அபிதான சிந்தாமணி

ஐலவிலன் 287 ஒட்டகம் வியா, பல்கேரியா, மாண்டிநீக்ரோ என்பன. ஐலவிலன்-இலவிலன் மகன். ஐலன் - புரூரவஸுக்குப் பெயர். ஐவகைத் தெய்வமணிகள் - சிந்தாமணி, சூளாமணி, சியமந்தகமணி, சூடாமணி, கௌத்துவமணி. ஒக்கூர் மாசாத்தனார் - ஒரு தமிழ்ப் புலவர். ஐவகைப் பண்டம் - நிலம், களம், சாலேயம். இவருக்கு எக்கூர்மாசாத்தனார் எனவும் மெய்ப்பொருள், மெய்ப்பண்டம். (வீர பெயர். (புறநா.) (அக-நா.) சோழியம்.) ஓசீகூர்மா சாத்தியார் - ஒரு தமிழ்க்கவி. ஐவகை வேள்வி - பிரமவேள்வி, வேத 'கடைச்சங்க மருவியவர். இவர் பெண் மோதுவித்தல், பிதுர்வேள்வி, தருப்பணஞ் பாலர் போலும். (அகறு (புற-நா.) செய்தல், தேவவேள்வி - வேட்டல் பூத ஒட்டகச்சிவிங்கி - ஒட்டகக்கு திரை, கிராபி வேள்வி - பலியிடுதல். மானுடவேள்வி. இது ஒட்டகத்தைப்போல் கழுத்தும் கா விருந்தோம்பல். (காத்யாயனர்.) லும் நீண்டும், சிவிங்கியைப்போல் தேகத் ஐவகை ஸ்நானம் - ஆக்னேயம், வாருணம், தில் புள்ளியுமுடையது ஆதலால் இப் பெயர் பெற்றது. இது கழுத்து நீண் பிராம்மணம், வாயவ்யம், திவ்யம் என்பன. இம் , கண் பருத்தும், தோல் புள்ளி பெற் விபூதி பூசிக்கொள்ளுதல் ஆக்னேயம், றும், நாக்கு ஒரு முழம் நீண்டும், மேலுதடு ஜலத்தில் முழுகுதல் வாருணம், மந்திர நீண்டும், தோல் மஞ்சளும் கறுப்புங்கலந்த நீரால் ஜலத்தில் முழுகு தல் பிரம்மஸ்நா புள்ளிபெற்றும், காற்குளம்புக ளிருபிள னம், பசுவின் காலிற்றோன்றும் தூளி வாய் அகன்று மிருக்கும். மிரட்சியுள்ளது. படப் போதல் வாயவ்யம், வெயிலுடன் முள்ளடர்ந்த இலைகளில் விருப்பமுள்ளது. சலந்தமழை நீரால் முழுகுதல் திவ்யம் சாதுவானது. சிங்கத்தை யொத்த மிரு எனப்படும். (பாரதம்.) கங்களும் இதன் உதைக் கஞ்சும். இது ஐனன் - உலோபத்தால் நஷ்டமடைந்தவன். ஓடத்தொடங்கின் வேகமுள்ள குதிரை ஐஷ்வாகி - சந்திரவம்சத்துப் புமன்யுபுத்ர யும் இதன் வேகத்தைப் பிடிக்காது. இது னாகிய சுகோத்ரன் தேவி. இவள் புத்ரர் முள்ளுள்ள காகெளில் வசிப்பதால் இதை அசமீடன் முதலியோர். வேட்டையாடுதல் கடினம். இதன் தசை ஐஹயர் - இவர்கள் கார்த்தவீரியார்ச்சுகனுக் ருசியுள்ளதாலும் தோல் அழகாகவும் கன குப் பின்வந்த அரசர். இவர்கள் வறுமை மாகவு மிருத்தலாலிதை வேட்டையாடு யால் துன்பமடைந்து தம் முன்னோரிடம் கிறார்கள். தானம் வாங்கிய பிருகுவம்சத்து வேதிய ஒட்டகம் -1, பாலைவனக்கப்பல் இது, சிடம் தனமுள்ள தாகத் தெரிந்து இயற் கழுத்தும் காலும் நீண்டும், வால் குறுகியும், கையான வட்டிக்கு