அபிதான சிந்தாமணி

கச்சிராயன் 316 கடம் னதியி லாங்கேற்றினார். இங்ஙனம அநேக 2. கம்சனைக் காண்க. நூல்களை இயற்றி யருளிய முனிவர்பெரு கஞ்சா - இது, ஒருவகை மயக்கந் தரும் 'மான். காஞ்சிபுரத்திலுள்ள திருவாவடு பூண்டு, இது பலவகைப் பிளவுபட்ட துறை மடத்தில் வெகு வருஷ காலம் இலைகளுள்ள தாய் 7, 8 அடிகள் உயர்ந்து எழுந்தருளியிருந்து அநேக நன்மாணாக்கர் வளருகிறது. இது பூத்து முற்றுகையில் களுக்குக் கல்விபயிற்றிச் சிவத்தியானத்தி இதனிலைகளைக் காம்புகளுடன் பறித்துப் 'லெழுந்தருளி யிருந்து சாலிவாகனசகம் பதப்படுத்துகின்றனர். இது மயக்கந்தரும் (கஎகஉ ) க்குச் சரியான சாதாரண வருடம் மூலிகை, இதனை யுண்டவர் போதை சித்திரை மாதம் 116 புனர்பூச நக்ஷத்தி மிகுந்து பிதற்றுவர். ரத்திற் பரிபூரண தசை யடைந்தனர். கஞ்சிகளுக்கு உபயோகமான பொருள்கள் கச்சிராயன் - ஒரு புலவன், இவன் கண்டிய 4. ஆரோநட் கிழங்கு - (Arrow Root) 'தேவனைப் பாடியது. "குப்பாய மிட்டுக் இது தென் அமெரிகா நாட்டுப் பொருள், குறுக்கே கவசமிட்டுக், கைப்பாச மிட்டு இதன் மா இச் செடியினடி வேரினால் வருக் கண்டியதே வாவுனது, தொப்பாரத் செய்யப்படுகிறது. இவ்வேரினை நன்றாகச் தின் கீழ் மயிர்." தொப்பாரம் - போர் சுத்தம் செய்து தண்ணீர் விட்டரைக்கின் வீரர் முடி, (தமிழ்நாவலர் சரிதை.) பால்போல் வெண்மையாகிறது. அது உல கசீயபர்-அங்கனெனும் அரசன் பூமியைப் ரின் மாவாகிறது. இதன்வேர் அம்பு போல் பிராம்மணருக்குத் தயிணையாகக் கொடுக் காணப்படு தலின் இப் பெயரிடப்பட்டது. கப் பூமிதேவி வருந்திச் சத்யவுலகஞ்சென் -2. டாப்யோகா - (Tapioca) இது றனள். உடனே கச்யபர் யோகபலத்தால் அமெரிகாதேசத்து மாண்டியோக் அல்லது பூமியை முப்பதினாயிரம் வருஷம் தாங்கி கஸாவா (Mandioc or Cassava plant) னர். பின் பூதேவி கச்யபரிடம் பெண் இது டர்னிப் கிழங்கு போல் உருவுள்ளது. ணாகிக் காச்யபி எனும் பெயர் பெற்றாள். இது ஒரு விதத்தில் ஆகாரமாயினும் இது (பா. அநுசா.) | விஷமுள்ள சத்தென இதன் வித்தை அம் கச்யபர் - காசிபரைக் காண்க. பிற் தோய்த் தெய்வர். கச்யபன்- பரிச்சதது சாபநிவர்த்தி செய்ய 3. சேகோ -(Sago). இது கிழக்கு வந்த விடகாரியாகிய வேதியன். கார்க் இந்திய தீவிலுண்டாம் பனை போன்ற கோடகனால் வேண்டிய பொருள் தாப் மரத்தின் சோற்றியிலிருந்து செயப்படு பெற்று மீண்டவன். கிறது. இது சிங்கப்பூரில் செய்யப்படு கஞசக்கருவி - தாளம், திருச்சின்னம், பூரி, கிறது. ஜர்மனியில் உருளைக் கிழங்கிலும் எக்காளை, கௌரிகாளை, நபுரி, பாங்கா, இவ்விதமாகச் செய்யப்படுகிற தென்பர். பேய்த்தாரை, துத்தாரி, கோணக்கொம்பு 