அபிதான சிந்தாமணி

ககோளவவரணம் 318 - கங்காதபன் வம் இந்திரன் மலைகளின் சிறகறுத்த பருவகாலங்களில் சூரிய சந்திரர்களுக்கு தும் அவற்றிலிருந்து வெளிப்பட்ட புட் மேல் நடப்பன். கேது புகைவர்ணமுள்ள கலாவர்த்தம் என்னும் மேகம் வாயு (அ) குதிரைகள் கட்டிய ரதத்தில் ஏறிச் ஆதாரமாய்க் கற்ப அந்தத்தில் வருஷிக் | சஞ்சரிப்பன். (தத்வநி.) கும், பிரமன் அவதரித்த காலத்தில் | கக்கீவன்- தீர்க்க தமன் மகன். இவன் உதங் பிரம்மாண்டம் பிளந்து அதில் உற்பத்தி -கர் சொற்படி அகத்திய தீர்த்தத்தில் யான சகலங்கள் மேகம் ஆயின. இந்த | முழுகி அதிலெழுந்த யானைமீதேறிச் மேகங்கள் தூமங்களால் விருத்தியாம். சென்று சுவாயன் குமரியை மணந்தவன். இது மழை காலத்தில் மழையும் பனிக் கக்குவன்-உக்ரசேகன் குமரன். காலத்தில் பனியும் பெய்யும். ஆகாசகங் கக்குவான் - (கக்கிருமல்) பாலின் தோஷத் கையைத் திக்கஜங்கள் துதிக்கையால் தாலும், ஜல தோஷத்தாலும் வாயு அதி மொண்டு பூமியில் விடுதலால் அது பனிப் கரித்து மார்பிலுள்ள சிலேஷ்மத்தை ஒவ் போல் பெய்யும். இமயமலைக்குத் தென் வொருவேளை இளக்குந்தருணத்தில், அடுக் பாகத்தில் இருக்கிற ஏமகூட பர்வதத்தில் கிருமல், திணறல், விழி பிதுங்குவது போ பூர்த்து என்னும் பட்டணம் உண்டு, லுதல், இளைப்பு, ஆயாசம், குடித்த பாலைக் அதில் பெய்யும் பனியும் இமயத்தில் பெய் கக்குதல் முதலிய உண்டாம். இது மூன்று யும் பனியுமே இவ்விடத்திற்கும் வரும் மாதம் குழந்தைகளை வதைக்கும். (ஜீவ.) மழை, பனி, வெயில், பகல், இரவு, சந்தி, கக்கையர்- ஒரு வீரசைவ தேசிகர். இவர் சுபாசுபபலன் இவை எல்லாம் துருவனால் முன், ஒரு புராணிகன் விஷ்ணுவிற்குப் உண்டாம். சூரியன் துருவன் கட்டளை பரத்வங் கூறி வாயிற் புழுச்சொரிந்தனன். யால் சகல ஜீவப்பிராணாதாரமான நீரைத் | (பசவபுராணம்) தருவன். சந்திரமண்டலம் சூரியவீதிக்கு கங்கணன் - (யது.) நிம்ரோசியின் தம்பி. மேற்பாகத்தில் இருக்கும். சந்திரனுக்கு கங்கணி - பசமாகன் குமரன். மேல் நக்ஷத்திரங்கள் சஞ்சரிக்கும். சந்தி கங்கபதி- உக்ரசேநன் குமரி. ரன் ரதத்திற்கு (10) குதிரைகள். அக் கங்கபாடி - மைசூர் ஜில்லாவின் கீழ்பாக குதிரைகளின் பெயர் அஜ, சத, மக, த்திலுள்ள நாடு. விருக்ஷ, வாஜி, நா, அஸ்ம, சப்ததாது, கங்கம்மாள் --ஒரு தீர்த்ததேவதை. இவள் ஹம்ச, வாம , மிருகமென்பன. சந்திரன் வடநாட்டவரால் பசுக்கள், மனிதர் முத தேவர்களாலும் பிதுர்க்களாலும் சுற்றப் வியவர்க்கு நோய் முதலிய வராவகை ஆரா பட்டிருப்பன். சூரியனுடைய சுஷும்னா திக்கப்பட்டவள். இவளை ஆராதிக்கும் கிரணத்தால் சுக்கிலபக்ஷத்தில் வளர்ந்து ஆண்மக்கள் பெண்வேடம் பூண்டு கிராம பூர்ணிமையில் சம்பூர்ணமாய்ப் பிரகாசிப் பிச்சை ஏற்று