அபிதான சிந்தாமணி

ஓரிற்பிச்சையார் 302 ஔவையார் கைப்பற் திரரை முக வகைப்பெ ஔ மலையை ஆண்டு வருநாளிற் அதிகமானெடு வகைப்பொருள்கள் - வேர், பட்டை, மானஞ்சி சென்று திருக்கோவலூரை முற் சசம், இலை, புட்பம், பழம், விதை இவை றுகையிட்டு வென்று கைப்பற்றிக் கொண் கள் ஒவ்வொன்றும் அறுவகைருசிபெற்று டான். அதனை ஆண்டிருந்த மலையமான் வெவ்வேறு தொழில்களைச் செய்யும். திருமுடிக்காரி அஞ்சியோடு போரில் எதிர் ஓவியச் சேநன் - சித்திரசேகன் என்னுங் நிற்கலாற்சது தோற்றோடிச் சேரமான் சுந்தருவன். கந்திற்பாவையி லதிட்டித் பெருஞ்சோலிரும் பொறையிடம் அடைக் | திருக்கும் துவதிகனென்னும் தெய்வத்தின் கலம் புகுந் தான். அச்சேரமான் கொல்லி நண்பன் (மணிமேகலை) மலையைத் தான் பெறவேண்டு மென்றும் ஓவிய நூல் - இந்நூலின் வரலாறு தெரிய குறிப்புடையானாதலை அறிந்த காரிபடை வில்லை. சிற்ப நூலா யிருக்கலாம். யொடு சென்று கொல்லி மலையில் ஒரி யுடனே போர்புரிந்து ஓரியைக்கொன்று தான் மிக்க ஆரவாரத்தோடு ஓரியின துநகரி னுட்புகுந்தான். அங்ஙனம்புகுதலும் ஊர்மு ழுதும் ஒவ்வென்னும் ஒலியுண்டாயிற்று. “ஒரிக்கொன்ற வொருபெருந்திருவிற், காரி புக்க நேரார் புலம் போற் கல்லென்று ஔசனஸதீர்த்தம் - ஸரஸ்வதி நதிக்கண் லூரே " நற் - ஈ. உ0. பின் அக் உள்ள தீர்த்த கட்டம். கொல்லிமலை முதலியவற்றைச் சேரல ஔசிஜன் - ரூஷி, கக்ஷிவானெனும் பெய னுக்கே கொடுத்து விட்டனன். "முள்ளூர், |- ருள்ள உசிக்குமான் (பார.) மன்னன் கழரொடிக்காரி செல்ல நல் விசை ஔதும்பரம் - ஒரு தேசம். Outoh, 103 நிறத்த வல்வில்லோரிக் கொன்று பேயலற் ancient Capital was Koteswara. கீத்த, செவ்வேர்ப் பலவின் பயங்கெழு ஔதும்பான் - யமது தரில் ஒருவன். கொல்லி" அகம் - 20க. இவ்வோரியை ஒளத்தமாணிகம் - வட்டியோடு தருவதா நற்றிணையில் சு-ம் பாடலிலும், உசுரு-ம் கப் பேசிப் பெற்றுக்கொண்ட பொருள் பாடலிலும் சிறப்பித்தவர், பாணர் (சுக் - நீ கூ.20 - ல் சிறப்பித்தவர் கபிலர். இவன் ஒளபநிதிகம் - நலலோர்களால் நம்ப அடைக் கூத்தாடுவார்க்கு வேண்டிய பொருள் கலமாக வைக்கப்பட்ட பொருள். (சுக்-நீ) கொடுத்துக் காரிப்புரவியைச்செயித்த ஓரி ஔரவர் - பிருகுவம்சத்து ஸ்திரீயின் தொ யென்னுங் குதிரையையுடையான். கழைத் டையிற் பிறந்த ருஷி. (தேவி- பாசவதம்.) தின் யானையாரால் பாடப்பெற்றவன். ஔர் வி- ச்யவனபுத்ரன், தாய், மனுகன்யை . ஓரிற்பிச்சையார் - இவர் கடைச்சங்க மரு ஒளவர் வன் - பிருகுவம்சத்தவன். இவன் விய புலவர்களில் ஒருவர். இவர் தாம் 'கோபத்தீயினால் உலகங்களை அழித்து மீண் பாடிய