அபிதான சிந்தாமணி

ஏது அணி 281 ஏமாங்கதன் ஏது அணி - யாதானும் ஒரு பொருட்டிற ஏமவெருமை - மன்னர் குடைகள் தம்மில் மிதனினிது நிகழ்ந்ததென்று காரணம் தலைமயக்கிய வாட்போருள் தானெறிந்த விதந்து சொல்வது. இது, காரகம், ஞாப வேல், பொருகளிற்றின் மத்தகத்துக் குளிப் கம் என இருவகைப்படும். பின் வரும் பத் தோள்வலியால் வென்றி கொண்டது. பொருள் முதலியவற்றுடன் காரகத்தைக் (பு. வெ.) கூட்டிப் பொருட்காரக ஏது முதலியவாகக் ஏமன் -1. கத்ரு குமான். கூறுப. ஞாபக ஏதுவாவது சொல்லிய 2. சயத்திரன் குமான். ஆறுகாரணமன்றிப் பிறகாரணத்தால் வரு ஏமாங்கதம் -1. ஒரு நகரம். வது. பொருள், கருமம், கருவி தூர | 2, சீவகனாக. (சூளா.) காரியம், ஒருங்குடன் தோற்றம், காரி யமுந்துறு காரணநிலை, யுத்தம், அயுத்தம், ஏமாங்கதன்-1. பாக்லிக தேசத்தாசனாகிய அபாவம் என்பனவும் இதில் அடங்கும். சலன் குமரன். இவன் புத்திரகாமேஷ்டி (தண்டி .) யாற் பிறந்தவன். இவன் தந்தை இவனு ஏதுப் போலி - (ங) அவை, அசித்தன், க்கு நாமகரணஞ் செய்ய எண்ணுகையில் சிந்து தேசாதிபதியா லனுப்பப்பட்ட விருத்தன், அதை காந்திகன் என்பன. அசி டொன் தோள்வளை வந்தது அதனால் த்தனாவது நிச்சயிக்கப்படாத பக்ஷவிருத் இருந்தவர் இவனுக்கு எமாங்க தன் என்று தியை யுடையது. விருத்தன் பக்ஷத்திலும் பெயரிட்டனர். இவன் வளர்ந்து பருவ விபக்ஷத்திலு முடைத்தாயிருக்கை, அதை காந்திகம் பக்ஷத்திரயத்திலும் விருத்தி மடைந்து காட்டின் வளங்களைக் காண யிருத்தல். (சிவ - சித்) எண்ணித் தன் மந்திரி குமானாகிய மதி விசாலன் உடன் புறப்பட்டுக் காட்டில் ஏதுவாந்தாம் - வாதி சொன்ன சாத்யந்தரமா தங்கியிருக்கையில் வனசரரால் காளிக்குப் யிருக்கிற ஏது முதலியவற்றைப் பிரதிவா பலியிடப் பிடிபட்டு அவ்விடம் பாதாள தியானவன் தூஷிக்கையில் அவன் பின் கந்தர் ஆலயங்கண்டு கந்தமூர்த்தியைத் தரி னையுமொரு விசேஷத்தோடேகூடத் தான் சித்து அவர் கருணையால் தாங்கள் முன் முன் சொன்ன ஏதுவைத் திடப்படுத்திச் பிறப்பில் அசுரர் என்று உணர்ந்து சர்வ சொல்லுகை. (சிவ - சித்.) ஆயுதங்களும் பெற்று நீங்கிக் கொல்ல உமகண்டன் - சோமகாந்தனைக் காண்க. வந்த யானை, புலி முதலிய கட்டங்களை ஏமகூடம் - அஷ்டகுலாசலங்களி லொன்று, ஆயுதத்தாற் கொன்று ஓட்டி அப்பால் மேருவின் தெற்கு இமயத்திற்கப்பால், இம்பாசலத்தின் சாரலில் சென்று தன் 5000 யோசனையில் உள்ள பருவதம். இது தந்தையா லோட்டப்பட்ட பாஜ கும் விஞ்சையர் வாழிடம். பத்தவர் அரசனுக்குப் பயந்து வசிக்கும் ஏமசந்திரன் - விசாலன் குமரன் சுசந் பரிதாபத்தைக் கண்டு