அப்பிச்சையால் வந்த தானி பான். கிருஷ்ணபக்ஷ துவிதியை முதல் யாதிகளைத் தேவதைக்கு நிவேதிப்பர். சதுர்த்தசி வரையில் தேவர்களும், அமா கங்கன் - 1. கங்கிசனைக் காண்க. வாசையில் பிதுர்க்களும் சந்திரகிரணத் 2. சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் பிறந்த தைப் பானம் செய்வர். அங்காரகன் சதத் குமரன். வசுதேவன் தம்பி. திற்கு அக்கினியிற் பிறந்த செந்நிறமுள்ள 3. யமன். (அ) குதிரைகள் உண்டு . புதன் ரதம் 4, ஓர் இருடி. இவன் பாரி பிரம வாயுரதத்திற்கு எதிராக நடக்கும். அந்த லோசை, பெண் மரீஷை. ரதத்திற்கு வாயுவேகமும் பசுநிறமுள்ள 5. ஒரு பக்ஷியாசன். (அ) குதிரைகளும் உண்டு. பிரகஸ்பதி 6. அஞ்ஞாதவாசத்தில் தருமன் வைத் ரதத்திற்கு வெண்ணிறமுள்ள (அ) குதி துக்கொண்ட பெயர். ரைகள் உண்டு. வருஷத்திற்கு ஒரு 7. பிரமலோனுபன் குமரன் தரும் தடவை ஒரு ராசியில் மெதுவாகச் செல் பக்ஷிகளைக் காண்க. வன். சுக்கிரனுக்குச் செந்நிறமுள்ள (அ ) கங்கா -1. கங்கையைக் காண்க. குதிரைகள் உண்டு. சநி கறுப்பு நிற | 2. உக்ரசேநன் குமரி. முள்ள (அ) குதிரைகள் கட்டின இரும்பு கங்காதபன் - பகீரதன் கங்கையைப் பூமிக் ரதத்தில் மெதுவாகச் செல்வன். இராத | குக் கொண்டுவருகையில் உதித்த ஆதப கறுப்புக் குதிரைகள் கட்டினரதத்திலேறிப் னுக்குப் பெயர். (காசிகாண்டம்.) 40
ககோளவவரணம் 318 - கங்காதபன் வம் இந்திரன் மலைகளின் சிறகறுத்த பருவகாலங்களில் சூரிய சந்திரர்களுக்கு தும் அவற்றிலிருந்து வெளிப்பட்ட புட் மேல் நடப்பன் . கேது புகைவர்ணமுள்ள கலாவர்த்தம் என்னும் மேகம் வாயு ( ) குதிரைகள் கட்டிய ரதத்தில் ஏறிச் ஆதாரமாய்க் கற்ப அந்தத்தில் வருஷிக் | சஞ்சரிப்பன் . ( தத்வநி . ) கும் பிரமன் அவதரித்த காலத்தில் | கக்கீவன் - தீர்க்க தமன் மகன் . இவன் உதங் பிரம்மாண்டம் பிளந்து அதில் உற்பத்தி - கர் சொற்படி அகத்திய தீர்த்தத்தில் யான சகலங்கள் மேகம் ஆயின . இந்த | முழுகி அதிலெழுந்த யானைமீதேறிச் மேகங்கள் தூமங்களால் விருத்தியாம் . சென்று சுவாயன் குமரியை மணந்தவன் . இது மழை காலத்தில் மழையும் பனிக் கக்குவன் - உக்ரசேகன் குமரன் . காலத்தில் பனியும் பெய்யும் . ஆகாசகங் கக்குவான் - ( கக்கிருமல் ) பாலின் தோஷத் கையைத் திக்கஜங்கள் துதிக்கையால் தாலும் ஜல தோஷத்தாலும் வாயு அதி மொண்டு பூமியில் விடுதலால் அது பனிப் கரித்து மார்பிலுள்ள சிலேஷ்மத்தை ஒவ் போல் பெய்யும் . இமயமலைக்குத் தென் வொருவேளை இளக்குந்தருணத்தில் அடுக் பாகத்தில் இருக்கிற ஏமகூட பர்வதத்தில் கிருமல் திணறல் விழி பிதுங்குவது போ பூர்த்து என்னும் பட்டணம் உண்டு லுதல் இளைப்பு ஆயாசம் குடித்த பாலைக் அதில் பெய்யும் பனியும் இமயத்தில் பெய் கக்குதல் முதலிய