அபிதான சிந்தாமணி

ஓச்சர் அல்லது உவச்சர் - 300 ஓமநல்லூர் அருந்தபத்மநாபப்பிள்ளை சிவாலயத்தில் மத்தள முழக்குவதும் ஓதற்பிரிவு - தலைவன் கல்விகாரணமாகப் தொழில். (அருணகிரிப் புராணம்) பிரிதல், இது, கல்விக்குப் பிரிவைத் தலை ஓச்சர் அல்லது உவச்சர் - இவர்கள் காளி மகனால் உணர்ந்த தோழி தலைமகட்குணர் யம்மை, மாரி, தர்மராஜாகோவில் முதலிய த்தல், தலைமகள் கார்ப்பருவங்கண்டு புலம் இடங்களில் பூசை செய்வோர். இவர்கள் பல், தலைமகளைப் பாங்கி யாற்றுவித்தல் ளில் பெரும்பாலார் சைவர். சிலர் வைண முதலிய. வர். இவர்களிற் சிலர் பூணூல் தரிப்பர்.. ஓதா - ஒமஞ் செய்கிறவன். இவர்கள் உடுக்கை, சிலம்பு கொண்டு காலை ஒத்து - ஒரு சாதியான மணிகளை வரிசை யில் ஓசையிட்டு மாரியை விழிக்கச் செய்வ யாகப் பதித்ததுபோல ஒரு சாதியான தால் ஒச்சர் எனப்பட்டனர். இவர்கள் பொருள்களை ஒருவழிப்படச் சொல்வ தாம். வடநாட்டில் ஐந்து வகுப்பினராக இருக் ஓநாய் - இதற்குக் கோனாய் எனவும் பெ இன்றனர். மாராயன், பாண்டி, கந்தப் 'யர். இது பெரும்பாலும் குளிர்ந்த தேசங் பன், பல்லவராயன், புலவன், இவர்கள் களில் வசிக்கும் ஆகையால் உடம்பில் அர்ச்சகர், தேவர், பாரசைவர், முதலியார், மயிர் அடர்ந்திருக்கும். இக் கொடிய வல்லபராயர், பூசாவி, புலவர் என்று மிருகங் கூட்டமாகச் சென்று காட்டுக் பட்டம் பெறுவர். (தர்ஸ்ட ன்) குதிரை, கழுதை முதலியவற்றைக் கொன் ஓட் - இது, ஒரு தானியம். முக்யமாய் று தின்னும். சமயம் வாய்த்தால் மனித இதைக் குதிரைகளுக்கு ஆகாரமாக உப ரையும் கொல்லும். இது தனித்தே வசிக் யோகிக்கின்றனர். இதன் மாவினைச் சில கும். தன்னை விரோதிகள் துரத்தின் நாட்டார் ஆகாரமாக உபயோகிக்கின்றனர். காற்றிற் கெதிர்முகமாகவோடித் தப்பித் இது பெரும்பாலும் குளிர்ந்த மலைநாடுக துக் கொள்ளும். ளில் விளைகிறது. இது ஸ்காத்லாண்ட், ஓமதிரவியங்கள் - அவ்யம் இது ஹோமம் ஆஸ்திரேலியா, வடமத்ய ஆசியா, வட செய்யப்படும் திரவியம். இது கிருதம், அமெரிக்காவில் விளைகிறது. கிருதாகிருதம், அகிருதம் என மூன்று ஒணன் - வாணாசுரனது படைத்தலைவன். வகை. அன்னம், நெற்பொரி, வருத்த இவன் காஞ்சிபுரியில் சிவமூர்த்தியைப் மா முதலிய அவிசுகிருதம், கிருதம் பக் பூசித்துப் பேறு பெற்றவன். இவன் குவஞ் செய்யப்பட்டது. அரிசி முதலிய பூசித்த திருத்தலமே ஒணகாந்தன் தளி. | கிருதாகிருதம், நெல்முதலிய அமிருதம். ஒணான் - இது வீட்டிலுள்ள பல்லியை ஒரு ஒமதிரவியங்களில் யவம் சிறந்தது. வீரிஹி வாறுவொத்து வால் நீண்டும், தேகம் நீண் எனும் நெல்லும் சிறந்ததே. இவை டும் மெலிந்தும் இருக்கும். இது பூச்சி புழுக் யிரண்டும் கிடையாவிடின் தயிர், பாலால் களைத் தின்னும். மரங்களில் தொத்தியே ஓமஞ்செய்க. அவை கிடைக்காவிடிற் ரம். இவ்வினத்தில் சில