அபிதான சிந்தாமணி

கங்காபமூத்த 314 கங்கை கங்காதாழர்த்தி - பார்வதிபிராட்டி சிவமூர் - பெரிதே'' எனக்கூறி யிருத்தலி னிவர்க்கு த்தியின் கண்களை விளையாட்டாக மூடிய இப்பெயர் வந்தது போலும். (குறு- அஎ.) காலத்தில் அவளது நகத்திற்பிறந்த கங் கங்கை -1, புண்ணிய நதியுருவானவள். கையைத் தரித்த சிவன் திருவுரு. இவள் வெண்ணிற முடையவள், வலது கங்காத்வாரம்-1. அரித்வாரம் இமயமலையி கையில் கருநெய்தல், இடதுகையில் பூர்ண இள்ளது. இதன் வழியாகக் கங்கை பூமி கும்பம், முதலைவாகனம். இமயவேந்தன் யில் வருகிறது. Hardwar this is also குமரி. Called Mayapuri. 2. அக்கினியால் வகிக்கப்பட்ட சிவவீரி 2. கொள தமியைக் காண்க. யத்தைச் சரவணத்தில் வைத்தவள். கங்காமகாத்மியம் - இது பூமிக்கு மத்தி 3. ஈவர்க்கத்தில் மந்தாகினியெனவும், 'யில் செல்வதால் பூமியைச் சுத்தப்படுத்து பூமியில் கங்கையெனவும், பாதாளத்தில் வது. ஆயிரம் சாந்திராயண விரதஞ்செய்த போகவத யெனவும் பெயர்பெற்றவள். பலன் இதனிடமுள்ள ஜலத்தைப் பானஞ் 4. இவள, உலகத்திலுள்ள மூன்றரைக் செய்வதற்கு உண்டாம். ஒரு மாதம் 'கோடி தீர்த்தபலனும் தரவல்லவள். கங்கா தீரத்தில் ஒருவன் வசிப்பனேல் 5. இதில் ஒரு வேதியனது எலும்பு அவன் சர்வயஞ்ஞபலத்தையும் அடைவன். 'இதில் எவ்வளவு காலம் ஒருவனுடைய விழுந்ததனால் அவன் முத்தி பெற்றனன் அஸ்திவிழுந்து கிடக்கிறதோ அவ்வளவு என்பர். காலம் அவன் சுவர்க்கத்தில் இருப்பன். 6. சூரியவம்சத்துப் பிறந்த பகீரதச்சக் இதிலுள்ள மண் சோகம் முதலியவற்றை கரவர்த்தி தன் பாட்டன் முதலியவரின் சரி நீக்கும். இதைத் தரிசனஞ் செய்வதாலும், தங்களைக் கேட்கையில் பிதுர்க்கள் அநேகர் பரிசிப்பதாலும், பானஞ் செய்வதாலும் கபிலர் கோபத்திற்பட்டுச் சாம்பராய் நரக எல்லாப் பாபங்களும் நீங்கும். வேதனைப்படுதல் அறிந்து அதை நீக்க கங்காம்பை அநேக ஆண்டுகள் பிரமன், கங்கை, சிவ - ஸ்ரீ பலதேவர் பெண். இவளு மூர்த்தி முதலியயோரை எண்ணித் தவம் இத்திருந்த சேலையின் உயர்வைப் பரத்தை புரிந்து சிவமூர்த்தியால் கங்கையின் எழு யின் தோழி யொருத்தி தன் தலைவியிடங் துளிகளைப் பூமியில் வரப்பெற்றனன். கூற அப்பரத்தை விடசங்கமரை யேவி அதை வாங்கித் தரும்படி யாசித்தனள், அந்தக்கங்கை கலாதிநி, பவாரி, நளில் என அவ்வகை கங்காம்பை கணவன் சொற்படி மூன்று பிரிவுகளாய்க் கிழக்கினும், சுச சீதை, சிந்து என மேற்கினும், அளகந்தை கொடுக்கையில் ஆடை வளரக்கண்டு துணி யெனப் பகீரதன் பின்னும் வந்தனள். த்துத் தந்தவள். (பிரபுலி.) இவள் பகீரதனுக்குப் பின் வருமிடத்துச் கங்காளகேது - மலயகந் தனியைக் காண்க. சந்து முனியின் ஆச்சிரமவழி வருதலை கங்காழைர்த்தி - வாமனமூர்த்தி செருக்க யறிந்த