அதிகந் தருவதாக முதுகு நிமிர்ந்தும் உள்ளது. நிறம் பழு வாக்களித்தும், அவர்கள் தங்கள் செல் ப்பு, கொம்பில்லை; குளம்பு மணலில் புதை வங்களைப் பூமியிற் புதைத்து இவர்க்குத் யாதபடி விரிந்திருக்கும். வயிறு பலநாட் தனந் தருவதற்கு லோபமடைந்து களுக்கு வேண்டிய தண்ணீரை நிரப்பி காட்டில் வசிப்பதுணர்ந்து ஹைஹயர் வைத்துக்கொள்ளும் அளவினது. அரே பூமியைத் தோண்டிப்பார்க்கத் தனங்கண்டு பிய ஒட்டகங்களுக்கு ஒரு தியிலும், மத் அவ்வம்சத்தவர் கபடர்களென்று எண்ணி திய ஆசிய ஒட்டகத்திற்கு இரண்டு தியில் அப்பிராமண வம்சத்தை நிர்மூலஞ் செய் களும் உண்டு. சுமையை இதற்கு அள யத் தொடங்கினர். இவர்கள் பிராமண வாகப் போக வேண்டும். அளவிற் கதிக ஸ்திரீகளைக் கொல்ல யத்தனித்துத் தேடிச் மாயின் எழுந்திராது. பொறுமையுள்ளது. செல்கையில் இந்தப் பிராமணஸ்திரீகளில் இரை கிடைக்சாவிடில் தன் கொழுப் ஒருத்தி தொடையில் பிருகு முனிவர் பைத் திமிலினின்று கிரகித்துத் தின்னும். தோன்றி இவர்களின் கண்ணைப்போக்க இது பாலை வனங்களில் நீரின்றி யாத் ஹைஹயர்கள் முனிவரைத் தோத்திரஞ் திரை செய்யும். நீருள்ள இடங்களை மோப் செய்து கண் பெற்றவர்கள், (தே - பா.) பத்தாலறியும். ஆகாரம் கசப்பு, முள்
ஐலவிலன் 287 ஒட்டகம் வியா பல்கேரியா மாண்டிநீக்ரோ என்பன . ஐலவிலன் - இலவிலன் மகன் . ஐலன் - புரூரவஸுக்குப் பெயர் . ஐவகைத் தெய்வமணிகள் - சிந்தாமணி சூளாமணி சியமந்தகமணி சூடாமணி கௌத்துவமணி . ஒக்கூர் மாசாத்தனார் - ஒரு தமிழ்ப் புலவர் . ஐவகைப் பண்டம் - நிலம் களம் சாலேயம் . இவருக்கு எக்கூர்மாசாத்தனார் எனவும் மெய்ப்பொருள் மெய்ப்பண்டம் . ( வீர பெயர் . ( புறநா . ) ( அக - நா . ) சோழியம் . ) ஓசீகூர்மா சாத்தியார் - ஒரு தமிழ்க்கவி . ஐவகை வேள்வி - பிரமவேள்வி வேத ' கடைச்சங்க மருவியவர் . இவர் பெண் மோதுவித்தல் பிதுர்வேள்வி தருப்பணஞ் பாலர் போலும் . ( அகறு ( புற - நா . ) செய்தல் தேவவேள்வி - வேட்டல் பூத ஒட்டகச்சிவிங்கி - ஒட்டகக்கு திரை கிராபி வேள்வி - பலியிடுதல் . மானுடவேள்வி . இது ஒட்டகத்தைப்போல் கழுத்தும் கா விருந்தோம்பல் . ( காத்யாயனர் . ) லும் நீண்டும் சிவிங்கியைப்போல் தேகத் ஐவகை ஸ்நானம் - ஆக்னேயம் வாருணம் தில் புள்ளியுமுடையது ஆதலால் இப் பெயர் பெற்றது . இது கழுத்து நீண் பிராம்மணம் வாயவ்யம் திவ்யம் என்பன . இம் கண் பருத்தும் தோல் புள்ளி பெற் விபூதி பூசிக்கொள்ளுதல் ஆக்னேயம் றும் நாக்கு ஒரு முழம் நீண்டும் மேலுதடு