முதுகில் முள் கஞ்சியினாலாயினும் நீரினாலாயினும் செய்க பெற்றும் இருக்கும். மலையோணான் கறுத் ஓமத்திற்குக் கூறிய திரவியம் கிடையாவி தம் தலை சிவந்து மிருக்கும். பல நிறமுள் டின் அதனையொத்த மற்றொன்றால் எவை உண்டு. இவற்றில் பச்சை ஒணான் செய்க. (காத்யாயனர்.) ஓமதிரவியம்- அதிக விஷமுள்ளது. இது பல நிறம் (கஅ ) விறகு, நெய், பால், தயிர், துவரை, பெறும். இது மணலில் முட்டையிட்டு பொரி, கடுகு, சமித்து, பயறு, பணிகாரம், மூடும். அம் முட்டைகள் சூரிய வெப்பத் வெல்லம், பொரிமா, தேன், குழைச்செந் தால் பொரியும். இதற்கு ஒத்தி யெனப் நெல், உளுந்து, சம்பாநெல், எள், சருவா பெயர் உண்டு. | கிய அமுது முதலிய. (சைவபூஷணம்.) ஓதாதன்- க்ஷத்ரியன், சூர்யவம்சம் ஒதவ தன் ஓம நல்லூர் அநந்தபத்மநாபப் பிள்ளை - புத்ரன். இவன் குமான் கிருகன். (பார. இவர் திருநெல்வேலிக்கு அருகிலுள்ள ஓமநல்லூர் வேளாண் மரபினர். இவரைக் ஓதலாந்தை - ஐங்குறு நூற்றில் பாலைத் குடியிறை பணத்திற்காகச் சிறைவைத் திணை பாடிய புலவர். (ஐங்குறு நூறு.) திருக்கையில் ஓர் கவிஞர் இவரிருக்கு ஓதவான் - சூர்யவம்சம்சத்தரசன், பிரதீ மிடஞ்சென்று "குலைவைக்குஞ் செந்நெல் 'கன் புத்ரன். இவன் குமான் ஓதாதன்.) வயனல்லூர்ச் சங்காமூர்த்தி குமார மன் பத்ரி ஓதவதி. '(பார்.) னர், தலைவைக்கும் கிள்ளாக்கைய நந்தபத் 'உத்தம் வீடண்டும் - பூச்சு
ஓச்சர் அல்லது உவச்சர் - 300 ஓமநல்லூர் அருந்தபத்மநாபப்பிள்ளை சிவாலயத்தில் மத்தள முழக்குவதும் ஓதற்பிரிவு - தலைவன் கல்விகாரணமாகப் தொழில் . ( அருணகிரிப் புராணம் ) பிரிதல் இது கல்விக்குப் பிரிவைத் தலை ஓச்சர் அல்லது உவச்சர் - இவர்கள் காளி மகனால் உணர்ந்த தோழி தலைமகட்குணர் யம்மை மாரி தர்மராஜாகோவில் முதலிய த்தல் தலைமகள் கார்ப்பருவங்கண்டு புலம் இடங்களில் பூசை செய்வோர் . இவர்கள் பல் தலைமகளைப் பாங்கி யாற்றுவித்தல் ளில் பெரும்பாலார் சைவர் . சிலர் வைண முதலிய . வர் . இவர்களிற் சிலர் பூணூல் தரிப்பர் . . ஓதா - ஒமஞ் செய்கிறவன் . இவர்கள் உடுக்கை சிலம்பு கொண்டு காலை ஒத்து - ஒரு சாதியான மணிகளை வரிசை யில் ஓசையிட்டு மாரியை விழிக்கச் செய்வ யாகப் பதித்ததுபோல ஒரு சாதியான தால் ஒச்சர் எனப்பட்டனர் . இவர்கள் பொருள்களை ஒருவழிப்படச் சொல்வ தாம் . வடநாட்டில் ஐந்து வகுப்பினராக இருக் ஓநாய் - இதற்குக் கோனாய் எனவும் பெ இன்றனர் . மாராயன் பாண்டி கந்தப் ' யர் . இது பெரும்பாலும் குளிர்ந்த தேசங் பன் பல்லவராயன் புலவன் இவர்கள் களில் வசிக்கும் ஆகையால் உடம்பில் அர்ச்சகர் தேவர் பாரசைவர் முதலியார் மயிர் அடர்ந்திருக்கும் . இக் கொடிய வல்லபராயர் பூசாவி புலவர் என்று மிருகங் கூட்டமாகச் சென்று காட்டுக் பட்டம் பெறுவர் . ( தர்ஸ்ட ன் ) குதிரை கழுதை முதலியவற்றைக் கொன் ஓட் - இது