அபிதான சிந்தாமணி

ககோளவிவரணம் 312 | ககோளவிவரணம் மும், மேற்கில் வருணபட்டணமும் இருக் நக்ஷத்திரங்களும் ஐராவ தவீதி என்பர். இன்றன. இப்பட்டணங்களில் உலகாக இந்த வீதி உத்தரமார்க்கம் என்று சொல் ணத்தின் பொருட்டு இந்திராதிகள் வசிப் லப்படும். பூர்வோத்திர பங்குனிகள் இர பர். இப்பட்டணங்களுக்கு ஊர்த்துவத் ண்டும் ஆர்ஷ வீதி. பூர்வபாத்திரம், உத்தரா தில் சூரியன் சஞ்சரிப்பன். சூரியனுக்குத் பாத்திரமென்னும் இரண்டும் கோவீதி. சிர தகணாயனத்தில் சீக்கிரகதி உண்டு. சூரி வண, தனிஷ்ட, சதபிஷம் இம்மூன்றும் யன் மத்தியானத்தில் இந்திர பட்டணத் ஜாத்துருவவீதி. இம்மூன்று வீதிகளும் தில் இருக்குங்கால், யமபட்டணத்தில் மத்தியமார்க்கம் எனப்படும். அஸ்தம், சித் உதயம், வருண பட்டணத்தில் அர்த்த திரை, சுவாதி இம்மூன்றும் நாகவீதி, ராத்திரி, சோமபட்டணத்தில் அஸ்த விசாகம், ஜேஷ்டம், அனுஷம் இம்மூன் மனம். மத்தியானத்தில் யமபட்டணத் றும் மிருகவீதி, மூலம், பூராடம், உத்ரா தில் இருக்குங்கால் வருணபட்டணத்தில் டம் இம்மூன்றும் வைஸ்வாநரவீதி. இந்த உதயம், சோமபட்டணத்தில் அர்த்த ராத் வீதிகள் மூன்றும் தக்ஷணமார்க்கம் எனப் திரி, இந்திரபட்டணத்தில் அஸ்தமனம். படும். தக்ஷண உத்தர மார்கங்களுக்கு மத்தியானம் வருண பட்டணத்தி லிருக் இடை (100321) யோசனைகள் விசாலம் கையில் சோமபட்டணத்தில் உதயம், உண்டு. உத்தராயனத்தில் சூரியன் மண் இந்திரபட்டணத்தில் அர்த்த ராத்திரி, டலமத்தியனாய்ச் சஞ்சரிக்கும்போது தக்ஷ யமபட்டணத்தில் அஸ்தமனம், மத்யானம் ணாயனத்தில் முன் சொன்ன வீதிகளுக்கு சோமபட்டணத்தில் இருக்கையில் இந்திர வெளியில் திரிவன், தக்ஷண திசையில் பட்டணத்தில் உதயம், யமபட்டணத்தில் சஞ்சரிக்கும்போது சூரிய மண்டலம் அர்த்தராத்திரி, வருணபட்டணத்தில் அஸ் (10058) யோசனைகள் உள்ள விசாலம் தமனம். தக்ஷணாயனத்தில் சூரியனுடன் உள்ள தாய் இருக்கும். சூரியசந்திரர்கள் நக்ஷத்திரங்களும் சஞ்சரிக்கும். மத்தியா குலாலசக்கிரம்போல் திரிவர். தக்ஷணா) னத்தில் அவன் கிரணத்தால் தபிக்கப்பட் யனத்தில் சீக்கிரகதி யாகையால் பகல் ச்ெ சாயங்காலத்தில் அவனுடைய கிரணத் (12) முகூர்த்தம் இருக்கும். உத்தராய தால் சாந்தமாக அஸ் தமிக்கும், பின்னும் னத்தில் பகல் (18) முகூர்த்தகாலம் சஞ் சூரியன் ஆகாயமத்தியில் இருக்கும் போது சரிப்பன். இரவு பகல் (3) முகூர்த்த பூமியில் 30-முகூர்த்தகாலம் சஞ்சரிப்பன். காலத்திற்குள் மண்டலமாய்த் திரிகின்ற ஊர்த்த பாகத்தில் சஞ்சரிக்கும்போது லோகாலோக பருவதத்திற்கு வடக்கு அக் வெவ்வேறு கதிகளுண்டு, தக்ஷண திசை கினி மார்க்கத்திற்கு வெளியில் இருக்கிற யில் இருக்கும் சூரியன் நாடோறும் புஷ்கரதேசங்களுக்குத் தக்ஷண வீதியில் (90145000) ஆயிரம் யோசனைகள் சஞ்ச இருக்கும் சூரியகாந்தி வியாபிக்கும். அந் ரித்துக்கொண்டு அத்திசையில் இருந்து