அபிதான சிந்தாமணி

அங்கவுறுப்புக்களினிலக்கணம் 18 - அங்கன் இந்தச் சவ்வின் மேற்பட இந்த ஜவ்வதி இதனிடையிலுள்ள வாரத்திற்குப் ரும்; அந்த அதிர்ச்சியை உட்காது பெறும். பாவை, கண்தாரை, கருமணி எனப்பெயர். இது, ஒரு பள்ளமும், வளைவாய் குழல் கண்வரி சுருங்கின் கண்தாரை விரியும்; அப் போன்ற (ங) எலும்புகளையும், நத்தைச் போது வெளிச்சம் சண்ணிர் செல்லும். சிப்பி போன்ற ஓர் எலும்புங் கொண்டது, கண்வரி பலநிறமாயிருக்கும். கண்வரிக் அதனை அடுத்த மூன்று அறைகளுள் ஒரு குப்பின் வெள்ளையாய் உருண்டு காணப் விதஜலம் நிறைந்திருக்கிறது. அச்சலத்தில் படும் உறுப்பு, ஒளிவட்டம் எனப்படும். மூளையின் சம்பந் தமான கேள்வி நாம்புகள் விழிக்குப் பின்னால் குழகுழப்பாய் முட் மிதந்துகொண்டிருக்கின்றன. மேற் கூறிய டையின் வெள்ளைக்கருவைப்போல் ஒரு ஜவ்விற்பட்ட அதிர்ச்சி, வளைந்த (கூ) எலும் வகை நீர் ஒரு ஜவ்விற்குள்ளடங்கி விழி பில்பட அவ்வளைந்த எலும்புகள் ஜலத்தில் வின் முக்கால் பாகம் நிறைந்திருக்கும். மிதக்கும் நரம்புகளைத் தாக்க அவை மூளை இதனால் எல்லாச் சவ்வுகளும் மலர்ந்திருக் குச் சத்தத்தை அறிவிக்கும். ஐம். இந்த நீர் போய் விட்டால் கண் கண்கள் - இவை, சிரசிற்கு இன்றிய நொள்ளையாகும். நாம் காணும் வஸ்துக் மையா தன. இவற்றிற்குத் தீங்கு நேராத களின் உருவம், (க) சுக்லமண்ட லம், (உ) படி இவை, ஒரு எலும்பின் குழியில் அமை நீர்ப்பாகம், (க) கண்வரி, (ச) கண்மணி, க்கப்பட்டிருக்கின் றன. இவை அக்குழி (F) ஒளிவட்டம், (க) ஒருவகை நீர், (எ) யில் உள்ள கொழுப்புப்போன்ற பொரு ரூப உற்பத்தி ஜவ்வு, இவற்றின் வழியாக ளில் நான்கு பக்கங்களிலும் சுழன்று வர வா, அவ்வுருவத்தைப் பார்வைநரம்பு, மூளை எளிதாய் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. க்கு அறிவிக்கிறது. கண்ணிற்கு வெளிப் இவற்றிற்கு அதிக வெளிச்சம், அபாயம் புறத்தில் மூக்கிற்குச் சற்றுத் தூரத்தில் நேரிடாதபடி இவை இமை ாளென்னும் கண்ணீர்க் கோளங்களிருக்கின்றன. அவற் மூடிகளால் காக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. றிலிருந்து கண்ணீர் கசிந்து கண்ணின் விழியில் (கூ) புரைகள் உள்ளன. முதல் மேற் புறத்தை நனைத்துத் தூசு, தும்புகள் புரைக்கு வெள் விழியென்று பெயர். இது, கண்ணில் வராமல் காக்கின்றது. இக்கண் உறுதியான வெள்ளைச் சவ்வினால் ஆனது.) ணீர்க் கோளங்கள் குழல்களாக மூக்குடன் இது கண் மணியை ஒழித்து மற்றைப் சேர்ந்திருப்பதால் நாம் அழுகையில் மூக் பாகங்களை மூடிக்கொண்டிருப்பது. முற் கில் நீர் வடிகிறது. (V. T. Murche & பாகம் வளைந்து முதல் புரையோடு சேர்க் V.K. N ) இயற்கைப் பொருட்பாடம். துள்ள ஜவ்விற்குக் கருவிழியின் மேல்தோல் அங்கனை - வடக்கின் கணுள்ள பெண்யானை. அல்லது சுக்லமண்டலம் என்று பெயர். அங்கன்-1. யயாதியின் நான்காம் புத்திர இது கறுப்பாயிருப்பதன் காரணம் பின் னாகும் அணுகுலத்தரசனாகிய பவிக்கு