அபிதான சிந்தாமணி

ஒற்றைமணிமாலையணி 298 - 298 ஓசை னிறுதியில் வைத்துப் பிறிதொருபொருள் முறப் பெருமாள் தரிசனந்தரக் களித் தாப்பாடுவது, (யாப்பு-வி.) திருந்தவர். ஒற்றைமணிமாலையணி- அஃதாவது பின் ஒகவதி - வசுவின் குமரி . பின்னாக வருவனவற்றிற்கு முன் முன்னாக வருவனவற்றை விசேஷியங்களாக வே | ஓகவான் - 1. வசுவின் குமரன். னும் விசேஷணங்களாக வேனுஞ் சொல் ஓங்காரேசன் - காசியில் உள்ள சிவப்பிர லுதலாம். இதனை வடநூலார் ஏகாவளி திட்டை . யலங்கார மென்பர். ஓசை - (தொகை, வகை, விரி.) வண்ணங் ஒன்பது வாசல் - தேகத்திலுள்ள தவத் கள். 1. செப்பல், ii. அகவல், iii. துள் துவாரங்கள், ளல், iv. தூங்கல் V. கொஞ்சல் யென் ஒன்றற்கொன்று தவியணி - அஃதாவது, னும் தொகையானும் ; 1-பா அவண்ணம், ஒன்றற்கொன்று உபகரித்தலைச் சொல்லு 2-தா அவண்ணம், 3-வல்லிசைவண்ணம், தலாம். இதனை வடநூலார் அந்நியோந் 4-மெல்லிசைவண்ணம், 5- இயைபுவண் நியாலங்கார மென்பர். ணம், 6-அளபெடைவண்ண ம், 7-நெடுஞ் ஒன்றினையொன்று பற்றுதல் - இது குற் சீர்வண்ணம், 8-குறுஞ்சீர்வண்ணம், 9-சித் 'றங்களில் ஒன்று, இதனை அன்னியோன் திரவண்ண ம், 10 - ஈலி புவண்ண ம், 11- னியாச்சிரயம், இதரேதராச்சிரயம் என்பர் அகப்பாட்டுவண்ணம், 12 - புறப்பாட்டு வடநூலார். வண்ண ம், 13-ஒழுகுவண்ண ம், 14-ஒரூஉ ஒன்றேழிபொதுச் சொல் - ஒரு தொடரி வண்ணம், 15 - எண்ணுவண்ணம், 16- லுள்ள பொதுமொழி ஒரு பாலை PI அகைப்பு வண்ணம், 17- தூங்கல்வண்ணம், த்து ஒரு பாலை உணர்த்துவது. 18- எந்தல் வண்ண ம், 19 - உருட்டுவண் ஒன்னநழவர் - ஓரம்போகியாருக்கு ஒரு ணம், 20 - முடுகுவண்ணமோடு ஆங்கவை பெயர். இவர்க்கு ஓரேருழவர் எனவும் யென்ப அறிந்திசினோரே என்னும் வகை பெயருண்டு. யானும், குறிலகவற் றூங்கிசைவண்ணம் முதலாகிய வண்ணம் நூறு என்னும் விரி யானும் அறிக. வண்ணம் நூறு - 1- தூங்கிசைவண் ணம், 2-ஏந்திசைவண்ண ம், 3-அடுக்கிசை வண்ணம், 4-பிரிந்திசைவண்ணம், 5-மயங் கிசைவண்ணம் என்னும் இவ்வைந்தினை முதல்வைத்து, 6-அகவல் வண்ணம், 7- ஓகருதாசர் - ஒரு பாகவதர். இவர் பாகவ ஒழுகிசைவண்ணம் ,8 - வல்லிசைவண் தர்க்கு அன்னம் படைத்து வருநாட்களில் ணம், 9- மெல்லிசைவண்ணம் என்னும் பெருமாள் இவரது அன்பு சோதிக்க வீட் இந்நான்கினையும், இடைவைத்து குறில் டில் தாசர் இல்லாத போதும் தான்ய