் தோன்றி நடத்தல், தேகங்குளிரல், மேல் மூச்சு, அடித்தொடை வீக்கம், இரவில் தேக அவனுக்கு அஸ்திர வித்தைகள் அநேகம் உபதேசிக்க அந்த அஸ்திர சகாயத்தால் எரிவு, கண்டத்தில் சிலேஷ்மம், நாசி, கை, சுயம்வரத்தில் எதிர்த்த அரசர்களை கால் குளிர்ச்சி முதலிய தீக்குறிக ளிருத் வென்று இந்துமதியை மணந்தவன். தலாம். (ஜீவ). இவன், ஒருநாள் மனைவியுடன் இருந்த அசாத்யவாதரோகங்கள் - எந்த வா தரோ காலத்தில் ஆகாயத்திலிருந்து மாலை கத்தில் அதி நடுக்கல், வீக்கம், சகிக்கக்கூ யொன்று மனைவிமீது விழுந்தது. அது டாத நோவு, சருமத்தில் திமிர், தேகஞ் காரணமாக மனைவி சுவர்க்கமடைந் தனள். சுஷ்கித்துச் சுருங்கல் முதலிய இக்குணங் கள் கண்டால் ரோகம் அசாத்யம், அன்றி அதனால் அரசன் வருந்தினன். அதை யும், வாதரோகம், அபஸ்மாரகம், ரத்த வசிட்டர் அறிந்து அரசனுக்கு இந்துமதி மானுடப்பெண் அல்லள். தேவர்கள், வாந்திரோகம், க்ஷயம், குன்மம், மேகரோ திரணபிந்து செய்த யாகத்தைத் தடுக்க கம், இவைகளுக்கு உடனே சிகிச்சை அரினியென்பவளை யேவ அவள், அவ்வ செய்யாவிடில் பிரபலப்பட்டு அசாத்யமாம். கைசென்று புரிகையில் இருடிகோபித்து (ஜீவ). அசாமீடன் - சந்திரகுலத்தரசன். இவன் நீ மானுடவுருக்கொள்கவெனச் சபித்த னர். அவளே இந்துமதியாகப் பிறந்து தந்தை அத்தி, குமார் பிரகதிஷன், நீலன், உன்னை மணந்தனன். அவள் சாபந் தீர்க் ருக்ஷன், இவனால் பார்ஹ திஷ, பாஞ்சால, கௌரவ வம்சங்களுண்டாயின. ததால் மேனாடடைந்தனள் என, அசன் அசாமீளன் - கன்னியாகுப்தபுரத்திலிருந்த தேறிக் குமரனுக்குப் பட்டமளித்து மேனாடு ஒரு வேதியன்; இவன் மகா பாபி. இவன் அடைந்தனன். இறக்கும்போது தன் குமாருள் ஒருவன் 2. பூதனுக்குச் சுரபியிடம் உதித்தவன்; | பெயராகிய நாராயணனாமத்தை அபுத்தி ஏகாதசருத்திரருள் ஒருவன். பூர்வகமாய் அழைத்து யமபடரினின்று
அசலிகை அசாமீளன் அசலிகை - ஒரு தீர்த்தம் 3 . நிமிவம்சத்து ஊர்த்தகேதுவின் அசனிகச்சீர்பாதன் - சிவகணத்தவரில் ஒரு | குமான் . 4 . பிரமன் சபையிலுள்ள தேவர் . அஜர் அசனிதேவர் - ஒரு சிவயோகி இவர் சிவத் என்பர் . தியானஞ்செய்து கொண்டிருக்குங்காலத் அசாதகத்துருவன் - விதிந்திரன் குமரன் . தில் ஆற்றுநீர் பெருக அதைக்கண்ட இவனது குமான் துருபதன் . இவ்யோகியர் தோபங்கொண்டனர் . அக் அசாதசதரு - தருமராசன கோபத்தீயால் ஆறு வடிந்தது . ' 2 . காசிதேசத்தாசன் ; பாலாகி யென் அல் குருவிற்கு ஞானோபதேசஞ் செய் அசனிவேகம் - ஜீவகன் பட்டத்துயானை தவன் . அசனை - 1 . பாணாசுரன் தாய் ; பலியின் 3 . இஷ்வாகு வம்சத தவனாகிய விதிசா தேவி . ரன் குமரன் . மசதரேசா திபதி . இவனும் 2 . அர்க்கன் என்னும் வசவின் தேவி ; சாக்ய மூனியும் ஒரு காலத்திருக்கலாம் . இவளிடத்து ஆசை முதலிய பிறந்தன . அசாதாாணலக்ஷணம் - ( உண்மைலக்ஷணம் ) அசன் - 