அபிதான சிந்தாமணி

ஐயூர்மூலங்கிழார் 286 ஐரோப்பாகண்டம் யனவாக நற்றிணையில் இரண்டு. உசு, பின் ” என்னும் பாடலைக் காண்க. க ங ச பாடல்களும், குறுந்தொகையில் (திருவிளை.) மூன்றும் அகத்தில் ஒன்றும், புறத்தில் ஐராவததீர்த்தம் - ஐராவதத்தால் உண் நாலுமாகப் பத்து பாடல்கள் கிடைத்திருக் டாக்கப் பெற்றது ; யானை பூருணியென கின்றன. (நற்றிணை) வும் கணபதி யேந்தலெனவும் வழங்கும், ஐயூர்ழலங்கிழார் - கானப்பேரெயில் கடந்த மதுரைக்கு மேற்கே யுள்ளது. (திரு. உக்கிரப் பெருவழுதியைப் புலவரை விளை.) பிறந்த" என பாடிய தமிழ்ப்புலவர். (உக) ஐராவத நல்லூர் - இஃது ஐராவதம் உண் (புற - நா.) டாக்கிய ஊர். மதுரைக்குக் கிழக்கே உள் ஐயை - மாதரி மகள். கண்ண கியிடம் பற் ளது, (திரு. விளை.) முல் சோனாடு சென்று சண்ணகியின் ஐராவதம் - இந்திரனுடைய வெள்ளையானை, 'கோயிலடைந்தவள். (சிலப்பதிகாரம்). இது பாற்கடலில் தோன்றியது. நான்கு ஐராணி- இந்திரன் மனைவி. கொம்புடையது. இந்திரன் சூரனுக்குப் ஐராத்மவாதம் - அஹிம்சை , சத்தியம், பயந்து ஒளித்தபோது அவன் பட்டணத் அஸ்தேயம், பிரமசரியம், சங்கிரகம், இவ தில் வந்த பானுகோபனுடன் யுத்தஞ் செ ற்றை ஐந்து சீலம் என்பர். பௌத்தர். ய்த சயந்தனைத் தாங்கிச் சயந்தன் மூர்ச் (சிவ - சித்.) சிக்கக் கண்டு பானுகோபன் உடலிற்றாக் ஐராபதம் - இது சிங்கச்சுவண மென்னும் கிக் கொம்புகள் முரிந்து திருவெண்காட் 'உயர்ந்த பொன் பிறத்தற்கு இடமாகிய டில் சிவபூசையால் வளரப்பெற்றது. இந் மலை. (பெருங் கதை.) திரன் கந்தமூர்த்தியுடன் யுத்தஞ் செய்து தோற்கக்கண்டு கந்தமூர்த்தியைத் தாங்கத் ஐராபதி - இவள் பதுமாபதியின் செவிலித் தாயின் மகளும், அவள் உயிர்த்தோழியு தவஞ்செய்து தாங்கப்பெற்றது. ஒரு முறை துருவாசர் சாபத்தால் காட்டானை மாக வுள்ள வள் கூனிய உருவமுடையளா யாயிற்று. அட்டதிக்கஜங்களி லொன் தல் பற்றிக் கூன் மகள் கூனியெனவும் நாய்க் கீழ்த்திசையி லிருப்பது. இவள் வழங்கப்படுவன், 'பாகனையொழித் ஐராவதன் - ஒரு நாகன், உதங்கர் கொ துக் கூன்மகள் கோல்சொௗ " என்றதனால் ண்டு வந்த நாககுண்டலத்தைக் கொண்டு இவன் அவளுக்கு வையஞ்செலுத்துபவ போனவன், னென்றும் தெரிகிறது. இராசகிரியத்தில் ஐராவதீ - இமயத்தின் தென் சாரலிற் காமன் கோட்டத்தயலில் பதுமாபதியைக் கண்டு மயங்கி வினவிய உதயணனுக்கு றோன்றி வங்காளாக்குடாவில் கலக்கிற அவள் வரலாறுகள் யாவற்றையும் சொல்லி ஐராவதேசுவரர் - ஐராவததீரத்துக் கரை அவனுக்கும் அவளுக்கும், தான் இடையே யில் ஐராவதத்தாற் பூசிக்கப்பெற்ற சிவ நின்று இருவர் கருத்தையும் முற்றுவித்த