னால் கறுத்த ஜவ்வைப் பெற்றிருப்பதனால் மூத்தகுமரன். என்பர். இது பக்கத்திலுள்ள ஜவ்வில் ஒட் '2. உன் முகன் மூத்தகுமான். இவன் டிக்கொண்டிருக்கிறது. கருவிழியின் மேல் 'பாரி சுமீதை, தாய் நட்வலை அல்லது பிரீத தோலையடுத்து ஒருவகை நீர் இருக்கிறது. கேசி, குமரன் வேநன். இரண்டாம்புரை இரத்த நரம்புகளால் ஏற் 3. உசீநரன் குமரன். தீர்க்க தமர் இவன் பட்டது. இதனிறம் கறுப்பு, இது மெல்லிய தாயின் அங்கத்தைப் பரிசிக்கப் பிறந்த புரை, இது விழிக்குள் செல்லும் அதிகமான தனால் இப்பெயர் பெற்றனன். இவ ஒளியைக் கிரகிப்பது. இது இல்லாவிடிற் னாண்ட நாடு அங்கம். பார்வை சிதறும். மூன்றுவது புரைக்கு '4. விரோசகன் புத்ரன். ஓர் அரசன். ரூப உற்பத்தி ஜவ்வு எனப்பெயர். இது 5. தூர்யோ தன பக்ஷத்தைச் சேர்ந்த வெண்ணிறமானது. பார்வை நரம்புகள் மிலேச்ச அரசன். பீமனால் கொல்லப்பட் மலர்ந்து இந்தச் சவ்வு உண்டாகிறது. இந் டான். இவன் புத்திரன் நகுலனால் கொல் தச் சவ்வின்மேல் வஸ்துக்களின் உருவம் லப்பட்டான். (பாரதம் - துரோணபர்வம்) விழுகிறது. இவ் வீழ்ச்சி, பார்வை நரம்பு ' 6. அநுவம்சத்தில் பிறந்த பலி என்னும் சளின் வழியாய் மூளைக்குச் செல்ல மூளை பெயருள்ள அரசனுக்குச் சுதேஷணை என் மனதிற்குத் தெரிவிக்கிறது. விழியிலுள்ள னும் தேவியினிடத்தில் தீர்க்க தமன் என் கறுத்த ஜவ்விற்குக் கண்வரி என்று பெயர். னும் ரிஷியினால் பிறந்தவன். இவனுடைய ஒளவை சித ஜவ்வு எனரவை நரம்பு இக்
அங்கவுறுப்புக்களினிலக்கணம் 18 - அங்கன் இந்தச் சவ்வின் மேற்பட இந்த ஜவ்வதி இதனிடையிலுள்ள வாரத்திற்குப் ரும் ; அந்த அதிர்ச்சியை உட்காது பெறும் . பாவை கண்தாரை கருமணி எனப்பெயர் . இது ஒரு பள்ளமும் வளைவாய் குழல் கண்வரி சுருங்கின் கண்தாரை விரியும் ; அப் போன்ற ( ) எலும்புகளையும் நத்தைச் போது வெளிச்சம் சண்ணிர் செல்லும் . சிப்பி போன்ற ஓர் எலும்புங் கொண்டது கண்வரி பலநிறமாயிருக்கும் . கண்வரிக் அதனை அடுத்த மூன்று அறைகளுள் ஒரு குப்பின் வெள்ளையாய் உருண்டு காணப் விதஜலம் நிறைந்திருக்கிறது . அச்சலத்தில் படும் உறுப்பு ஒளிவட்டம் எனப்படும் . மூளையின் சம்பந் தமான கேள்வி நாம்புகள் விழிக்குப் பின்னால் குழகுழப்பாய் முட் மிதந்துகொண்டிருக்கின்றன . மேற் கூறிய டையின் வெள்ளைக்கருவைப்போல் ஒரு ஜவ்விற்பட்ட அதிர்ச்சி வளைந்த ( கூ ) எலும் வகை நீர் ஒரு ஜவ்விற்குள்ளடங்கி விழி பில்பட அவ்வளைந்த எலும்புகள் ஜலத்தில் வின் முக்கால் பாகம் நிறைந்திருக்கும் . மிதக்கும் நரம்புகளைத் தாக்க அவை மூளை இதனால் எல்லாச் சவ்வுகளும் மலர்ந்திருக் குச் சத்தத்தை அறிவிக்கும் . ஐம் . இந்த நீர் போய் விட்டால் கண் கண்கள் - இவை சிரசிற்கு இன்றிய நொள்ளையாகும் . நாம் காணும் வஸ்துக் மையா தன . இவற்றிற்குத் தீங்கு நேராத களின் உருவம் ( ) சுக்லமண்ட லம் ( ) படி இவை ஒரு எலும்பின் குழியில் அமை நீர்ப்பாகம் ( ) கண்வரி ( ) கண்மணி க்கப்பட்டிருக்கின் றன . இவை அக்குழி ( F ) ஒளிவட்டம் ( ) ஒருவகை நீர் ( ) யில் உள்ள கொழுப்புப்போன்ற பொரு ரூப உற்பத்தி ஜவ்வு இவற்றின் வழியாக ளில் நான்கு பக்கங்களிலும் சுழன்று வர வா அவ்வுருவத்தைப் பார்வைநரம்பு மூளை எளிதாய் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன . க்கு அறிவிக்கிறது . கண்ணிற்கு வெளிப் இவற்றிற்கு அதிக வெளிச்சம் அபாயம் புறத்தில் மூக்கிற்குச் சற்றுத் தூரத்தில் நேரிடாதபடி இவை இமை ாளென்னும் கண்ணீர்க் கோளங்களிருக்கின்றன . அவற் மூடிகளால் காக்கப்பட்டு இருக்கின்றன . றிலிருந்து கண்ணீர் கசிந்து கண்ணின் விழியில் ( கூ ) புரைகள் உள்ளன . முதல் மேற் புறத்தை நனைத்துத் தூசு தும்புகள் புரைக்கு வெள் விழியென்று பெயர் . இது கண்ணில் வராமல் காக்கின்றது . இக்கண் உறுதியான வெள்ளைச் சவ்வினால் ஆனது . ) ணீர்க் கோளங்கள் குழல்களாக மூக்குடன் இது கண் மணியை ஒழித்து மற்றைப் சேர்ந்திருப்பதால் நாம் அழுகையில் மூக் பாகங்களை மூடிக்கொண்டிருப்பது . முற் கில் நீர் வடிகிறது . ( V . T . Murche & பாகம் வளைந்து முதல் புரையோடு சேர்க் V . K . N ) இயற்கைப் பொருட்பாடம் . துள்ள ஜவ்விற்குக் கருவிழியின் மேல்தோல் அங்கனை - வடக்கின் கணுள்ள பெண்யானை . அல்லது சுக்லமண்டலம் என்று பெயர் . அங்கன் - 1 . யயாதியின் நான்காம் புத்திர இது கறுப்பாயிருப்பதன் காரணம் பின் னாகும் அணுகுலத்தரசனாகிய பவிக்கு னால் கறுத்த ஜவ்வைப் பெற்றிருப்பதனால் மூத்தகுமரன் . என்பர் . இது பக்கத்திலுள்ள ஜவ்வில் ஒட் ' 2 . உன் முகன் மூத்தகுமான் . இவன் டிக்கொண்டிருக்கிறது . கருவிழியின் மேல் ' பாரி சுமீதை தாய் நட்வலை அல்லது பிரீத தோலையடுத்து ஒருவகை நீர் இருக்கிறது . கேசி குமரன் வேநன் . இரண்டாம்புரை இரத்த நரம்புகளால் ஏற் 3 . உசீநரன் குமரன் . தீர்க்க தமர் இவன் பட்டது . இதனிறம் கறுப்பு இது மெல்லிய தாயின் அங்கத்தைப் பரிசிக்கப் பிறந்த புரை இது விழிக்குள் செல்லும் அதிகமான தனால் இப்பெயர் பெற்றனன் . இவ ஒளியைக் கிரகிப்பது . இது இல்லாவிடிற் னாண்ட நாடு அங்கம் . பார்வை சிதறும் . மூன்றுவது புரைக்கு ' 4 . விரோசகன் புத்ரன் . ஓர் அரசன் . ரூப உற்பத்தி ஜவ்வு எனப்பெயர் . இது 5 . தூர்யோ தன பக்ஷத்தைச் சேர்ந்த வெண்ணிறமானது . பார்வை நரம்புகள் மிலேச்ச அரசன் . பீமனால் கொல்லப்பட் மலர்ந்து இந்தச் சவ்வு உண்டாகிறது . இந் டான் . இவன் புத்திரன் நகுலனால் கொல் தச் சவ்வின்மேல் வஸ்துக்களின் உருவம் லப்பட்டான் . ( பாரதம் - துரோணபர்வம் ) விழுகிறது . இவ் வீழ்ச்சி பார்வை நரம்பு ' 6 . அநுவம்சத்தில் பிறந்த பலி என்னும் சளின் வழியாய் மூளைக்குச் செல்ல மூளை பெயருள்ள அரசனுக்குச் சுதேஷணை என் மனதிற்குத் தெரிவிக்கிறது . விழியிலுள்ள னும் தேவியினிடத்தில் தீர்க்க தமன் என் கறுத்த ஜவ்விற்குக் கண்வரி என்று பெயர் . னும் ரிஷியினால் பிறந்தவன் . இவனுடைய ஒளவை சித ஜவ்வு எனரவை நரம்பு இக்