ஜலத்தில் முழுகுதல் வாருணம் மந்திர நீண்டும் தோல் மஞ்சளும் கறுப்புங்கலந்த நீரால் ஜலத்தில் முழுகு தல் பிரம்மஸ்நா புள்ளிபெற்றும் காற்குளம்புக ளிருபிள னம் பசுவின் காலிற்றோன்றும் தூளி வாய் அகன்று மிருக்கும் . மிரட்சியுள்ளது . படப் போதல் வாயவ்யம் வெயிலுடன் முள்ளடர்ந்த இலைகளில் விருப்பமுள்ளது . சலந்தமழை நீரால் முழுகுதல் திவ்யம் சாதுவானது . சிங்கத்தை யொத்த மிரு எனப்படும் . ( பாரதம் . ) கங்களும் இதன் உதைக் கஞ்சும் . இது ஐனன் - உலோபத்தால் நஷ்டமடைந்தவன் . ஓடத்தொடங்கின் வேகமுள்ள குதிரை ஐஷ்வாகி - சந்திரவம்சத்துப் புமன்யுபுத்ர யும் இதன் வேகத்தைப் பிடிக்காது . இது னாகிய சுகோத்ரன் தேவி . இவள் புத்ரர் முள்ளுள்ள காகெளில் வசிப்பதால் இதை அசமீடன் முதலியோர் . வேட்டையாடுதல் கடினம் . இதன் தசை ஐஹயர் - இவர்கள் கார்த்தவீரியார்ச்சுகனுக் ருசியுள்ளதாலும் தோல் அழகாகவும் கன குப் பின்வந்த அரசர் . இவர்கள் வறுமை மாகவு மிருத்தலாலிதை வேட்டையாடு யால் துன்பமடைந்து தம் முன்னோரிடம் கிறார்கள் . தானம் வாங்கிய பிருகுவம்சத்து வேதிய ஒட்டகம் - 1 பாலைவனக்கப்பல் இது சிடம் தனமுள்ள தாகத் தெரிந்து இயற் கழுத்தும் காலும் நீண்டும் வால் குறுகியும் கையான வட்டிக்கு அதிகந் தருவதாக முதுகு நிமிர்ந்தும் உள்ளது . நிறம் பழு வாக்களித்தும் அவர்கள் தங்கள் செல் ப்பு கொம்பில்லை ; குளம்பு மணலில் புதை வங்களைப் பூமியிற் புதைத்து இவர்க்குத் யாதபடி விரிந்திருக்கும் . வயிறு பலநாட் தனந் தருவதற்கு லோபமடைந்து களுக்கு வேண்டிய தண்ணீரை நிரப்பி காட்டில் வசிப்பதுணர்ந்து ஹைஹயர் வைத்துக்கொள்ளும் அளவினது . அரே பூமியைத் தோண்டிப்பார்க்கத் தனங்கண்டு பிய ஒட்டகங்களுக்கு ஒரு தியிலும் மத் அவ்வம்சத்தவர் கபடர்களென்று எண்ணி திய ஆசிய ஒட்டகத்திற்கு இரண்டு தியில் அப்பிராமண வம்சத்தை நிர்மூலஞ் செய் களும் உண்டு . சுமையை இதற்கு அள யத் தொடங்கினர் . இவர்கள் பிராமண வாகப் போக வேண்டும் . அளவிற் கதிக ஸ்திரீகளைக் கொல்ல யத்தனித்துத் தேடிச் மாயின் எழுந்திராது . பொறுமையுள்ளது . செல்கையில் இந்தப் பிராமணஸ்திரீகளில் இரை கிடைக்சாவிடில் தன் கொழுப் ஒருத்தி தொடையில் பிருகு முனிவர் பைத் திமிலினின்று கிரகித்துத் தின்னும் . தோன்றி இவர்களின் கண்ணைப்போக்க இது பாலை வனங்களில் நீரின்றி யாத் ஹைஹயர்கள் முனிவரைத் தோத்திரஞ் திரை செய்யும் . நீருள்ள இடங்களை மோப் செய்து கண் பெற்றவர்கள் ( தே - பா . ) பத்தாலறியும் . ஆகாரம் கசப்பு முள்