அபிதான சிந்தாமணி

ஓசை ஓச்சன் (எ - ம்.) குறில்வல்லிசைத் தூங்கிசைவண் மெல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம், (எ - ம்.) ணம், நெடில்வல்லிசைத் தூங்கிசைவண் அடுக்கிசைவண்ண ம், (20) குறிலகவற் ணம், வலிவல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம், பிரிந்திசைவண்ணம், நெடிலகவற் பிரிந் மெலிவல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம், இ திசைவண்ணம், வலியகவற் பிரிந் திசை டைவல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம் (எ-ம்.) வண்ணம், மெலியகவற் பிரிந்திசைவண் குறில் மெல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம், ணம், இடையகவற் பிரிந்திசைவண்ணம் நெடில்மெல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம், (எ - ம்.) குறிலொழுகற் பிரிந்திசைவண் வலி மெல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம், ணம், நெடிலொழுகற் பிரிந்திசைவண் மெலிமெல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம், - வலியொழுகற் பிரிந்திசைவண் இடைமெல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம் ணம், மெலியொழுகற் பிரிந்திசைவண் (எ - ம்.) தூங்கிசைவண்ண ம் (20) குறி ணம், இடையொழுகற் பிரிந்திசைவண் லகவ லேந்திசைவண்ணம், நெடிலகவ ணம் (எ-ம்.) குறில்வல்லிசைப் பிரிந்தி லேந்திசைவண்ணம், வலியகவ லேந்திசை சைவண்ணம், நெடில்வல்லிசைப் பிரிக் வண்ணம், மெலியகவ லேந்திசைவண் திசைவண்ணம், வலிவல்லிசைப் பிரிந்தி ணம், இடையகவ லேந்திசைவண்ணம் சைவண்ணம், மெலிவல்லிசைப் பிரிந்தி (எ - ம்.) குறிலொழுக லேந்திசைவண் சைவண்ணம், இடைவல்லிசைப் பிரிந்தி ணம், நெடிலொழுக லேந்திசைவண்ணம், சைவண்ணம் (எ-ம்.) குறின் மெல்லிசைப் வலியொழுக லேந்திசைவண்ணம், மெலி. பிரிந்திசைவண்ணம், நெடின்மெல்லிசைப் யொழுக லேந்திசைவண்ணம், இடை பிரிந்திசைவண்ணம், வலிமெல்லிசைப் யொழுக லேந்திசைவண்ணம் (எ - ம்.) பிரிந்திசைவண்ணம், மெலிமெல்லிசைப் குறில் வல்லிசை யேந்திசைவண்ணம், பிரிந்திசைவண்ணம், இடைமெல்லிசைப் நெடில்வல்லிசை யேந்திசைவண்ணம், பிரிந்திசைவண்ணம் (எ-ம்.) பிரிந்திசைவண் வலிவல்லிசை யேந்திசைவண்ணம், மெலி ணம் (20) குறிலகவன் மயங்கிசைவண்ண ம், வல்லிசை யேந்திசைவண்ணம், இடை நெடிலகவன் மயங்கிசைவண்ணம், வலிய வல்லிசை யேந்திசைவண்ணம் (எ - ம்.) கவன் மயங்கிசைவண்ணம், மெலியகவன் குறில் மெல்லிசை யேந்திசைவண்ணம், மயங்கிசைவண்ணம், இடையகவன் மயங் நெடின் மெல்லிசை யேந்திசைவண்ணம், கிசைவண்ணம் (எ - ம்.) குறிலொழுகன் வலிமெல்லிசை யேந்திசை வண்ணம், மயங்கிசைவண்ணம், நெடிலொழுகன் மய மெலிமெல்லிசை யேந்திசைவண்ணம், ங்கிசைவண்ணம், வலியொழுகன் மயங்கி இடைமெல்லிசை யேந்திசைவண்ணம், சைவண்ணம், மெலியொழுகன் மயங்கி (எ - ம்.) எந்திசைவண்ண ம், (20) குறி சைவண்ணம், இடையொழுகன் மயங்கி லகவ லடுக்கிசைவண்ணம், நெடிலகவ சைவண்ணம் (எ-ம்.) குறில்வல்லிசை லடுக்கிசைவண்ணம், வலியகவலடுக்கிசை