அபிதான சிந்தாமணி

ஒட்டணி 295 ஒப்பிலாமணிப்புலவர் நாவலர் சரிதையிற் கூறப்பட வில்லை. ஒத்தாயணமகாராஜன்-இவன் சில்பி எனும் தொண்டைநாட்டுப்பிரதிகளில் கண்டவை. நாட்டாசன் சைான், பிறரைக் கருணை இவர் செய்த நூல்கள் இராமாயணம் உத் புடன் காப்பவன். இவனை சோதிக்க மணி தரகாண்டம், ஈட்டியெழுபது எழுப்பெழு | சூடனென்பான் தொழுநோயுடன் வா பது, அண்டத்துப்பரணி, குலோத்துங்க அவனது அழுகிய திருவடி தீர்த்தங்கொ சோழன் உலா, குலோத்துங்கன் கோவை, ண்டு நற்கதி பெற்றவன். தக்கயாகப்பரணி முதலிய. ஒத்தாழிசைக்கலிப்பா - இது, ஒத்தாழ்ந் 2. செங்கான் மடவன்னம் படர் தீயா திசைத்தலின் ஒத்தாழிசை. இது, வண் மென வெருவி, சிறையின் பெடை மறை ணக வொத்தாழிசைக் கலிப்பா, அம்போ யக்கொடு திரியத் திரள் கமுகின், பைங் தாங்கவொத்தாழிசைக் கலிப்பா, நேரிசை காய் மரகதமீது படர்ந்தேறி நறுந் தண், யொத் தாழிசைக் கலிப்பா என மூன்று பாளைக்கிடைப்பவளக் கொடிபடர் காவிரி வகைப்படும். நாடா, தங்கா தலியருமைந் தருமுடனாக ஒப்பிலா மணிப்புலவர் இவர் தொண்டை வணங்கித், தலைகா வெ மதுடல்கா வெம நாட்டார். இவர்மகா கொடையாளியாகிய துயிர் காவகளங்கா, கொங்கா மனதுங்கா குமணனைப் பாடிச்சென்று அவனில்லா வெனமதுரே சர்வணங்கும், கொல்யானை மையால் அமணனை நோக்க அவன் என் யபங்காவிவள் குழலோசை பொறாளே." தமயன் சிரத்தினைக் கொண்டுவந்து கொடுக் இரண்டாமடி அம்பிகாபதி பாடியது. கின் வேண்டியது தருவேன் எனக்கேட்டுக் "கொவடமென்னிரு கொங்கையின் மேல் காட்டிற்சென்று தன் தம்பிக்கு அரசைக் ஆகாவடமான தறிந்திலையே, தியாகா கொடுத்து வேடனைப்போல் காட்டிற் பரணா திசையானைகளின், பாகாபரராச காலங்கழித்து வரும் குமணனைச் சில அடை பயங்கரனே." இச் செய்யுட்களும் ஒட்டக் யாளங்களாலறிந்து அவனை நோக்கி "மாந் கூத்தர் பாடியதாகத் தெரிகிறது. இது தையிலே வாழும் மகுடத்தியாகி யுனக், எந்தச் சமயத்தில் பாடியசோ தெரிய கேந்து தழும்போவிரண்டுளதே- வேந்தர், வில்லை . | முடித்தழும்புன் காலிலே முத்தமிழோர்க் ஒட்டணி- தன்னாற கருதப்பட்ட பொருளை கீயும், படித்தழும் புன்கையிலே பார். மறைத்து அதனை வெளிப்படுத்தற்குத் எனுஞ் செய்யுளைப்பாடி இரப்போர்க்குச் தக்க பிறிதொன்றனைச் சொல்லுதல். கொடுத்துத் தழும்பேறிய கையாலும், இது அடைமொழியால் வேறு பலபெயர் தோளிலுள்ள விற்றழும்பாலும், குமணன் பெறும். (தண்டி) என்றறிந்து "ஆடெரிபடர்ந்த கோயெர் அடுப்பில், ஆம்பிபூப்பத்தேம்பசி யழல, ஒட்டர்- இவர்கள் முதலில் ஒட்டரம் (ஒரி இல்லி தூர்ந்தனள் பொல்லாவறு முலை, ஸாநாட்டி லிருந்து குடியேறினவர்கள் சுவைதொறும் சுவைதொறும்பால் காணா