அபிதான சிந்தாமணி

ஏலை | 283) ஏனாதிகள வேளையில் சென்று வர்த்தகர் என்ன செய் ஏறண்முல்லை - எதிரின்றியே யொழியச் கிறாரென அவ்விடமிருந்தவர்கள் சிவ பூசை | சினமிகும் மேன்மே லேறாநின்ற ஆண் செய்கிறார் என்றனர். இதைக் கேட்ட நாய - மைத் தன்மையினையுடைய குடியொழுக் னார், இங்குச் செய்கிறாரோ குப்பத்தில் கத்தினை உயர்த்துச்சொல்லியது. (பு.வெ) செய்கிறாரோ என்று கூற ஏலேல சிங்கர் ஏறு கோள் - முல்லை நிலக் குடிகளிடம் சிவபூசைவிட்டு நாயனாரைச் சரணாகதி பெண்பிறக்கின் பெற்றார் தம் தொழுவில் யடைந்து அவர் சொற்படி நடந்து வெள் அன்று பிறந்த சேங்கன்றுகளைத் தம் மூட் ளத்தை நீந்தியும், மரத்தினின்று குதித் டியாகவிட்டு வளர்த்து அவ்வாறு வளர்ந்த தும், ஊறுபடாமல் நாயனாரிடம் ஞானோ ஏற்றைத் தழுவினானுக்குப் பெண்ணைக் பதேசம் பெற்றுக் கப்பல் கரை தட்ட கொடுத்தல் மரபு. இதனை அவ்வாறு கூறும். அதை ஆசாரியர் ஏலையா என்று இழுக்கச் ஏறுதிருவுடையார் - நாதமுனிகளை ஆச்ச சொல்லி இழுத்தும், கருப்புக்காலத்து யித்த ஸ்ரீவைணவர். நெல் விற்று வந்த பொருளை உருக்கித் தம் ஏறுமா நாட்டு நல்லியக்கோடன் - ஒய்மா பெயர் வெட்டிக் கடலிலிட்டு அதை மீண் நல்லியக்கோடனுக்கு ஒரு பெயர். ஓவியர் இம் மீன் வயிற்று இருந்து பெற்றும், பின் குடியில் பிறந்தவன். இவன் தன் பகை னும் சிலவற்றை ஆசாரியாநுக்கிரகத்தால் வருடன் சண்டையிடுகையில் பகைவருக் அடைந்து ஆசாரியர் சொற்படி நாயனா கஞ்சி வேலனைத் தியானிக்க அவர், அவ் ருடலைப் புறத்திலெறிந்து அந்த இடத்தில் விடமிருந்த பூவை வேலாக எறியக் கட் கோயில் கட்டி மகிழ்ந்தவர். இவர் குமார் டளையிட அவ்வகை செய்து வெற்றி பெற் அழகாநந்தர். இவரைப் பற்றி "எலேல றவன். இவன் ஆண்ட ஊர், வேலூர். இக் சிங்கன் பொருள் எழுகடல் போனாலுந் திரு காரணத்தாற் பெற்ற பெயர். எழு வள்ளல் ம்பும்" எனப் பழமொழி வழங்கி வருகிறது. களிற் சிறந்த கொடையாளி, இவனைப் ஏலை-மதுமானைக் காண்க. பாடினோர் நல்லூர் நத்தத்தனாரும் புறத் ஏவல் - இது முன்னிற்பானை எவும் கட்ட திணை நன்னாகனாருமாம். ளைப்பொருள் தரும் முற்றுவினை. இது ஏறைக்கோன் - சேரன் படைத்தலைவன், முன்னிலை யிடத்தது. (நன்.) இவன் காந்தட்பூமாலையை அணிவோன், ஏழகநிலை - ஏழகத்தகரினை மேல் கொண்டு குறவருக்குத் தலைவன். குறமகளிளவெயி செலுத்தினும் இத்தன்மையா னென்று னியாற் பாடப் பெற்றவன். (புற - 5.) அவனுடைய குற்றமில்லாத மனவெழுச்சி ஏற்றம் - இது, கிணற்றின் ஒரு பக்கமாகக் யோடு மிகுதியைச் சொல்லியது. உயரும் கற்கால் நட்டு மடல்களிரண்டைக் கற்கால் கீர்த்தியையுடைய ஞாலத்தின் இளமை களுடன் அணைத்து மேல் துலாப்பூட்டின் யைப் பாராதே அரசன் பூமி காவல்பூண்டு தராசுபோல் நிற்கும். அதில் நீளமூங்கிலை நிற்பினும் ஏழக நிலையேயாம். (பு. வெ. வடத்தால் கட்டி