அபிதான சிந்தாமணி

ஒருவழித்தணத்தல் 297 ஒற்றுப் பெயர்த்தல் வரைதற்கு உடன்போய் வருகின் ரோபித்தற் பொரு ஒருவழித்தணத்தல் - இது கூறிய பாங்கி மேலைச்சேரி வென்ற தெனச் சொல்லாம யுடன் வரைதற்கு உடன்பட்ட தலைவன், லுணர் தல், பாரிசேஷம்-கூட்டிக்கழித்தல், தன் ஊருக்கு ஒருவழிப்போய் வருகின் ஒழிப்பணி- அஃதாவது ஒரு தருமத்தையா றேன் எனப் போதல். இது செலவறிவுறு சோபித்தற் பொருட்டொரு தருமத்தை த்தல், செலவுடன் படாமை, செலவுடன் மறுத்தலாம். இதனை வடநூலார் அபாதி படுத்தல், செலவுடன் படுதல், சென்றுழிக் யலங்கார மென்பர். கலங்கல், தேற்றியாற்று வித்தல், வந்தழி ஒழிவிலொடுக்கம் - இது கண்ணுடைய நேர்ந்துரை, எனும் (எ) வகையினையும், வள்ளலார் இயற்றிய வைதிக சைவ நூல், தன் பதிக்ககற்சி தலைவன் சாற்றல், பாங் | இது சரியைக்கழற்றி, கிரியைக்கழற்றி, கிவிலக்கல், தலைவனீங்கல், வேண்டல், யோகக் கழற்றி, துறவு, வாதனைமாண்டார் பாங்கி விடு தல், பாங்கி தலைவிக்கவன் தன்மை, நிலையியல்பு முதலியவற்றை செலவுணர்த்தல், தலைவிநெஞ்சொடு புலத் விளங்க விளக்கும். இந் நூலுக்குத் திருப் தல், சென்றோனீடலிற் காமமிக்க கழி போரூர் சிதம்பரசுவாமிகள் உரையியற் படர் கிளவி, தலைவியைப் பாங்கியாற்று றினர். | வித்தல், தலைவன் வந்தமை பாங்கியுணர்த் ஒழகீசை - இது வை தருப்ப செய்யுணெறியு தல், பாங்கி தலைவனொடு நொந்து வினா | ளொன்று. இது வெறுக்கத் தகுமின்னா தல், தலைவன் பாங்கியொடு நொந்து வினா இசையின்றி வரத்தொடுப்பது. (தண்டி) தல், தலைவியை யாற்றுவித்திருந்த வருமை ஒழுக்கம் நல்ல வேதியரைத் தம் குரவர் கூறல் எனும் விரியினை யுடைத்தாம் போல் எண்ணல், குரவரை நமஸ்கரித்தல், (அகம்.) கண்டவுடன் எழுந்திருத்தல், துறவிகளைக் ஒருஉத்தனூர் - ஒரு தமிழ்ப்புலவர். 'கோட காத்தல், பழி பாவங்களுக்கஞ்சல், குரவர் - டங் கண்ணியுங் கொடுந்திரை யாடையும், முன்புகழாமை, பார்ப்பார், தவசி, சுமை வேட்டது சொல்லி வேந்தனைத் தொழுத யுடையார், நோயாளர், பாலியர், பசுக்கள், லும் ஒத்தன்று எனப் பாடியவர். (புற-நா.) பெண்டிர் இவர்களுக்கு வழிவிலகிச் ஒல்லையூர் கிழான் - பெருஞ்சாத்தனுக்குத் செல்லல் முதலிய. தந்தை . . ஒளி- நாடக வகையில் ஒன்று. அது, சந்தி ஒல்லையூர் கிழான் மகன் பெருஞ்சாத்தன் - நிருதையும், அநிருதையும், சந்தியா நிரு குடவாயில் நல்லாதனாசாற் பாடல் பெற்ற தையு மெனமூன்று. அது, உள்ளோன் வன். வீரர், பாணர் முதலியவருக்கு உதவி தலைவனாக உள்பொருளும், மிகப் பொரு புரிந்தவன். இவன் பெயர் சாத்தனென ளும், இலப் பொருளும், இரவுப் பொருளு வும் வழங்கும் வேளாளன். (புறநா.) மென்றும், இல்லோன் தலைமகனாக இல் ஒல்லையூர் தந்த பூத பாண்டியன் - இவன் பொருளென்றும் ஐந்து