வண்ணம், நெடில் வண்ணம், வல்லிசை முதலிய இலாதபோதுமடைந்து தாச வண்ணம், மெல்லிசைவண்ணம், இடை ரது மனைவியரை அன்னங் கேட்கத் தாசர் யிசைவண்ணம் என்னும் இவ்வைந்தினை மனைவி, தம்மிடமிருந்த பொன்னைக் கடை யுங் கடைவைத்துக் கூட்டி யுறழ நூறு யில் மாற்றி வேண்டியது கொண்டு விருந் வண்ண மும் பிறக்கும். தானவர்க்குப் பசிபோக்க, விருந்தானவர் அவற்றின் விரிவாவன - 1- குறிலக இன்று முதல் உன் வீட்டு அடுக்கல்தோ வற் றூங்கிசைவண்ணம், நெடிலகவற் றும் எல்லாப் பொருள்களும் நிறைக றூங்கிசைவண்ணம், வலியகவற் றூங்கி வென்று அவற்றைத் தொட்டுப் போயி சைவண்ணம், மெலியகவற் றூங்கிசை னர். கணவர்வரத் தேவியார் நடந்தவை வண்ணம், இடையகவற் றூங்கிசைவண் கூற, இதைச் சோதிக்கக் கணவனார் வந்த ணம் (எ - ம்.) குறிலொழுகற் றூங்கிசை விருந்தினர்க்கு ஒன்றுமிலாத அடுக்கலில் வண்ணம், நெடிலொழுகற் றூங்கிசை கையிடப் பல பொன்கள் அகப்பட அவை வண்ணம், வலியொழுகற் றூங்கிசைவண் ணம், மெலியொழுகற் றூங்கிசைவண்ண பெருமாள் தரிசனங்கொடாமைக்கு விசனம், இடையொழுகற் றூங்கிசைவண்ணம் தம்பி, 1 அன் மேடை யில் ருமாள் தரிசனல் தனுப்பித் தம்மன் வண்ணம், வவிருடி
ஒற்றைமணிமாலையணி 298 - 298 ஓசை னிறுதியில் வைத்துப் பிறிதொருபொருள் முறப் பெருமாள் தரிசனந்தரக் களித் தாப்பாடுவது ( யாப்பு - வி . ) திருந்தவர் . ஒற்றைமணிமாலையணி - அஃதாவது பின் ஒகவதி - வசுவின் குமரி . பின்னாக வருவனவற்றிற்கு முன் முன்னாக வருவனவற்றை விசேஷியங்களாக வே | ஓகவான் - 1 . வசுவின் குமரன் . னும் விசேஷணங்களாக வேனுஞ் சொல் ஓங்காரேசன் - காசியில் உள்ள சிவப்பிர லுதலாம் . இதனை வடநூலார் ஏகாவளி திட்டை . யலங்கார மென்பர் . ஓசை - ( தொகை வகை விரி . ) வண்ணங் ஒன்பது வாசல் - தேகத்திலுள்ள தவத் கள் . 1 . செப்பல் ii . அகவல் iii . துள் துவாரங்கள் ளல் iv . தூங்கல் V . கொஞ்சல் யென் ஒன்றற்கொன்று தவியணி - அஃதாவது னும் தொகையானும் ; 1 - பா அவண்ணம் ஒன்றற்கொன்று உபகரித்தலைச் சொல்லு 2 - தா அவண்ணம் 3 - வல்லிசைவண்ணம் தலாம் . இதனை வடநூலார் அந்நியோந் 4 - மெல்லிசைவண்ணம் 5 - இயைபுவண் நியாலங்கார மென்பர் . ணம் 6 - அளபெடைவண்ண ம் 7 - நெடுஞ் ஒன்றினையொன்று பற்றுதல் - இது குற் சீர்வண்ணம் 8 - குறுஞ்சீர்வண்ணம் 9 - சித் ' றங்களில் ஒன்று இதனை அன்னியோன் திரவண்ண ம் 