முக்காணியில் சால்பூட்டிக் பொதுவியல்.) கிணற்றிலிருந்து ஒருவன் நீரை மொள்ள ஏழாந்துக்கம் - அல்லது எட்டுச் செய்தல். மேலிருந்து ஒருவர் அல்லது இரண்டுபேர் இது இறந்தவீட்டில் இறந்தவர் பொருட்டு மிதிக்க நீர் ஏற்றும் யந்திரம். இறை ஏழாநாள் அல்லது எட்டாநாள் செய்யும் கூடை, கையேற்றம், கவலை, ஜலருத்ர துக்கச் சடங்கு. (உலக-வ.) யந்திரம். முதலியவும் உண்டு. ஏழர்கள் - மேகத்துக்குப் பிணை கொடுத்த ஏனாதி 1. இது சாணார்க்கும், அம்பட்டர்க் உபகாரியினுடைய ஊர்கள் ; இவை கள கும், மந்திரியர்க்கும் பட்டப் பெயர். இது வேள்வி நாட்டிலுள்ள வைகள் ; இவற்று ஒரு வடக்கிலுள்ள ஒருவகைத் தாழ்ந்த ளொன்று நாமுனூரென்பது. (திருவிளை.) சாதிக்கும் பெயர். (தர்ஸ்ட ன்.) ஏழர் நாட்டார் - இவர்கள் துளுவரில் ஒரு 2. தமிழ்நாட்டு அரசர்களால் சூட்டப் வகுப்பார் என்பர். இவர்கள் சாயம் பட்ட சேநாபதிப் பட்டம். போடல் முதலிய வேலை செய்கிறார்கள். எனதிகள் - இவர்கள் ஒருவகை தாழ்ந்த ஜா ஏனாச்சாரியர் - திருவள்ளுவரைச் சைநர் தியார். இவர்களிற் சிலர் மீன் பிடிப்பவர் இப் பெயருள்ள தம்மதத்தவர் குந்தகுந்தா படகோட்டிகள், இவர்களில் செஞ்சு என் 'சிரியர் என்பர். இவர் குறள், சித்தாகம் பதும் ஒரு ஜாதி. இவர்கள் நெல்லூர் செய்தவர். ஜில்லா வாசிகள்; இவர்களில் ரெட்டி என
ஏலை | 283 ) ஏனாதிகள வேளையில் சென்று வர்த்தகர் என்ன செய் ஏறண்முல்லை - எதிரின்றியே யொழியச் கிறாரென அவ்விடமிருந்தவர்கள் சிவ பூசை | சினமிகும் மேன்மே லேறாநின்ற ஆண் செய்கிறார் என்றனர் . இதைக் கேட்ட நாய - மைத் தன்மையினையுடைய குடியொழுக் னார் இங்குச் செய்கிறாரோ குப்பத்தில் கத்தினை உயர்த்துச்சொல்லியது . ( பு . வெ ) செய்கிறாரோ என்று கூற ஏலேல சிங்கர் ஏறு கோள் - முல்லை நிலக் குடிகளிடம் சிவபூசைவிட்டு நாயனாரைச் சரணாகதி பெண்பிறக்கின் பெற்றார் தம் தொழுவில் யடைந்து அவர் சொற்படி நடந்து வெள் அன்று பிறந்த சேங்கன்றுகளைத் தம் மூட் ளத்தை நீந்தியும் மரத்தினின்று குதித் டியாகவிட்டு வளர்த்து அவ்வாறு வளர்ந்த தும் ஊறுபடாமல் நாயனாரிடம் ஞானோ ஏற்றைத் தழுவினானுக்குப் பெண்ணைக் பதேசம் பெற்றுக் கப்பல் கரை தட்ட கொடுத்தல் மரபு . இதனை அவ்வாறு கூறும் . அதை ஆசாரியர் ஏலையா என்று இழுக்கச் ஏறுதிருவுடையார் - நாதமுனிகளை ஆச்ச சொல்லி இழுத்தும் கருப்புக்காலத்து யித்த ஸ்ரீவைணவர் . நெல் விற்று வந்த பொருளை உருக்கித் தம் ஏறுமா நாட்டு நல்லியக்கோடன் - ஒய்மா பெயர் வெட்டிக் கடலிலிட்டு அதை மீண் நல்லியக்கோடனுக்கு ஒரு பெயர் . ஓவியர் இம் மீன் வயிற்று இருந்து பெற்றும் பின் குடியில் பிறந்தவன் . இவன் தன் பகை னும் சிலவற்றை ஆசாரியாநுக்கிரகத்தால் வருடன் சண்டையிடுகையில் பகைவருக் அடைந்து ஆசாரியர் சொற்படி