குறுந்தொகைச் செய்யுளில் 'ஓரிற் டும் வடவையால் அணைத்து விடுவான். பிச்சையார மாந்தி எனக் கூறியிருத்தலால் இவன் புத்திரன் ரிசீகன் தன்னிடம் வந்த இவர்க்கு இப்பெயர் வந்தது போலும்; தனுர் வேதத்தைக் குசிக்குலமழியும்படி குறு - உ எஎ. | ஜமதக்னியிடம் கொடுத்தான். (பார - ஓரெழத்தினத்தா லுயர்ந்தபாட்டு - இது அநுசர.) சித்திரக்கவியிலொன்று, இது, ஒரெழுத் ஒளவையார்-1. இவர் சோழ நாட்டில் உறை தினாலும், ஒருசார் இனத்தினாலும் பாடு யூரில் பகவன் அல்லது ஞாளிதத்தன் என்ப வது (யாப்பு-வி) வனுக்கும் ஆதிக்கும் பிறந்தவர். இவருடன் ஓரேருழவர் - ஒன்னாருழவர்க் கொருபெயர் பிறந்தார் " கபிலாதிகமான் கார்க்குறவர் (புற - நா) பாவை, முகிலனைய கூந்தன் முறுவை - ஓரை-ஒரையாவது மணி, நாளொன்றுக்கு நிகரிலா, வள்ளுவரவ்வை வயலூற்றுக் - (உச) ஒசையாம் ஓராதிபர் எழுவர். 'காட்டிலுப்பை, யெண்ணிலெழுவரிவர்.) ஓசோடத்துக் கந்தரத்தனார் - கடைச்சங்க தாய் இவளைவிட்டு எவ்வாறு நீங்குவது ' மருவிய புலவர். (அக.று) (குறு -தொ.) என்று கவலையடை கையில் அவளை ஓஷதிகள் - இவை நான்குவகை. அவை நோக்கி " இட்டமுடன் என் றலையிலின்ன மரம், செடி, கொடி, புல், இவற்றில் எண் படியென்றெழுதி, விட்டசிவனுஞ் செத்து
ஓரிற்பிச்சையார் 302 ஔவையார் கைப்பற் திரரை முக வகைப்பெ மலையை ஆண்டு வருநாளிற் அதிகமானெடு வகைப்பொருள்கள் - வேர் பட்டை மானஞ்சி சென்று திருக்கோவலூரை முற் சசம் இலை புட்பம் பழம் விதை இவை றுகையிட்டு வென்று கைப்பற்றிக் கொண் கள் ஒவ்வொன்றும் அறுவகைருசிபெற்று டான் . அதனை ஆண்டிருந்த மலையமான் வெவ்வேறு தொழில்களைச் செய்யும் . திருமுடிக்காரி அஞ்சியோடு போரில் எதிர் ஓவியச் சேநன் - சித்திரசேகன் என்னுங் நிற்கலாற்சது தோற்றோடிச் சேரமான் சுந்தருவன் . கந்திற்பாவையி லதிட்டித் பெருஞ்சோலிரும் பொறையிடம் அடைக் | திருக்கும் துவதிகனென்னும் தெய்வத்தின் கலம் புகுந் தான் . அச்சேரமான் கொல்லி நண்பன் ( மணிமேகலை ) மலையைத் தான் பெறவேண்டு மென்றும் ஓவிய நூல் - இந்நூலின் வரலாறு தெரிய குறிப்புடையானாதலை அறிந்த காரிபடை வில்லை . சிற்ப நூலா யிருக்கலாம் . யொடு சென்று கொல்லி மலையில் ஒரி யுடனே போர்புரிந்து ஓரியைக்கொன்று தான் மிக்க ஆரவாரத்தோடு ஓரியின துநகரி னுட்புகுந்தான் . அங்ஙனம்புகுதலும் ஊர்மு ழுதும் ஒவ்வென்னும் ஒலியுண்டாயிற்று . ஒரிக்கொன்ற வொருபெருந்திருவிற் காரி புக்க நேரார் புலம் போற் கல்லென்று ஔசனஸதீர்த்தம் - ஸரஸ்வதி நதிக்கண் லூரே நற் - . உ0 . பின் அக் உள்ள தீர்த்த கட்டம் . கொல்லிமலை