இவர்கள் கபடமற்ற ஜனங்கள் ஆண்களும் மல், குழவி தாய்முகநோக்க, மனைவி பெண்களும் வேலை செய்து ஜீவனம் செய் யென் முகநோக்க யாமும், நின்முகம்கோ வர். இவர்கள் தொழில், வீடுகட்டுதலில் க்கி வந்தனம் குமணா" என்ற செய்யுளைப் கடைக்கால் தோண்டல் கிணறெடுத்தல் பாடினர். இவன் வள்ளல் ஆதலினால் குளம் தோண்டல் முதலிய. இவர்கள் தங் என் தம்பி விரும்பியது என் தலை. நீர், களுக்குக் கிடைத்த கூலியினால் உழைப் நான் அரசுசெய்கையில் வரவில்லை இப் பின் சிரமம் நீங்க லாகிரி வஸ்துக்களைப் போது வந்தீரெனுங் கருத்துடன் . அந்த பானஞ் செய்வர். இவர்கள் பன்றி முத நாள் வந்திலை யருங்கவிப்புலவோய், இந்த விய மாமிசபக்ஷணிகள். இவர்களில் பெண் நாள் வந்து நீ நொந்தெனை யடைந்தாய், கள் ஒரு புருஷனை நீக்கிவிட்டு வேறொரு தலைதனைக் கொடுபோய்த் தம்பிகைக் வனை மணக்கலாம் இவர்கள் பாஷை கொடுத்த தன், விலை தனை மீட்டுன் வடுகு. (தர்ஸ்ட ன்) வறுமை நோய்களையே." என்று கூறித் ஒட்டியழனி-ஒட்டிய நூல் இயற்றியவன். தன் தம்பி தன் தலை ஆயிரம் பொன் விலை இது மந்திரசாத்திரம். பெற்றதாக மதித்ததைப்பற்றி “வெம்புங் ஓட்டிரவாகனன்-ஒரு ராஜரிஷி. அம்பை காலை வெதும்பி விழுஞ்சிரம், செம்பொன் யின் தாயுடன் பிறந்தவன், கோடி விலையெனச் சிந்தித்தான், உம்பர்
ஒட்டணி 295 ஒப்பிலாமணிப்புலவர் நாவலர் சரிதையிற் கூறப்பட வில்லை . ஒத்தாயணமகாராஜன் - இவன் சில்பி எனும் தொண்டைநாட்டுப்பிரதிகளில் கண்டவை . நாட்டாசன் சைான் பிறரைக் கருணை இவர் செய்த நூல்கள் இராமாயணம் உத் புடன் காப்பவன் . இவனை சோதிக்க மணி தரகாண்டம் ஈட்டியெழுபது எழுப்பெழு | சூடனென்பான் தொழுநோயுடன் வா பது அண்டத்துப்பரணி குலோத்துங்க அவனது அழுகிய திருவடி தீர்த்தங்கொ சோழன் உலா குலோத்துங்கன் கோவை ண்டு நற்கதி பெற்றவன் . தக்கயாகப்பரணி முதலிய . ஒத்தாழிசைக்கலிப்பா - இது ஒத்தாழ்ந் 2 . செங்கான் மடவன்னம் படர் தீயா திசைத்தலின் ஒத்தாழிசை . இது வண் மென வெருவி சிறையின் பெடை மறை ணக வொத்தாழிசைக் கலிப்பா அம்போ யக்கொடு திரியத் திரள் கமுகின் பைங் தாங்கவொத்தாழிசைக் கலிப்பா நேரிசை காய் மரகதமீது படர்ந்தேறி நறுந் தண் யொத் தாழிசைக் கலிப்பா என மூன்று பாளைக்கிடைப்பவளக் கொடிபடர் காவிரி வகைப்படும் . நாடா தங்கா தலியருமைந் தருமுடனாக ஒப்பிலா மணிப்புலவர் இவர் தொண்டை வணங்கித் தலைகா வெ மதுடல்கா வெம நாட்டார் . இவர்மகா கொடையாளியாகிய துயிர் காவகளங்கா கொங்கா மனதுங்கா குமணனைப் பாடிச்சென்று அவனில்லா வெனமதுரே சர்வணங்கும் கொல்யானை மையால் அமணனை நோக்க அவன் என் யபங்காவிவள் குழலோசை