10 - ஈலி புவண்ண ம் 11 னியாச்சிரயம் இதரேதராச்சிரயம் என்பர் அகப்பாட்டுவண்ணம் 12 - புறப்பாட்டு வடநூலார் . வண்ண ம் 13 - ஒழுகுவண்ண ம் 14 - ஒரூஉ ஒன்றேழிபொதுச் சொல் - ஒரு தொடரி வண்ணம் 15 - எண்ணுவண்ணம் 16 லுள்ள பொதுமொழி ஒரு பாலை PI அகைப்பு வண்ணம் 17 - தூங்கல்வண்ணம் த்து ஒரு பாலை உணர்த்துவது . 18 - எந்தல் வண்ண ம் 19 - உருட்டுவண் ஒன்னநழவர் - ஓரம்போகியாருக்கு ஒரு ணம் 20 - முடுகுவண்ணமோடு ஆங்கவை பெயர் . இவர்க்கு ஓரேருழவர் எனவும் யென்ப அறிந்திசினோரே என்னும் வகை பெயருண்டு . யானும் குறிலகவற் றூங்கிசைவண்ணம் முதலாகிய வண்ணம் நூறு என்னும் விரி யானும் அறிக . வண்ணம் நூறு - 1 - தூங்கிசைவண் ணம் 2 - ஏந்திசைவண்ண ம் 3 - அடுக்கிசை வண்ணம் 4 - பிரிந்திசைவண்ணம் 5 - மயங் கிசைவண்ணம் என்னும் இவ்வைந்தினை முதல்வைத்து 6 - அகவல் வண்ணம் 7 ஓகருதாசர் - ஒரு பாகவதர் . இவர் பாகவ ஒழுகிசைவண்ணம் 8 - வல்லிசைவண் தர்க்கு அன்னம் படைத்து வருநாட்களில் ணம் 9 - மெல்லிசைவண்ணம் என்னும் பெருமாள் இவரது அன்பு சோதிக்க வீட் இந்நான்கினையும் இடைவைத்து குறில் டில் தாசர் இல்லாத போதும் தான்ய வண்ணம் நெடில் வண்ணம் வல்லிசை முதலிய இலாதபோதுமடைந்து தாச வண்ணம் மெல்லிசைவண்ணம் இடை ரது மனைவியரை அன்னங் கேட்கத் தாசர் யிசைவண்ணம் என்னும் இவ்வைந்தினை மனைவி தம்மிடமிருந்த பொன்னைக் கடை யுங் கடைவைத்துக் கூட்டி யுறழ நூறு யில் மாற்றி வேண்டியது கொண்டு விருந் வண்ண மும் பிறக்கும் . தானவர்க்குப் பசிபோக்க விருந்தானவர் அவற்றின் விரிவாவன - 1 - குறிலக இன்று முதல் உன் வீட்டு அடுக்கல்தோ வற் றூங்கிசைவண்ணம் நெடிலகவற் றும் எல்லாப் பொருள்களும் நிறைக றூங்கிசைவண்ணம் வலியகவற் றூங்கி வென்று அவற்றைத் தொட்டுப் போயி சைவண்ணம் மெலியகவற் றூங்கிசை னர் . கணவர்வரத் தேவியார் நடந்தவை வண்ணம் இடையகவற் றூங்கிசைவண் கூற இதைச் சோதிக்கக் கணவனார் வந்த ணம் ( - ம் . ) குறிலொழுகற் றூங்கிசை விருந்தினர்க்கு ஒன்றுமிலாத அடுக்கலில் வண்ணம் நெடிலொழுகற் றூங்கிசை கையிடப் பல பொன்கள் அகப்பட அவை வண்ணம் வலியொழுகற் றூங்கிசைவண் ணம் மெலியொழுகற் றூங்கிசைவண்ண பெருமாள் தரிசனங்கொடாமைக்கு விசனம் இடையொழுகற் றூங்கிசைவண்ணம் தம்பி 1 அன் மேடை யில் ருமாள் தரிசனல் தனுப்பித் தம்மன் வண்ணம் வவிருடி