முதலியவற்றைச் சேரல ஔசிஜன் - ரூஷி கக்ஷிவானெனும் பெய னுக்கே கொடுத்து விட்டனன் . முள்ளூர் | - ருள்ள உசிக்குமான் ( பார . ) மன்னன் கழரொடிக்காரி செல்ல நல் விசை ஔதும்பரம் - ஒரு தேசம் . Outoh 103 நிறத்த வல்வில்லோரிக் கொன்று பேயலற் ancient Capital was Koteswara . கீத்த செவ்வேர்ப் பலவின் பயங்கெழு ஔதும்பான் - யமது தரில் ஒருவன் . கொல்லி அகம் - 20க . இவ்வோரியை ஒளத்தமாணிகம் - வட்டியோடு தருவதா நற்றிணையில் சு - ம் பாடலிலும் உசுரு - ம் கப் பேசிப் பெற்றுக்கொண்ட பொருள் பாடலிலும் சிறப்பித்தவர் பாணர் ( சுக் - நீ கூ . 20 - ல் சிறப்பித்தவர் கபிலர் . இவன் ஒளபநிதிகம் - நலலோர்களால் நம்ப அடைக் கூத்தாடுவார்க்கு வேண்டிய பொருள் கலமாக வைக்கப்பட்ட பொருள் . ( சுக் - நீ ) கொடுத்துக் காரிப்புரவியைச்செயித்த ஓரி ஔரவர் - பிருகுவம்சத்து ஸ்திரீயின் தொ யென்னுங் குதிரையையுடையான் . கழைத் டையிற் பிறந்த ருஷி . ( தேவி - பாசவதம் . ) தின் யானையாரால் பாடப்பெற்றவன் . ஔர் வி - ச்யவனபுத்ரன் தாய் மனுகன்யை . ஓரிற்பிச்சையார் - இவர் கடைச்சங்க மரு ஒளவர் வன் - பிருகுவம்சத்தவன் . இவன் விய புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் தாம் ' கோபத்தீயினால் உலகங்களை அழித்து மீண் பாடிய குறுந்தொகைச் செய்யுளில் ' ஓரிற் டும் வடவையால் அணைத்து விடுவான் . பிச்சையார மாந்தி எனக் கூறியிருத்தலால் இவன் புத்திரன் ரிசீகன் தன்னிடம் வந்த இவர்க்கு இப்பெயர் வந்தது போலும் ; தனுர் வேதத்தைக் குசிக்குலமழியும்படி குறு - எஎ . | ஜமதக்னியிடம் கொடுத்தான் . ( பார - ஓரெழத்தினத்தா லுயர்ந்தபாட்டு - இது அநுசர . ) சித்திரக்கவியிலொன்று இது ஒரெழுத் ஒளவையார் - 1 . இவர் சோழ நாட்டில் உறை தினாலும் ஒருசார் இனத்தினாலும் பாடு யூரில் பகவன் அல்லது ஞாளிதத்தன் என்ப வது ( யாப்பு - வி ) வனுக்கும் ஆதிக்கும் பிறந்தவர் . இவருடன் ஓரேருழவர் - ஒன்னாருழவர்க் கொருபெயர் பிறந்தார் கபிலாதிகமான் கார்க்குறவர் ( புற - நா ) பாவை முகிலனைய கூந்தன் முறுவை - ஓரை - ஒரையாவது மணி நாளொன்றுக்கு நிகரிலா வள்ளுவரவ்வை வயலூற்றுக் - ( உச ) ஒசையாம் ஓராதிபர் எழுவர் . ' காட்டிலுப்பை யெண்ணிலெழுவரிவர் . ) ஓசோடத்துக் கந்தரத்தனார் - கடைச்சங்க தாய் இவளைவிட்டு எவ்வாறு நீங்குவது ' மருவிய புலவர் . ( அக . று ) ( குறு - தொ . ) என்று கவலையடை கையில் அவளை ஓஷதிகள் - இவை நான்குவகை . அவை நோக்கி இட்டமுடன் என் றலையிலின்ன மரம் செடி கொடி புல் இவற்றில் எண் படியென்றெழுதி விட்டசிவனுஞ் செத்து