அபிதான சிந்தாமணி

ஓமன் - 301 மநாபாவென் தன்மை கேளாய், விலைவை ஊர்க்குத் தலைவன். ஓய்மா நல்லியக்கோ க்கும் கடையரிசிவாங்கி யுண்ணமுடியாது டன் சந்ததியான். (புற-நா.) என் வீட்டி லிப்போது, உலைவைக்கச் ஓரம்போகியார் - ஏடெழுதுவோர் பிழை சொல்லி வந்தே னெற்கொடுத்தால் அரிசி 'யால் ஏகெளில் இவர் பெயர் ஓரம் குத்தி உண்ணலாமே" எனக் கூறக்கேட்டு 'போதியா ரெனவும், ஓசேர்போகியாரென அவர் வேண்டியது அளிக்கக் கவிமன்னர் வும், ஒன்னாருழவரெனவும், கரம்போகியா "எந்தக் காலமும் அருந்தபத்மநாபன் சுக ரெனவும், தாம்போகியாரெனவுங் காணப் மாக இருக்க வேண்டும், வந்த காலவன் படுகிறது. மருதத் திணையை விரித்து தனக்கே மகத்தான பெருஞ் செல்வம் வர அந்நிலத்துள்ள கருப்பொருள்களைத் வும் வேண்டும், பந்தக்கால் போலுயர்ந்து திணைக்கேற்ற பொருள்களாகக்கொண்டு பருத்திருக்கு மடையர் தமைப் பாடி யொ உள்ளுறையுவமம், இறைச்சி முதலாய ன்று, தந்தக்கா லென்ன தரா திருந்தக்கா வற்றையமைத்துப் பலவகை சத்துவமும் லென்ன சொல்லுந் தமிழ்ச் சொல்வீரே புலப்படக்காட்டிய பரத்தையிற் பிரிவு எனக் கூறினர். முதல் எல்லாவற்றையும் தெளிவாகக் ஓமன் - குருசத்திரன் குமான். இவன் கூறும் ஆற்றலுடையவர் ; இவர் பாடிய குமான் சுதபசு. வற்றுட் புறமொன்றொழித்து எனைப்பாட ஓமாலிகை -(உ) அவை இலவங்கம் லனைத்தும் மருதத்திணையே. இவராற் பச்சிலை கச்சோலமேலம், குலவிய நாக பாடப்பெற்றோர் ஆதன், அவனி, இருப் ணங்கோட்டம், நிலவிய, நாகமதாவரிசி பையூர் விரா அன், பாண்டியன், சோழர், தக்கோலநன்னாரி, வேகமில் வெண்கோ மத்தி முதலாயினோர். இத்தகைய மாதரே ட்ட மேவுசீர், போகாத, கஸ்தூரி வேரி காதலர்பாற் புலத்தற்கு உரியரென்று விலா மிச்சங்கண்டில் வெண்ணெய், ஒத்த தோழி கூற்றாக இவர் கூறியது அருமை கடு நெல்லியுயர் தான்றி, துத்தமொடு, வாய்ந்தது. அகம் - கூகசு ; இதிற்கூறிய வண்ணக்கச் சோலமரேணுகம் காஞ்சியுட, உள்ளுறை பாராட்டற்பாலது. புணர்ச் னெண்ணும் சயிலேக மின் புழுகு, கண் சியின் பங்கூறத் தலைவியைப் புகழ்வது மகி ணுாறும், புன்னை நறுந்தாது புலியுகிர் பூஞ் ழ்ச்சி தாற்பாலது. குறு - எ0 ; இவர் பாடி சரளம், பின்னு தமாலம் பெருங்குளம், பன் யனவாக நற்றிணையில் இரண்டு உ), கூசு 0- னும், பதுமுக நுண்ணேலம் பைங்கொடு பாடல்களும், குறுந்தொகையில் ச-ம், ஐங் வேரி, கதிர்நகையா யோமாலிகை." குறு நூற்றில் முதல் கலை - ம், அகத்தில் உ-ம், புறத்தில் ஒன்றுமாக கலக - பாடல் ஓம்படை - இன்ன காரியத்தைச் செய்யு கள் கிடைத்திருக்கின்றன. இவர் பாடிய மது தன்மையெனச் சொல்லி வேந்தன் "வெள்ளி விழுத்தொடி" என்ற அகம், முன்னே நின்று புலமை மிக்கவன் அடுத் உ அசு-ம் பாடலை யெடுத்து உடன்பாடாக துச் சொல்லியது. (பு-வெ - பாடாண்.) நக்கீரனார் குறிப்புரை களவியல் - கஅ, ஓய்மானல்லியக்கோடன் - நன்னாகரால் கூறியதும், அதனை நச்சினார்க்கினியர் பாடப்பெற்றவன். இவன் மாவிலங்கை "பெரியோரொழுக்கம் பெரிதெனக்கிள ஆண்ட சிற்றாசன். இடைக்கழி நாட்டு ந்து பெறு தகையில்லாப் பிழைப்பினும்" நல்லூர் நத்தத்தனார் பாடிய சிறுபாணாறு தொல். பொருள் - கரு; என்ற தன்கீழ் இவன் பொருட்டுச் செய்யப் பட்டது. நக்கீரனார் கூற்றுக்கெதிர் மறையாகக் குறி இவனை ஏறு மாநாட்டு நல்லியக் கோடன் ப்புரை கூறியதும் ஆராயத்தக்கது. (நற்.) எனவுங் கூறுவர். இவனுக்கு ஆமூர், எயிற் ஒரி-இவன் கடையெழுவள்ளல்களி லொரு பட்டினம், வேலூர் முதலிய இருந்தன. வன். வல்வில்லோரி யெனவும், ஆதனோரி இவனைப் பாடிய புலவர் புறத்திணை நன் யெனவும் கூறப்படுவான். கொல்லிமலை னாகனார். (புற - நா) யையும், அதனைச் சூழ்ந்த நாட்டினையும் ஒய்மானல்லியாதன் - புறத்திணை நன்னா அரசாண்டிருந்தவன் "ஓரி பல் பழப் பல கரால் பாடப் பெற்றவன். இவன் வின் பயங்கெழுகொல்லி'' அகம் 200 கொடையாளி. (புற - நா.) வல்வில்லோரி கொல்லிக் குடவரை ஓய்மான் வில்லியாதன் - நன்னாகரால் பா குறு -500 இரவலர்க்கு வரையாது கொடுக் டப்பெற்றான், இவன் இலங்கையென்னும் கும் வண்மையன். இவன் கொல்.
ஓமன் - 301 மநாபாவென் தன்மை கேளாய் விலைவை ஊர்க்குத் தலைவன் . ஓய்மா நல்லியக்கோ க்கும் கடையரிசிவாங்கி யுண்ணமுடியாது டன் சந்ததியான் . ( புற - நா . ) என் வீட்டி லிப்போது உலைவைக்கச் ஓரம்போகியார் - ஏடெழுதுவோர் பிழை சொல்லி வந்தே னெற்கொடுத்தால் அரிசி ' யால் ஏகெளில் இவர் பெயர் ஓரம் குத்தி உண்ணலாமே எனக் கூறக்கேட்டு ' போதியா ரெனவும் ஓசேர்போகியாரென அவர் வேண்டியது அளிக்கக் கவிமன்னர் வும் ஒன்னாருழவரெனவும் கரம்போகியா எந்தக் காலமும் அருந்தபத்மநாபன் சுக ரெனவும் தாம்போகியாரெனவுங் காணப் மாக இருக்க வேண்டும் வந்த காலவன் படுகிறது . மருதத் திணையை விரித்து தனக்கே மகத்தான பெருஞ் செல்வம் வர அந்நிலத்துள்ள கருப்பொருள்களைத் வும் வேண்டும் பந்தக்கால் போலுயர்ந்து திணைக்கேற்ற பொருள்களாகக்கொண்டு பருத்திருக்கு மடையர் தமைப் பாடி யொ உள்ளுறையுவமம் இறைச்சி முதலாய ன்று தந்தக்கா லென்ன தரா திருந்தக்கா வற்றையமைத்துப் பலவகை சத்துவமும் லென்ன சொல்லுந் தமிழ்ச் சொல்வீரே புலப்படக்காட்டிய பரத்தையிற் பிரிவு எனக் கூறினர் . முதல் எல்லாவற்றையும் தெளிவாகக் ஓமன் - குருசத்திரன் குமான் . இவன் கூறும் ஆற்றலுடையவர் ; இவர் பாடிய குமான் சுதபசு . வற்றுட் புறமொன்றொழித்து எனைப்பாட ஓமாலிகை - ( ) அவை இலவங்கம் லனைத்தும் மருதத்திணையே . இவராற் பச்சிலை கச்சோலமேலம் குலவிய நாக பாடப்பெற்றோர் ஆதன் அவனி இருப் ணங்கோட்டம் நிலவிய நாகமதாவரிசி பையூர் விரா அன் பாண்டியன் சோழர் தக்கோலநன்னாரி வேகமில் வெண்கோ மத்தி முதலாயினோர் . இத்தகைய மாதரே ட்ட மேவுசீர் போகாத கஸ்தூரி வேரி காதலர்பாற் புலத்தற்கு உரியரென்று விலா மிச்சங்கண்டில் வெண்ணெய் ஒத்த தோழி கூற்றாக இவர் கூறியது அருமை கடு நெல்லியுயர் தான்றி துத்தமொடு வாய்ந்தது . அகம் - கூகசு ; இதிற்கூறிய வண்ணக்கச் சோலமரேணுகம் காஞ்சியுட உள்ளுறை பாராட்டற்பாலது . புணர்ச் னெண்ணும் சயிலேக மின் புழுகு கண் சியின் பங்கூறத் தலைவியைப் புகழ்வது மகி ணுாறும் புன்னை நறுந்தாது புலியுகிர் பூஞ் ழ்ச்சி தாற்பாலது . குறு - எ0 ; இவர் பாடி சரளம் பின்னு தமாலம் பெருங்குளம் பன் யனவாக நற்றிணையில் இரண்டு ) கூசு 0 னும் பதுமுக நுண்ணேலம் பைங்கொடு பாடல்களும் குறுந்தொகையில் - ம் ஐங் வேரி கதிர்நகையா யோமாலிகை . குறு நூற்றில் முதல் கலை - ம் அகத்தில் - ம் புறத்தில் ஒன்றுமாக கலக - பாடல் ஓம்படை - இன்ன காரியத்தைச் செய்யு கள் கிடைத்திருக்கின்றன . இவர் பாடிய மது தன்மையெனச் சொல்லி வேந்தன் வெள்ளி விழுத்தொடி என்ற அகம் முன்னே நின்று புலமை மிக்கவன் அடுத் அசு - ம் பாடலை யெடுத்து உடன்பாடாக துச் சொல்லியது . ( பு - வெ - பாடாண் . ) நக்கீரனார் குறிப்புரை களவியல் - கஅ ஓய்மானல்லியக்கோடன் - நன்னாகரால் கூறியதும் அதனை நச்சினார்க்கினியர் பாடப்பெற்றவன் . இவன் மாவிலங்கை பெரியோரொழுக்கம் பெரிதெனக்கிள ஆண்ட சிற்றாசன் . இடைக்கழி நாட்டு ந்து பெறு தகையில்லாப் பிழைப்பினும் நல்லூர் நத்தத்தனார் பாடிய சிறுபாணாறு தொல் . பொருள் - கரு ; என்ற தன்கீழ் இவன் பொருட்டுச் செய்யப் பட்டது . நக்கீரனார் கூற்றுக்கெதிர் மறையாகக் குறி இவனை ஏறு மாநாட்டு நல்லியக் கோடன் ப்புரை கூறியதும் ஆராயத்தக்கது . ( நற் . ) எனவுங் கூறுவர் . இவனுக்கு ஆமூர் எயிற் ஒரி - இவன் கடையெழுவள்ளல்களி லொரு பட்டினம் வேலூர் முதலிய இருந்தன . வன் . வல்வில்லோரி யெனவும் ஆதனோரி இவனைப் பாடிய புலவர் புறத்திணை நன் யெனவும் கூறப்படுவான் . கொல்லிமலை னாகனார் . ( புற - நா ) யையும் அதனைச் சூழ்ந்த நாட்டினையும் ஒய்மானல்லியாதன் - புறத்திணை நன்னா அரசாண்டிருந்தவன் ஓரி பல் பழப் பல கரால் பாடப் பெற்றவன் . இவன் வின் பயங்கெழுகொல்லி ' ' அகம் 200 கொடையாளி . ( புற - நா . ) வல்வில்லோரி கொல்லிக் குடவரை ஓய்மான் வில்லியாதன் - நன்னாகரால் பா குறு - 500 இரவலர்க்கு வரையாது கொடுக் டப்பெற்றான் இவன் இலங்கையென்னும் கும் வண்மையன் . இவன் கொல் .