வகைப்படும். கவிவல்ல பாண்டியன். இவனுக்குப் பூத (வீரசோ .) பாண்டியனெனவும் பெயருண்டு. இவன் ஒள்வாளமலை - உரம் பொருந்திய தோளி சிநேகர் மாவன், ஆந்தை, அந்துவஞ்சாத் னையுடைய வாள்வீரர் ஆர்க்கும் வீரக்கழ தன், ஆதனழிசி, இயக்கன் முதலியவர் லினையுடையானுடன் ஆடியது. (பு. வெ.) கள். இவன் மனைவி இவனுடன் றீயிற் ஒளி நூல்வல்லோன் - சங்கிதை, ஓரை கணி பாய்ந்தாள். "மடங்கலிற் சினை இமடங்கா தம் மூன்றினையுமறிந்து முக்காலமும் அறி வுள்ளத், தடங்காத்தானை வேந்தருடங்கி யுந்திறம் வாய்ந்தவன், (சோதிடன்.) யைந், தென்னோடு பொருத்து மென்ப" (சுக்-மீ.) என வஞ்சினக்காஞ்சி பாடினவள். (புற ஒற்றர் - பகைவர், குடிமக்கள் வினைசெய் நா.) (அக-நா.) | வோர் இவர்களின் செய்திகளைத் திறமை ஒழித்துக்காட்டணி-அஃதாவது ஒரு பொ யாக அறிந்து உணர்ந்தவைகளை மறைவில் ருளை ஓரிடத்தில்லையென வொழித்து அரசனுக்கு அறிவிப்போர். (சுக்-நீ.) மற்றோரிடத் துண்டென்று நியமித்தலாம். ஒற்றளபெடை - பாட்டில் ஓசை குறையின், இதனை வடநூலார் பரிசங்கியாலங்காரா , ஞ், ண், ந், ம், ன், வ், ய், ல், ள், ஃ மென்பர். தம்மோசையின் மிக்கு ஒலிப்பது. (நன்.) ஒழிபு (மீட்சிமொழி அல்லது பாரிசேஷம்) ஒற்றுப்பெயர்த்தல் - இது சித்திரக்கவின் அது கீழைச்சேரி தோற்ற தென்றால் லொன்று. இது ஒரு மொழியைப் பாட்டி - 38
ஒருவழித்தணத்தல் 297 ஒற்றுப் பெயர்த்தல் வரைதற்கு உடன்போய் வருகின் ரோபித்தற் பொரு ஒருவழித்தணத்தல் - இது கூறிய பாங்கி மேலைச்சேரி வென்ற தெனச் சொல்லாம யுடன் வரைதற்கு உடன்பட்ட தலைவன் லுணர் தல் பாரிசேஷம் - கூட்டிக்கழித்தல் தன் ஊருக்கு ஒருவழிப்போய் வருகின் ஒழிப்பணி - அஃதாவது ஒரு தருமத்தையா றேன் எனப் போதல் . இது செலவறிவுறு சோபித்தற் பொருட்டொரு தருமத்தை த்தல் செலவுடன் படாமை செலவுடன் மறுத்தலாம் . இதனை வடநூலார் அபாதி படுத்தல் செலவுடன் படுதல் சென்றுழிக் யலங்கார மென்பர் . கலங்கல் தேற்றியாற்று வித்தல் வந்தழி ஒழிவிலொடுக்கம் - இது கண்ணுடைய நேர்ந்துரை எனும் ( ) வகையினையும் வள்ளலார் இயற்றிய வைதிக சைவ நூல் தன் பதிக்ககற்சி தலைவன் சாற்றல் பாங் | இது சரியைக்கழற்றி கிரியைக்கழற்றி கிவிலக்கல் தலைவனீங்கல் வேண்டல் யோகக் கழற்றி துறவு வாதனைமாண்டார் பாங்கி விடு தல் பாங்கி தலைவிக்கவன் தன்மை நிலையியல்பு முதலியவற்றை செலவுணர்த்தல் தலைவிநெஞ்சொடு புலத் விளங்க விளக்கும் . இந் நூலுக்குத் திருப் தல் சென்றோனீடலிற் காமமிக்க கழி போரூர் சிதம்பரசுவாமிகள் உரையியற் படர் கிளவி தலைவியைப் பாங்கியாற்று றினர் . | வித்தல் தலைவன் வந்தமை பாங்கியுணர்த் ஒழகீசை - இது வை தருப்ப செய்யுணெறியு தல் பாங்கி தலைவனொடு நொந்து வினா | ளொன்று . இது வெறுக்கத் தகுமின்னா தல் தலைவன் பாங்கியொடு நொந்து வினா இசையின்றி வரத்தொடுப்பது . ( தண்டி ) தல் தலைவியை யாற்றுவித்திருந்த வருமை ஒழுக்கம் நல்ல வேதியரைத் தம் குரவர் கூறல் எனும் விரியினை யுடைத்தாம் போல் எண்ணல் குரவரை நமஸ்கரித்தல் ( அகம் . ) கண்டவுடன் எழுந்திருத்தல் துறவிகளைக் ஒருஉத்தனூர் - ஒரு தமிழ்ப்புலவர் . ' கோட காத்தல் பழி பாவங்களுக்கஞ்சல் குரவர் - டங் கண்ணியுங் கொடுந்திரை யாடையும் முன்புகழாமை பார்ப்பார் தவசி சுமை வேட்டது சொல்லி வேந்தனைத் தொழுத யுடையார் நோயாளர் பாலியர் பசுக்கள் லும் ஒத்தன்று எனப் பாடியவர் . ( புற - நா . ) பெண்டிர் இவர்களுக்கு வழிவிலகிச் ஒல்லையூர் கிழான் - பெருஞ்சாத்தனுக்குத் செல்லல் முதலிய . தந்தை . . ஒளி - நாடக வகையில் ஒன்று . அது சந்தி ஒல்லையூர் கிழான் மகன் பெருஞ்சாத்தன் - நிருதையும் அநிருதையும் சந்தியா நிரு குடவாயில் நல்லாதனாசாற் பாடல் பெற்ற தையு மெனமூன்று . அது உள்ளோன் வன் . வீரர் பாணர் முதலியவருக்கு உதவி தலைவனாக உள்பொருளும் மிகப் பொரு புரிந்தவன் . இவன் பெயர் சாத்தனென ளும் இலப் பொருளும் இரவுப் பொருளு வும் வழங்கும் வேளாளன் . ( புறநா . ) மென்றும் இல்லோன் தலைமகனாக இல் ஒல்லையூர் தந்த பூத பாண்டியன் - இவன் பொருளென்றும் ஐந்து வகைப்படும் . கவிவல்ல பாண்டியன் . இவனுக்குப் பூத ( வீரசோ . ) பாண்டியனெனவும் பெயருண்டு . இவன் ஒள்வாளமலை - உரம் பொருந்திய தோளி சிநேகர் மாவன் ஆந்தை அந்துவஞ்சாத் னையுடைய வாள்வீரர் ஆர்க்கும் வீரக்கழ தன் ஆதனழிசி இயக்கன் முதலியவர் லினையுடையானுடன் ஆடியது . ( பு . வெ . ) கள் . இவன் மனைவி இவனுடன் றீயிற் ஒளி நூல்வல்லோன் - சங்கிதை ஓரை கணி பாய்ந்தாள் . மடங்கலிற் சினை இமடங்கா தம் மூன்றினையுமறிந்து முக்காலமும் அறி வுள்ளத் தடங்காத்தானை வேந்தருடங்கி யுந்திறம் வாய்ந்தவன் ( சோதிடன் . ) யைந் தென்னோடு பொருத்து மென்ப ( சுக் - மீ . ) என வஞ்சினக்காஞ்சி பாடினவள் . ( புற ஒற்றர் - பகைவர் குடிமக்கள் வினைசெய் நா . ) ( அக - நா . ) | வோர் இவர்களின் செய்திகளைத் திறமை ஒழித்துக்காட்டணி - அஃதாவது ஒரு பொ யாக அறிந்து உணர்ந்தவைகளை மறைவில் ருளை ஓரிடத்தில்லையென வொழித்து அரசனுக்கு அறிவிப்போர் . ( சுக் - நீ . ) மற்றோரிடத் துண்டென்று நியமித்தலாம் . ஒற்றளபெடை - பாட்டில் ஓசை குறையின் இதனை வடநூலார் பரிசங்கியாலங்காரா ஞ் ண் ந் ம் ன் வ் ய் ல் ள் மென்பர் . தம்மோசையின் மிக்கு ஒலிப்பது . ( நன் . ) ஒழிபு ( மீட்சிமொழி அல்லது பாரிசேஷம் ) ஒற்றுப்பெயர்த்தல் - இது சித்திரக்கவின் அது கீழைச்சேரி தோற்ற தென்றால் லொன்று . இது ஒரு மொழியைப் பாட்டி - 38