முனிவர் கோபித்து அதனை ஆச டைந்த காலத்தில் அவர் முதுகின் முழு மனஞ் செய்தனர். அதனால் கங்கை மறை வெலும்பாகிய கங்காளத்தை வீணா தண்ட ந்தது கண்டு பகீரதன் தன் குறைகூறக் மாகக் கொண்டுவந்த சிவன் திருவுரு. கேட்டு அவர் காதின்வழி வெளிவிடச் சங்காவிசர்ச்சனழர்த்தி - பகீரதன் வெகு சாநவி யெனப் பெயரடைந்து சகரர் எலும் நாள் பிதுர்க்கள் நற்கதியடையத் தவஞ் பில் விழுந்து அவர்களுக்கு நற்கதி தந்தவள். செய்தனன். அதனால் களிப்படைந்த சிவ 7. பார்வதிதேவி விளையாட்டாகச் சிவ மூர்த்தி தரிசநந்தந்து தமது சடையிலிருந்த மூர்த்தியின் கண்களை மூட அக்கரத்தின் கங்கையில் ஒரு துளி பூமியில் விட்டனர். வழிப் பெருகிய நீர் வெள்ளங்கொள்ள அக்காலத்து இப்பெயரால் தேவாதியர் அதைச் சிவமூர்த்தி தரித்தனர் எனவும், துதித்த சிவமூர்த்தம். விஷ்ணு திரிவிக்கிரம் அவதாரங்கொண்டு கங்சேன் - உக்கிரசேகன். மூவுல களந்தபோது திருவடி சுவர்க்க சங்கல் வெள்ளத்தார் (பெண் பாலர்) - மடைய அண்டமுடைந்து ஆகாயகங்கை இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களி கால்வழியொழுகிய தா லுண்டானது என் லொருவராக இருக்கலாம். இவர் தம் செய் வும், அத்திருவடி சத்தியவுலகு சென்ற யுளில் "கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் போது பிரமன் தன் தந்தையின் திருவடி
கங்காபமூத்த 314 கங்கை கங்காதாழர்த்தி - பார்வதிபிராட்டி சிவமூர் - பெரிதே ' ' எனக்கூறி யிருத்தலி னிவர்க்கு த்தியின் கண்களை விளையாட்டாக மூடிய இப்பெயர் வந்தது போலும் . ( குறு - அஎ . ) காலத்தில் அவளது நகத்திற்பிறந்த கங் கங்கை - 1 புண்ணிய நதியுருவானவள் . கையைத் தரித்த சிவன் திருவுரு . இவள் வெண்ணிற முடையவள் வலது கங்காத்வாரம் - 1 . அரித்வாரம் இமயமலையி கையில் கருநெய்தல் இடதுகையில் பூர்ண இள்ளது . இதன் வழியாகக் கங்கை பூமி கும்பம் முதலைவாகனம் . இமயவேந்தன் யில் வருகிறது . Hardwar this is also குமரி . Called Mayapuri . 2 . அக்கினியால் வகிக்கப்பட்ட சிவவீரி 2 . கொள தமியைக் காண்க . யத்தைச் சரவணத்தில் வைத்தவள் . கங்காமகாத்மியம் - இது பூமிக்கு மத்தி 3 . ஈவர்க்கத்தில் மந்தாகினியெனவும் ' யில் செல்வதால் பூமியைச் சுத்தப்படுத்து பூமியில் கங்கையெனவும் பாதாளத்தில் வது . ஆயிரம் சாந்திராயண விரதஞ்செய்த போகவத யெனவும் பெயர்பெற்றவள் . பலன் இதனிடமுள்ள ஜலத்தைப் பானஞ் 4 . இவள உலகத்திலுள்ள மூன்றரைக் செய்வதற்கு உண்டாம் . ஒரு மாதம் ' கோடி தீர்த்தபலனும் தரவல்லவள் . கங்கா தீரத்தில் ஒருவன் வசிப்பனேல் 5 . இதில் ஒரு வேதியனது எலும்பு அவன் சர்வயஞ்ஞபலத்தையும் அடைவன் . ' இதில் எவ்வளவு காலம் ஒருவனுடைய விழுந்ததனால் அவன் முத்தி பெற்றனன் அஸ்திவிழுந்து கிடக்கிறதோ அவ்வளவு என்பர் . காலம் அவன் சுவர்க்கத்தில் இருப்பன் . 