மயங்கிசைவண்ணம், நெடில் வல்லிசை வண்ணம், மெலியகவ லடுக்கிசைவண் மயங்கிசைவண்ணம், வலிவல்லிசை மயங் ணம், இடையகவ லடுக்கிசைவண்ணம், கிசைவண்ணம், மெலிவல்லிசை மயங்கி (எ - ம்.) குறிலொழுக லடுக்கிசைவண் சைவண்ணம், இடைவல்லிசை மயங்கி ணம், நெடிலொழுக லடுக்கிசைவண்ணம், சைவண்ணம் (எ - ம்.) குறில் மெல்லிசை வலியொழுக லடுக்கிசைவண்ணம், மெலி மயங்கிசைவண்ணம், நெடில்மெல்லிசை யொழுக லடுக்கிசைவண்ணம், இடை மயங்கிசைவண்ணம், வலிமெல்லிசை மய யொழுக லடுக்கிசைவண்ணம் (எ - ம்.) ங்கிசைவண்ணம், மெலிமெல்லிசை மயங் குறில்வல்விசை யடுக்கிசைவண்ணம், நெ கிசைவண்ணம், இடைமெல்லிசை மயங் டில்வல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம், வலி கிசைவண்ணம் (எ-ம்.) மயங்கிசைவண் வல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம், மெலி ணம் (20) ஆக வண்ண ங்கள் நூறு, வல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம், இடை ஒசைக்குற்றம் - அறுத்திசைப்பு, வெறுத் வல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம் (எ - ம்.) திசைப்பு, அகன்றிசைப்பு என்பன. குறின்மெல்லிசையடுக்கிசைவண்ணம், கொ (யாப்பு - வி.) டின்மெல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம், வலி ஓச்சன் -(அல்லலு உவச்சன்) பிராமணன் மெல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம், மெலி சூத்திர கன்னிகையைப் புணரப் பிறந்த மெல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம், இடை வன். இவனுக்குக் காளியைப் பூசிப்பதும்
ஓசை ஓச்சன் ( - ம் . ) குறில்வல்லிசைத் தூங்கிசைவண் மெல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம் ( - ம் . ) ணம் நெடில்வல்லிசைத் தூங்கிசைவண் அடுக்கிசைவண்ண ம் ( 20 ) குறிலகவற் ணம் வலிவல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம் பிரிந்திசைவண்ணம் நெடிலகவற் பிரிந் மெலிவல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம் திசைவண்ணம் வலியகவற் பிரிந் திசை டைவல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம் ( - ம் . ) வண்ணம் மெலியகவற் பிரிந்திசைவண் குறில் மெல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம் ணம் இடையகவற் பிரிந்திசைவண்ணம் நெடில்மெல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம் ( - ம் . ) குறிலொழுகற் பிரிந்திசைவண் வலி மெல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம் ணம் நெடிலொழுகற் பிரிந்திசைவண் மெலிமெல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம் - வலியொழுகற் பிரிந்திசைவண் இடைமெல்லிசைத் தூங்கிசைவண்ணம் ணம் மெலியொழுகற் பிரிந்திசைவண் ( - ம் . ) தூங்கிசைவண்ண ம் ( 20 ) குறி ணம் இடையொழுகற் பிரிந்திசைவண் லகவ லேந்திசைவண்ணம் நெடிலகவ ணம் ( - ம் . ) குறில்வல்லிசைப் பிரிந்தி லேந்திசைவண்ணம் வலியகவ லேந்திசை சைவண்ணம் நெடில்வல்லிசைப் பிரிக் வண்ணம் மெலியகவ லேந்திசைவண் திசைவண்ணம் வலிவல்லிசைப் பிரிந்தி ணம் இடையகவ லேந்திசைவண்ணம் சைவண்ணம் மெலிவல்லிசைப் பிரிந்தி ( - ம் . ) குறிலொழுக லேந்திசைவண் சைவண்ணம் இடைவல்லிசைப் பிரிந்தி ணம் நெடிலொழுக லேந்திசைவண்ணம் சைவண்ணம் ( - ம் . ) குறின் மெல்லிசைப் வலியொழுக லேந்திசைவண்ணம் மெலி . பிரிந்திசைவண்ணம் நெடின்மெல்லிசைப் யொழுக லேந்திசைவண்ணம் இடை பிரிந்திசைவண்ணம் வலிமெல்லிசைப் யொழுக லேந்திசைவண்ணம் ( - ம் . ) பிரிந்திசைவண்ணம் மெலிமெல்லிசைப் குறில் வல்லிசை யேந்திசைவண்ணம் பிரிந்திசைவண்ணம் இடைமெல்லிசைப் நெடில்வல்லிசை யேந்திசைவண்ணம் பிரிந்திசைவண்ணம் ( - ம் . ) பிரிந்திசைவண் வலிவல்லிசை யேந்திசைவண்ணம் மெலி ணம் ( 20 ) குறிலகவன் மயங்கிசைவண்ண ம் வல்லிசை யேந்திசைவண்ணம் இடை நெடிலகவன் மயங்கிசைவண்ணம் வலிய வல்லிசை யேந்திசைவண்ணம் ( - ம் . ) கவன் மயங்கிசைவண்ணம் மெலியகவன் குறில் மெல்லிசை யேந்திசைவண்ணம் மயங்கிசைவண்ணம் இடையகவன் மயங் நெடின் மெல்லிசை யேந்திசைவண்ணம் கிசைவண்ணம் ( - ம் . ) குறிலொழுகன் வலிமெல்லிசை யேந்திசை வண்ணம் மயங்கிசைவண்ணம் நெடிலொழுகன் மய மெலிமெல்லிசை யேந்திசைவண்ணம் ங்கிசைவண்ணம் வலியொழுகன் மயங்கி இடைமெல்லிசை யேந்திசைவண்ணம் சைவண்ணம் மெலியொழுகன் மயங்கி ( - ம் . ) எந்திசைவண்ண ம் ( 20 ) குறி சைவண்ணம் இடையொழுகன் மயங்கி லகவ லடுக்கிசைவண்ணம் நெடிலகவ சைவண்ணம் ( - ம் . ) குறில்வல்லிசை லடுக்கிசைவண்ணம் வலியகவலடுக்கிசை மயங்கிசைவண்ணம் நெடில் வல்லிசை வண்ணம் மெலியகவ லடுக்கிசைவண் மயங்கிசைவண்ணம் வலிவல்லிசை மயங் ணம் இடையகவ லடுக்கிசைவண்ணம் கிசைவண்ணம் மெலிவல்லிசை மயங்கி ( - ம் . ) குறிலொழுக லடுக்கிசைவண் சைவண்ணம் இடைவல்லிசை மயங்கி ணம் நெடிலொழுக லடுக்கிசைவண்ணம் சைவண்ணம் ( - ம் . ) குறில் மெல்லிசை வலியொழுக லடுக்கிசைவண்ணம் மெலி மயங்கிசைவண்ணம் நெடில்மெல்லிசை யொழுக லடுக்கிசைவண்ணம் இடை மயங்கிசைவண்ணம் வலிமெல்லிசை மய யொழுக லடுக்கிசைவண்ணம் ( - ம் . ) ங்கிசைவண்ணம் மெலிமெல்லிசை மயங் குறில்வல்விசை யடுக்கிசைவண்ணம் நெ கிசைவண்ணம் இடைமெல்லிசை மயங் டில்வல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம் வலி கிசைவண்ணம் ( - ம் . ) மயங்கிசைவண் வல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம் மெலி ணம் ( 20 ) ஆக வண்ண ங்கள் நூறு வல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம் இடை ஒசைக்குற்றம் - அறுத்திசைப்பு வெறுத் வல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம் ( - ம் . ) திசைப்பு அகன்றிசைப்பு என்பன . குறின்மெல்லிசையடுக்கிசைவண்ணம் கொ ( யாப்பு - வி . ) டின்மெல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம் வலி ஓச்சன் - ( அல்லலு உவச்சன் ) பிராமணன் மெல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம் மெலி சூத்திர கன்னிகையைப் புணரப் பிறந்த மெல்லிசை யடுக்கிசைவண்ணம் இடை வன் . இவனுக்குக் காளியைப் பூசிப்பதும்