நாயனா கஞ்சி வேலனைத் தியானிக்க அவர் அவ் ருடலைப் புறத்திலெறிந்து அந்த இடத்தில் விடமிருந்த பூவை வேலாக எறியக் கட் கோயில் கட்டி மகிழ்ந்தவர் . இவர் குமார் டளையிட அவ்வகை செய்து வெற்றி பெற் அழகாநந்தர் . இவரைப் பற்றி எலேல றவன் . இவன் ஆண்ட ஊர் வேலூர் . இக் சிங்கன் பொருள் எழுகடல் போனாலுந் திரு காரணத்தாற் பெற்ற பெயர் . எழு வள்ளல் ம்பும் எனப் பழமொழி வழங்கி வருகிறது . களிற் சிறந்த கொடையாளி இவனைப் ஏலை - மதுமானைக் காண்க . பாடினோர் நல்லூர் நத்தத்தனாரும் புறத் ஏவல் - இது முன்னிற்பானை எவும் கட்ட திணை நன்னாகனாருமாம் . ளைப்பொருள் தரும் முற்றுவினை . இது ஏறைக்கோன் - சேரன் படைத்தலைவன் முன்னிலை யிடத்தது . ( நன் . ) இவன் காந்தட்பூமாலையை அணிவோன் ஏழகநிலை - ஏழகத்தகரினை மேல் கொண்டு குறவருக்குத் தலைவன் . குறமகளிளவெயி செலுத்தினும் இத்தன்மையா னென்று னியாற் பாடப் பெற்றவன் . ( புற - 5 . ) அவனுடைய குற்றமில்லாத மனவெழுச்சி ஏற்றம் - இது கிணற்றின் ஒரு பக்கமாகக் யோடு மிகுதியைச் சொல்லியது . உயரும் கற்கால் நட்டு மடல்களிரண்டைக் கற்கால் கீர்த்தியையுடைய ஞாலத்தின் இளமை களுடன் அணைத்து மேல் துலாப்பூட்டின் யைப் பாராதே அரசன் பூமி காவல்பூண்டு தராசுபோல் நிற்கும் . அதில் நீளமூங்கிலை நிற்பினும் ஏழக நிலையேயாம் . ( பு . வெ . வடத்தால் கட்டி முக்காணியில் சால்பூட்டிக் பொதுவியல் . ) கிணற்றிலிருந்து ஒருவன் நீரை மொள்ள ஏழாந்துக்கம் - அல்லது எட்டுச் செய்தல் . மேலிருந்து ஒருவர் அல்லது இரண்டுபேர் இது இறந்தவீட்டில் இறந்தவர் பொருட்டு மிதிக்க நீர் ஏற்றும் யந்திரம் . இறை ஏழாநாள் அல்லது எட்டாநாள் செய்யும் கூடை கையேற்றம் கவலை ஜலருத்ர துக்கச் சடங்கு . ( உலக - . ) யந்திரம் . முதலியவும் உண்டு . ஏழர்கள் - மேகத்துக்குப் பிணை கொடுத்த ஏனாதி 1 . இது சாணார்க்கும் அம்பட்டர்க் உபகாரியினுடைய ஊர்கள் ; இவை கள கும் மந்திரியர்க்கும் பட்டப் பெயர் . இது வேள்வி நாட்டிலுள்ள வைகள் ; இவற்று ஒரு வடக்கிலுள்ள ஒருவகைத் தாழ்ந்த ளொன்று நாமுனூரென்பது . ( திருவிளை . ) சாதிக்கும் பெயர் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) ஏழர் நாட்டார் - இவர்கள் துளுவரில் ஒரு 2 . தமிழ்நாட்டு அரசர்களால் சூட்டப் வகுப்பார் என்பர் . இவர்கள் சாயம் பட்ட சேநாபதிப் பட்டம் . போடல் முதலிய வேலை செய்கிறார்கள் . எனதிகள் - இவர்கள் ஒருவகை தாழ்ந்த ஜா ஏனாச்சாரியர் - திருவள்ளுவரைச் சைநர் தியார் . இவர்களிற் சிலர் மீன் பிடிப்பவர் இப் பெயருள்ள தம்மதத்தவர் குந்தகுந்தா படகோட்டிகள் இவர்களில் செஞ்சு என் ' சிரியர் என்பர் . இவர் குறள் சித்தாகம் பதும் ஒரு ஜாதி . இவர்கள் நெல்லூர் செய்தவர் . ஜில்லா வாசிகள் ; இவர்களில் ரெட்டி என