ஒரு தானியம் . முக்யமாய் று தின்னும் . சமயம் வாய்த்தால் மனித இதைக் குதிரைகளுக்கு ஆகாரமாக உப ரையும் கொல்லும் . இது தனித்தே வசிக் யோகிக்கின்றனர் . இதன் மாவினைச் சில கும் . தன்னை விரோதிகள் துரத்தின் நாட்டார் ஆகாரமாக உபயோகிக்கின்றனர் . காற்றிற் கெதிர்முகமாகவோடித் தப்பித் இது பெரும்பாலும் குளிர்ந்த மலைநாடுக துக் கொள்ளும் . ளில் விளைகிறது . இது ஸ்காத்லாண்ட் ஓமதிரவியங்கள் - அவ்யம் இது ஹோமம் ஆஸ்திரேலியா வடமத்ய ஆசியா வட செய்யப்படும் திரவியம் . இது கிருதம் அமெரிக்காவில் விளைகிறது . கிருதாகிருதம் அகிருதம் என மூன்று ஒணன் - வாணாசுரனது படைத்தலைவன் . வகை . அன்னம் நெற்பொரி வருத்த இவன் காஞ்சிபுரியில் சிவமூர்த்தியைப் மா முதலிய அவிசுகிருதம் கிருதம் பக் பூசித்துப் பேறு பெற்றவன் . இவன் குவஞ் செய்யப்பட்டது . அரிசி முதலிய பூசித்த திருத்தலமே ஒணகாந்தன் தளி . | கிருதாகிருதம் நெல்முதலிய அமிருதம் . ஒணான் - இது வீட்டிலுள்ள பல்லியை ஒரு ஒமதிரவியங்களில் யவம் சிறந்தது . வீரிஹி வாறுவொத்து வால் நீண்டும் தேகம் நீண் எனும் நெல்லும் சிறந்ததே . இவை டும் மெலிந்தும் இருக்கும் . இது பூச்சி புழுக் யிரண்டும் கிடையாவிடின் தயிர் பாலால் களைத் தின்னும் . மரங்களில் தொத்தியே ஓமஞ்செய்க . அவை கிடைக்காவிடிற் ரம் . இவ்வினத்தில் சில முதுகில் முள் கஞ்சியினாலாயினும் நீரினாலாயினும் செய்க பெற்றும் இருக்கும் . மலையோணான் கறுத் ஓமத்திற்குக் கூறிய திரவியம் கிடையாவி தம் தலை சிவந்து மிருக்கும் . பல நிறமுள் டின் அதனையொத்த மற்றொன்றால் எவை உண்டு . இவற்றில் பச்சை ஒணான் செய்க . ( காத்யாயனர் . ) ஓமதிரவியம் அதிக விஷமுள்ளது . இது பல நிறம் ( கஅ ) விறகு நெய் பால் தயிர் துவரை பெறும் . இது மணலில் முட்டையிட்டு பொரி கடுகு சமித்து பயறு பணிகாரம் மூடும் . அம் முட்டைகள் சூரிய வெப்பத் வெல்லம் பொரிமா தேன் குழைச்செந் தால் பொரியும் . இதற்கு ஒத்தி யெனப் நெல் உளுந்து சம்பாநெல் எள் சருவா பெயர் உண்டு . | கிய அமுது முதலிய . ( சைவபூஷணம் . ) ஓதாதன் - க்ஷத்ரியன் சூர்யவம்சம் ஒதவ தன் ஓம நல்லூர் அநந்தபத்மநாபப் பிள்ளை - புத்ரன் . இவன் குமான் கிருகன் . ( பார . இவர் திருநெல்வேலிக்கு அருகிலுள்ள ஓமநல்லூர் வேளாண் மரபினர் . இவரைக் ஓதலாந்தை - ஐங்குறு நூற்றில் பாலைத் குடியிறை பணத்திற்காகச் சிறைவைத் திணை பாடிய புலவர் . ( ஐங்குறு நூறு . ) திருக்கையில் ஓர் கவிஞர் இவரிருக்கு ஓதவான் - சூர்யவம்சம்சத்தரசன் பிரதீ மிடஞ்சென்று குலைவைக்குஞ் செந்நெல் ' கன் புத்ரன் . இவன் குமான் ஓதாதன் . ) வயனல்லூர்ச் சங்காமூர்த்தி குமார மன் பத்ரி ஓதவதி . ' ( பார் . ) னர் தலைவைக்கும் கிள்ளாக்கைய நந்தபத் ' உத்தம் வீடண்டும் - பூச்சு