தத் தேசங்களுக்கு ஒருபாகத்தில் (10,000) மீண்டு (30121000) ஆயிரம் யோசனைகள் யோசனையுள்ள உயரங்கொண்ட லோகா உள்ள தூரத்தில் இருக்கும் வடதிசைக்குப் லோகபர்வதம் இருக்கின்றது. அதற்குக் பிரவேசிப்பன். இந்தத்தக்ஷண உத்தாதி கீழ்பாகத்தில் சூரியசந்திர நக்ஷத்திர தாரா சைகளுக்கு மத்திய பிரதேசம் விஷ்வ மண் கணங்கள் திரிவர். இது காணப்பட் டலம் எனப்படும். அந்தச் சமயத்தில் கோ டது. கோசராகோசரமானதே லோகா மேதக தீபத்திற்கு வடபாகத்தில் சஞ்சரிக் லோக பர்வதம். இதனைச் சூரியன் சேரு கும் தக்ஷண உத்தர திசைகளுக்கு இடை வதே சந்தியாகாலம் எனப்படும். துரு யிலிருக்கும் மண்டலங்களுக்கு ஜரத்துருவ வன், மிருத்பிண்டம் போல உத்தரமத்திய ஐராவத வைஷ்வாநர ஸ்தாநங்கள் அடை தக்ஷண பிரதேசங்களில் இருந்து, ஆகா யாளங்கள் என்று எண்ணவேண்டும். அஜ சத்தில் (14) நக்ஷத்திரங்களில் சிஞ்சுமார வீதிக்குத் தக்ஷணத்தில் நாகவீதி உண்டு, சக்கிரத்தில் சூரியசந்திரர்களை வாதக்கயிற் இந்த இரண்டும் ஆஷாடவீதிக்குக் காரன முல் திருப்பி, தானும் திரிந்து கொண் மாய் இருக்கின்றன. அசுவனி, பரணி, 'டிருப்பன். மேகமண்டலம் மேகங்கள் இருத்திகை, மிருகசீரி ஷார்த்தம் இந்த வாயுவை ஆசரித்து ஜலத்தைத் தரும். (4) நசுத்திரங்களும் நாகலீதி என்பர்.) அவை பூமிக்குமேல் காதரரத்தி விருந்து புனர்பூசம், பூசம் ஆயிலியம் இந்த மூன்று சதா வருஷத்துக் கொண்டிருக்கும். பூர்
ககோளவிவரணம் 312 | ககோளவிவரணம் மும் மேற்கில் வருணபட்டணமும் இருக் நக்ஷத்திரங்களும் ஐராவ தவீதி என்பர் . இன்றன . இப்பட்டணங்களில் உலகாக இந்த வீதி உத்தரமார்க்கம் என்று சொல் ணத்தின் பொருட்டு இந்திராதிகள் வசிப் லப்படும் . பூர்வோத்திர பங்குனிகள் இர பர் . இப்பட்டணங்களுக்கு ஊர்த்துவத் ண்டும் ஆர்ஷ வீதி . பூர்வபாத்திரம் உத்தரா தில் சூரியன் சஞ்சரிப்பன் . சூரியனுக்குத் பாத்திரமென்னும் இரண்டும் கோவீதி . சிர தகணாயனத்தில் சீக்கிரகதி உண்டு . சூரி வண தனிஷ்ட சதபிஷம் இம்மூன்றும் யன் மத்தியானத்தில் இந்திர பட்டணத் ஜாத்துருவவீதி . இம்மூன்று வீதிகளும் தில் இருக்குங்கால் யமபட்டணத்தில் மத்தியமார்க்கம் எனப்படும் . அஸ்தம் சித் உதயம் வருண பட்டணத்தில் அர்த்த திரை சுவாதி இம்மூன்றும் நாகவீதி ராத்திரி சோமபட்டணத்தில் அஸ்த விசாகம் ஜேஷ்டம் அனுஷம் இம்மூன் மனம் . மத்தியானத்தில் யமபட்டணத் றும் மிருகவீதி மூலம் பூராடம் உத்ரா தில் இருக்குங்கால் வருணபட்டணத்தில் டம் இம்மூன்றும் வைஸ்வாநரவீதி . இந்த உதயம் சோமபட்டணத்தில் அர்த்த ராத் வீதிகள் மூன்றும் தக்ஷணமார்க்கம் எனப் திரி இந்திரபட்டணத்தில் அஸ்தமனம் . படும் . தக்ஷண உத்தர மார்கங்களுக்கு மத்தியானம் வருண பட்டணத்தி லிருக் இடை ( 100321 ) யோசனைகள் விசாலம் கையில் சோமபட்டணத்தில் உதயம் உண்டு . உத்தராயனத்தில் சூரியன் மண் இந்திரபட்டணத்தில் அர்த்த