நீங்கி அம்மலை திரன். | யுச்சியில் சென்று அங்கிருந்த குகைக்குள் ஏமசீதளமகாராஜன் - உக்கிரசீதள மகாரா இளைப்பாறியு றங்கி அவ்விடமிருந்த இராஜ சாவின் குமான். இவன் காஞ்சியில் அரசா குமரிகளால் உபசரிக்கப் பெற்று அவர் ண்டு சைநனாய்ப் புத்தரை இலங்கைக்கு கள் காசுமீரத்து அரசன் பெண்கள் தம் ஓட்டினன். தந்தையால் துறப்புண்டவர் என்றறிந்து ஏமதத்தன் -ஓர் பாரதவீரன். நீங்கித் தன்னாட்டில் தன் தந்தையுடன். ஏமநாதன்- பாணபத்திரரைக் காண்க. போரிட்டு வென்றவரைச் செயித்துத் தான் ஏமநாபன்-ஒரு பருவதராசன். காட்டில் கண்ட காஷிகளைத் தந்தையிடங் ஏமமகாருஷி - ஓர் இருடி. கும்பகோணத் கூறித் தான் மலையிற் கண்ட இரண்டு தில் தவமியற்றிச் சித்திபெற்றவர். இவர் பெண்களையும் மந்திரியும் தானும் மணந்து க்கு ஏமருஷி யெனவும் பெயர். அரசு ஏற்று ஆண்டிருந்தவன். ஏமமாபுரம் - தடமித்தன் பட்டணம். 2. புழுகு பூனையாக இருந்து அருணா சலப் பிரதக்ஷிண்ததால் அரசனாகப் பிறந்து ஏமரதன் - (சூ.) ஷேமாலி குமரன். முத்தி அடைந்தவன். . ஏமவர்ணன் - ஓர் அரசன், தேவிகாந்திப் 3. வசுதேவன் குமான். பிரபை, வருணன் குமரி. சுவீக்ஷித்தின் மாமன். 4. சித்திரகூடராசன் குமான். (களா.) - 36
ஏது அணி 281 ஏமாங்கதன் ஏது அணி - யாதானும் ஒரு பொருட்டிற ஏமவெருமை - மன்னர் குடைகள் தம்மில் மிதனினிது நிகழ்ந்ததென்று காரணம் தலைமயக்கிய வாட்போருள் தானெறிந்த விதந்து சொல்வது . இது காரகம் ஞாப வேல் பொருகளிற்றின் மத்தகத்துக் குளிப் கம் என இருவகைப்படும் . பின் வரும் பத் தோள்வலியால் வென்றி கொண்டது . பொருள் முதலியவற்றுடன் காரகத்தைக் ( பு . வெ . ) கூட்டிப் பொருட்காரக ஏது முதலியவாகக் ஏமன் - 1 . கத்ரு குமான் . கூறுப . ஞாபக ஏதுவாவது சொல்லிய 2 . சயத்திரன் குமான் . ஆறுகாரணமன்றிப் பிறகாரணத்தால் வரு ஏமாங்கதம் - 1 . ஒரு நகரம் . வது . பொருள் கருமம் கருவி தூர | 2 சீவகனாக . ( சூளா . ) காரியம் ஒருங்குடன் தோற்றம் காரி யமுந்துறு காரணநிலை யுத்தம் அயுத்தம் ஏமாங்கதன் - 1 . பாக்லிக தேசத்தாசனாகிய அபாவம் என்பனவும் இதில் அடங்கும் . சலன் குமரன் . இவன் புத்திரகாமேஷ்டி ( தண்டி . ) யாற் பிறந்தவன் . இவன் தந்தை இவனு ஏதுப் போலி - ( ) அவை அசித்தன் க்கு நாமகரணஞ் செய்ய எண்ணுகையில் சிந்து தேசாதிபதியா லனுப்பப்பட்ட விருத்தன் அதை காந்திகன் என்பன . அசி டொன் தோள்வளை வந்தது அதனால் த்தனாவது நிச்சயிக்கப்படாத பக்ஷவிருத் இருந்தவர் இவனுக்கு எமாங்க தன் என்று தியை யுடையது . விருத்தன் பக்ஷத்திலும் பெயரிட்டனர் . இவன் வளர்ந்து பருவ விபக்ஷத்திலு முடைத்தாயிருக்கை அதை காந்திகம் பக்ஷத்திரயத்திலும் விருத்தி மடைந்து காட்டின் வளங்களைக் காண யிருத்தல் . ( சிவ - சித் ) எண்ணித் தன் மந்திரி குமானாகிய மதி விசாலன் உடன் புறப்பட்டுக் காட்டில் ஏதுவாந்தாம் - வாதி சொன்ன சாத்யந்தரமா தங்கியிருக்கையில் வனசரரால் காளிக்குப் யிருக்கிற ஏது முதலியவற்றைப் பிரதிவா பலியிடப் பிடிபட்டு அவ்விடம் பாதாள தியானவன் தூஷிக்கையில் அவன் பின் கந்தர் ஆலயங்கண்டு கந்தமூர்த்தியைத் தரி னையுமொரு விசேஷத்தோடேகூடத் தான் சித்து அவர் கருணையால் தாங்கள் முன் முன் சொன்ன ஏதுவைத் திடப்படுத்திச் பிறப்பில் அசுரர் என்று உணர்ந்து சர்வ சொல்லுகை . ( சிவ - சித் . ) ஆயுதங்களும் பெற்று நீங்கிக் கொல்ல உமகண்டன் - சோமகாந்தனைக் காண்க . வந்த யானை புலி முதலிய கட்டங்களை ஏமகூடம் - அஷ்டகுலாசலங்களி லொன்று ஆயுதத்தாற் கொன்று ஓட்டி அப்பால் மேருவின் தெற்கு இமயத்திற்கப்பால் இம்பாசலத்தின் சாரலில் சென்று தன் 5000 யோசனையில் உள்ள பருவதம் . இது தந்தையா லோட்டப்பட்ட பாஜ கும் விஞ்சையர் வாழிடம் . பத்தவர் அரசனுக்குப் பயந்து வசிக்கும் ஏமசந்திரன் - விசாலன் குமரன் சுசந் பரிதாபத்தைக் கண்டு நீங்கி அம்மலை திரன் . | யுச்சியில் சென்று அங்கிருந்த குகைக்குள் ஏமசீதளமகாராஜன் - உக்கிரசீதள மகாரா இளைப்பாறியு றங்கி அவ்விடமிருந்த இராஜ சாவின் குமான் . இவன் காஞ்சியில் அரசா குமரிகளால் உபசரிக்கப் பெற்று அவர் ண்டு சைநனாய்ப் புத்தரை இலங்கைக்கு கள் காசுமீரத்து அரசன் பெண்கள் தம் ஓட்டினன் . தந்தையால் துறப்புண்டவர் என்றறிந்து ஏமதத்தன் - ஓர் பாரதவீரன் . நீங்கித் தன்னாட்டில் தன் தந்தையுடன் . ஏமநாதன் - பாணபத்திரரைக் காண்க . போரிட்டு வென்றவரைச் செயித்துத் தான் ஏமநாபன் - ஒரு பருவதராசன் . காட்டில் கண்ட காஷிகளைத் தந்தையிடங் ஏமமகாருஷி - ஓர் இருடி . கும்பகோணத் கூறித் தான் மலையிற் கண்ட இரண்டு தில் தவமியற்றிச் சித்திபெற்றவர் . இவர் பெண்களையும் மந்திரியும் தானும் மணந்து க்கு ஏமருஷி யெனவும் பெயர் . அரசு ஏற்று ஆண்டிருந்தவன் . ஏமமாபுரம் - தடமித்தன் பட்டணம் . 2 . புழுகு பூனையாக இருந்து அருணா சலப் பிரதக்ஷிண்ததால் அரசனாகப் பிறந்து ஏமரதன் - ( சூ . ) ஷேமாலி குமரன் . முத்தி அடைந்தவன் . . ஏமவர்ணன் - ஓர் அரசன் தேவிகாந்திப் 3 . வசுதேவன் குமான் . பிரபை வருணன் குமரி . சுவீக்ஷித்தின் மாமன் . 4 . சித்திரகூடராசன் குமான் . ( களா . ) - 36