பொறாளே . தமயன் சிரத்தினைக் கொண்டுவந்து கொடுக் இரண்டாமடி அம்பிகாபதி பாடியது . கின் வேண்டியது தருவேன் எனக்கேட்டுக் கொவடமென்னிரு கொங்கையின் மேல் காட்டிற்சென்று தன் தம்பிக்கு அரசைக் ஆகாவடமான தறிந்திலையே தியாகா கொடுத்து வேடனைப்போல் காட்டிற் பரணா திசையானைகளின் பாகாபரராச காலங்கழித்து வரும் குமணனைச் சில அடை பயங்கரனே . இச் செய்யுட்களும் ஒட்டக் யாளங்களாலறிந்து அவனை நோக்கி மாந் கூத்தர் பாடியதாகத் தெரிகிறது . இது தையிலே வாழும் மகுடத்தியாகி யுனக் எந்தச் சமயத்தில் பாடியசோ தெரிய கேந்து தழும்போவிரண்டுளதே - வேந்தர் வில்லை . | முடித்தழும்புன் காலிலே முத்தமிழோர்க் ஒட்டணி - தன்னாற கருதப்பட்ட பொருளை கீயும் படித்தழும் புன்கையிலே பார் . மறைத்து அதனை வெளிப்படுத்தற்குத் எனுஞ் செய்யுளைப்பாடி இரப்போர்க்குச் தக்க பிறிதொன்றனைச் சொல்லுதல் . கொடுத்துத் தழும்பேறிய கையாலும் இது அடைமொழியால் வேறு பலபெயர் தோளிலுள்ள விற்றழும்பாலும் குமணன் பெறும் . ( தண்டி ) என்றறிந்து ஆடெரிபடர்ந்த கோயெர் அடுப்பில் ஆம்பிபூப்பத்தேம்பசி யழல ஒட்டர் - இவர்கள் முதலில் ஒட்டரம் ( ஒரி இல்லி தூர்ந்தனள் பொல்லாவறு முலை ஸாநாட்டி லிருந்து குடியேறினவர்கள் சுவைதொறும் சுவைதொறும்பால் காணா இவர்கள் கபடமற்ற ஜனங்கள் ஆண்களும் மல் குழவி தாய்முகநோக்க மனைவி பெண்களும் வேலை செய்து ஜீவனம் செய் யென் முகநோக்க யாமும் நின்முகம்கோ வர் . இவர்கள் தொழில் வீடுகட்டுதலில் க்கி வந்தனம் குமணா என்ற செய்யுளைப் கடைக்கால் தோண்டல் கிணறெடுத்தல் பாடினர் . இவன் வள்ளல் ஆதலினால் குளம் தோண்டல் முதலிய . இவர்கள் தங் என் தம்பி விரும்பியது என் தலை . நீர் களுக்குக் கிடைத்த கூலியினால் உழைப் நான் அரசுசெய்கையில் வரவில்லை இப் பின் சிரமம் நீங்க லாகிரி வஸ்துக்களைப் போது வந்தீரெனுங் கருத்துடன் . அந்த பானஞ் செய்வர் . இவர்கள் பன்றி முத நாள் வந்திலை யருங்கவிப்புலவோய் இந்த விய மாமிசபக்ஷணிகள் . இவர்களில் பெண் நாள் வந்து நீ நொந்தெனை யடைந்தாய் கள் ஒரு புருஷனை நீக்கிவிட்டு வேறொரு தலைதனைக் கொடுபோய்த் தம்பிகைக் வனை மணக்கலாம் இவர்கள் பாஷை கொடுத்த தன் விலை தனை மீட்டுன் வடுகு . ( தர்ஸ்ட ன் ) வறுமை நோய்களையே . என்று கூறித் ஒட்டியழனி - ஒட்டிய நூல் இயற்றியவன் . தன் தம்பி தன் தலை ஆயிரம் பொன் விலை இது மந்திரசாத்திரம் . பெற்றதாக மதித்ததைப்பற்றி வெம்புங் ஓட்டிரவாகனன் - ஒரு ராஜரிஷி . அம்பை காலை வெதும்பி விழுஞ்சிரம் செம்பொன் யின் தாயுடன் பிறந்தவன் கோடி விலையெனச் சிந்தித்தான் உம்பர்