அபிதான சிந்தாமணி

கச்சிப்பேட்டு இளந்தச்சனார் 317 கச்சியப்பமுனிவர் கச்சிப்பேட்டு இளந்தச்சனர் - தச்சனாரெ பாடுக" என்று கட்டளையிட்டுத் "திகட ன்றதனால் இவர் கம்மாளரென்று தெரி சச்கரச் செம்ழகமைந்துளான்" என்று கிறது. கச்சிப்பேடு ஒரூர். காஞ்சிபுரத் அடியெடுத்துத் தந்து மறைந்தருளின தைச் சார்ந்தது. இவர் முல்லைத்திணை ரென்றும், ஆசாரியர் அன்று முதல் தின யைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். இவர் மும் முயன்று, சில மாதங்களில் இந்தப் பாடியது நற். உசுசு-ம் பாட்டு, புராணத்தைப் பாடி முடித்தனரென்றும் கச்சிப்பேட்டுக் காஞ்சிக் கொற்றன்- இவர் கூறுவர். இஃது அரங்கேற்றிய இடம் கடைச்சங்கமருவிய புலவர்களில் ஒருவர். குமரக்கோட்டம். இன்னும் திகழ் + தசம் இவரைக் கச்சிப்பேட்டாதெனலால் = திகடசம் எனப் புணர்தற்கு முருகக்கட தொண்டைநாட்டவராக இருத்தல் கூடும். வுள் புலவர் வேடம் பூண்டு வந்து வீரசோ குறு, உகங, உகசு. ழியம் என்னும் புத்தகத்திலிருந்து விதி கச்சிப்பேட்டு நன்னாகையார் - இவர் யைக் காட்டி மறைந்தனரென்றும் விளம் கடைச்சங்கமருவிய புலவர்களில் ஒருவ புவர். இவர் காலம் சாலிவாகன சகவரு ராக இருக்கலாம். நாகனாரென்னா துநாகை ஷம் (700-க்கு மேல்). யெனலால் தமிழறி நங்கையரில் ஒருத்தி கச்சியப்ப முதலியார் - இவர் வல்லைமாநகர் யென ஊகிக்க இடமுண்டு. தொண்டை காளத்தி முதலியார் குமாரர். ஒரு புலவன் நாட்டவர் போலும், குறு, கூ0, கஎஉ, இவர் கவி சொன்ன போது பராமுகமாக கஅ ), சுகூஉ, ககஎ, உஅ எ- விருக்கப்புலவன் இவரைச்செருப்புக்காலா கச்சிப்பேட்டுப் பெருந்தச்சனார் - இவர் லுதைக்க இவர் புலவனை உபசரித்தனர். முற்கூறிய இளந்தச்சனாரின் முதியோ புலவன் பாடிய பாட்டு மண்படுமோ சென்பது தோன்ற பெருந்தச்சனார் எனப் வெய்யலிலே வாடுமோ புல்லரிரு , கண் பட்டார். இவர் குறிஞ்சித் திணையைப் படுமோ வெப்போதுங் கற்றவர்க்குப்- பாடும் வன்மையுடையார். இளந்தச்சனார் பண்புடனே, மெச்சியப்பாலுங்கொடுக்கும் முல்லையைப் பாடியுள்ளார். மதியுடன் வீறுவல்லை காளத்திக், கச்சியப்பனை படுக்குந் தலைமகன் நீவிர் யாவிரென யுதைத்தகால்." இதனை "வில்லைச் செருப் வினாய தாக இவர் கூறியது சிறப்புடைய பிட்ட எனும் தொண்டை மண்டல சதகத் தாகும். நற். உககூ, இவர் பாடிய பாட்டு தாலும் அறிக். (தமிழ்நாவலர் சரிதை.) - இரண்டு நற். கச ச. கச்சியப்பழனிவர் - இற்றைக்கு நூற் கச்சியப்பசிவாசாரியர் - இவர் காஞ்சீபுரத் றெண்பது வருடங்களுக்கு முன் அபிஷே திலுள்ள குமரகோட்டத்து அர்ச்சகருள் கத்தார் மரபில் திருத்தணிகை க்ஷேத்தி ஒருவர். ஆதிசைவர் குலத்தில் அவதரித் சத்தி லவதரித்துத் திருக்கைலாயு பரம் தவர். தந்தையின் பெயர் காளத்தியப்ப பரைத் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்துப் பின் சிவாசாரியர். இவர் உரிய