பெருமான். (திரு. வினை.) வள். கூர்த்தமதியினள் எந்தக் காரியத்தை ஐரோப்பா கண்டம் - இது, எல்லாக் கண் யும், மந்தணமாக முடிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந் டங்களிலும் சிறியது. இது குணகோ தவள். பந்தடித்தலில் மிக வல்லமை பார்த்தத்திற் வடமேற்குப் பாகத்திலிருக் வுடையவள். இப்பெயர் அயிராவதி யென கின்றது. இது, வடக்கில் உத்தரமகா வும் வழங்கும். (பெருங் கதை.) சமுத்திரம், கிழக்கில் யூரல்மலை, காஸ்பி ஐராவசு - ஒரு காந்தருவன். இவன் தேவ யகைடல், தெற்கில் காக்ஸஸ் மலை, கரும் குருசாபத்தால் யானை யுருப் பெற்றுக் கடல், மத்ய தரைக்கடல், மேற்கில் அட் கதிர்காமவேலரைப் பூசித்து நல்லுருப் லாண்டிக் மகாசமுத்திரம், ஐரோப்பிய பெற்றவன். தேசங்கள் இங்கிலாண்டு, ஸ்காட்லண்ட், ஐராவணம் - இது ஆயிரம் கொம்புகளை அயர்லண்ட் நார்வே, ஸ்வீடன், பிரான்ஸ் யுடையது. கைலாசத்தில் உள்ள வௌளை ஜெர்மனி, ரஷ்யா, இடலி, ஆஸ்திரியா யானை. ஹங்கரி, ஸ்விட்செர்லண்ட், ஸ்பெயின், 'ஐராவதகணேசர் - ஆனையூருணிக்கரையில் போர்க்ஷகல், ஆலண்டு, பெலுஜியம், ஐராவதத்தாற் பூசிக்கப் பெற்ற விநாயகர், டென்மார்க், நார்வே, ஸ்வீடன், சோமா மதுரைத் திருப்பணிமாலையில் " ஆங்க தன் | னியா, கிரீஸ், ஐரோப்பிய தூர்க்கி, லெர்
ஐயூர்மூலங்கிழார் 286 ஐரோப்பாகண்டம் யனவாக நற்றிணையில் இரண்டு . உசு பின் என்னும் பாடலைக் காண்க . பாடல்களும் குறுந்தொகையில் ( திருவிளை . ) மூன்றும் அகத்தில் ஒன்றும் புறத்தில் ஐராவததீர்த்தம் - ஐராவதத்தால் உண் நாலுமாகப் பத்து பாடல்கள் கிடைத்திருக் டாக்கப் பெற்றது ; யானை பூருணியென கின்றன . ( நற்றிணை ) வும் கணபதி யேந்தலெனவும் வழங்கும் ஐயூர்ழலங்கிழார் - கானப்பேரெயில் கடந்த மதுரைக்கு மேற்கே யுள்ளது . ( திரு . உக்கிரப் பெருவழுதியைப் புலவரை விளை . ) பிறந்த என பாடிய தமிழ்ப்புலவர் . ( உக ) ஐராவத நல்லூர் - இஃது ஐராவதம் உண் ( புற - நா . ) டாக்கிய ஊர் . மதுரைக்குக் கிழக்கே உள் ஐயை - மாதரி மகள் . கண்ண கியிடம் பற் ளது ( திரு . விளை . ) முல் சோனாடு சென்று சண்ணகியின் ஐராவதம் - இந்திரனுடைய வெள்ளையானை ' கோயிலடைந்தவள் . ( சிலப்பதிகாரம் ) . இது பாற்கடலில் தோன்றியது . நான்கு ஐராணி - இந்திரன் மனைவி . கொம்புடையது . இந்திரன் சூரனுக்குப் ஐராத்மவாதம் - அஹிம்சை சத்தியம் பயந்து ஒளித்தபோது அவன் பட்டணத் அஸ்தேயம் பிரமசரியம் சங்கிரகம் இவ தில் வந்த பானுகோபனுடன் யுத்தஞ் செ ற்றை ஐந்து சீலம் என்பர் . பௌத்தர் . ய்த சயந்தனைத் தாங்கிச் சயந்தன் மூர்ச் ( சிவ - சித் . ) சிக்கக் கண்டு பானுகோபன் உடலிற்றாக் ஐராபதம் - இது சிங்கச்சுவண மென்னும் கிக் கொம்புகள் முரிந்து திருவெண்காட் ' உயர்ந்த பொன் பிறத்தற்கு இடமாகிய டில் சிவபூசையால் வளரப்பெற்றது . இந் மலை . ( பெருங் கதை . ) திரன் கந்தமூர்த்தியுடன் யுத்தஞ் செய்து தோற்கக்கண்டு கந்தமூர்த்தியைத் தாங்கத் ஐராபதி - இவள் பதுமாபதியின் செவிலித் தாயின் மகளும் அவள் உயிர்த்தோழியு தவஞ்செய்து தாங்கப்பெற்றது . ஒரு முறை துருவாசர் சாபத்தால் காட்டானை மாக வுள்ள வள் கூனிய உருவமுடையளா யாயிற்று . அட்டதிக்கஜங்களி லொன் தல் பற்றிக் கூன் மகள் கூனியெனவும் நாய்க் கீழ்த்திசையி லிருப்பது . இவள் வழங்கப்படுவன் ' பாகனையொழித் ஐராவதன் - ஒரு நாகன் உதங்கர் கொ துக் கூன்மகள் கோல்சொௗ என்றதனால் ண்டு வந்த நாககுண்டலத்தைக் கொண்டு இவன் அவளுக்கு வையஞ்செலுத்துபவ போனவன் னென்றும் தெரிகிறது . இராசகிரியத்தில் ஐராவதீ - இமயத்தின் தென் சாரலிற் காமன் கோட்டத்தயலில் பதுமாபதியைக் கண்டு மயங்கி வினவிய உதயணனுக்கு றோன்றி வங்காளாக்குடாவில் கலக்கிற அவள் வரலாறுகள் யாவற்றையும் சொல்லி ஐராவதேசுவரர் - ஐராவததீரத்துக் கரை அவனுக்கும் அவளுக்கும் தான் இடையே யில் ஐராவதத்தாற் பூசிக்கப்பெற்ற சிவ நின்று இருவர் கருத்தையும் முற்றுவித்த பெருமான் . ( திரு . வினை . ) வள் . கூர்த்தமதியினள் எந்தக் காரியத்தை ஐரோப்பா கண்டம் - இது எல்லாக் கண் யும் மந்தணமாக முடிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந் டங்களிலும் சிறியது . இது குணகோ தவள் . பந்தடித்தலில் மிக வல்லமை பார்த்தத்திற் வடமேற்குப் பாகத்திலிருக் வுடையவள் . இப்பெயர் அயிராவதி யென கின்றது . இது வடக்கில் உத்தரமகா வும் வழங்கும் . ( பெருங் கதை . ) சமுத்திரம் கிழக்கில் யூரல்மலை காஸ்பி ஐராவசு - ஒரு காந்தருவன் . இவன் தேவ யகைடல் தெற்கில் காக்ஸஸ் மலை கரும் குருசாபத்தால் யானை யுருப் பெற்றுக் கடல் மத்ய தரைக்கடல் மேற்கில் அட் கதிர்காமவேலரைப் பூசித்து நல்லுருப் லாண்டிக் மகாசமுத்திரம் ஐரோப்பிய பெற்றவன் . தேசங்கள் இங்கிலாண்டு ஸ்காட்லண்ட் ஐராவணம் - இது ஆயிரம் கொம்புகளை அயர்லண்ட் நார்வே ஸ்வீடன் பிரான்ஸ் யுடையது . கைலாசத்தில் உள்ள வௌளை ஜெர்மனி ரஷ்யா இடலி ஆஸ்திரியா யானை . ஹங்கரி ஸ்விட்செர்லண்ட் ஸ்பெயின் ' ஐராவதகணேசர் - ஆனையூருணிக்கரையில் போர்க்ஷகல் ஆலண்டு பெலுஜியம் ஐராவதத்தாற் பூசிக்கப் பெற்ற விநாயகர் டென்மார்க் நார்வே ஸ்வீடன் சோமா மதுரைத் திருப்பணிமாலையில் ஆங்க தன் | னியா கிரீஸ் ஐரோப்பிய தூர்க்கி லெர்