உண்டாம் . இது மூன்று யும் பனியுமே இவ்விடத்திற்கும் வரும் மாதம் குழந்தைகளை வதைக்கும் . ( ஜீவ . ) மழை பனி வெயில் பகல் இரவு சந்தி கக்கையர் - ஒரு வீரசைவ தேசிகர் . இவர் சுபாசுபபலன் இவை எல்லாம் துருவனால் முன் ஒரு புராணிகன் விஷ்ணுவிற்குப் உண்டாம் . சூரியன் துருவன் கட்டளை பரத்வங் கூறி வாயிற் புழுச்சொரிந்தனன் . யால் சகல ஜீவப்பிராணாதாரமான நீரைத் | ( பசவபுராணம் ) தருவன் . சந்திரமண்டலம் சூரியவீதிக்கு கங்கணன் - ( யது . ) நிம்ரோசியின் தம்பி . மேற்பாகத்தில் இருக்கும் . சந்திரனுக்கு கங்கணி - பசமாகன் குமரன் . மேல் நக்ஷத்திரங்கள் சஞ்சரிக்கும் . சந்தி கங்கபதி - உக்ரசேநன் குமரி . ரன் ரதத்திற்கு ( 10 ) குதிரைகள் . அக் கங்கபாடி - மைசூர் ஜில்லாவின் கீழ்பாக குதிரைகளின் பெயர் அஜ சத மக த்திலுள்ள நாடு . விருக்ஷ வாஜி நா அஸ்ம சப்ததாது கங்கம்மாள் - - ஒரு தீர்த்ததேவதை . இவள் ஹம்ச வாம மிருகமென்பன . சந்திரன் வடநாட்டவரால் பசுக்கள் மனிதர் முத தேவர்களாலும் பிதுர்க்களாலும் சுற்றப் வியவர்க்கு நோய் முதலிய வராவகை ஆரா பட்டிருப்பன் . சூரியனுடைய சுஷும்னா திக்கப்பட்டவள் . இவளை ஆராதிக்கும் கிரணத்தால் சுக்கிலபக்ஷத்தில் வளர்ந்து ஆண்மக்கள் பெண்வேடம் பூண்டு கிராம பூர்ணிமையில் சம்பூர்ணமாய்ப் பிரகாசிப் பிச்சை ஏற்று அப்பிச்சையால் வந்த தானி பான் . கிருஷ்ணபக்ஷ துவிதியை முதல் யாதிகளைத் தேவதைக்கு நிவேதிப்பர் . சதுர்த்தசி வரையில் தேவர்களும் அமா கங்கன் - 1 . கங்கிசனைக் காண்க . வாசையில் பிதுர்க்களும் சந்திரகிரணத் 2 . சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் பிறந்த தைப் பானம் செய்வர் . அங்காரகன் சதத் குமரன் . வசுதேவன் தம்பி . திற்கு அக்கினியிற் பிறந்த செந்நிறமுள்ள 3 . யமன் . ( ) குதிரைகள் உண்டு . புதன் ரதம் 4 ஓர் இருடி . இவன் பாரி பிரம வாயுரதத்திற்கு எதிராக நடக்கும் . அந்த லோசை பெண் மரீஷை . ரதத்திற்கு வாயுவேகமும் பசுநிறமுள்ள 5 . ஒரு பக்ஷியாசன் . ( ) குதிரைகளும் உண்டு . பிரகஸ்பதி 6 . அஞ்ஞாதவாசத்தில் தருமன் வைத் ரதத்திற்கு வெண்ணிறமுள்ள ( ) குதி துக்கொண்ட பெயர் . ரைகள் உண்டு . வருஷத்திற்கு ஒரு 7 . பிரமலோனுபன் குமரன் தரும் தடவை ஒரு ராசியில் மெதுவாகச் செல் பக்ஷிகளைக் காண்க . வன் . சுக்கிரனுக்குச் செந்நிறமுள்ள ( ) கங்கா - 1 . கங்கையைக் காண்க . குதிரைகள் உண்டு . சநி கறுப்பு நிற | 2 . உக்ரசேநன் குமரி . முள்ள ( ) குதிரைகள் கட்டின இரும்பு கங்காதபன் - பகீரதன் கங்கையைப் பூமிக் ரதத்தில் மெதுவாகச் செல்வன் . இராத | குக் கொண்டுவருகையில் உதித்த ஆதப கறுப்புக் குதிரைகள் கட்டினரதத்திலேறிப் னுக்குப் பெயர் . ( காசிகாண்டம் . ) 40