பருவத்தில் வேலப்ப தேசிகரிடஞ் சைவசந்நியாசம் உபநயனம் செய்விக்கப்பெற்று, அந்த பெற்று மேற்படி ஆதீனத்துச் சிவஞான ணர்க்குரிய அருமறைகளை அத்தியயனம் யோகிகளிடம் கல்வி பயின்று, விநாயக செய்து, வடமொழி, தென்மொழியென்ற புராணம், காஞ்சிபுராணம் இரண்டாங் இரு பாஷைகளையும் எழுத்தெண்ணிப் காண்டம், தணிகைபுராணம், திருஆனைக் படித்துக் கல்வி, அறிவு, ஒழுக்கங்களிற் காபுராணம், பூவாளூர்புராணம், பேரூர் சிறப்படைந்து விளங்கினர். அப்புறம் புராணம், ஆனந்த ருத்திரேசர் விவண்டு சைவசமயத்துக்கு இன்றியமையாததாகிய விடு தூது, தணிகையாற்றுப்படை, கச்சி சமய தீக்ஷை, விசேஷதீக்ஷை, நிருவாண ஆனந்தருத்திரேசர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, தீக்ஷை யென்ற மூன்று தீக்ஷைகளையும் சென்னை விநாயகர் பிள்ளைத் தமிழ், திருத் முறையே பெற்று ஆசாரியாபிஷேகம் தணிகை பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, பஞ்சாக்ஷர அடைந்து ஆறுமுகக்கடவுளை ஆகமவிதிப் அந்தாதி முதலிய தலங்களின் புராணங் படி அன்புடன் பூஜை செய்து வந்தார். களை இயற்றிப் புகழ்பெற்றவர். இவர் ஒரு சமயத்தில் முருகக்கடவள் இவரது சென்னை நகரிலிருந்தகாலத்து வடமொ கனவிற்றோன்றி, "அன்பனே நமது சரித் ழியிலுள்ள விநாயகப் புராணத்தினைத் திரத்தை "கந்தபுராணம்" எனப் பெய தென்மொழியிற் பாரகாவியமாக இயற்றி ரிட்டுத் தமிழில் பெருங்காப்பியமாகப் அந்நகரிலுள்ள பிரசன்னவிநாயகர் சன்
கச்சிப்பேட்டு இளந்தச்சனார் 317 கச்சியப்பமுனிவர் கச்சிப்பேட்டு இளந்தச்சனர் - தச்சனாரெ பாடுக என்று கட்டளையிட்டுத் திகட ன்றதனால் இவர் கம்மாளரென்று தெரி சச்கரச் செம்ழகமைந்துளான் என்று கிறது . கச்சிப்பேடு ஒரூர் . காஞ்சிபுரத் அடியெடுத்துத் தந்து மறைந்தருளின தைச் சார்ந்தது . இவர் முல்லைத்திணை ரென்றும் ஆசாரியர் அன்று முதல் தின யைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . இவர் மும் முயன்று சில மாதங்களில் இந்தப் பாடியது நற் . உசுசு - ம் பாட்டு புராணத்தைப் பாடி முடித்தனரென்றும் கச்சிப்பேட்டுக் காஞ்சிக் கொற்றன் - இவர் கூறுவர் . இஃது அரங்கேற்றிய இடம் கடைச்சங்கமருவிய புலவர்களில் ஒருவர் . குமரக்கோட்டம் . இன்னும் திகழ் + தசம் இவரைக் கச்சிப்பேட்டாதெனலால் = திகடசம் எனப் புணர்தற்கு முருகக்கட தொண்டைநாட்டவராக இருத்தல் கூடும் . வுள் புலவர் வேடம் பூண்டு வந்து வீரசோ குறு உகங உகசு . ழியம் என்னும் புத்தகத்திலிருந்து விதி கச்சிப்பேட்டு நன்னாகையார் - இவர் யைக் காட்டி மறைந்தனரென்றும் விளம் கடைச்சங்கமருவிய புலவர்களில் ஒருவ புவர் . இவர் காலம் சாலிவாகன சகவரு ராக இருக்கலாம் . நாகனாரென்னா துநாகை ஷம் ( 700 - க்கு மேல் ) . யெனலால் தமிழறி நங்கையரில் ஒருத்தி கச்சியப்ப முதலியார் - இவர் வல்லைமாநகர் யென ஊகிக்க இடமுண்டு . தொண்டை காளத்தி முதலியார் குமாரர் . ஒரு புலவன் நாட்டவர் போலும் குறு கூ0 கஎஉ இவர் கவி சொன்ன போது பராமுகமாக கஅ ) சுகூஉ ககஎ உஅ விருக்கப்புலவன் இவரைச்செருப்புக்காலா கச்சிப்பேட்டுப் பெருந்தச்சனார் - இவர் லுதைக்க இவர் புலவனை உபசரித்தனர் . முற்கூறிய இளந்தச்சனாரின் முதியோ புலவன் பாடிய பாட்டு மண்படுமோ சென்பது தோன்ற பெருந்தச்சனார் எனப் வெய்யலிலே வாடுமோ புல்லரிரு கண் பட்டார் . இவர் குறிஞ்சித் திணையைப் படுமோ வெப்போதுங் கற்றவர்க்குப் பாடும் வன்மையுடையார் . இளந்தச்சனார் பண்புடனே மெச்சியப்பாலுங்கொடுக்கும் முல்லையைப் பாடியுள்ளார் . மதியுடன் வீறுவல்லை காளத்திக் கச்சியப்பனை படுக்குந் தலைமகன் நீவிர் யாவிரென யுதைத்தகால் . இதனை வில்லைச் செருப் வினாய தாக இவர் கூறியது சிறப்புடைய பிட்ட எனும் தொண்டை மண்டல சதகத் தாகும் . நற் . உககூ இவர் பாடிய பாட்டு தாலும் அறிக் . ( தமிழ்நாவலர் சரிதை . ) - இரண்டு நற் . கச . கச்சியப்பழனிவர் - இற்றைக்கு நூற் கச்சியப்பசிவாசாரியர் - இவர் காஞ்சீபுரத் றெண்பது வருடங்களுக்கு முன் அபிஷே திலுள்ள குமரகோட்டத்து அர்ச்சகருள் கத்தார் மரபில் திருத்தணிகை க்ஷேத்தி ஒருவர் . ஆதிசைவர் குலத்தில் அவதரித் சத்தி லவதரித்துத் திருக்கைலாயு பரம் தவர் . தந்தையின் பெயர் காளத்தியப்ப பரைத் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்துப் பின் சிவாசாரியர் . இவர் உரிய பருவத்தில் வேலப்ப தேசிகரிடஞ் சைவசந்நியாசம் உபநயனம் செய்விக்கப்பெற்று அந்த பெற்று மேற்படி ஆதீனத்துச் சிவஞான ணர்க்குரிய அருமறைகளை அத்தியயனம் யோகிகளிடம் கல்வி பயின்று விநாயக செய்து வடமொழி தென்மொழியென்ற புராணம் காஞ்சிபுராணம் இரண்டாங் இரு பாஷைகளையும் எழுத்தெண்ணிப் காண்டம் தணிகைபுராணம் திருஆனைக் படித்துக் கல்வி அறிவு ஒழுக்கங்களிற் காபுராணம் பூவாளூர்புராணம் பேரூர் சிறப்படைந்து விளங்கினர் . அப்புறம் புராணம் ஆனந்த ருத்திரேசர் விவண்டு சைவசமயத்துக்கு இன்றியமையாததாகிய விடு தூது தணிகையாற்றுப்படை கச்சி சமய தீக்ஷை விசேஷதீக்ஷை நிருவாண ஆனந்தருத்திரேசர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி தீக்ஷை யென்ற மூன்று தீக்ஷைகளையும் சென்னை விநாயகர் பிள்ளைத் தமிழ் திருத் முறையே பெற்று ஆசாரியாபிஷேகம் தணிகை பதிற்றுப்பத்தந்தாதி பஞ்சாக்ஷர அடைந்து ஆறுமுகக்கடவுளை ஆகமவிதிப் அந்தாதி முதலிய தலங்களின் புராணங் படி அன்புடன் பூஜை செய்து வந்தார் . களை இயற்றிப் புகழ்பெற்றவர் . இவர் ஒரு சமயத்தில் முருகக்கடவள் இவரது சென்னை நகரிலிருந்தகாலத்து வடமொ கனவிற்றோன்றி அன்பனே நமது சரித் ழியிலுள்ள விநாயகப் புராணத்தினைத் திரத்தை கந்தபுராணம் எனப் பெய தென்மொழியிற் பாரகாவியமாக இயற்றி ரிட்டுத் தமிழில் பெருங்காப்பியமாகப் அந்நகரிலுள்ள பிரசன்னவிநாயகர் சன்