4. வெரமிசில்லி, மாகரோணி- என் முதலிய . பன கோதுமை மாவின் தடித்த கஞ்சியை கஞ்சமணி - ஒரு விஷ்ணு பக்தன். அச்சில் ஊற்றியழுத்த உண்டாம் இருப் கஞ்சமலையழனிவர் - திருமூலர் மாணாக்க பை உலர்த்த உலர்ந்த பண்டம். இவை, ரில் ஒருவர். இடலிதேசத்தவர் பிரியபோஜனம். கஞ்சரீடபுரம் - பெருங்கரையென்னு மூர்; கடகபுரி - கசபதி ராஜாக்களின் இராஜ கரிக்குருவி பூர்வஜன்ம புண்ணியத்தால் தானி. ஒரு மரத்தின் மீதிருந்து தனக்குப் பறவை கடகன்-ஓ அசுரன். இந்திரனுடன் போர் களா லுண்டாகும் துன்பத்தையும் அதனை செய்து தோற்றவன். மாற்றுதற்குரிய வழியையும் நினைத்துக் கடகாரன் - ஆத்திரப் பெண் வணிகனைக் கொண்டிருந்த இடமாம். (திருவிளை புரா.) கூடிப் பெற்ற பிள்ளை. கஞ்சனூர் ஆழ்வார் - இவர் ஒரு பாகவதர். கடந்தைவாணிப மகருஷி கோத்ரன் - சிவ இவர் இல்லறம் வழுவாது நடத்தின தால் மூர்த்தி திரிபுர தகனஞ் செய்த காலத்தில் தமக்கு இருபக்கத்திலும் இருந்த பதி விநாயகபூசைக்கு வேண்டிய கொடுத்து னான்கு வீடுகளுடன் பரமபதம் பெற்றவர். அருள் பெற்றவன். கஞ்சன் - 1, பிரமன், ஒரு கற்பத்தில் கடம் - ஒரு தேசம். அருச்சுனனால் இராஜ விஷ்ணுமூர்த்தியின் நாபிகமலத்திற் பிற சூய காலத்தில் ஜெயிக்கப்பட்டது. Katwu ந்ததினால் உண்டான பெயர். in the District of Burdwan.
கச்சிராயன் 316 கடம் னதியி லாங்கேற்றினார் . இங்ஙனம அநேக 2 . கம்சனைக் காண்க . நூல்களை இயற்றி யருளிய முனிவர்பெரு கஞ்சா - இது ஒருவகை மயக்கந் தரும் ' மான் . காஞ்சிபுரத்திலுள்ள திருவாவடு பூண்டு இது பலவகைப் பிளவுபட்ட துறை மடத்தில் வெகு வருஷ காலம் இலைகளுள்ள தாய் 7 8 அடிகள் உயர்ந்து எழுந்தருளியிருந்து அநேக நன்மாணாக்கர் வளருகிறது . இது பூத்து முற்றுகையில் களுக்குக் கல்விபயிற்றிச் சிவத்தியானத்தி இதனிலைகளைக் காம்புகளுடன் பறித்துப் ' லெழுந்தருளி யிருந்து சாலிவாகனசகம் பதப்படுத்துகின்றனர் . இது மயக்கந்தரும் ( கஎகஉ ) க்குச் சரியான சாதாரண வருடம் மூலிகை இதனை யுண்டவர் போதை சித்திரை மாதம் 116 புனர்பூச நக்ஷத்தி மிகுந்து பிதற்றுவர் . ரத்திற் பரிபூரண தசை யடைந்தனர் . கஞ்சிகளுக்கு உபயோகமான பொருள்கள் கச்சிராயன் - ஒரு புலவன் இவன் கண்டிய 4 . ஆரோநட் கிழங்கு - ( Arrow Root ) ' தேவனைப் பாடியது . குப்பாய மிட்டுக் இது தென் அமெரிகா நாட்டுப் பொருள் குறுக்கே கவசமிட்டுக் கைப்பாச மிட்டு இதன் மா இச் செடியினடி வேரினால் வருக் கண்டியதே வாவுனது தொப்பாரத் செய்யப்படுகிறது . இவ்வேரினை நன்றாகச் தின் கீழ் மயிர் . தொப்பாரம் - போர் சுத்தம் செய்து தண்ணீர் விட்டரைக்கின் வீரர் முடி ( தமிழ்நாவலர் சரிதை . ) பால்போல் வெண்மையாகிறது . அது உல கசீயபர் - அங்கனெனும் அரசன் பூமியைப் ரின் மாவாகிறது . இதன்வேர் அம்பு போல் பிராம்மணருக்குத் தயிணையாகக் கொடுக் காணப்படு தலின் இப் பெயரிடப்பட்டது . கப் பூமிதேவி வருந்திச் சத்யவுலகஞ்சென் - 2 . டாப்யோகா - ( Tapioca ) இது றனள் . உடனே கச்யபர் யோகபலத்தால் அமெரிகாதேசத்து மாண்டியோக் அல்லது பூமியை முப்பதினாயிரம் வருஷம் தாங்கி கஸாவா ( Mandioc or Cassava plant ) னர் . பின் பூதேவி கச்யபரிடம் பெண் இது டர்னிப் கிழங்கு போல் உருவுள்ளது . ணாகிக் காச்யபி எனும் பெயர் பெற்றாள் . இது ஒரு விதத்தில் ஆகாரமாயினும் இது ( பா . அநுசா . ) | விஷமுள்ள சத்தென இதன் வித்தை அம் கச்யபர் - காசிபரைக் காண்க . பிற் தோய்த் தெய்வர் . கச்யபன் - பரிச்சதது சாபநிவர்த்தி செய்ய 3 . சேகோ - ( Sago ) . இது கிழக்கு வந்த விடகாரியாகிய வேதியன் . கார்க் இந்திய தீவிலுண்டாம் பனை போன்ற கோடகனால் வேண்டிய பொருள் தாப் மரத்தின் சோற்றியிலிருந்து செயப்படு பெற்று மீண்டவன் . கிறது . இது சிங்கப்பூரில் செய்யப்படு கஞசக்கருவி - தாளம் திருச்சின்னம் பூரி கிறது . ஜர்மனியில் உருளைக் கிழங்கிலும் எக்காளை கௌரிகாளை நபுரி பாங்கா இவ்விதமாகச் செய்யப்படுகிற தென்பர் . பேய்த்தாரை துத்தாரி கோணக்கொம்பு 4 . வெரமிசில்லி மாகரோணி - என் முதலிய . பன கோதுமை மாவின் தடித்த கஞ்சியை கஞ்சமணி - ஒரு விஷ்ணு பக்தன் . அச்சில் ஊற்றியழுத்த உண்டாம் இருப் கஞ்சமலையழனிவர் - திருமூலர் மாணாக்க பை உலர்த்த உலர்ந்த பண்டம் . இவை ரில் ஒருவர் . இடலிதேசத்தவர் பிரியபோஜனம் . கஞ்சரீடபுரம் - பெருங்கரையென்னு மூர் ; கடகபுரி - கசபதி ராஜாக்களின் இராஜ கரிக்குருவி பூர்வஜன்ம புண்ணியத்தால் தானி . ஒரு மரத்தின் மீதிருந்து தனக்குப் பறவை கடகன் - அசுரன் . இந்திரனுடன் போர் களா லுண்டாகும் துன்பத்தையும் அதனை செய்து தோற்றவன் . மாற்றுதற்குரிய வழியையும் நினைத்துக் கடகாரன் - ஆத்திரப் பெண் வணிகனைக் கொண்டிருந்த இடமாம் . ( திருவிளை புரா . ) கூடிப் பெற்ற பிள்ளை . கஞ்சனூர் ஆழ்வார் - இவர் ஒரு பாகவதர் . கடந்தைவாணிப மகருஷி கோத்ரன் - சிவ இவர் இல்லறம் வழுவாது நடத்தின தால் மூர்த்தி திரிபுர தகனஞ் செய்த காலத்தில் தமக்கு இருபக்கத்திலும் இருந்த பதி விநாயகபூசைக்கு வேண்டிய கொடுத்து னான்கு வீடுகளுடன் பரமபதம் பெற்றவர் . அருள் பெற்றவன் . கஞ்சன் - 1 பிரமன் ஒரு கற்பத்தில் கடம் - ஒரு தேசம் . அருச்சுனனால் இராஜ விஷ்ணுமூர்த்தியின் நாபிகமலத்திற் பிற சூய காலத்தில் ஜெயிக்கப்பட்டது . Katwu ந்ததினால் உண்டான பெயர் . in the District of Burdwan .