1 . ( சூ . ) இரகு புத்திரன் . இவன் அது அந்நிய ஜாதியின் லக்ஷணங்களும் குமான் தசா தசக்கிரவர்த்தி . இவன் வித தன் ஜாதியின் லக்ஷணங்களும கன்று பிற் ர்ப்பநாட்டரசனாகிய போசன் புத்திரி பது . ( சிவ - சித் ) . யாகிய இந்துமதியின் சுயம்வரத்திற்குச் அசாத்தியசுாலக்ஷணம் - இது சோகிக்குத் செல்லுங்கால் வழியில் பூர்வத்தில் ஒரு தேக நடுக்கலுடன் நோவு மேல்மூச்சு இருடி சாபத்தால் யானையுருவடைந்து மூர்ச்சை இரைப்பு கண்ணில் நோயுடன் உலாவிக்கொண்டிருந்த பிரியம்பதன் குத்தல் முசம் குங்குமம்போல் சிவத்தல் ஈனத்தொனி சிலேஷ்ம நாடிவேசம் சுவா எனும் காந்தருவனாகிய யானையைக்கண்டு ஒரு அம்பெறிந்து கொல்லச் செல்லுகை சம் சில்லிடல் மார்பு உந்தி மூக்கு உள் ளங்கை உள்ளங்கால் குளிர்தல் சிரம் யில் யானையுருப்பெற்ற காந்தருவன் நான் அக்னிபோல் சுடுதல் நாடிகள் குடிலமாக மதங்கருஷிசாபத்தால் இவ்வு ரூவடை ந்தேனென்று அவனுக்கு முன் தோன்றி நடத்தல் தேகங்குளிரல் மேல் மூச்சு அடித்தொடை வீக்கம் இரவில் தேக அவனுக்கு அஸ்திர வித்தைகள் அநேகம் உபதேசிக்க அந்த அஸ்திர சகாயத்தால் எரிவு கண்டத்தில் சிலேஷ்மம் நாசி கை சுயம்வரத்தில் எதிர்த்த அரசர்களை கால் குளிர்ச்சி முதலிய தீக்குறிக ளிருத் வென்று இந்துமதியை மணந்தவன் . தலாம் . ( ஜீவ ) . இவன் ஒருநாள் மனைவியுடன் இருந்த அசாத்யவாதரோகங்கள் - எந்த வா தரோ காலத்தில் ஆகாயத்திலிருந்து மாலை கத்தில் அதி நடுக்கல் வீக்கம் சகிக்கக்கூ யொன்று மனைவிமீது விழுந்தது . அது டாத நோவு சருமத்தில் திமிர் தேகஞ் காரணமாக மனைவி சுவர்க்கமடைந் தனள் . சுஷ்கித்துச் சுருங்கல் முதலிய இக்குணங் கள் கண்டால் ரோகம் அசாத்யம் அன்றி அதனால் அரசன் வருந்தினன் . அதை யும் வாதரோகம் அபஸ்மாரகம் ரத்த வசிட்டர் அறிந்து அரசனுக்கு இந்துமதி மானுடப்பெண் அல்லள் . தேவர்கள் வாந்திரோகம் க்ஷயம் குன்மம் மேகரோ திரணபிந்து செய்த யாகத்தைத் தடுக்க கம் இவைகளுக்கு உடனே சிகிச்சை அரினியென்பவளை யேவ அவள் அவ்வ செய்யாவிடில் பிரபலப்பட்டு அசாத்யமாம் . கைசென்று புரிகையில் இருடிகோபித்து ( ஜீவ ) . அசாமீடன் - சந்திரகுலத்தரசன் . இவன் நீ மானுடவுருக்கொள்கவெனச் சபித்த னர் . அவளே இந்துமதியாகப் பிறந்து தந்தை அத்தி குமார் பிரகதிஷன் நீலன் உன்னை மணந்தனன் . அவள் சாபந் தீர்க் ருக்ஷன் இவனால் பார்ஹ திஷ பாஞ்சால கௌரவ வம்சங்களுண்டாயின . ததால் மேனாடடைந்தனள் என அசன் அசாமீளன் - கன்னியாகுப்தபுரத்திலிருந்த தேறிக் குமரனுக்குப் பட்டமளித்து மேனாடு ஒரு வேதியன் ; இவன் மகா பாபி . இவன் அடைந்தனன் . இறக்கும்போது தன் குமாருள் ஒருவன் 2 . பூதனுக்குச் சுரபியிடம் உதித்தவன் ; | பெயராகிய நாராயணனாமத்தை அபுத்தி ஏகாதசருத்திரருள் ஒருவன் . பூர்வகமாய் அழைத்து யமபடரினின்று