6 . சூரியவம்சத்துப் பிறந்த பகீரதச்சக் இதிலுள்ள மண் சோகம் முதலியவற்றை கரவர்த்தி தன் பாட்டன் முதலியவரின் சரி நீக்கும் . இதைத் தரிசனஞ் செய்வதாலும் தங்களைக் கேட்கையில் பிதுர்க்கள் அநேகர் பரிசிப்பதாலும் பானஞ் செய்வதாலும் கபிலர் கோபத்திற்பட்டுச் சாம்பராய் நரக எல்லாப் பாபங்களும் நீங்கும் . வேதனைப்படுதல் அறிந்து அதை நீக்க கங்காம்பை அநேக ஆண்டுகள் பிரமன் கங்கை சிவ - ஸ்ரீ பலதேவர் பெண் . இவளு மூர்த்தி முதலியயோரை எண்ணித் தவம் இத்திருந்த சேலையின் உயர்வைப் பரத்தை புரிந்து சிவமூர்த்தியால் கங்கையின் எழு யின் தோழி யொருத்தி தன் தலைவியிடங் துளிகளைப் பூமியில் வரப்பெற்றனன் . கூற அப்பரத்தை விடசங்கமரை யேவி அதை வாங்கித் தரும்படி யாசித்தனள் அந்தக்கங்கை கலாதிநி பவாரி நளில் என அவ்வகை கங்காம்பை கணவன் சொற்படி மூன்று பிரிவுகளாய்க் கிழக்கினும் சுச சீதை சிந்து என மேற்கினும் அளகந்தை கொடுக்கையில் ஆடை வளரக்கண்டு துணி யெனப் பகீரதன் பின்னும் வந்தனள் . த்துத் தந்தவள் . ( பிரபுலி . ) இவள் பகீரதனுக்குப் பின் வருமிடத்துச் கங்காளகேது - மலயகந் தனியைக் காண்க . சந்து முனியின் ஆச்சிரமவழி வருதலை கங்காழைர்த்தி - வாமனமூர்த்தி செருக்க யறிந்த முனிவர் கோபித்து அதனை ஆச டைந்த காலத்தில் அவர் முதுகின் முழு மனஞ் செய்தனர் . அதனால் கங்கை மறை வெலும்பாகிய கங்காளத்தை வீணா தண்ட ந்தது கண்டு பகீரதன் தன் குறைகூறக் மாகக் கொண்டுவந்த சிவன் திருவுரு . கேட்டு அவர் காதின்வழி வெளிவிடச் சங்காவிசர்ச்சனழர்த்தி - பகீரதன் வெகு சாநவி யெனப் பெயரடைந்து சகரர் எலும் நாள் பிதுர்க்கள் நற்கதியடையத் தவஞ் பில் விழுந்து அவர்களுக்கு நற்கதி தந்தவள் . செய்தனன் . அதனால் களிப்படைந்த சிவ 7 . பார்வதிதேவி விளையாட்டாகச் சிவ மூர்த்தி தரிசநந்தந்து தமது சடையிலிருந்த மூர்த்தியின் கண்களை மூட அக்கரத்தின் கங்கையில் ஒரு துளி பூமியில் விட்டனர் . வழிப் பெருகிய நீர் வெள்ளங்கொள்ள அக்காலத்து இப்பெயரால் தேவாதியர் அதைச் சிவமூர்த்தி தரித்தனர் எனவும் துதித்த சிவமூர்த்தம் . விஷ்ணு திரிவிக்கிரம் அவதாரங்கொண்டு கங்சேன் - உக்கிரசேகன் . மூவுல களந்தபோது திருவடி சுவர்க்க சங்கல் வெள்ளத்தார் ( பெண் பாலர் ) - மடைய அண்டமுடைந்து ஆகாயகங்கை இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களி கால்வழியொழுகிய தா லுண்டானது என் லொருவராக இருக்கலாம் . இவர் தம் செய் வும் அத்திருவடி சத்தியவுலகு சென்ற யுளில் கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் போது பிரமன் தன் தந்தையின் திருவடி