ராத்திரி டலமத்தியனாய்ச் சஞ்சரிக்கும்போது தக்ஷ யமபட்டணத்தில் அஸ்தமனம் மத்யானம் ணாயனத்தில் முன் சொன்ன வீதிகளுக்கு சோமபட்டணத்தில் இருக்கையில் இந்திர வெளியில் திரிவன் தக்ஷண திசையில் பட்டணத்தில் உதயம் யமபட்டணத்தில் சஞ்சரிக்கும்போது சூரிய மண்டலம் அர்த்தராத்திரி வருணபட்டணத்தில் அஸ் ( 10058 ) யோசனைகள் உள்ள விசாலம் தமனம் . தக்ஷணாயனத்தில் சூரியனுடன் உள்ள தாய் இருக்கும் . சூரியசந்திரர்கள் நக்ஷத்திரங்களும் சஞ்சரிக்கும் . மத்தியா குலாலசக்கிரம்போல் திரிவர் . தக்ஷணா ) னத்தில் அவன் கிரணத்தால் தபிக்கப்பட் யனத்தில் சீக்கிரகதி யாகையால் பகல் ச்ெ சாயங்காலத்தில் அவனுடைய கிரணத் ( 12 ) முகூர்த்தம் இருக்கும் . உத்தராய தால் சாந்தமாக அஸ் தமிக்கும் பின்னும் னத்தில் பகல் ( 18 ) முகூர்த்தகாலம் சஞ் சூரியன் ஆகாயமத்தியில் இருக்கும் போது சரிப்பன் . இரவு பகல் ( 3 ) முகூர்த்த பூமியில் 30 - முகூர்த்தகாலம் சஞ்சரிப்பன் . காலத்திற்குள் மண்டலமாய்த் திரிகின்ற ஊர்த்த பாகத்தில் சஞ்சரிக்கும்போது லோகாலோக பருவதத்திற்கு வடக்கு அக் வெவ்வேறு கதிகளுண்டு தக்ஷண திசை கினி மார்க்கத்திற்கு வெளியில் இருக்கிற யில் இருக்கும் சூரியன் நாடோறும் புஷ்கரதேசங்களுக்குத் தக்ஷண வீதியில் ( 90145000 ) ஆயிரம் யோசனைகள் சஞ்ச இருக்கும் சூரியகாந்தி வியாபிக்கும் . அந் ரித்துக்கொண்டு அத்திசையில் இருந்து தத் தேசங்களுக்கு ஒருபாகத்தில் ( 10 000 ) மீண்டு ( 30121000 ) ஆயிரம் யோசனைகள் யோசனையுள்ள உயரங்கொண்ட லோகா உள்ள தூரத்தில் இருக்கும் வடதிசைக்குப் லோகபர்வதம் இருக்கின்றது . அதற்குக் பிரவேசிப்பன் . இந்தத்தக்ஷண உத்தாதி கீழ்பாகத்தில் சூரியசந்திர நக்ஷத்திர தாரா சைகளுக்கு மத்திய பிரதேசம் விஷ்வ மண் கணங்கள் திரிவர் . இது காணப்பட் டலம் எனப்படும் . அந்தச் சமயத்தில் கோ டது . கோசராகோசரமானதே லோகா மேதக தீபத்திற்கு வடபாகத்தில் சஞ்சரிக் லோக பர்வதம் . இதனைச் சூரியன் சேரு கும் தக்ஷண உத்தர திசைகளுக்கு இடை வதே சந்தியாகாலம் எனப்படும் . துரு யிலிருக்கும் மண்டலங்களுக்கு ஜரத்துருவ வன் மிருத்பிண்டம் போல உத்தரமத்திய ஐராவத வைஷ்வாநர ஸ்தாநங்கள் அடை தக்ஷண பிரதேசங்களில் இருந்து ஆகா யாளங்கள் என்று எண்ணவேண்டும் . அஜ சத்தில் ( 14 ) நக்ஷத்திரங்களில் சிஞ்சுமார வீதிக்குத் தக்ஷணத்தில் நாகவீதி உண்டு சக்கிரத்தில் சூரியசந்திரர்களை வாதக்கயிற் இந்த இரண்டும் ஆஷாடவீதிக்குக் காரன முல் திருப்பி தானும் திரிந்து கொண் மாய் இருக்கின்றன . அசுவனி பரணி ' டிருப்பன் . மேகமண்டலம் மேகங்கள் இருத்திகை மிருகசீரி ஷார்த்தம் இந்த வாயுவை ஆசரித்து ஜலத்தைத் தரும் . ( 4 ) நசுத்திரங்களும் நாகலீதி என்பர் . ) அவை பூமிக்குமேல் காதரரத்தி விருந்து புனர்பூசம் பூசம் ஆயிலியம் இந்த மூன்று சதா வருஷத்துக் கொண்டிருக்கும் . பூர்